Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-10-11 / 41. szám

4 HETI SZEMLE“ (4l-ik szám.) nultatásával, mintha a term.-rajz latin vagy görög szótár lett volna. —így természetesen nagyon kevés értéke volt iskoláinkban e tu­dománynak ; igazi jelentőséget csak most nyer, midőn az éleijelenségek és természet­törvények tantárgyává lesz. Behatóbban foglalkozik az értekező a IV. és I., II. oszt. anyagával. A revízió a tulajdonképen való term, rajz tanítást a IV. oszt.-ban kezdeti, még pedig a növénytannal, melynek előadását azonban chemiai ösmeretek tanítása előzi meg. A chemia hozzátoldásának megfelelő- leg az óraszámot is fölemeli, de ez még mindig kevés lesz, mert az első időszakot igy is lefoglalja a chemia, s igy csak a II. és III. harmad jut a növénytannak. — A tanítás czólja a növéuyek belső szerkezeté­nek, fölépüiésének megismertetése, vezéresz- méje pedig azon tétel, hogy a plazma ké­pezi alapját a növény fejlődésének. — Némi nehézséget képez ugyan itt, hogy a plazma munkája közvetlenül nem látható, de segít­ségre jönnek a mikroskop és a szövettani képek. Az élettanban megismerkedik a tanuló a növény testében végbemenő folyamatok rendjével s tanulmányai összekapcsolódnak a physikaiakkal is, miképen befolyásolja a fény, hő a föld vonzási ereje a növény szer­kezetét. A mi a növények alakjáról szóló tant illeti, a régibb tanítási eljárás az alakok egyszerű felsorolásában állott ; most ismer­tetni kell az alakelemek jelentőségét is. — A revizíónált tanterv különösen a virággal foglalkozik, mert az alaktani tények ezeken leginkább mutathatók be; hangsulyoztatni kívánja a virágok czélszerű szerkezetét, be­rendezését. — így foglalkozván az alaktan­nal, buzdításul szolgál annak tanulása a gyüj lésre. Ezek után következik végre a rend­szertan, mely kellene, hogy az egésznek ko­ronája legyen, de rá már nem igen jut idő. Majd áttér a felolvasó az I. és II. oszt, anyagára, melyet a növények és állatok ban első czélja praktikus volt : ismereteinek a lelkipásztorkodásban való értékesítése, mégis a nyelvek szellemét nagy szakértelemmel és sze­rencsével buvárolta. Hogy csak kevés müve látott napvilágot, annak oka az ő határtalan szerénysége. Gaume abbé ezt mondja róla : A bíboros két dologra lett figyelmessé : l) a nyelvek fundamentális egységére, 2) a dialectusok há­romságára, mely az emberi nem három fajával teljes összhangban áll. Ezek a szavak a német tudósok állításai­val szemben M.-t igazolják. Végül: a mi M.-ban legtiszteletreméltóbb1 az az ő személyes karaktere, az ő erényeinek fényessége. Mert mért fogott a nyelvek tanulá­sába ? Hogy a szegény beteg és idegen kato­nákat a vallás vigaszaiban részesíthesse. Jelleme vas, aczél vala s erényeinek paj­zsát mocsoktalanul őrizé meg. Mezzofantiban oly egyházi fejedelmet bí­runk, ki élete, tudománya, erényeivel tündöklő példaképül lebeg minden pap előtt. külső alakjának leírása képez. Ezt különö­sen az egyes szervek ismertetése teszi érté­kessé, mert igy alapot szolgáltat a felsőbb osztályok tananyagának magyarázatához. Két hiány födözhető azonban itt föl az uj tan­tervben : 1.) A tanításnak a négy évszakhoz kel! alkalmazkodnia, a mi elméletileg ugyan helyes, gyakorlatilag azonban sok hibát szül. Még be sincs fejezve az őszi tananyag s eset leg már itt a tél, 2.) Alig vezette be a ta­nár a fiukat a növénytanba s már át kell térnie (a tél beálltával) az állattanra. Az I. oszt.-ban csak állattani, a II.-ban csak nö­vénytant kellene tanítani. Hiba továbbá még az, hogy az állatoknak a tanterv ajánlta felosztása nem egy szempontból való. Előadása végén még a term.-rajz ne­velő hatásáról emlékezik meg Schőber, ki­emelvén, hogy az épugy tisztítja és nemesíti az ifjú lelket, mint a philologia, s reá azon­kívül hasznossági szempontból is szükség van. Nehéz a munka, de törekedni kell a tudományágnak tespedő helyzetéből való kiszabadítására és fölvirágoztatására. A tö­rekvést minden bizonynyal siker fogja ko­ronázni. A nagy tetszéssel és tapssal fogadott felolvasás után Pór Janos jegyzi meg, hogy teljes mértékben elfogadja Schőber dr. ál­láspontját. Az uj tanterv kétségkívül utat nyit a term.-rajzi tanítás továbbfejlesztésére. 0 is hangsúlyozza, hogy sokkal jobb volna a beosztás akkor, ha az I. oszt.-ban tanítanák az állattant, II.-ban a növénytant, mert az előbbinek elemeit már az alsóbb iskolákban tanulják a gyermekek. Felemlíti végre még a term.-rajzi tanításnak egy nagyon fontos feladatát, t. i. a fiuknak a szemléltetéshez való szoktatását. — Kurtz Sándor dr. egy­részt a phylologia mai módszerét védi az ósdiság vádja ellen, másrészt le igyekszik szállítani a term.-rajz nevelő hatását arra az értékre, mely őt megilleti; Kurtz ennek csak észképző hatását ismeré el. Ratkovszki Pál elnök szerint nincs a felolvasásban semmi polemikus elem, mely Aprósága!; Jandrisics éleiéből. Gida bácsi a király ő felségénél járt, hogy megköszönje a kitüntetést, az érdemren­det. Haza jővén, az ő rendes szokása szerint felment a püspök ő méltóságához, hogy re­feráljon az audiencziáról. — Gida bácsi, — mondotta a főpász­tor — a püspöknek részletesen el kell mon­dani, hogy folyt az audienczia? — Hát Méltóságod — szólott Gida bácsi nagy nyugalommal és komolysággal — Beléptem felséges királyomhoz, ki, a mint meglátott, azonnal felém kiáltott: — Hát Jandrisicsot hol hagyta ? — A lánczhidig csak elkísért — szólot­tám az én fenséges királyomnak, de hogy tovább jöjjön, nem tudtam rávenni. * * * A főkapitány ur — már mint Gida bácsi — tudvalevőleg mindennapos volt a plébánián. Sokszor hallottam szatmári káp­lán koromban a rendőrök jelentését estenkint. — Jelentem aláson főkapitány uram, hogy semmi jelenteni valóm nincs! (T. i. semmi baj nem történt.) Jóllehet azonban, a rendőrség ily ott­honos volt a plébánián, bizony egyszer meg­történt az a furcsa eset, hogy, a nagyságos ur szép apáti nyaklánczát, tnelylyel őt a szat­mári közönség lepte meg, ellopták. Akkor este is együtt voltak Gida bácsival egy köz­kihivná az ellenvéleményt; csupán az érte­kező tanárnak nagy szeretető sugárzott min­den szavából, meg akarta ismertetni tudo­mányszakának minden előnyét. — A term, rajzban is lehet jellemképző elem, minthogy a tárgyaknak ebbeli hatása főleg a tanár egyéniségétől függ. Kívánja, hogy minden ta­nárban legyen meg azon ügyszeretet, melyet az előtte szólottáknál tapasztalt. Pór János és Schőber Emil ismételt rövid felszólalásai után a pénztáros és szám- vizsgálók jelentése következett A központi választmányba Orosz Ala­jos, és Pór János tanárokat jelöli ki a gyű­lés a kör képviselőjéül. Ezután megejtette az ülés a jövő évi tisztikar választását. _____ Elnök lett újra Ratkovszki Pál főgymn. igazgató, alelnök Jaskovies Ferencz, titkár Orosz Alajos, pénztáros Kurtz Sándor dr. Gyűlés után vidám lakomára jött össze a társaság a kath. kaszinóban, hol Rat­kovszki elnök mondotta az első pohárkö­szöntőt a megyés püspökre. Sok dikció hang­zott még el estig a vidéki tagok távoztáig, a mikor is a mulatók eloszlottak. Hire k. Előfizetési felhívás. Az utolsó évne­gyed beálltával tisztelettel felkérjük előfizetőin­ket, miszerint előfizetéseiket megújítani szivesked- kedjenek. — Felkérjük továbbá hátralékos elő­fizetőinket is előfizetési hátralékaik minélelöbbi beküldésére. Boldogult Erzsébet Királynénk emlékére Budapesten építendő „Orök-tmádás“ temp­lomára Szatmár megyében a ró no. kát. tem­plomokban folyó óv szeptember hó 10-én és 11-ón befolyt összegek kimutatása : Fény 10 frt, Jánk 10 frt, Nániü 13 frt 17 kr, Cso- maköz 13 frt, Nagy-Majtény 15 fr, Szat­már 376 frt 73 kr, Szatmár 10 frt, József- háza 10 frt 42 kr, Zajta 15 fr , Felső-Bánya 22 frt 61 kr, Kálmánd 10 frt, Szaniszló 8 frt, Fehér-Gyarmat 5 frt, Kaplony 6 frt 47 kr, vacsorán. Ez alatt az inas elemelte a lánczot és néhány forintol. Becsbe szökött vele. Persze a nagyságos ur „megjelentette rögvest a főkapitánynak és mondotta is, hogy ez alkalommal nem „Gida“ bácsinak, de a „főkapitánynak“ tesz jelentést. — Mondottam neked mindig János, hogy ez a fiú nem hűséges ember! Azzal zsörtölődve távozott az öreg ur és — hozzálátott a nyomozáshoz. Végre nagysokára Bécsben, egy zálog­házban ráakadtak a lánczra. Persze a nagyságos urnák ki kellett fizetnie az összegei, melyet az inas elzálo­gosításkor kapott. Így jutott a lánczhoz. Egy reggel meg azzal állított be Gida bácsi: — Itt van, az akasztófára való, átadtam az ügyészségnek. — Szegény fiú, mondotta Jandrisics. A szegény fiú meg a végtárgyalásig halálos betegségbe, hektikába esett. Jandrisics kieszközölte, hogy a szerencsét­len ember a plébániáról kapott jó ebédet, jó bort. Engem küldött, hogy lassam el a végső szentségekkel; én temettem is el. * * * Nagyba vette Jandrisics, ha káplánjai neki, a házi gazdálkodásban kezére adtak. Egyik káplánja „pincze mester“ volt, a má­sik kisebbik gazdanak szeme meg hizlalta a jószágokat. Én a „ Téli Esték“ szerkesztésével na-

Next

/
Oldalképek
Tartalom