Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-06-21 / 25. szám

_H E T í S Z E M L E“ (25 ik szám.) szemeben köszönte meg a váratlan megtisztel­tetést, melyhez a jó szülők igaz lelkesedéssel csatlakoztak. Ritka szép kegyelem is az Isten­től, mi sr. Saroltának jutott. Nemzedékeket ne­velt föl; nincs e városban, sőt a megyében oly nő, édes anya, ki őt ne ismerné, ki ne lenne iránta a rajongásig lekötelezve. Óvodája minta­szerű az ország hasonló intézetei közt; a zár­dái konviktust 20 éve vezeti s nemcsak főnök­nője, de igazi anyja a rábízott árva gyerme­keknek honleányságának kitűnő jele, miszerint tevékeny részt vett abban, hogy a zárdában ma mar a magyar nyelv és szellem uralkodik. Finom modora, társadalmi érintkezéseinek im­ponáló illeme, műveltsége s az a varázs, mely- lyel a gyermeki sziveken s közvetve a város közönségén 25 év óta uralkodik, oly alakká tették közéletünkben, kit szerény szerzetesnő létére diadallal, lelkesedéssel jubilálunk s szá­mára újabb 25 évet egy szívvel esdünk az egek Urától. Legmagasabb kitüntetés. Ő felsége a király Kádár István főszamszéki tanácsosnak, ki vármegyénk fia, testvére dr. Kádár Ambrus kanonoknak és dr. Kádár Antal nagybányai orvosnak, kiváló erdemei elismeréséül a Lípót­rend lovagkeresztjét adományozta. Az ÓTOda elnöke. Keszler Ferencz dr. pá­pai praelátus lemondása folytán üresedésbejött az óvoda elnöksége. A múlt vasárnap tartatott meg az elnökválasztó közgyűlés, mely alka­lommal Ratkovszki Pálban, a kir. kath. fő- gymn. igazgatójában összpontosult a közbiza­lom. A szép, de egyszersmind sok felelősséggel járó tiszteleti állás nézetünk szerint minden te­kintetben alkalmas férfiúra lett ruházva, kinek ismert erélye, s a jó ügy iránt táplált lelkese­dése megfelelő garantiát nyújt az intézet ügye­inek vezetésére. Ugyanekkor a tisztikar volt tagjai újból megválasztattak. Helyben hagyat­tak a számadások, egyúttal azon határozat hozatott, hogy a választmány kezdjen a város­sal tárgyalásokat-, hogy az óvoda, melynek fen- tartásáról eddig a társadalom gondoskodott, a város tulajdonába menjen át, ha a város meg­felelő épületről és teljes felszerelésről hajlandó gondoskodni. Az Irgalmas rend nagygyűlése a magyar- országi irgalmas-rend Füzy Szaniszló tartomá­nyi főnök elnöklésével Budapesten tartott nagy­gyűlésén a rend 13 házának perjeleit újból meg­választották. Megválasztották: Fűzi Szaniszlót pozsonyi, Klinovszky Albert egri, Burest temes­vári, König Levint pápai, Szigeti Istvánt kismar­toni, Wimer Juliánt nagyváradi, Csincsara Bedát váczi, Pataki Lucidust pécsi, Szepesi Lajost szakolczai, Lengyel Józsefet zágrábi, Thuróczy tötte a tiszteket, hogy megköszönje nekik azt a támogatást, melyben a délelőtti szemle folyamán rószesitették s igy fejezte be szavait : — Legyen szabad még egy megjegy­zést tennem, uraim 1 Meggondoltam a dolgot és arra a meggyőződésre jutottam, jobb lesz, ha ezután az ünnepi lakomát nem a szemle előtt, hanem annak utána tartjuk meg. Mit szólnak Önök a reformhoz? — Csak azt, — szólalt meg a többiek helyett a mi Károly barátunk — hogy nem lehetne ezt az uj rendszert még ma kipró­bálnunk ? Az Őrnagy ur egy pillanatig meglepet­ten hallg&tta a nem várt indítványt, úgy tett, mintha gondolkoznék, de azért rögtön kész volt a felelettel: Önnek teljesen igaza van, hadnagy ur! A tulajdonképeni szemle­vacsorát nem az eredeti parancs szerint, mely tegnapra szólt, hanem ma esti 6 óra­kor fogjuk megtartani. A viszontlátásra! Kornélt budapesti, Krémer Edét szatmári perjellé. Krémer Edét a szatmári rendház tagjai megvalasztatása alkalmából szeretettel üdvö­zölték. Kinevezés. A pénzügyminiszter Nagy Gá­bor nagykarolyi pénzügyi fogalmazót az aradi pénzügyigazgatósághoz segédtitkárnak. Abru- gyán Károly szinérvaraljai m. kir. adóhivatali tisztet a kőhalmi adóhivatalhoz ellenőrnek, Bachó Zoltánt a huszti adóhivatalhoz ideiglenes adó- tisztnek nevezte ki. Gazdasági tudósitó. a földművelési minisz­ter Beszedits Vilmos:sárkpzuj!aki lakost Szatmár vármegye szatmári járására nézve gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. Hymen. Joblonkai Joblonszky György ke­rületünk szőlőszeti és borászati felügyelője Szi- nyér-Váraljáról jegyet váltott deáki Fülöp Róza kisasszonynyal Tatárfalván. — Gébéi György sárközi rom. kath. tanító eljegyezte Brunner Teréz óvó és tanítónőt özv. Brunner Ferenczné ieányát Sárközön. Dj pénztárnok. A nemrég elhunyt Koós György pénztáros helyére a legközelebb tartott igazgatósági gyűlésén a kereskedelmi és ipar­bankhoz Ullmann Zsigmond választatott meg, ki a banknak eddig is szorgalmas hivatal­noka volt. A díszpolgári okmányokat átnyújtó depu- tátió a fővárosban. Mar hírt adtunk arról, hogy városunk br. Fehérváry és Darányi minisztere­ket díszpolgárokul megválasztotta. Az okleve­lek Pesten készültek, és művészi kivitelűek. — Ezen okleveleket egy küldöttség vitte fel f. hó 18-án Budapestre. A deputatió tagjai voltak: Hérmán Mihály polgármester, Papp Géza fő­jegyző. Tankóczy Gyula tanácsjegyző, Novák Lajos főszámvevő, Dr. Korbay Karoly főkapi­tány, Kovács Leo, dr. Fechtel Janos, dr. Kele­men Samu, Jankovics János bizottsági tagok. A küldöttséget, melyhez Chorin Ferencz or- szággy. képviselő is csatlakozott, f. hó. 19-én d. e. Va 12 órakor fogadta br. Fehérváry mi­niszter a minisztérium dísztermében. A minisz­ter a rideg szokástól eltérve már a szalonban várta az érkezőket és igen szívesen üdvözölte őket. A deputátíó szónoka a polgármester volt, ki' igen szép beszédben méltatta a miniszter érde­meit s kiemelte azon kötelékeket, melyek őt ha­ladó városunkhoz fűzik. A miniszter kedvesen em­lékezve vissza az elmúltakra meleg hangon köszönte meg az őt ért tisztességet, a jelen­levőket egyeokint bemutattatta magának s a küldöttséget d. u. 1 órára az országos casinó- ban adandó ebedre szívélyesen meghívta. Az ebéd fényes lakomává lett, melynek legkedve­sebb fűszere az a kedélyes, vidám fesztelen­ség volt, mely mindyégig uralkodó maradt. Az uj díszpolgár lekötelező nyájasságával, előzé­kenységével mindenkit elragadott. — Az 5-ik fogásnál, mikor a pezsgőt felszolgálták, felállott a házigazda — miniszter és egy kerek, a köz­vetlenség hangján mondott tósztban üdvözölte Szatmár város közönségét és hölgyeit. Hérmán polgármester a lovágias és egyenes nyílt jel­lemű miniszterért ivott. D. Fechtel János pohár­köszöntőjében a miniszter államférfim és a hon­védelem fejlesztése körül szerzett érdemeit fej­tegette s mint államférfiut éltette. Á társaság barátságos vidámságban, élénken s kedélyesen társalogva 5 óráig maradt asztalnál, élvezve a miniszter figyelmet lekötő szellemes szavait, ötleteit, s kicserélve fa sikerült megjegyzéseket, apró elbeszéléseket. Sok szó esett a rég el­múlt szatmári szép napokról, mikor a minisz­ter nálunk otthon volt s nagy karrierjéről alig álmodott. Azt mondta: emlékeit őrizi és soha­sem feledi. Tegnap 1 órakor Chorin képviselő adott ebédet ugyancsak az orsz. casinóban, Darányi miniszter pedig 3/t 4 kor d. u. fogadta a tisztelgő deputátiót. Erdészek kinevezése. A nagykárolyi er­dőhivatalhoz, melynek hatásköre kiterjed Szat­már, Szabolcs és Hajduvármegyékre, Debreczen és Szatmár szab. kir. városokra, megtörtént a hivatali személyzet kinevezése. Az erdőmester székhelye Nagy-Károlyban van, köréhez három erdőgondnokság tartozik. Hivatalfőnök Márton Sándor m. kir. erdőmester lett. A nyíregyházi erdőgondnokság vezetője Ujfalusy Zoltán főer­dész, a nagybányaié Gábor Sándor főerdész, a nagy-károlyié Pálos Konrád főerdész. Az ung­vári erdőhivatalhoz szintén megtörténtek a ki­nevezések. Erdőtanácsossá és hivatalfőnökké Cotnides György erdőmester neveztetett ki. Er­dőmesterré a beregszászi áll. erdőhivatalhoz i.j. Rónay Antal nagybereznai iőerdész. Erdészje­löltekké Kotzmann Antal az ungvári erdőhiva­talhoz. ki ideiglenesen a nagy-bereznai erdőgond­nokság vezetője lett, továbbá Pásztor Sándor Schlosser István, Weisz Ferencz, Puskás István, Bána Kálmán, Kelen Gyula, Gasparik Pál. Az ungvári erdőgondnokság vezetője Diószeghy Lajos eddigi privigyei erdész lett. Érettségi vizsgálatot tett növendékei a kir. kath. főgymnásiumnak a vizsgálatok szerencsés befejezése után bucsuebédre gyűltek össze a kath. kaszinóban, hol a tanári karnak számos tagja is részt vett. Ebéd után Bartal Antal vizsg. elnök is megjelent az ifjak körében Ratkovszki Pál főgymn. igazgatóval s egy óráig időztek ott. Az ifjúság meleg hangon adott ki­fejezést hálájának, melylyel úgy a miniszteri kiküldött mint igazgatójuk iránt vannak eltelve, megemlékeztek szeretett osztályfőnökükről, Jas- kovics Ferenczről, kinek valamint a tanári kar többi tagjainak is köszönetüket nyilvánították a gondos vezetésért. Úgy az igazgató, mint az osztálytanár szeretetteljes szavakkal viszonoz­ták az ifjúság érzelmeinek megnyilatkozását. Az érettséget tett ifjak elhatározták, hogy 10 év múlva találkozni fognak, a főgymn. Tápintézeté­nek 50 forintot adományoztak, Jaskovics Ferencz osztály tanárt szép kabinet fényképpel lepték meg. Feltűnést kelt, hogy a „Szamos“ laptársunk a kir. kath. főgymn. érettségi vizsgálatáról nem emlékezett meg. Köszönetnyilvánítás. Kovács Béla kir ta­nácsos kir. tanfelügyelő ur az újonnan építendő nevetlenfalusi róni. kath. templomhoz fölhasz­nálandó kőanyagra 50 frtot kegyeskedett ado­mányozni. Kegyes adományáért ez utón is őszinte köszönetét mondok. Nevet'lenfaluban, 1899 junius 19. Köncs László lelkész. GyáSZhir. Szaladják Mihály iparos pol­gártársunk neje, szül. Jócskái Mária e hó 15-én reggel 9 órakor, életének 49-ik, boldog házas­ságának 14-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Földi részei e hó 15-én délután 4 óra­kor tétettek örök nyugalomra. Tanárválasztás. Az ev. ref. főgymn. fen­tartótestülete a múlt szerdán választotta meg a Tabajdi Lajos elhunyta folytán megüresedett vallástanári tanszékre Bagathay Sámuel petrozsé- nyi gymn. rendes tanárt. Te Delim. A kir. kath. tanítóképző inté­zetben a múlt csütörtökön tartatott meg az is­kolai év ünnepélyes bezárása. Az intézet igaz­gatója dr. Steinberger Eerencz intézett a növen­dékekhez tanulságos intő beszédet. Ugyanek­kor lettek kiosztva a növendékek által nyert jutalmak. A Serly féle alapítvány kamatait 7 frt- tot Schmiedt Ferencz III. oszt. növ., a Rat­kovszki Soma adományát egy drb, 10 márkás aranyat Gaál Lajos II. éves növ. kapta. A Tóth- falussy Dániel kép. tanár által áldozópapságá­nak 25 éves jubileumára tett alapítvány kama­tai 5 frt Ginál Pál jeles képesítés nyert növen­déknek Ítéltettek. Felméry diszkötésü nevelés­tanát Fischer Pál, Varga diszkötésü házi neve­léstanát Hiába József és Markscheid Nándor nyerték. A könyvek szintén Tóthfalussy tanár adományai. A képesítést nyert növendékek osz­tálytanárukat Báthory Endrét a bucsuzás al­kalmával szép kabinet fényképükkel ajándékoz­ták meg. Előléptetések. Kállay Kázmér, Kocsis Já­nos és Gopcsa Gerő a VI. rangfokozat3-ik osz­tályába vasúti tisztviselőkké lettek előléptetve. Az iskolák államosítása ügyében.Pável Mi­hály nagyváradi gör. kath. püspök is nyilatko­zott, miszerint az egyházmegyei hatóság el van határozva, hogy a hegyi gör. kath. iskolát azon esetben is fentartja, ha a czélbavett államosítás csakugyan létesülne. Nőegyleti közgyűlés. A Szatmári jótékony nőegylet f. hó 25-én d. u. Víö órakor a város­háza nagy tanácstermében közgyűlést tart, melyre az egylet választmányi, tiszteleti, rendes, pártoló tagjait és az érdeklődő nagy közönsé­get ez utón is tisztelettel meghívom. A szives és mennél nagyobb számban való megjelenésre annál inkább kérem a fennevezett hölgyeket, mert e közgyűlésen általános nagy tisztujitás lesz s az elkészített uj alapszabályok jóvá­hagyás végett beterjesztetnek. Hérmán Mihályné, alelnök. Dr. Fechtel János titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom