Heti Szemle, 1901. (10. évfolyam, 1-52. szám)

1901-02-06 / 6. szám

4 HETI SZEMLE (6-ik szám.) Barna nagyszőllősi bírósági tisztviselő hol­nap esküszik örök hűséget Koós Albert, n.- szőllősi ügyvéd, törvényhatósági és közigaz­gatási bizottsági tag leányának, Irma kisasz- szonynak. Torszán Gergely nagyváradi gör. kath. elemi-tanár eljegyezte özv. Mercs Fe- rencznét., néhai Fonó József megyei tiszt­viselő leányát Nagy-Károlyban. — Csajkovics Gyula telekkönyvi tisztviselő tegnap eskü­dött ölök hűséget Nyisztor Mariska kisasz- szonynak, Nyisztor János helybeli polgár kedves leányának. Lelkész-kinevezés. A munkácsi püspök Damjanovics Béla ujmisést Nagy-Szőllősre lelkésznek nevezte ki. Tisztújító gyűlés. A beregvérmegyei ka szinó a napokbau tartotta tisztújító közgyű­lését Beregszászban, mely alkalommal újból elnök leu Arnold Sándor, alelnök Varga S., háznagy Czeiner Nándor, ügyész Varga Lő- rincz, pénztáros Kassay Gyula, jegyző Nagy Ernő, könyvtárnok Rhédei János. A választ­mány 12 rendes és 2 póttagból alakíttatott meg. Halmiban thea- és tánczestélylyel egybe­kötött műkedvelői előadást rendeznek a jövő vasárnap este. Két vígjáték kerül színre, a „Virágfakadás“, melyben Petróczy Zoltánné, dr. Kozányi Zsigmondnó, dr. Horváth L.-nó úrnők, Vasady Ferencz, Zsirossy Béla, Dri- mók Béla, színre kerül továbbá „Valami hibája van" czimü vígjáték, előadásában dr. Bleyer Márkné, Péntek Lajosnó úrnők, Ba- gothay Károly és Lázár Ferencz fognak közreműködni. Gazdasági tndósitói tiszttel bizta meg a földmivelésügyi m. kir. miniszter Both István nagy-bereznai gyógyszerészt a nagy-bereznai járásra. A „Szatmári-kör“ február havi rendes közgyűlését e hó első napján tartotta meg. Első pontja volt a múlt gyűlés jegyzőköny­vének felolvasása és hitelesítése. Ezután az elnök jelentést tett a közgyűlésnek a január hó 27-én tartott választmányi gyűlés hatá­rozatairól. Majd az ügykezelő szabályzatnak második felét, a mely a bizottsági gyűlésen tárgyalva volt, vette megvitatás alá, s a ta­gok sűrű felszólalásaiból kitűnik, hogy most már komolyan szivükön viselik a kör érde­Most rajtam volt a sor. Kitárult a múlt boldog emlékeivel s ez emlékek közt, mint nyiló fehér liliom a Margité. Az elröppent időnek visszasíró virága ez szivemben. Gyermekes szeretettel csüngtünk egy­máson. Szedtük a rét himes virágait s ko­szorút fonva belőlük, csengő kaczaly közt illesztőd fejedre, mig okos szemeidet rám- szegezéd. Mindez régen volt. Kis padhős korunk­ban, mikor az abc betűin törtük a fejünket. Tengeridő repült el azóta, de az idők homá­lyán átragyog az emléked. Egy sugár a múltból s az nekem elég. De vájjon megértesz-e most; ifjú sza­vamnak lesz-e virága s nem tövise ? Eget a perez, mely jövésed hirdeti s nem tudom lesz-e ki enyhítse ? Meglehet az emlék kebledben is él ; a rokonérzés melege az idők sivatagján nem hült ki szivedből s hasonlón várod az órát, mely üdvöt hoz vagy fájó veszteséget. A viszontlátás bár olyan volna, hogy egyikünk se bánja meg. Skrabatovics Endre. keit s mindnyájan törekednek azok előmoz­dítására. Az ügykezelési szabályzatnak kü­lönösen azon része keltett nagy figyelmet, a mely a pénzkezelésre vonatkozik. Elfogadta a közgyűlés a választmány azon előterjesz­tését, hogy a kör alapvagyonát, melyet a tagsági dijak Vs része, és alapító tagsági díjból befolyó összeg, s az esetleg rendezendő mulatságból befolyó pénz fogja alkotni, ta­karék-pénztárba helyezi és azt érint tlenti 1 hagyja. A tagok segélyezésére pedig azon határozatot hozta, hogy egyszeri segélyképen 5 koronánál többet egyszerre senki sem kaphat s hogy egy év alatt 20 koronánál senki sem élvezhet többet. Ezután az elnök a választmánynak azon határozatát terjeszti elő, hogy dr. Chorin Ferencz orsz. gy. kép­viselőt a kör válaszsza disztagjává. |A kör egyhangúlag megválasztja Dr. Chorin Feren- czet disztagjává. A volt elnök : Pászkán M. tekintettel roppant elfoglaltságára lemond tisztességéről azon jelentéssel, hogy ő ezután is együtt fog velünk munkálkodni a kör javán ; de egyúttal a többi tagokat kéri, ne szűnjenek meg a kör nemes czéljaiért küz­deni s kitartásra buzdítja őket. A közgyűlés meleg hangon mondván köszönetét szeretett elnökének, őt a bizottság tiszteletbeli tagjává választja. Mivel a tizstviselők közöl többen nem jöttek vissza karácsony után Bpestre, pótválasztás történt. A tisztikar következő képen alakult meg, illetve egészittetett ki : elnök : Kocsis József b. h., alelnök : Maruska János b. h., titkár : Vörös János b. h., jegyző : Merker Márton b. h., pénztáros : Meder Mihály, ellenőr: Deutsch Győző j. h., háznagy : Jaczkó Gyula j. h., Erdödi Antal és Erdős Vilmos j. h. bizottsági tagok. A kör az elnök veze­tése alatt 3 tagú bizottságot küldött ki, a mely fölkérje Dr. Chorin F'erenczet a disz- tagság elfogadására. Az ungvári kath. legényegylet farsangi mulatságáról, mely a jövő vasárnap lesz meg­tartva, már lapunk múlt számában adtunk hirt. A tánezot megelőző műsor 4 pontban van összeállítva: 1). A távolban, 5 szólamu énekdarabot előadja az énnekkar, 2.) Fülöp Árpád főgymn. tanárnak „Hit, remény és szeretet“ drámai allegóriáját személyesitik Hrenyó Erzsiké, Rozgonyi Erzsiké és Lipták Mariska kisasszonyok, 3.) Szintén Fülöp Ár­pádnak „A munkát az erények nemesitik“ allegorikus élet képét előadják Dobrovszki Margit, Kaufke Olga, Hock Etelka, Hevesi Róza kisasszonyok és Estók Gyula, Szé- kószky Mihály, Blanár Lajos, Szaniszló La­jos urak, 4.) Az énekkar egy népdalegyve leggel zárja be a műsort. Személyjegy 2 kor., családjegy 5 korona. A mulatság a Korona szállodában lesz és 8 órakor kezdődik. lutalomjáték. Színtársulatunk tenoristája Csőregh Jenő szombaton veszi jutalomjátékát. A derék művész megérdemli, hogy ez alkalom­mal feléje forduljon a figyelem, hogy a közön­ség is szerezzen egy kis örömet annak, ki oly sok élvezetben részesítette. A ruthénekért. Darányi Ignácz földmi­velésügyi miniszter a legközelebb kísérletet tesz, hogy a ruthénség körében a házi szö­vőipart meghonosítsa. A kísérlet sikerét való­színűvé teszi az a körülmény, hogy az ország különböző részén tett ilynemű kísérletek mind sikerre vezettek. Ha a kísérlet a rut- hónekkel is sikerült, a földmivelósi kormány a házi szövőipar termékeiből a ruthén vidé­keken szövő telepeket és a fővárosban köz­ponti elárusító helyeket létesít. Kegyes alapítványok, Schweiger Anna, rahói lakosnő sz. mise-alapitványa 100 ko­rona, Roskovics , mmanuel, ungvári lakos sz. mise-alapitványai: 140 kor. özv. Buzin- kay Lászlóné, szül. Kratzegh Anna m-szigeti lakosnő sz. mise-alapitványai 360 korona, özv. Benedek Imréné, szül. Gály Kamilla, ungvári lakosnő sz. mise-alapitványa : 40 korona; Petrovits Vinczénó, nagybányai la­kos sz. mise-alapitványa: 80 korona; Ember Elek, nagybányai lakos sz. mise-alapitványa : 80 kor., Kabza András, kökönyösdi lakos sz. mise alapítványa : 200 kor., Tepfeuhárt Ist­ván, szakaszi lakos sz. mise alapítványa: 120 kor., Brendli György, szakaszi lakos sz. mise-alapitványa: 50 kor., Palinszky Anna, Siépán Jánosné, ungvári lakosnő sz. mise- alapitványa : 100 kor., Tóth Antal, volt pá- lóczi plébános sz. mise-alapitványa: 80 kor., Miskovics Lujza, szaniszlói lakos 120 kor., Összesen : 1470 kor. A második alföldi transversalis ut ügyé­ben Nagy-Károlyban járt Hartig Sándor keres­kedelmi miniszteri-osztálytanácsos és megtekin­tette az ottani kir. államépitészeti hivatalnál a vonatkozó felvételeket. Ezen országos jelentő­ségű ut építését Duna-Fötddvártól kiindulva Máramaros határszéléig, még ez év folyamán megkezdik. Ezen közút vármegyénk területét a biharmegyei határszéltől, Mező-Petri, N.-Károly, Szatmár, Sárköz-Újlak és Avas-Újvároson át a máramarosi határig 112 kim. hosszúságban szeli át, hogy ez által a törvényhatósági utak majd­nem egy harmad része, állami kezelésbe megy át, mi által a megyei útadó alap nagy tehertől szabadul meg. A farsang- A múlt hét folyamán két fénye­sen sikerült tánezmuiatság volt, mindkettő az idei farsang kedves emlékei közé fog tartozni. Az egyik a „Társas-kör“, a másik a „Kath. legényegylet bálja. — A Társas-kör mulatsága szombaton este volt, — előkelő közönség vett részt rajta. A bált egy ügyesen rendezett hang­verseny-féle előadás nyitotta meg, melyen dr Némethy József alügyész humoros felolvasásé, val, Unger Géza művészi hegedüjátékkal, Mar- kovtes Margit, — színházunk művésznője egy monolog perfect előadásával, Majáik Béla egy bordal áriával (Bánkbánból) remekül működtek tek közre. Az élvezetes programúi után táncz következett. A tiszta jövedelem 450 koronára tehető. — Másnap volt a kath. legényegyleti bál. Ezt Bodnár Gáspár „Vissza a műhelybe“ ez színművének előadása előzte meg. A közked­veltségnek örvendő színdarab részleteit, melyet az ország számos helyén nagy tetszés mellett adtak már elő, a szereplők mindegyike töre­kedett kifejezésre juttatni. Egyenkint és össze­sen megérdemlik a dicséretet és elismerést. Azonban ezen a bálon is meglátszott, hogy nálunk ma már sokkal többen visszatartják magokat a mulatságoktól, mint hajdan. Nem fürkészszük az okát, tudja azt mindenki. Mind­azonáltal szép jövedelem folyt be. A bevétel meg­haladja a 600 koronát. -—• Chorin Ferencz dr. országgyűlési képviselő, ki ez alkalommal váro­sunkban időzött, mindakét mulatságon részt vett. A legényegyleti bálon ott láttuk Hehelein Károly kanonokot, városunk polgármesterét, főjegyzőjét és főkapitányát is. üj esküdtek. A helybeli kir. törvény­széknek Galba Lajns elnökből, dr. Matólay Gábor és Szarukán Zoltán bírókból és Egri István jegyzőből alakult, tanácsa Dénes La­jos kir. ügyész jelenlétében f. hó 28-án d- e. 9 órakor sorsolta ki a február havi ülés­szakokra az esküdteket. Ezek a következők : rendes esküdtek : Jenei Lajos pék Szatmár, Boleman Antal földmives Csanálos, Med- veczky Jenő ny. vasúti hivatalnok Szatmár, Mayer Károly földbirtokos Szatmá'-, Mada-

Next

/
Oldalképek
Tartalom