Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-09-13 / 37. szám

„H E T I S Z E M L E“ (37-ik szám.) 3 hivatalban fizetendő, a további fizetéseket a Budapesten (IV. kér. Kaplony-u. 9.) székelő igazgatóság állapítja meg. Az igazgatóság közelebbi felvilágosítá­sokkal szívesen szolgál. Ezeket becses figyelmébe ajánlva szá mitok hazafiui buzgalmára s reményiem, hogy a folyamatba tett actió eredményes leend. Nsgy-Károly, 1899. szeptember 7 Gróf Húg ónnal föis2>án. fi i r e k. Személyi hír, A püspök ur tegnap reggel Szabó István titkára kíséretében Budapestre utazott, hogy reszt vegyen az egyházkormár.y- zati ügyekben összehívott püspöki értekezleten, mely holnap veszi kezdetét. Öméltósága körül­belül egy hétig marad a fővárosban. Kisasszony napja. A múlt pénteken Mária születésének emlékét ülte a kath. egyház. Ma­gasztos ünnep ez. Az emberi nem megváltásá­nak történetében jelzi az üdvösség napjának érkezését. A székesegyházban d. e. 9. órakor ünnepélyes szent mise volt, melyet Szabó Nor­bert apát-kanonok mondott, Mladoniczki Ferencz jézustársasági atya pedig megható szent besze­det intézett a közönséghez. Az istentiszteleten a tanuló ifjúságon kívül a hívek nagy számmal voltak jelen. Mária neve napját minden esztendőben kegyelettel ünnepli meg a kath. egyház, mely- lyel a Megváltó anyja iránti tiszteletből teljes búcsú van összekötve. A székesegyházban va­sárnap délelőtt 9 órakor ünnepélyes szent mise volt, mely alatt a szép számmal egybegyült hívek az istenanya hathatós pártfogásáért ese­deztek. A szent misét dr. Keszler Ferencz pápai praelátus mondotta. Ugyané napon járultak a kath. vallásit tanulók intézeteik házi kápolnájá­ban a szent áldozáshoz. Gyászmise a királynéért. Az ünnepélyes gyászmisét tegnapelőtt a tszékesegyházban el­hunyt királynénk lelkiüdvéért ő méltósága a püspök ur mutatta be az egek urának tekintélyes számú közönség részvétele mellett. Jelen volt Ludmann Gyula ezredessel a tisztikar, Bernátli Elemet" táblai és Galba Lajos törvényszéki el­nökkel a bíróságok, Hármán Mihály polgár- mesterrel a városi hivatalnokok és egyéb hiva­talos testületek is. Ott voltak a kath. intézetek növendékei tanáraik és tanárnőik vezetése alatt. A közönség áhítattal és mély megilletődéssel hallgatta meg a szent misét, buzgón kérve Istent, hogy szeretett királyi asszonyának adjon a mennyben örök boldogságot. Dj apát. Ő felsége Jordán Károly pápai kamarás, szaniszló plébánosnak az apori czim- zetes apátságot adományozta. Úgy irodalmi mun­kássága, mint b uzgó lelkipásztori működése mindenki előtt ismeretes vármegyénkben, miért is a nyert kitüntetéssel a valódi érdem vette jutalmát. Gratulálunk az apát urnák. A szentkatolnai Cseh családnak rövid idő alatt harmadik tagját látjuk sírba hajolni. Múlt évi nov. 22-én Cseh Jánosné Szuhányi Valéria, ez évi febr. 27-én Cseh Karolina, tegnap ismét a család feje, Cseh János halt el. A megboldo­gult öreg ur ismert, nagyrabecsüit tagja volt az egész vármegyének, igaz hive kér. kath. egyházának. Ha Szatmáron időzött, nem volt vasárnap, hogy az Isten házát elmulasztotta volna. Komoly, visszahúzódó természete alatt mélyen érző szív rejlett, melynek melege kiáradt az egész családra. Múlt szombaton vette föl példás áhítattal a haldoklók, szentségeit. Holt­testét a dobrács-apátii családi sirkertbe szállítják eltemetés vegett f. hó 14 én délelőtt, pénteken d. e. 10 órakor pedig engesztelő sz. mise lesz lelki üdvéért a székesegyházban. Hiyatahissgálaí. A debreczeni kir. Ítélő­tábla elnöke, Bernáth Elemér pénteken este dr. Bakó József elnöki titkár kíséretében városunkba érkezett a bíróságok megvizsgálása végett, s itt időzése körülbelül egy hetre fog terjedni. Szom­baton délelőtt a törvényszéki elnök vezetése alatt a bírói kar, majd Veréczy Antal táblabiró által vezetve a járásbíróság, a városi tanács Hermán Mihály polgármesterrel és az ügyvédi kamara dr. Farkas Antal elnökkel jelent meg a táblaelnök tiszteletére, ki ez alkalommal teszi első hivatalos látogatását városunkban. Este a korona vendéglőben fényes bankett volt, hol az együítvolták vidám hangulatban töltötték az es­tét, s Ratkovszki Pál főgymn. igazgató meleg szavakkal köszöntötte fel a tábla elnökét. Esäst Eise. Szalay Sándor, beregszászi plébános e hó 8-án, kisasszony napján ünne­pelte meg áldozópapságának 25-ik évfordulóját. Beregszász közönsége, mely tisztelettel es sze­retettel veszi körül buzgó plébánosát, nem ké­sett ez , alkalomból érzelmeinek külsőleg is kifejezést adni. Számosán üdvözölték a nagy napon, boldogságot kívánva neki a jövőben. — Adja Isten, hogy úgy legyen Hymea. lfj. Fényes. Peter batizi földbirto­kos vasárnap esküdött örök hűséget Gabányi Miklós szamoskóródi földbirtokos leányának, Mariska kisasszonynak. Az esketési szertartást Lengyel József képezdei tanár végezte. — Székely Sándor dr. ügyvédjelölt és tartalékos hadnagy je­gyet váltott Gábel Antal sá'rközujlaki földbirto­kos leányával, Aranka kisasszonynyal. — Nagy Rezső debreczeni ev. ref. főgymn. tanár elje­gyezte Kovács Melánia kisasszonyt, ki a múlt isk. évben nyert a helybeli kir. kath. tanitónőké- pezdében oklevelet. Változás a tanári karban, a vall. és közokt. miniszter Glósz János kir. kath. főgymn. tanárt a czeglédi állami főgymnasiumhoz he­lyezte át, kinek helyére a szatmári kir. kath. főgymnasiumhoz dr. Vida Sándort nevezte ki. Az uj tanár már meg is érkezett és megkez­dette működését. Zárdaszentelés. Folyó hó 8-án örömnapja volt az erdődi római katholikusoknak. — E nap érkezett ugyanis Ő mélt. a Püspök ur Hámon József kanonok, Szabó István titkár, Hámon Róbert szentszéki aljegyző, a tartományi főnöknő és társai kíséretében Erdődre, hogy a néh. írsík Ferencz által, még életében megvá­sárolt leányiskola, óvoda és apáczák lakhelyi­ségét megáldja és megszentelje. — Hámon kanonok 9 órakor nagymisét tartott, melyen Püspök C -.uósága, az apáczák és a hívek buzgón imádkoztak az uj intézet felvirágzá­sáért .... Mise után a hívek a mindenszen­tek lytaniájának éneklése mellett, zászlókkal vonultak- az iskolahelyiséghez, hol Püspök 0 Métósága diszornatusban egyenkint beszentelé az összes helyiségeket. Fénypontja volt az ünnepélyes beiktatásnak, Püspök Ő Méltóságá­nak, szívből jövő hatalmas szent beszéde, mely­ben az apáczák nevelésének jótékonyságát és a híveknek a megboldogult nagynevű alapitó iránt tartozó háláját kiemelve, miedenkinek lel­kére kötötte, hogy a gyermekek kath. nevelé­sét első és legszentebb kötelességöknek tekintsék és arra vagyoni állásuk szerint, áldozzanak. — Könybelábbadt szemünk, midőn Püspök Ő Méltósága köszönetét mondott a nagylelkű alapító­nak, aki iránt mindig érzett kegyeletéi azzal is tanúsította, hogy a lelenczház főnöknőjét és ezen intézet alapítójának unokaöcscsét is kegyes volt, mindenre kiterjedő atyai figyelemmel magával hozni! Végre a felszentelés napjáról az uj apácza iskolát „Mária Intézetnek“ ke­resztelvén, az össszes jelenvoltakat, belefoglalván az otthon maradt betegeket és a halottakat is megáldá. A térdrehullt közönség buzgón imád­kozott Püspök Ő méltóságával együtt egy Miatyánkot, Üdvözlegyet és Hiszekegyet a bőkezű alapitó űdvéert és a nevelőintézet menyei megáldásáért. A helybeli plébános, meghatottságában kézcsókkal fejezte ki az er- dődieknek Ő méltósága iránti háláját és forró köszönetét. —- Rövid pihenés után ő méltósága egész kíséretével visszatért Szatmárra. A képviselőválasztástól még jó messze vagyunk es máris kezdenek kombitiókat fűzni a jövőhöz, midőn a törvény, jog és igazság tiszteletben tartásával fognak küzdelembe menni a pártok elveik mellett. Így a többek közt az a hir kapott lábra, hogy városunk jelenlegi képviselője, dr. Chorin Ferencz másnak engedi át a csatatért, miután a győzelemnek nagyon csekély reményével vehetné fel a harezot. A választók nagy része azt rebesgeti, hogy csa­lódott Chorinban, mert nem felelt meg a hozzá­fűzött várakozásoknak. Sokan azt hitték, hogy' mindjárt Eldorádo lesz Szatmárból, mihelyt Chorin kapja meg a mandátumot. Eldorádó volt is, de nem a választás után, hanem — előtte. Utána kisült, hogy érdekeinkért Chorin nem so(tat tehetett, Szatmári nem tudta előbbre vinni, noha nem hiányzott nála a jóakarat. Tartja magát az a hir is, hogy a kormánypárt ellen Rákosi Viktor (Sipulus) fogja felvenni a keztyüt függetlenségi programmal. Hogy mit hoz a jövő, termé-zetesen tudni nem lehet, mert addig sok viz lefolyik a Számoson, mig kibontják a harczi zászlókat. GáSZhír. Horváth József, vármegyénk nyug. levéltárnoka, 48-as honvéd főhadnagy e hó 9- én este 8 órakor életének 83-ik évében Nagy- Károlyban elhunyt. Tegnapelőtt d. u. 4. óra­kor helyezték örök nyugalomra. Az Örök ímádáS templomára vasárnap minden szent misén, és hétfőn az ünnepélyes nagymisén gyűjtöttek a nőegylet által felkért hölgyek, a gyűjtés eredménye 400 frt körül van. A hétfői nagymise után a püspök ur bo­rítékban mindkét asztalhoz 100—100 frtot kül­dött a gyűjtő hölgyeknek. A kanonok urak 10— rlO frtot adtak. Vasárnap Jankovics Já­nosné, Komka Alajosné, Bossin Józsefné, Joanovicsné, Neuvirth Nándorné, Tombory Vir- gilné úrnők és Joanovics Margit, a Tombory és Komka kisasszonyok, hétfőn Hérmán Mi- hályné és Junk Károlyné úrnők, Joanovics Margit és Lengyel Melanie kisasszonyok mű­ködtek közre. A gyűjtés rendezői Hérmán Mi- hályné, a nőegylet elnöknője és dr. Fechtel János titkár voltak. Ebédet adott Galba Lajos törvényszéki elnök vasarnap délben a városunkban időző táblaelnök tiszteletére, melyen Ő méltósága a püspök ur, Hérmán Mihály polgármester, Ve­réczy Antal táblabiró, dr. Steinberger Ferencz és Ratkovszki Pál igazgatók, dr. Korbay Károly főkapitány, Farkas Antal kamarai elnök, dr. Bakó József táblaelnöki titkár és Szabó István püspöki titkár voltak jelen. Hétfőn délben a táblaelnök tiszteletére a püspök ur adott ebédet. Kinevezés. A belügyminiszter dr. Török István szolgabirót a X. fizetési osztályba so­rozva Beregvármegye főispánja mellé titkárnak nevezte ki. Szövőgyárat állított Nikolics Szeréna Dobrács-Apátiban, kézimunkái, melyek már eddig is országos nevet vívtak ki magoknak, magánházaknál készültek ; most teljes berende­zésű gyár lett alapítva, hol a munkásnők

Next

/
Oldalképek
Tartalom