Heti Szemle, 1900. (9. évfolyam, 1-52. szám)

1900-08-01 / 31. szám

HÉT I SZEMLE“ 31-ik szám.) _6 tékrny missiója volt ama nemzetisóglakla vidéken, pártolás hiányáhan megszűnt. Ki is fejeztük roszalásunkat a város és vidéke közönségének e közönyös magatartása felett, de egyszersmind kifejezést adtunk azon re­ményünknek is, hogy lesznek Felső-Bányá­nak derék fiai, kik megértvén mily nagy befolyást gyakorol egy helyi lap a város mindennemű ügyeinek fellendítésére, nem fogják tétlenül nézni emez egyetlen lapjok kimúlását. Most örömmel értesülünk, hogy a Felsőbányái Hírlap uj életre kelt. Talál­koztak önzetlen, nemes gondolkozásu férfiak, kik a lapnak szellemi és anyagi existentiá- ját biztosították. Maga a város lelkes pol- pármestere, Farkas Jenő állott a mozgalom élére. Az uj szerkesztő Imre Károly, kinek neve alatt az első szám már meg is jelent. Tűz volt Bikszádon a fürdőben f. hó 27 ón d. u. 2 órakor. Az étkező helyiség, a konyha s a vele kapcsolatos fürdőszobák, a Svájcz-pavillon leégtek. A tűz roppant rémü­letet keltett a vendégek között, a legnagyobb rósz másnap haza utazott. A szerencsétlen­séget a vizetfütő kazán gyuladása idézte elő. A fürdövendégek semmiféle kárt vagy hát­rányt nem szenvedtek. A fürdő üzeme egy perczig sem szünetelt, a teljes ellátások biz- tositva vannak. Uj átmetszés a Szamoson. A Szamos sza­bályozása végett Sályi község alatt egy át­vágást engedélyezett a földművelésügyi mi­niszter. Az átvágás munkálatait a miniszté­riumban megtartott zárt ajánlati versenytár­gyalás után 456,633 k. vállalati árért — Dénes Zsigmond budapesii, Deutsch Emil és Lipót szegedi társvállalkozók fogják végez­tetni. A munkálatokat már e hó folyamán megkezdik s ha rendkívüli körülmények nem jönnek közbe, a jövő év október havá­ban be is fejezik. A nagy-majtényi ifjúság folyó hó 24-én a ,.Tanitók-háza“ javára szépen sikerült táncz- mulatságot rendezett, a mely fesztelenségé­vel és vig kedélyével a jelenlevőknekegy kelle­mes estével többet szerzett. Örömteli szívvel gyönyörködött mindenki az ifjúság csapongó jó kedvében, a mely nem szűnt meg mind­addig, mig a hajnali órákban a közönség szót nem oszlott : A jelenvolt hölgyek név­sora: Asszonyok: Czier Jánosné (Csanálos) Fliesz Adoifné (N.-Károly), Hinteleitner Gusz­távaié (Beregszász), Ludeseher Gáspárné (N.-Károly), Orosz Lajosné (N.-Károly), Ve­res Lajosné (Debreczen). Helybeliek: Hau­ler Jánosné, Kreiter Pálnó, Radetzky Ká- rolyné, Torna Venczelné, Emi Jánosné, Leányok : Bura Ilonka és Szidike (Szatmár), Egeli Hermin (Csanálos), Kontó Kornél (Mun kács), Soltész Mariska (Szaniszló), Szászaién Tériké (Kir. Darócz), Vinkler Kaucza (Kir.- Darócz), Tőtös Ilonka (N.-Károly), Hely­beliek : Érni Katicza, Tischler Mariska, Ge- rinczy Mariska és Magdiira, Hauler Veronka, Erzsiké és Hermin, Lang Emma, Radletzky Matild, Szabó Berta, Torna Veronka ás Er­zsiké. A rendezett bál tiszta jövedelme 20 korona, a melyet a rendezőség a „Tanítók házának“ elküldött. Fehér-Gyarmat épül. A két óriási tűz­vész által elhamvasztott épületek helyén a róm. kath. temlom, község háza és társas­kör kivételével csinos uj épületeket emeltek a tulajdonosok. A kath. templom tetőzete és tornya is készül, már a tetőgerendák és a torony össze van állítva, csupán a zsin- delyezés hiányzik, ami a hét folyamán tel­jesen be lesz fejezve. A községháza és társaskör pedig még teljesen romban van, s még nem is tudható, hogy mikor kezdik meg az építkezést. A “Szatmár-Németi Iparos Ifjak Köre,, Rákóczy-utcza 28. sz. a. házának ünnepélyes leiavatásával kapcsolatosan 1900. évi augusz­tus 5 én, vasárnap délután díszközgyűlés', ezt követőleg felolvasó estély1, közvacsorát tánczmulatságot rendez. Belépő dij szemé- lyenkit 1 korona. A zenét Bunkó Vinczejól szervezett zenekara szolgáltatja. Díszköz­gyűlés kezdete d. u. 5 órakor. Felülfizetések köszönetéi fogadtatnak. A felolvasó estély műsora: 1. „Himnus" zenekari kísérettel, énekli a nagy közönség. 2. „Ünnepi óda,“ irta: Deák Kálmán, előadja : Thurner Albert. 3. „I. sz. felolvasás“ a Rózsa Károly ur által kitűzött 100 koronás pályatételre beérkezett pályamüvekből; felolvassa E. jegyző. 4, „A vadászok búcsúja“ Mendelsohntól. Előadja az iparos dalárda. 5. „II. sz. felolvasás“ a pályaművekből; felolvassa: Varga Endre e. t. 6. „Harangoznak“ Népdalok Méder M-tól. Előadja az iparos dalárda. A felolvasó ün­nepséget az udvaron és kertben elhelyezett asztalok mellett vacsora s ezt táncz követi. A házi asszonyok és kisasszonyok fognak felszolgálni. Az ételek és italok ára lehető legmórsékel(ebben van számítva s úgy az ebből, valamint minden egyébből befolyó jövedelem az „Otthon“ vételárának fedezé­sére lesz fordítva. Vasúti előmunkálati engedély. A keres­kedelemügyi miniszter Fejérvary Ji3nő sár­várt (tízolnok-Doboka vármegyei) lakosnak a nagykároly somkuti helyi érdekű vasút Nagy-Somkut állomásától Butyásza, Gropa és Macskamező irányában Magyar-Láposig vezetendő keskeny vágányu gőzmozdonyu helyi érdekű vasút vonalra az előmunkálati engedélyt egy évre megadta. Pisztoly-párbaj folyt le a múlt vasárnap reggel Frölich Róbert villamvilágitási igaz­gató és Erdőssy Elemér városi tisztviselő között. A múlt este ugyanis Frölich bizalmas baráti körben a Hungária éttermében időzött, mialatt a mellék kávéházi szobába betért Erdőssy Elemér városi tisztviselő és egy fe­kete kávét parancsolt, melyet jóízűen el is fogyasztott nem sejtvén a következő pilla­natban kikapandó fekete levest. Kávézás után bekukucskált az ebédlőbe a közbeeső ajtó homályos ablakán, arról akarván meg­győződést szerezni, vannak-e sokan az ebéd­lőben, mert ha nagy közönségen nem kell keresztül törtetni, azon át akart pár pilla­natra távozni. Midőn látta, hogy kevesen vannak, azonnal be is nyitotta az ajtót. De ebben a pillanatban Frőlich, ki a kukucs­kálóban valami városi kémet sejlett lappan- gani, az idő pedig már elég előhaladott stá­diumban volt az élénkebb fantázia ébreszté­sére, a gyanútlanul belépőt egy csattanós taslival fogadta. Mond un se kell, hogy lett reá generális összegabolyodás. Frőlich ké­sőbb belátván tévedését, bocsánatot kért, de Erdőssy nem fogadta el, hanem másnap el- küldötte segédeit, saját testvórbátyját Erdőssy Vilmost és Elsner Adolf főhadnagyot. Frő­lich segédei Bartha Kálmán és Lükő Géza voltak. Dr. Török és dr. Muhi képezték az orvosi assistentiát. A párbaj csaknem vég zetes volt, mert a második golyó Frőlichnek a füle mellett fütyült el. A felek kibékültek. Szatmár vármegye törvényhatósága f. hó 9-én rendes közgyűlést tart, melynek főtárgya a vármegyei tisztviselői nyugdij-alap javára az 1901-dik évre kivetendő 1% os vármegyei pótadó megszavazása lesz. Hadászati utak. A kereskedelemügyi mi­niszter értesítette a vármegyét, hogy a cs. és kir. közös hadügyminiszter a vele folytatott tárgyalás eredmónyeképen kijelentette, hogy a nyirbátor—mátészalkai és a mátészalka— vásárosnaményi törvényhatósági közúti szaka­szoknak rendszeres kiépítését hadászati szem­pontból nem tartja szükségesnek, s azokon csupán a legszükségesebb jó karban tartási munkálatok foganatosítását tartja szükséges­nek; minek folytán a kereskedelmi miniszter tudatja a vármegye közönségével, hogy a jelzett utak a törvényhatósági közutak háló­zatában továbbra is feltétlenül meghagyandók, kiépítésük mellőzhető, azonban mint kiépítet­len kellően karban tartandó. — A keres­kedelmi miniszter ez intézkedése következ­tében a n.-károly —m. szálkái—csapi helyi érdekű vasút kiépithetése elől egy nehéz akadály gördült el. Tűzoltó egyesületet szervezett Fehér- Gyarmat intelligens közönsége különösen az utóbbi időben előfordult gyakori tüzesetek szomorú hatása alatt. Az egyesület vezetése olyan kezekbe van letéve, hogy annak ál­dásos működése biztosítva van. Elnök Jékey Sándor főszolgabíró, főparancsnok Balika Miklós gyógyszerész, alparancsnok Bakó István földbirtokos, jegyző Hunvald Izidor ügyvéd, pénztárnok Kormány Lajos földbir­tokos. Ezenkívül van az egyesületnek 4 szakasz parancsnoka és 40 tűzoltója. A ki­képzést már megkezdték, most a szabad- gyakorlatok betanítása folyik. Bizony régi kötelességét rótta le F.-Gyarmat íntelli- gentiája. Megugrott kertész. A napokban Foga- rassy Sándor mérnök egy százas bankót adott át kertészének felváltás végett. Sokáig várták az atyafit, de biz’ az máig sem érke­zett meg, talán nem is fog jó szántából, ha csak a rendőrség nem segít neki. Laptársunk, a Szatmár és Vidéke szerkesztője épen ez időben volt Fogarassy lakásán, s gyanútlanul hagyta a folyosón lucskosesernyőjét. A kertész ur elő vigyázatból, nehogy a nagy nankó elázzon, ezt is magával vitte még eddig ki nem puhatolt kőrútjára. Nyári zápor. A rekkenő hőség után való­ságos áldás volt az a nyári zápor, mely múlt hó 30 án, a délelőtti órákban öntözte végig váro­sunk területét. Az eső kiterjedt a határra is, hol a tavaszi vetemények-, a legelők- és ré­tekre volt rendkívül nagy hatásai. Lókötők. Vármegyénk területén ugyan csak jó eredménynyel működik egy lókötő banda. A múlt,héten Fényről raboltak el több lovat, most Ér-Endréden, Mező Petnben, Csanálosan, Jí,r-Körtvélyesen manipuláltak, mely községekből összesen 14 lovat raboltak el. A megiuditott vizsgálat még eddig nem vezetett eredményhez. Kiújult betegség. Egy Ízben már figyel­meztetve lett a rendőrség az egyes udvaro­kon uralkodó rendetlenségek e. Annak ide­jén segítve is lett a bajon, de most ismét kiújult a régi betegség, még pedig vesze­delmesebb formában, mert pld. a Báthory- utcza 21. sz. ház udvarából már nem csak trágya-raktár lett, hanem 2—3 drb. szarvas- marha istállója is, miután talán ennek hiá­nyában a szarvasmarhák az udvaron ta­nyáznak jászolukhoz kötve. Ezzel az illető háztulajdonos nemcsak a saját udvarán idéz elő kellemetlenséget, hanem a szomszédok­nak is, kik kiadó lakásaikat kiadni nem képesek, mert ablakuk éppen a szomszédos szabad istállóra nyílik. Érthetetlen, honnan vesz magának az i'lető háztulajdonos annyi bátorságot, hogy udvarát a szomszédos ház- tulajdonos anyagi kárára, a környékbeli la­kosok megbotránkoztatására szabad istállóvá alakítja át, hogy a vidéket különösen meleg napokon szabadalmazott bűzhödt levegővel lássa el. De csak szót kellene nézni kissé ezen a vidéken, akkor bújna ki a szög a zsákból, hogy hány ilyen gázgyárra lehetne akadni. No de talán akad erre is egy-két kiváncsi ember 1 Beküldetett. Gyujtogatási kísérlet. A n.-bereznai csen- dőrség kipuhatolta, hogy Kubicska György n.-bereznai lakos szalmás háza fedelébe isme­retlen tettes egy darab, petróleummal leöntött s égő taplódarabbal és nehány szál gyufával telerakott rongyot helyezett el. Szerencse, hogy a gonosz szándékkal oda tett veszedel­mes gyújtó-anyag a kivánt hatást nem eszkö­zölhette, mert az éppen e napon uralkodó szél következtében a közeli házak, a róm. kath. parochia, iskola, továbbá a templom és hosszú sor szalmás fedelű épület alángok martalékai lettek volna. Valószínű, hogy a még lappangó tettes, egy gyanúsított egyén személyében, rövid idő múlva elnyeri részben sikerült gaz­szándéka méltó büntetését. A nyári menetrendben változás állott be. A Szatmárról Királyháza felé induló déli személyvonat az uj gyorsvonat megindulá­sának napjától d. u. 12 óra 13 perez helyett 12 óra 45 perczkor indul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom