Heti Szemle, 1900. (9. évfolyam, 1-52. szám)

1900-12-19 / 51. szám

6 „HETI SZEMLE (51 -ik szám ) na le megrakva égő gyertyákkal, kedves aján­dékokkal. Isteni tiszteletek sorren je. Az adventj u'olsó rorate misét a plébánia szombaton (dec_ 22.) tartja. Hétfőn karácson}' előbőjtje. Kará­csony éjjelén 11 órától 12 ig a papság az ün­nepi zsolozsmát végzi a székesegyházban; az éjfeli misét a püspök ur végzi. Ünnep reg­gelen 6 órakor a plébánia csöndes (úgyneve­zett ! pásztor-) misét, 7 órakor ünnepélyes nagy misét tart és sz. beszédet. 9 órakor a püs­pök ur misézik és prédikál. 1 1 órakor ismét a plébánia olvas csöndes misét. Délután 3 órakor a káptalan mondja az ünnepi vecsernyét. Ünnep másodnapján 7 órakor sz. misét és prédikációt a plébánia, Gorakor a káptalan végez; 11 óra­kor ismét a plébánia misézik ; délután 3 órakor vecsernye. Kanonoki kinevezés Ő felsége a király Pemp Antal czimzetes kanonokot, felsőbá­nyái plébánost, a szatmári székeskáptalan­nál üresedésben levő inesterkanonokságra nevezte ki. A kitüntetett férfiú évek hoászu sorin keresztül hangyaszorgalommal műkö­dött az egyház szolgálatában épen úgy, mint a társadalmi tevékenység tevén, nem kímélte munkaerejét, ha azt látta, hogy arra a közügynek szüksége van. Nagy érdemei vannak már ifjú korából, midőn a püspök oldala mellett, mint az egyházmegyei kor­mányzatnak egyik tevékeny munkása, műkö­döt!. Ezen érdemek megsokasodtak a lei­ké s z i pályán, s ime jutalmok nem is maradt el. Az ui kanonok életrajzi adaiai röviden a következők : született 1840-ben május 20 ári, 1865-ban pappá szenteltetvén segédlelkész lett Csanálason, honnan már a következő év­ben püspöke a központba szólította, hol előbb mint iktató, majd mint püspöki szertartó működött, 1874 ben Kis Rí hon plébános s még ugyanazon évben szentszéki tanácsos lett, 1876 ban az alsóungi kerület esperese 1890 ben felsőbányái plébános, majd kerületi esperes, újabban czimzetes kanonok lett. Főúri eljegyzés. Schönborn Károly gróf, a munkácsi uradalom tulajdonosának, gróf Schönborn Ervinnak fia, jegyet váltott Dentice di Frasso h TC/.eg leányával Donna Teresa Dentice bérez- gnövel. Az ifjú herczegnő rend­kívül rokonszenvezik Magyarországgal, mi­ért is a leendő uj pár állandó tartózkodási helyéül Beregvárt szemelte ki. Egyházmegyei hír. Az egyházmegyei ha­tóság Forgách János prépost főesperest saját, kérelmére az egyházi ügyek vezetésének ke­rületi esperesi teendői alól is felmentette, s az összes teendők végzésével Szalag Sándor beregszászi plébánost, a nemrég kinevezett esperest bízta meg. Vizsgáló bizottság Ő. méltósága a püspök ur a lelkészeket vizsgáló bizottság elnökének Kádár Ambrus dr. prépost kanonokot, tagjainak az ágazatos hittanból és a szentirás magyaré zatból Hámon József prépost kanonokot, dr. Binder András tb. kanonot és dr. Irinyi Tamás theologiai tanárt, az erkölcstan es lelkipász- torkodástanból Szabó Norbert apát-kanonokot, Hehelcin Károly prépost kanonokot, Forgách János munkácsi főesperes, prépost plébánost, Lessenyey Perencz dr. czimz. kanonok, theolo­giai tanart és Haagg Leó nagymajtényi plébá­nost, az egybázjogból Pemp Antal kononokot, Jordán Károly dr. szaniszlói apát plébánost Csánk István dr. fényi plébánost és dr. Lang Antal theol. tanárt nevezte ki három évi idő­tartamra. Változás a szentszéknél Lessenyey Fe­rencz dr. a házasság és szerzetesi fogadalom védőjének, dr. Láng Antal szentszéki ügyész­nek, dr. Irinyi Tamás a szegények ügyvédjé­nek neveztetett ki. Gyászhir. Stutter Sándor földbirtokos, vármegyei bizottsági tag e hó 12 én este 6 órakor hosszas szenveded és a halotti szent­ségek ájtatos felvétele után életének 76 ik, másodházasságának. 7 ik éveben Nagy-Ká- rolyban elhunyt. — Szimon Ede, gróf Ká­rolyi uradalmának lőerdésze e hó Ifi én éle­tének 52 ik évében az ömbölyi uradalmi erdész akban elhunyt. Özvegye és tiz kis­korú gyermeke gyászolja a rendkívül gondos atyát. A mélyen sújtott család iránt általá­nos a részvét. Holttestét a szaniszlói sirkert- ben helyezték örök nyugalomra. Óriási kö­zönség kísérte sirjáhÖz, Károlyból és a szomszéd községből is sokan voltak jelen. — Özv. Brand Mártonná e hó 13-án 88 éves korában hosszas, keresztényi türelem­mel viselt, szenvedés s a haldoklók szentsé­gének ájtatos felvétele után városunkban elhalálozott. Temetése pénteken d. u. 3 órakor történt nagy részvét mellett. Miniszteri elismerés. A vallás- és közok­tatásügyi miniszter Kosztra Ignácz csomaközi plébánosnak a n.-károlyi1 esperesi tanitói kör­nek pályatételek jutalmazásárá tett 200 koronás alapítványáért elismerő köszönetét nyilvánította. Eljegyzés. Simon Aurél okleveles gyógy­szerész, a misztótfalusi kapszula-gyár tulaj­donosa, jegyet váltott özv. \Levay Ferenczné úrnővel Felső-Bányán. A középiskolai hitlantanárokat vizsgáló bizottságot O méltósága a püspök ur követ­kezőleg alakította meg: Elnök Kádár Ambrus dr., tagjai Pemp Antal, dr. Lessenyey Ferencz, dr. Binder András, Perényi János, dr. Láng Antal, kisegítő tagok dr. Reizer György és dr. Wolkenberg Alajos. A vármegyei közgyűlés*« folyó ügyeken kivül a bíkszádi zárdafőnök, Pásztorig Árkád ügyével foglalkozott, ki iránt, tekintettel ha­zafias érdemeire, elismerését nyilvánította, egyúttal megbízta vármegyénk főispánját, hasson oda az egyházmegyei főhatóságnál, hogy Pásztorig továbbra is maradjon meg a bikszádi zárda élén. Az uj főnök Lupis Kons­tantin már elfoglalta helyét Bikszádon. Beiktatások. Benkö József ungvári plé­bánost e hó 25-én, karácsony első napján fogja Hampel József ez. kanonok beiktatni, másnap dr. Jóna József beiktatása lesz Felső- Domonyán, melyet Be.ik'ö József esperes plé­bános fog végezni. Kinevezés. Vármegyénk főispánja Mándy Ödön helyettesített irattárnokot árvaszéki irat­tárnoknak nevezte ki. A szegényeknek karácsony ünnepére a püspök ur ő méltósága 300 koronát, a nsgos és főtiszt, káptalan 200 koronát ajándékozott. A páduai szent Antal perselyéből szintén -200 korona fog kiosztatni kenyérre, tűzi fára, téli ruhára. A jogtudományi államvizsgálatot SimJcó Géza, vármegyei alszámvevő a debreczeni jog akadémián sikerrel letette. A kath. kaszinó választmánya tegnapelőtt ülést tartott, melyen najjy lelkesedéssel el­határozta, hogy a kaszinó számára elkeszit- t ti fényes kivitelben a püpök ur ő mél­tóságának arczképét. A kaszinó a főpásztor iránt ama rendkívüli jótétemények és gon­dosság miatt, melyekkel úgyszólván ismét életre kelté és felvirágoztatá, örök hálára van kötelezve. Ennek akart a választmány kifejezést adni. Irinyi Tamás dr. alelnök beszámolt a Vörösmarty — ünnepély bevéte­leivel. Tanító-választás. A nagykárolyi elemi fiúiskolánál Plank Ferencz nyugdíjazása foly tán megüresedett tanítói állásra Csernus Jó­zsef mikolai tanitó választatott meg. AUatorvasok k nevezése. A föídmiveiés- ügyi miniszter a m. kir. állatorvosi állásokra ás székhelyekre vármegyénk területén a kö­vetkező állatorvosokat nevezte ki: A Vili. fizetési osztály harmadik fokozatába: Makranczy Jó­zsefet Nagy-Károlyba és Szatmár Nemedbe ; a x. f. osztály harmadik fokozatába: Retch Jánost N.-Károlyba és a n. károlyi járásra, Cilly Györ­gyöt F.-Gyarmatra a f.-gyarmati járásba, Mon- dics Gáspár M. Szálkára a m.-szálkái járásba, Hoffmann Ferenczet Erdődre nz erdődi járásba ; a XI. fizetési osztály harmadik fokozatába: Somogyi Mátyást Szatmar-Németibe, Szatmár- Németi törvényhatóságit város I, fokú hatósá­gához, Ketter Kálmánt Szatmár Németibe a szatmári járásba, Kovács Bálintot Nagy-Som- kutra a n.-somkuti járásba, Baum Károlyt Sz.-Váraljára a sz.-váraljai járásba, Kaufmann Jenőt, N.-Bányán a n.-bányai járásba, N.-Bánya és F.-Banya r. t. városba, Blum Mártont Csen- gerbe a csenged járásba. A villamos vasútnak rosszul megy a dolga. Értesülésünk szerint a múlt hónapi leszámolás 2000 korona passivával zárult. A kocsik most is többnyire üresen járnak, ily körülmények közt a deficit mindenesetre megkétszereződik. Kár volna pedig Szalmár- nak elveszíteni, amit egyszer kivívott. Ezen csak úgy lehet segiteni, ha a közönség job­ban felkarolja a jobb sorsra méltó villamost. Köszönet. A nőegyleti árvaház karácsony­fájára adományoztak: br. Vécsey Józsefné, védnöknő 10 koronát, Hérmán Mihályné elnöknő 10 koronát, özv. Joó Ignáczné 4 koronát, Jákó Sándorné alelnöknő alma, dió, tészta nemüeket, Jékey Károlyné ezukorkákat, ezukorsüteménye- ket. Gindl és Auguszti urak különböző süte­ményeket. Az Isten adjon viszonzásul e sok szép adományért a jó sziveknek bőséges áldást és boldog karácsonyt a kis Jézus jászolyánál. Ha az áldozatkész közönségből segiteni készek, különösen ruha nemüekben való ajándék jutta­tására gondolnak még, kegyeskedjenek szives adományaikat Jákó Sándorné alelnöknőhöz küldeni. Az ungvári törvényszék ügyében a múlt héten egy küldöttség tisztelgett a miniszter- elnöknél és az igazságügyminisziernól. A miniszterelnök válisza nyújt némi reményt, mert ő szükségesnek mondotta, hogy a ma­gyarság ott a Kárpátok alján megerősittes- sék, az igazságügyminiszter válasza azonban olyan diplomatikus, hogy nem is jelent, de nem is lehet abból következtetni semmit. E válaszból csak annyi bizonyos, hogy ha lesz is törvényszéke Üngvárnak, hamar­jában nem. Karácsonyi pásztorjáték. A vallásos szín­müvek előadása már csaknem teljesen letűnt a napirendről a modern színművészet rohamos fejlődése és térfoglalása mellett. A régi kará­csonyi misztériumok maradványa már csak itt ott divatozó betlehemesek kántálásában található fel és pedig nagyon is elfajult alakjában. Pedig a. vallásos színjátékok, nemcsak hogy valláser­kölcsi szempontból művelő és nevelő hatással voltak a népre és különösen az ifjúságra, ha­nem a mellett igen alkalmasak voltak arra, hogy a közeledő ünnepek méltó megölésére, s a ben­nük kifejtett hittitkok megünneplésére, a szem­lélők lelkében megfelelő vallásos hangulatot keltsenek. Azért csak dicsérjük a legényegylet vezetőségét azon vállalkozásáért, hogy a magyar kereszténység 900-dos fenállásának emlékére rendezendő ünnepség programmjába egy kará­csonyi pásztorjáték előadását is felvette. Kitűnő tollal megirott, kedves karácsonyi énekekkel fűszerezett kisdarab az, melyet az egyesület

Next

/
Oldalképek
Tartalom