Heti Szemle, 1900. (9. évfolyam, 1-52. szám)

1900-02-28 / 9. szám

HETI SZEM L E“ (9 ik szám) o Jenisch Károly, Thurner Albert sógorai. Antal László, Antal Czeczil férj. Thurner Albertnó, Antal Miklós testvérei. — Csebi Pogány Béla dr., Beregvármegye aljegyzője és megyebizottsági tag életének 32-ik évében e hó 23-án elhunyt Beregszászban. — Sikolya Jozsefnó sz. Kovács Ágnes f. hó 20 án d. u. 1 órakor, életének 37-ik, boldog házas­ságának 17-ik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. A megboldogult tetemei e hó 21-én d. u. 3 órakor tétettek örök nyugalomra. Búcsuestély. Említettük lapunk múlt számában, hogy Löffler József kir. kath. fő- gymn. tanárt Trencsénbe helyezték át. Kol­légái a múlt szerdán búcsuestélyt rendeztek tiszteletére, hol pohárköszöntőkben méltat­ták a távozó egyéni és kollegiális kiváló tu­lajdonait, kinek áthelyeztetése főgymnáziu- munkra igazán veszteség. Löffler hétfőn a püspök úrtól búcsúzott el. Hymen. Bikfalvy Albert szilágymegyei földbirtokos szombaton esküdött örök hüsé- pet városunkban Antal Dániel tekintélyes kereskedő leányának, Ilonkának. — Heltay Márton budapesti lakos, a fiumei kőolajfino- mitó részvénytársaság könyvelője és tarta­lékos közöshadseregbeli hadnagy, szombaton tartotta esküvőjét Kerekes Ödön nagykárolyi jónevű kereskedő leányával: Etel kisasz- szonynyal. Keramit burkolattal akarja a város be­vonni nagyobb forgalmú utczáinkat. Az Attila ntczai aszfaltmakadámtól kezdve a Hám Já­nos utczát és a Deák-tért körül, a Széchenyi utczát az Árpád utczóig, — a Deák-téren a burkolat 6 méter, a többi utczákon 5 méter széles leend. Ezeket az utczákat ki is fogják kövezni. A Széchenyi utczán két oldalt fasor lesz sétautakkal. A bekerülési költségek ka­matainak fedezésére a költségelőirányzatban az utczák kövezésére szánt 10 ezer forintnak felét fogja a város fordítani, melylyel 30 óv alatt az összes költségek le lesznek törlesztve. Páros viaskodás. A párbaj-mánia — úgy látszik — városunkban is kezd tért hódítani. Egy görbe nézés, tyúkszem taposás, vélemény nyilvánítás elegendő ok arra, hogy párvia­dalt hozzon létre s a felek összekaszaboljak egymást. Legutóbb szombaton vásáros-na- ményi Eötvös Sándor m. kir. honvéd főhadnagy és Helmeczy Pál joggyakornok mérték össze kardjaikat a honvéd laktanyában s a páros viaskodásban mindkettő többé-kevésbó meg­sérült. Eötvös fején és karján sebesült meg, mig Helmeczynek egyik fülét csonkította meg az ellenfél kardja. A páros viaskodásra egy összeszólalkozás adott okot. A magyar ipar pártfogásában elül jár maga a magyar király. Az Emlce gyufagyár nak megbízást adott, hogy a budai királyi palotát állandóan lássa el magyar készit- ményü gyufával. A miniszter utasította vár­megyénk és városunk törvényhatóságát, hogy a gyufaszükséglet beszerzésénél a hazai ipar érdekeire tekintettel legyen, s a kereskedő­től hazai gyártmány szállítását követelje. Szép babérkoszorút kapott Nyáry József a honvédzenekar jeles karmestere Fiúméból. Vörös selyem szalagján ez a felírás van: „A szalmaözvegyek polkája művészi átirójá- nak.“ A koszorút Doroszlay D. Árpádné, Kardos Ida küldötte. Eljegyzés. Szigeti József kereskedelmi ügynök eljegyezte Brecher Emma kisasszonyt, Brecher Rubin beszterczei kereskedő leányát. Igazságügyi kinevezések. Az igazságügy­miniszter Kaháczy Szilárd beregszászi és dr. Benda Géza budapesti kir. törvényszéki jog­gyakornokokat a beregszászi kir. törvény­székhez aljegyzőknek, — a debreczeni kir. Ítélőtábla elnöke Juhászovics Manó ökörme­zői lakos • végzett joghallgatót a debreczeni kir. Ítélőtábla kerületébe ideigl. minőségű segélydijas joggyakornoknak nevezte ki. Fényesen sikerült mulatságot rendezett az „Ezres“ e hó 24.-én. Valóban méltó be­fejezése volt e mulatság az idei farsang vi­galmainak. Nem volt oly tolongás, mint az előző években, de ott volt Szatiuár intelli- gencziájának szine-java, sőt lerándult az estére a város képviselője is kedves vejével. Az estnek fénypontja természetesen az élő hírlap volt. Kedvesebbnél kedvesebb ajkak pergették le a szellemes czikkekeí, apróságo­kat, híreket, hirdetéseket. Lehet, hogy a bájos előadók vesztegetik Ítéletünket, de konstatál nunk kell, hogy az „Ezres és Vidéke“ sem volt még ily ügyesen összeállítva, mint ez idén, büszke lehet reá az „Ezres“ fáradhatlan igaz­gatója, Dr. Fodor Gyula,;kinek csaknem párat­lan jó Ízléséről, kifogyhatlan humoráról tesz tanúságot ez az eleven kis újság. Az élő hir- lap változatos és szebbnél szebb czikkeinek elvonulása után a keletkezett jókedv csak­hamar megkereste táplálékát részint a táncz- teremben, részint a fehér asztaloknál s foko­zódva kitartott egész virradatig. Márczius 15. Magyarország emlékünne­pét az idén is a szokásos kegyelettel készül megülni városunk közönsége. Elhozza a hazafiság oltárára áldozatul szivének lelke­sedését, hogy buzdulást merítve a múltak emlékeiből, annál több reménynyel és önér­zettel tekinthessen a jövendő felé. Az ün­nepség vezetését ismét a Kölcsey-kör vette kezébe. A napokban tartott választmányi gyűlésen kiküldötte dr. Fechtel János és Mátray Lajos főgymn. tanárokat, hogy az ünnepség állandó bizottságának elnökével, Pap Géza városi főjegyzővel és Ferenczy Já­nos ellenőrrel érintkezésbe lépvén, állapítsák meg az ünnepség részleteit, hogy városunk közönsége múltjához méltóan ülhesse meg a nagy idők emlékünnepét. Ez alkalommal bizonyára üzleteink is zárva lesznek. A Kölcsey-kör irodalmi szakosztályának elnökévé a napokban tartott választmányi ülésén Mátray Lajos ev. ref. főgymn. tanárt választotta meg. A szakosztály eddigi elnöke az elhunyt Jandrisics János apát-plébános volt. laudrisics lánus apátplebános síremlékére adakoztak (folytatás): Müller István, Jánk 8 kor. Penkei Albert, N.-Bánya 2 n Steinkogler János, N.-Károly 4 55 Veszprémy Sándor, N.-Somknt 2 r> Kováts Jenő, Torda 2 55 Pály Ede, Sárköz 10 55 Vajay t ndre, M.-Sziget 4 r Korányi János, Budapest 2 55 Lengyel Vilmos, Pancsova 2 ?5 Kelemen Kálmán, N.-Várad 2 55 Köncs László, Nevetlenfalu 2 J9 Dr. Schnabl Róbert, Budapest 4 n Bérczy Imre, Élesd 4 55 Koválik József, Szolnok 2 55 Deák „ Rónaszék 6 55 Savanyu János, Szatmár 4 55 Dr. Jordán Károly, Szaniszló 2 55 Múlt héten közölt összeg 242 55 összesen 304 n Felfüggesztett megyei tisztviselő. Nagy László, vármegyénk alispánja, Simkó Géza megyei alszámvevő ellen a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot elrendelte s hivatalától felfüggesztette. A felfüggesztésre Simkónak azon ténye adott okot, hogy Bijci Sándor n.- aari községi jegyző ellen megindított vizs­gálatban, melyet vezetett, szabályellenesen járt el. Város, fizess! Farkas Béla, városunk volt villamvilágitási mérnöke, szolgálatából való elbocsáttatása után perrel támadta meg a várost. A pert a bíróságnál most Farkas megnyerte s a város a per tárgyát képező követelések megadásában elmarasztaltatott. Római zarándoklat. A gör. szert, magya­rok Firczák Gyula munkácsi és Vályi János eperjesi püspökök vezetése álatt márczius 4-én indulnak római zarándok-utjokra. Dj iskolák- Beregvármegyében az állam ez év folyamán 25 uj iskolát szándékozik létesíteni. E czélból a napokban Firczák Gyula munkácsi püspök és Hagara Viktor dr. főispán elnöklete alatt, értekezlet tarta­tott, melyen a kormányt Halász Ferencz miniszteri osztálytanácsos képviselte. Kimu­tatta az értekezlet azon községeket, melyek­ben az uj iskolák felállítása első sorban volna kívánatos. A főkapitány figyelmébe. Botrányos do­log, amit nap-nap után kell tapasztalni vá­rosunkban. Az iparos tanonczok iskolából kijövet valóságos tornajátékokat rendeznek azokon az utczákon, melyeken utjok átvezet. Dulakodás, öklözés, kötélhúzás napirenden vannak, úgy, hogy abban az irányban meg- boxoltatás veszedelme nélkül senkinek sem tanácsos menni. A Kisfaludy-, Árpád-és Ber- csényi-utczák ilyenkor közveszélyes helyek. Tanácsos lesz tehát, hogy ezeknek az akro­batái mutatványoknak egyszer s mindenkorra végét vessék, egy pár rendőrt kivezényelni az említett helyekre, persze nem azért, hogy a versenyek sikerében gyönyörködjenek, ha­nem hogy portyázásuknak meglegyen a kí­vánt eredménye. (Beküldetett.) Nagy-Szőllősön iparfejlesztő bizottság alakult, mely eddig 75 kosárkötő előmunkást képezett ki, kik a múlt év őszén negyven­ezer szőllőskosarat szállítottak Debreczenbe s a bocskai kémiai gyárnak ezer ballonko­sarat készítettek. Darányi miniszter e fontos ipar fellendítése végett tárczája terhére hat hold telepet ültettet be nemes füzvesszők- kel, s azt azon kikötéssel bocsátja a bizott­ság rendelkezésére, hogy a termelt füzvesz- szőket a vármegye területén minden nye­részkedés kizárásával a szegényebb nép- osztály érdekeit figyelembe véve értékesítse. Telekkönyv Szobránczon. E napokban érkezett le az igazságügyminiszter rendelete a szobránczi telekkönyvi hatóság ügyében. A miniszter e szerint 1901. január hó 1-től kezdve a szobránczi kir. járásbíróságot saját területére telekkönnyvi hatósággal látja el. — A beregszászi kir. törvényszék elnöke felhívta már a szobránczi kir járásbíróság vezetőjét, miszerint a szükséges helyiségek­ről idejekorán gondoskodjék. Színházi műsor. Ma, szerdán: Napoleon öcsém (másodszor). Csütörtökön, márczius 1-én: Egy katona története {Morvay jutalom­játéka). Pénteken: Kuruczfurfang. Szombaton előkészület miatt szünet. Vasárnap, hétfőn: A baba (uj operette). Kedden: Napoleon öcsém (harmadszor). Hol lesz a tüzőrség? Ha a régi törvény- széki palota lebontás alá kerül, a tüzőrséget alkalmas helyre kell vezényelni, honnan fi­gyelemmel kísérhesse az egész város terüle­tét. A tüzoltófőparancsnok azon javaslatot terjesztette a városi tanács elé, hogy a szé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom