Heti Szemle, 1901. (10. évfolyam, 1-52. szám)

1901-12-18 / 51. szám

4 sóg nem volt elég figyelmes s nem küldött meghívót olyanoknak, akik azt méltán meg­várták volna az egyesülettől. A Szatmári Kör. Ismertettük már a Szat­mári Kör czéljait, midőn annak alakuló köz­gyűléséről beszámoltunk. E czélok elérésére a Szatmári Kör immár minden lehetőt elkövet; szorgalmasan, csüggedés nélkül dolgozik a saját érdekében, mert érzi feladatának nagy­ságát, mert tudatában van annak, hogy olyan szervezetet kell életre támasztania, virágzóvá tennie és munkaképes, tehetséges, közkedvelt egyesületté alakítania, melynek múltja nem hogy megszerettette volna azt, hanem, jól tudjuk, városunkban elitéltetésre, súlyos elitéltetesre szolgáltatott okot ott, a hol egyáltalában tudnak róla. De épen ennek tudata és annak belátása, hogy a Kör folytonos tengődései, vakságai és eredménytelensége csupán nehéz viszonyainak természetes következménye ; — valamint annak tapasztalása, hogy más vidéki körök, mily im­pozánsan fejlődnek is virágoznak, mily fénye­sen tudják adott Ígéretüket beváltani, föladatu­kat teljesíteni, — mindez csak fokozza az erőt, és kitartást a kör tagjaiban, éleszti bennük az ambicziót a Kör érdekében, úgy, hogy most már azok is csatlakoznak az eszméhez, a kik valaha antipathiával viseltettek iránta. Komoly vizsgálódás és tanulmány folyik az iránt, hogy miképen lehehetne ezen egyesület bajain segí­teni s e végből a Szatmári Kör f. hó 14-én este 8 órakor Bpesten a Mensa Académia bi­zottsági termében rendes közgyűlést tartott. Ez a közgyűlés két nevezetes határozatot hozott, melyek siker esetén a bajok gyökeréig nyúlnak és a kör alapos szanálását eszközük. Égyik határozat az, hogy mivel a Szatmári Kört ott­hon nem ismerik, vagy félreismerik, az ebből származó agyonhallgatás, illetve félreértés el­kerülése és egymás kölcsönös megértése végett: a Körrminden tanév végén Szatmáron nyílva nyos záró díszközgyűlést tart, a melyre meg­hívja Szatmár közönségét, különösen az akkor érettségizett tanulókat, a melyen beszámol évi működéséről s a melyet műkedvelői előadás és nyári tánczmulatság fog követni. A másik ha­tározat az, hogy, mivel a Kör anyagi viszonyai minden támogatás hiányában a legkevésbé sem alkalmasak arra, hogy a Kör kitűzött czélját elérhesse, — más vidéki körök mintájára azon város tanácsához folyamodik anyagi támogatá­sért, a melynek köréből kerültek ki tagjai. Hiszszük és reméljük, hogy Szatmár város ta­nácsa nem riad vissza a Szatmári Kör anyagi támogatásától, valamini mindig ott volt áldozat- készségével, a hol egy hivatásában nemes intéz­mény felsegeléséről volt szó. Párbaj. .Ve€h&ley Gyula lapszerkesztő és Csillag Aladár főkönyvelő a múlt pénteken párbajt vívtak Nagy-Károlyban. Elébb pisztolyra mentek:, de miútart egyik fél sem sérült meg, kardra fogták a dolgot. Vechsler mely vágást kapott á mellért, mintegy 20 cm. hosszúságban és mindkét karján súlyosan megsebesült. Egy lelkész lemondása. Hirly József e’rdődi plébános javadalmáról lemondott és január elsején nyugadalomba vonul. Buzgó, lelkiismeretes és híveinek gondos atyja volt, tettesség az egyházmegyére visszavonulása. A megürült, javadalomra a pályázat e hó végéig terjedő határidővel meghirdetteteit. A kérvényeket gróf Károlyi Lajos kegyurhoz czimezve az egyházmegyei főhatósághoz kell b enyujlani. A tanitónőképző intézet önképző köre a de­ézemberi nagygyűlést a következő programm sze­rint tartotta meg f. hó 15-én: 1.) Rondo capricioso Mendelssohntól, zongozázza Melles Berta. 2.) „A nővér“ Inczédy Lászlótól, szavalja Maasz Margit. 3.) „Reggeli séta“ Petz Józseftől, éneklik a II. és 111. évfolyam növendékei. 4.) Monolog Tóth Józseftől, mondja Tóth Mária. 5.) „Medve-kaland a Tisza forrrásánál“ dolgozat Tóth Máriától. 6.) Lylly-keringő Banfy I. tői, ének; zongora, hegedű és czimbalom-kisérettel. E változatos s mindvégig érdekfeszítően előadott programm a kör jó Ízléséről, szorgalmáról és ügyességéről tanúskodik. A villanyvilágítás mizériája. Mióta a meg' sérült akkumulátoi lelep skartba van tóve, azóta folytonosan merül fel kisebb-nagyobb panasz a villanyvilágítás ellen. De sohasem volt annyi ok a panaszra, mint mostanában, a legutóbbi két hónap alatt. A villanyos lámpák a szó valódi értelmében nem vilá­gítanak, hanem csak pislognak, mint a kox- más olajmécses. Ilyen pislogó fénynél szem­rontás nélkül egyáltalán nem lehet olvasni, még arasznyi távolságban sem. Ha ez a tűrhetetlen állapot még továbbra is igy ma­rad, akkor csakugyan nem érdemes érte pénzt adni, annálkevésbbó érdemes oly nagy összeget áldozni a villanyvilágításért, mint amennyibe ez nálunk Szatmáron kerül. Ha már egyszer olyan méreg-drága az a villany­világítás, jogosan megkövetelheti a fogyasztó közönség, hogy drága pénzért tisztességes vi­lágítást kapjon és ne pislogó mécsesti Meg­tudjuk az okát is mondani ennnek a mizé­riának, mert utána néztünk a dolognak és megvizsgál;uk a villanyos áramot alkalmas eszközökkel. Vizsgálódásunk eredménye azt mutatta, hogy az aram gépezetének regulá­zásában a legnagyobb rendetlenség uralko­dik, mert este az áram feszültsége 95 Volt és 100 Volt között ingadozott, nappal pedig 118 Volt és 140 Vált között. A mostanában árusított lámpák 115 Volt feszültségű áramot kívánnak, ezek tehát 95 Volt vagy 100 Volt mellett nem világítanak, csak pisloguak. Ha pedig nappal beléjük bocsátjuk azt a 140 Volt feszültségű áramot, akkor meg rövid idő múlva elpusztulnak} mert sokáig nem bírják ki ezt a nagy feszültséget. Mind a villany- világitási telep, mind pedig a fogyasztó kö­zönség érdeke azt kívánja, hogy a gépezet kezelésében ez a szabálytalanság minél ha­marább megszűnjék. Ebből a szempontból czélczerü volna az akkumulátor-telepet ki­javíttatni és újra alkalmazásba venni, mert ennek a telepnek meg van az a jó oldala, hogy az áram feszültsége állandó és nem ingadozik. De addig is, mig az akkurnula- tor-telep, használhatóvá lesz, tisztelőnél kér­jük a villanyvilágítást bizottságot, hogy erélyes intézkedésevei szüntesse meg ezt az anomá­liát, vessen véget ennek a tűrhetetlen álla pótnak. Mindössze annyiba kerül az egész, hogy az üzemvezető felügyelete alatt egy ahhoz értő embernek szigorú kötelességévé teszik az áramfeszűjtsóg regulázását. Karácsonyi színjáték. A kath. legényegy­let f. hó 29 én, este 6 órakor, a Czeszil egylet dísztermében karácsonyi színjátékot rendez. A darab czime : Karápzonyest, színmű énekekkel és 3 előképpel. Irta: Tóth József h lelkész. 1. kép: Betlehem utczája, 2. kép: az angyalok és a pásztorok, 3. kép: a Sz. Család. Szereplő személyek: Tisztes pgg nő (vak) Papp Gizella k. a. ; Ilonka és Pista gyermekei: Zsálik An- nuska és Hukk Juliska. Gábor: Váczy Mihály, Szűz Maria és Sz. József *** Rafael angyal : Komka Margitka, Mihály angyal Hronyeczlrénke. Angyalok és pásztorok. A belépés dija felnőt­teknek 60 fillér, a tanuló ifjúságnak és gyer­mekeknek 30 fillér. i Bendkivüli tünemények. Igen furcsa sze­szélyes idők járnak. Egyik nap havaz, más­kor kemény hideg van, vasárnap óta úgyszólván tavaszi idő volt. A mult nap a földrengés riasztotta a lakosságot, vasárnap este 6—7 óra között nagyszerű természeti tüneményben gyönyörködlietiüuk. Sötét felhő borította az égbolt északt és nyugati felét, s oly élénken és meglehetős gyors egymásután­ban villámlott, akárcsak nyáron. PártgyÜléS. Ma este a vármegyei füg­getlenségi és 48-$s párt Nagy-Károlyban pártgyülést fog tartani, melyen a holnap kezdődő tisztviselő-választásokra nézve fog­nak megállapodni. Az ezüst áremeléséért. A nagybányai kér. bányaegylei választmánya egyik köze­lebbi ülésén elhatározta, hogy az ezüst árá­nak felemelése érdekében felire minisztérium­hoz s ezen kérvényt a társegyesületeknek, valamint az orsz. gy. képviselőknek is meg­küldi. Elhalasztott hangverseny. A szatmár­németi ev. ref. felsőbb leányiskola f. hó 29-ére tervezett gyermek-hangversenyét a rendező sóg január 11-ikón fogja megtartani. HETI SZEMLE“ (51-ik ■nnkások jutalmazása A földmiveiésügyi miniszter vármegyénk főispánjának előterjesztő, sére Czeili Mátyás csomaközi, Oláh Sándor ivácskói, Nyikgra Nucz erdőszádai, Kovács Sándor József batizi, Ecsédy Sándor csekei- Dán Vendel nagykárolyi gazdasági cselédeknek, Márin Demeter szinérváraljái, Durus György durusai, Gare József tiszakóródi, Andrási László fehérgyarmati, Bánkos János erdődi és Papp Endre sárközi gazdasági munkásoknak hosszas és hü szolgálatért aranyban 100—100 korona jutalmat adott és elismerő oklevelet. Az ezredévi asztaltársaság f. hó 21 -én szombaton este fel 8 órakor a „Honvéd sör- csarnok“-ban nagy asztalt tart. Az Elnökség. Azizr. népkonyha javára, mely szegények ellátásáról és ruházatáról nem- és valláskü­lönbség nélkül gondoskodik, a tél folyamán a kőv. szives adományok folytak be: Dr. Ke- resztszeghy Lajosné őns. 10.—k. volt kegyes beküldeni a népkonyhának. Braun Ignáczné N.-Kölesről 5.—K.-nát. Vajda Mihályné, Kró- mer Ignátzné úrnők 2- 2 K. Lengyel Miksánó 4.—K. Feldman Mórnő úrnő és Weisz Mar­git k. a. gyűjtő ivón begyült 77. K. 29 fillér Feldman Mérné, Roclich Sámuélnó, Fon An- telné, Sávor Kálmán, Literáty Eleknó, Pág- kuj Teréz, Lengyel Endrónó, Henter Z rltánné WeiszGyuláné,Ifj.Losonczj Józsefné, Osztrei- her Tobiásné, özv. Farkas Antalnó, Haller Oitónó, Kálmán Sándornó, Hülbraun Bene- dekné, Özv. Wodiáner Sámuelné, Krassó Miksánó, Beer Samuné, Weisz Albertné, Bt- gamóri Géza, Klein Ignátzné, Küszner Al­bertné, Deák Kálmánná 2—2.-k. Láng Pé- terné, Kel ner Kálmánná, Szentiványi Sán­dornó, Özv. Böszörményi Józsefné, Özv. Fü- löp Sándorné, Özv. Keresztes Sándornó, Paál Jánosnó, N. N., Tóth Sándorné, Lóposnó, Vásárhelyi, Szentiványi Gáspárné, Káhán Izidorné, Klein Hermanne, Fodornó, N. N. Szigeti Józsefné, Puskás Istvánná, Hartnian Vilmosné, N. N., Spitz Lajosné, Kolb Dá- vidné, 1—1. K. Többen akadoztak 8. K. 20 fillért. Schvarcz Dávidnó úrnő Erdődön gyűjtött 15 K. 50 fillért. Schvartz Dávidnó 2. K. Schvartz Mórnó, N. N., Dr. Vityi Jó­zsef, N. N., N. N., 1 — 1 K. Kállay Ödönné, Grosz Ábrahámné, N. N. 60—60 fillért. Töb­ben adakoztak 6 K. 50 fillért. Borosa N. úrnő gyűjtői vén begyült 12.—K. Pataky 4.—K. Bartha Kálmán, Földváry Farkas Szaniszló 2—2.—K. N. N., Dr. Muhi, Boross Mihály Schott Henrik 1—1 K.-t. Drágább lesi a karácsonyfa, a karácsony lélekemelő ünnepébe beleszólt a belügyminisz­ter és ha az idén a karácsonyfák az ország minden táján jóval drágábbak lesznek, úgy, an­nak oka a belügyminiszter. A minisztériumba ugyanis oly jelentések érkeznek, hogy a kará­csonyiakat mar erősen pusztítják. Ezt akarja a miniszter megakadályozni s megköveteli hogy a karácsonyfák csak ply feltétellel adha­tók el és vehetők meg, ha az eladó a fák jogos szerzését az erdőbirtokosnak az illetékes váro-i vagy községi elöjáróság láttamozott bizonyítvá­nyával igazolja. Ezentúl hát a karácsonyi k is bizonyítványt kapnak, amiből következik, hogy drágábbak is lesznek. Most már csak az következik, hogy külön állami adót vessenek ki a karácsonyiakra. Katonák harcza. Véres verekedés volt vasárnap este a Kossuth utczai „Amerikai“ vendéglőben. Honvéd- és közöshadseregbeli katonák mulattak együtt, s ezek közül Váczi honvéd baka összetűzött egy közöshadsereg­belivel s a szóváltás alatt a honvéd a közöst oly szerencsétlenül szúrta meg, hogy az most élethalál közt fekszik s nem sok reményt fűz­nek fölépüléséhez. Dj főispán. Ő Felsége, a király, Hajduvár- megye és Debreczen szab. kir. város főispán­jává bizáki Puky Gyula Ítélőtáblái nyug. elnö­köt nevezte ki. szám). ___________________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom