Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-11-08 / 45. szám

4 HÉT I SZEMLE“ (45-ik szám.) adta lelkét Termntőjének. Földi maradványai Szaniszlór.; november 3 kán délután fél há­rom úTakor fognak örök nyugalomra elhe- lyeztetni. Az engeszielő szentmise-áldozat pedig ugyanazon napon reggeli 10 órakor fog leikéért a szaniszlói plébániai templom­ban az egek Urának bemutattatnt. Szaniszló, 1899. évi november hó 1-én. Áldásunk kisér sírodba, kedvesünk, hol legyen békés nyu­galmad ! Isten veled 1 A viszontlátásra 1 Egy boldog, soha meg nem szűnő viszontlátásra a jó Isten atyai karjai közt! Ozv. Szent- györgyi Jordán Ferenczné Hajnal Terézia mint neje, Jordán Ignátz mint testvére, Ozv. Kisfaludy Madarász Eduárdnó Szabadffy Szerafin, Báthory János és neje Wagner Anna mint nászai. Dr. Szentgyörgyi Jordán Károly, Dr. Szentgyörgyi Jordán Ferencz mint fiai. Szentgyörgyi Jordán Terézia Bát­hory Istvánná mint leánya. Szentgyörgyi Jordán Emil, Szentgyörgyi Jordán Magduska, Báthory Józsika mint unokái. Dr. Szent­györgyi Jordán Ferenczné Kisfaludy Mada­rász Irma mint menye. Báthory István mint veje. Jordán Ignáczné Lxbinder Auguszta mint sógornője. Áthelyezések. A vallás és közoktatás- ügyi miniszter Holzer Margit makkos-jánosi állami elemi iskolai tanítónőt a beregszászi állami elemi iskolához, Küs Ödön Iugosi állami elemi iskolai tanítót a beregszászi állami elemi népiskolához, Serly Ferencz és neje szül. Jerabek Borbála, beregszászi állami elemi iskolai tanítót, illetve tanítónőt a mis- koiczi vasút-telepi állami elemi népiskolához áthelyezte. — Jankovics Béla fancsikai állami el. isk. tanítót a nagyszőllősi, Lázár István oki. tanítót a fancsikai, Koós Gizella oki. ta­nítónőt a dengelegi áll. el. iskolához rendes tanitónak, illetve tanítónőnek nevezte ki. Képviselőválasztás. Máramaros-Szige ten képviselőválasztás lesz e hó 28 án, minthogy Uványi Imre, a kerület képviselője a múlt hó végével elhunyt. A választási mozgalom már erősen folyik. Harman fognak mérkőzni a mandátumért. Először csak két jelöltről volt szó, kik mindketten a szabadelvű párthoz tartoznak, minthogy azonban utóbb a függetlenségi párt is jelöltet állított, a két S mily sok látogatója van e templom­nak, pedig egész nap nyitva áll; de imel ezek a látogatók fecsegnek s ugylátszik csak a műkincseket vizsgálják ; a műemléket ke­resik. Nem a szent történetet, hanem műve­lődés történeti jegyzeteket olvasnak Bedáker- jeikből. Hol vannak az ájiatoskodók ? íme ott áll vasrácsozat mögött egy egyszerű Má- riakép, minőt minden faluban lehet találni ; a nép „Dienstboten Muttergottes“ nek, a szol­gálók Szűz Máriájának nevezi. S e kép előtt tömörül az ájtatoskodók serege. Vagy negyven gyertya ég előtte ; a hívők maguk tették oda s gyújtották meg. Csókot hány­nak a kép felé, és megcsókolva kezüket ke­reszt alakban érintik a rácsot. Az ajtatosságnak ez egyszerű kép elég, sőt a műremeknél előbbrevalónak tartja, hisz amazok előtt csak átmenő idegenek állanak. Mórt nyugtalanít tehát, hogy templomunk­ban oly kezdetlegesek a képek ? A nép olyan érzelemmel néz reájuk, mint én gyermekko­romban s ama képek ő érette vannak. Az ő igényeit egészen kielégítik. S vájjon mi ked­ves Isten előtt: az arany, ezüst, a festékek nagyszerű hármoniája, vagy az áhitat s lélek ? S ugyan melyik templomnál mond­hatjuk, hogy az teljesen méltó Isten fönsó­szabadolvü közül az egyik valószínűleg vissza fog lépni. A szabadelvű párt jelöltjei : Lator Sándor alispán és Jakab Péter ügyvédi ka­marai elnök, a függetlenségi párté Brócli Lajos ügyvéd, a nagykárolyi függetlenségi párt elnöke. Hymen. Eddy Lajos m. kir. államvasuti hivatalnok e hó 4-én esküdött örök hűséget Kölcsey Zsigmond udvari földbirtokos leányá­nak, Adél kisasszonynak. — Tankóczy József mészáros, f. hó 4-én váltott jegyet Polgári József helybeli tekintélyes iparos kedves leányával, Jidiska kisasszonynyal. — Orbán Károly felsőbányái bányaiskolai tanár jegyet váltott Pap Írón okleveles óvónővel. Ntvmagyarositások. Junk Károly, váro­sunk rendőralkapitánya belügyminiszterien gedélylyel „Jókéi"-re, Guttmann Sándor szi- nyórváraljai lakos, takarékpénztári főkönyv­vezető „Gyarmati“-ra változtatta át vezeték­nevét. A katonák esküje. Mindenszentek napján tették le katonaságunk cs. és kir., valamint honvéd ujonczai a hivatalos esküt. Jelen volt az egész tiszti kar Habrovszki József dandár parancsnok vezetése alatt. Fechtel János dr. a székesegyházban csendes mi-ót mondott, azután a szószékre lépve lendületes beszéd­ben Isten, király és a haza iránt, való hűségre buzdította az ujonezokat. Hubán Gyula gör. kath. lelkész román nyelven mondott gyö­nyörű beszédet, mely hallgatóságát könyekre lakasztotta. Ezután az esküminta felolvasása következett, melyet az ujonezok fennhangon utána mondottak. A jelenet igen ünnepélyes és megható volt. Hivatalvizsgálat. Vármegyénk főispánja Huyonnai Béla gróf titkárával együtt váro- sunban időzik, hogy a városi és szolgabtrói hivatalok ügy- és pénzkezelését''megvizsgálja. A vizsgálat több napot fog igénybe venni. Dj szobor a székesegyházban. Ő méltó­sága a püspök ur nagy örömet óhajtván sze­rezni szatmári kath. híveknek, a székes- egyház számára az egész kath- egyház párt­fogójának, szent Józsefnek szobrát ajándékozta. Az uj szobor a templom hajójában pád. sz. Antal szobrával szembe lön felállítva. A 140 cm. magas, világos gipszszobor csinos géhez ? Egyikről sem ; hisz mind csak véges anyagból valók. Isten pedig végtelen. Meg­nyugodva tértem haza. Igen, e képek megfelelnek czéljuknak, a népért, az egyszerű falusi népért vannak. Kötelességünk azonban, hogy mi is tiszte­lettel hajoljunk meg előttük, mert szent képek s a kegyelet hiányára, müveletlensógre val- lana, ha valaki ellenkezőleg cselekednék. E szavaknál véletlenül Jenő urra nézett a méltóságteljes aggastyán s a többiek is. Elpirult s zavarba jött a jogász ur. A pap nem tudta, de a többiek tudták, hogy miért. A katakombákba képzelem magam, valahányszor e templomba lépek, folytatá a pap. Mindazonáltal, magamis örvendenék, ha uj képeket szerezhetnék be ; de e templom­tól nem messze lakik egy szegény özvegy napszámos-asszony; keze munkájával tartotta fenn három gyermekét, most beteg s három éhező állja körül ágyát, ő pedig a negyedik, kérem önöket, hagyják e képet, menjünk enyhítsük a nyomort. Szó nélkül követtük. Nekem úgy tet­szett, mintha szent Ambrust látnám, ki a templom arany edényeit töri szót, hogy a szegénynek kenyeret adjon, vagy Nagy Szt. Gergelyt, ki a templomban gyűjti össze s vendégeli meg a koldusokat. .u.\aj;.obr consolera helyezve, templomunk egyik fő díszét, fogja képezni. A felállítás gyorsan, váratlanul történt. Pénteken még hir sem volt róla, vasárnap (nov. 5.) reggel már ott állott a szobor fenyőlombokkal diszitve, buz- golkodó hívektől körül rajongva. A püspök ur megbízása folytán To'th József helyettes plébános vasárnap reggel a 7 órai plébániai nagymise után áldotta meg a szobrot. Szent Józsefről beszédet intézett a hívekhez, majd a szobor előtt a nagyszámú közönséggel könyörgést mondott. Megfellebbezett főorvosválasztás. Nagy­Bánya varos képviselő testületének 19 bizott­sági tagja a megejtett tiszti főorvosi válasz-’ t.ás ellen fellebbezést adott be, minthogy Nagy László alispán, ki a választást vezette, a közönség na«ry része által óhajtott dr. Kollár Lajos körorvost nem jelölte. A mél­tatlan kijelölés után mintegy negyven kép­viselő azonnal eltávozott a teremből, ily mó­don adva kifejezést felháborodásának, s a másik két pályázó közül —- mint a felleb­bezés mondja, — 12—14 választó jelenlé­tében a jelenlegi városi alorvos Csausz Ká­roly nyilváníttatott megválasztottnak, illetve kiijevezettnek az elnöklő alispán által. Megérdemelt elismerés. Beregvármegye kir. tanfelügyelője dr. Zahoray Pál nagyszől- *ősi plébánosnak azon alkalomból, hogy a várpalankai és váraljai áll. elemi iskolák gondnokságának elnöki tisztéről lemondott, nagyrabecsülését és elismerő köszönetét fe­jező ki amaz önzetlen és buzgó működésért, melylyel az iskolák beléletének fellendítésén fáradozott. Az uj színigazgató. A jövő évben szín­házunk igazgatója Szálkái székesfehérvári színigazgató lesz, miután Eakodezai vissza­vonul. A szinügyi bizottság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a színház Szálkáinak pályázaton kívül adassék ki. Gyászhir. Id. Hermán Mihály, a polgár- mester nagybátyja hosszas szenvedés után életének 76 ik évében elhunyt. E hó 3-án nagy részvét mellett kisérték sírjába. — Papp Emmánuel nagytarnai gör. kath. lelkész, Ugocsa megye törvényhatóságának bizottsági tagja e hó 4-én életének 51-ik, lelkipásztor­kodásának 27-ik évében elhunyt. Szent Imre ünnepély. A szatmári kir. kath. tanítóképző intézet Vörösmarty-ön- képző köre nov. 5 én szent Imre tiszteletére kedves ünnepélyt rendezett, melyben a val­lásos és hazafias motívumok teljes harmó­niája tanúskodott azon egészséges szellem­ről, mely a gyümölcsöző jövőt ígérő ifjúsá­got áthatja. Az énekszámokat szabatosan s nagy routinnal adta elő a jó hanganyag­ból alakult énekkar, Ölti Antal mély érzéssel szavalta el „Imre herczeg halálát“. Schmid Fe­rencz lelkes szavakkal buzdította társait e hithideg és anyagias korban az eszmény­képek választására. Főleg szent Imrét aján­lotta követendő mintaképül, mint olyat, aki vér a mi vérünkből s akinek tudományszomja, haza szeretető s erényeinek sokfélesége, az élet minden körülményei között biztos irány­tűként világítanak egy magyar tanitó előtt. Müller Lajos orgonán szépen játszott egy „Ünnepi praeludiumot“. Végül dr. Steinberger Ferencz kanonok igazgató a tőle megszokott ékesszólással lelkesítette az ifjúságot arra, hogy ne csak szóval, hanem tetteikkel is dicsőítsék a választott mintaképet s hogy ezt tehessék, figyelmeztette őket arra, hogy szilárdítsák akaratukat, mert csak a szilárd akarat lehet az erényes tettek rugója. Az indóház megnyitása. A vasúti indóház a kivánalmaknak megfelelő berendezéssel teljesen készen áll, a villanyvilágítás is be

Next

/
Oldalképek
Tartalom