Heti Szemle, 1900. (9. évfolyam, 1-52. szám)

1900-07-25 / 30. szám

4 HETI SZEM L Eu (30 ik szám) hol hasonló tisztet fognak még batö teni nagyságos . . . úrnők kegyesen elvállalni s ez által egyletünk előhaladásán közremű­ködve, a társulatot hálára kötelezni méltóz- tassék. Azon reményben, hogy nagyságod ha­zafias kérésünket, teljesitendi, mély tiszte­lettel kérjük, hogy arról bennünket az általa felkérendő két kisasszony nevének közlése, s mind hármójuk arczképének beküldése mellett legkésőbb f. évi julius hó 31 ig ér­tesíteni méltóztassék. Kérésük nem remélt teljesithetlensége esetén postafordultával ké­rünk választ. Mély tiszteletünk nyilvánításának ke­gyes elfogadását kérve, maradtunk Szatmár, 1900. julius hó 20-án. A „Széchenyi Társu­lat“ nevében: Nagy László, a társulat elnöke. Majos Károly, társulati aligazgató, a rendező bi­zottság elnöke. Szuhányi Ödön, a társulat igazgatója. Hire k. Templom-megáldás Halmiban. Mint olva­sóink emlékeznek, a hailmi-i rk. templom kifestésére Kádár Ambrus dr. prépost kano­nok tekintélyes összeget adott. Az e költsé­gen igazán Ízlésesen kifestett templomot múlt vasárnap áldották meg. A megáldási szertartást és a nagymisót Oovrik János kö- kényesdi plébános, kerületi esperes végezte Diemand Lajos esperes, Köncs és Mondics plé­bánosok segédletével. Az alkalmi szent-be­szédet pedig Wolkenberg Alajos dr. mondotta. Délben Mandics plébánosnál ebéd volt, mely­ről táviratilag üdvözölték Kádár kanonokot, mint a halmi rk. hitközségnek jóltevőjót. Este nagyon sikerült tánczmulatság volt. Tanári kinevezés. 0 méltósága a püspök ur a nőképezdében megüresedettmathematika- physikai tanszékre dr. Kovács Gyula nagy­bányai segédlelkószt nevezte ki. Kovács Gyulának szép képzettsége, munkakedve és munkaereje méltán feljogosít arra, hogy ta­nári működésétől a legjobb sikert remélljük. Gyászhir. Nagybecskereki Kerekes Lász- lóné, szül. Madarassy Berta e hó 19 én éle­tének 50-ik, boldog házasságának 27 ik évében Számos-Dobon elhunyt. Hült tetemeit e hó 21-én helyezték a pátyodi családi sir- kertben örök nyugalomra. — Dreviczky Nándor uradalmi erdész, Beregmegye bizott­sági tagja e hó 18-án életének 40-ik évében Hársfalván elhunyt. Kinevezés. A pénzügyminiszter Jakab Károly székelykereszturi adóhivatali ellenőrt a szinyérváraljai adóhivatalhoz pénztárnok­nak, a vall. és közokt. miniszter Schönherr Ilonát a nagybányai leányiskolához segéd- tanitónőnek nevezte ki. Áthelyezés. Az igazságügyminiszter Ker­tész Kálmán dr. nagyenyedi járásbirósági aljegyzőt a beregszászi törvényszékhez, Lacz Sándor kisvárdai járásbirósági írnokot a má- ramaros-szigeti törvényszékhez hasonló mi­nőségben áthelyezte. Esküvő. Joó Zsigmond szolyvai szolga- biró a napokban esküdött örök hűséget Munkácson Hrehuss Blanka kisasszonynyal. Távozó tanár. Mátray Vilmos rajztanár, ki a múlt iskolai évben a kir. kath. fő- gymnasiumnál a betegeskedés miatt szabad­ságon volt Majoros Károly tanárt helyettesi­tette, nem tér többé városunkba vissza. Bu­dapest székes-főváros egyik polgári leány­iskolájához rajztanárnak nevezte ki. Kinevezés. Vármegyénk főispánja Szi lágyi Lajost gyámpénztári könyvelőnek, Tröszt István másod r. Írnokot sz.-váraljai járási Írnoknak és Egenberger Alajos szatmári já­rási Írnokot másodrendű Írnoknak nevezte ki. Eljegyzés. Papi Veres Lajos nagyká- roiyi kir. közjegyzői Írnok eljegyezte Erdő­dön Ladányi Erzsikét, néhai Ladányi Sándor birtokos és volt állatorvos leányát. Tanitóválasztás. Movik Sándor okleveles tanító a sárközi róm. kath. elemi iskolához egyhangúlag tanítónak választatott meg és a választást püspök ur Ő méltósága mege­rősítette. Beöltöztetés. Örömünnep volt, a múlt csütörtökön az irgalmas nővérek helybeli anyaházában. Szent Vincze leányai 32 uj tagot nyertek ezen a napon, kik megértvén szent hivatásukat, s meghallgatván égi jegye­sük hivó szózatát, lelkesedéssel siettek az Ur oltárához, hogy magukat terhes, de ma­gasztos küldetésüknek harczosaivá avassák Az ünnepélyes szent misét Hámon József prépos kanonok, zárda-superior mondotta. — A beöltöztetett nővérek a következők: Máihó Etelka (Czella) Rubleczky Erzsébet (Aniceta), Hamuth Jolán (Irmengardis), Bocs- kay Kornélia (Irma), Urbán Malvin (Honoria), Palkovits Jolán (Clarentia), Szilassy Anna (Emerita), Schvank Berta (Mervina), Buch­stabier Ottilia (Korsina), Bakó Piroska (Ve- nildis), Tréfán Apollonia (Meti 11a), Hrágyel Jusztina (Nolasca), Oroszi Zsófia (Alberta), Prikoszovits Ágnes (Angelika), Egely Kata­lin (Vtrgilia), Andrássy Margit (Hontrietta), Hazslinszky Margit (Hermelinda), Kováts Malvin (O'ivória), Kozák Boriska (Theodora), Bacsa Szidónia (Emilia), Cserei Ottilia (Al­moddá), Szlivka Vilma (Angela), Raszto vich Orsolya (Aquilla), Kellerits Róza (In violata), Geiszler Irma (Theobalda), Zsig mond Anna (Walberta), Czinczula Erzsébet (Zenobia), Járomi Julia (Evasia), Kazomóri Veronka (Venerenda), Verbovszky Mária (Gertulia), Bakó Ilona (Sjdvestra), Kacsinta Julia (Osmunda). Ugyanekkor 44 ifjú leány tette le a fogadalmat. Dj közjegyzőség. Az igazságügyminisz­ter Halminak közjegyzői székhelyet adott. A halmi kerület eddig a szatmári közjegy- zőséghez tartozott. A lakosokra nézve min­denesetre jótétemény, hogy közelebb intéz hetik el ügyeiket és nem kell hosszas és költséges utazgatásokat tenni, azonban a szat­mári közjegyzőség meglehetősen meg lett nyirbálva. A szövetkezet érdekében. Fnczák Gyű1 a püspök a hitel és fogyasztási szövetkezetek érdekében igen figyelemre méltó körlevelet bocsátott ki a Bereg-, Máramaros-, Ugoc-a és Ungvármegyék lelkészei és éneklész-tani- tóihoz, melyben apostoli buzgósággal hivja fel azokat, a fent említett vármegyék terü­letén lévő hitközségek hivei közt hitel és fogyasztási szövetkezetek fölállítására. A kormány is módot és alkalmat ad e szövet­kezetek alakítására az által, hogy minden egyes szövetkezetnél 40 drb. 50 koronás üz­letrészt jegyez s azonfelül 400 koronáig ka­matmentes segélyt ad, vagyis az üzletrészek s az adott kölcsönnel együtt 6000 korona segélyben részesíti a szövetkezeteket. A szük­séges felvilágosításokat e szövetkezetek meg­alakítására nézve a kormány megbízottja Egán Ede szolyvai lakos adja meg, az érde­keltek tehát e tekintetben hozzá forduljanak. A körjegyzők egylete gyűlést tartott a múlt vasárnap Nagy-Károlyban. Jelen volt Kuncze Imre törökszentmiklósi főjegyző, a magyarországi közs. és körjegyzők központi egyletének elnöke, Uszkay Bálint tiszaszent- imrei jegyző, az orsz. központi egylet fő­jegyzője, Nagy László alispán és Szuhányi Ferencz orsz. képviselő. A hivatalos ügyek letárgyalása után nagyszerű hatást tett Nagy László alispán felszólalása, ki megragadta az alkalmat, hogy az orsz. központi egyesü­let képviselői előtt vármegyénk jegyzői ka­ráról nyilatkozatot tehessen, mely a túlter­hel tetés e súlyos napjaiban is becsülettel megállja a helyét és állásának tiszteletet szerez. A régi tisztviselők kevés kivétellel újból meg választattak. Elnök lett: Bodoky Béla, alelnök Komoróczy Jenő, első jegyző Néma Lajos, másodjegyző Néma Gusztáv, pénztáros Farkas László. Gyűlés után társas ebéd volt a régi kaszinó helyiségében, hol sok szellemes tószt fűszerezte az együttlót idejét. Dj rend a kórházban. A közkórházi bizottság legközelebb tartott közgyűlésén azt a határozatot hozta, hogy a városi köz­kórházban egy rendelő orvosnak állandó bentlakása legyen, hogy a betegek soha se érezzék az orvos hiányát. így van ez a világ valamennyi nagyobb városában. Az üdvös intézkedés bizonyára mindenütt helyesléssel fog találkozni. Gönczi Ignátz dr. rendelő or­vos helyettesítésére, ki súlyos betegen fek­szik, a bizottság dr. Török Istvánt hozta javaslatba a közgyűlésnek. Közigazgatási bejárás. Cs. Lázár Elemér nagykárolyi lakos kérelme folytán a keres­kedelmi miniszter elrendelte a Nagy-Károlytól Máté-Szalkán át Csapig tervezett helyi ér­dekű vasút vonal közigazgatási bejárását dr. Barthos Andor miniszteri titkár vezetése alatt. A bejárás sorrendje a következő: augusztus 6 án d. e. 9 órakor a vármegyeházán tar­tandó tárgyalásra N.-Károly város, Kaplony, Kálmánd, Börvely és Vállaj községek hi­vatnak meg, aug 7-én d. e. 11 órakor Nagy- Ecseden Mórk és Nagy Ecsed, aug 8-án d. e. 10 órakor Máté-Szalkán, Nyir-Csaholy, Máté­szalka és O Pályi községekkel, aug. 9-én d. e 9. órakor Vásáros-Naményban Nagy- Dobos, Olcsva, Vitka és V. Namény közsé­gekkel, aug 10-én d. e. 9. órakor Vásáros- Naményban Kis Varsány, N.-Varsány, Gyüre, Bács-Aranyos és Kopócs—Apáti községekkel, aug. 11 d. e. 11 órakor Mándokon, Tornyos- Pálcza és Mándok községekkel, aug 12-én d. e. 9 órakor Mándokon. Eperjeske, Tisza-Szent- Márton, Zsurk és Záhony községekkel ejtik meg a tárgyalást. Egy derék iparosunkat, Wéber János mű­bádogos mestert szép kitüntetés érte. A keresk. miniszter hatvan 400 koronás pálya- dilyat tűzött ki az ország legjelesebb ipa­rosai részére, hogy a párisi világkiállítást megtekinthessék, s onnan ismeretekben gya­rapodva térjenek haza. E dijak egyikót We­ber János nyerte el. TŰZ. Fényen e hó 17-ón tűz ütött ki. A nép a mezőn volt s nagy ijedtséggel futott haza segédkezet nyújtani. Nagyobb szeren­csétlenség nem történt, mivel hamar észre­vették s a jó vizfecskendőkkel csakhamar elfojtották. Elégett egy takarmánytartó szin és egy néhány széna-kazal. Házban nem tett kárt. Ugyancsak Fényen e hó 15-én éjjel 4 lovat loptak el a ménesből. A csend­őrség nyomozza a tetteseket. Dühös poéta. Fliesz Henrik, aki csak nemrég tűnt fel lantjával Nagy-Károly tár­sadalmának költői egén, a napokban bekül­dött hozzánk egy pár költeményt, melyeket nem érdemesítettünk nyomdafestékre és ezt

Next

/
Oldalképek
Tartalom