Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-12-13 / 50. szám

hez, az nyugodt lehet, a nép megérti őt. Vajha a magyar nép közt közkézen forogna e történelem 1 4 Faiskoláink berendezése. A „Heti Szemle“ ben folyó év deczetn- ber hó 6 án 49. számban fenti czimen egy czikk jelent meg Jankovtcs János kir. kath tanilóképezdei gazdaságiantanár tollából. Mindenek előtt elismeréssel és — nem aka­rok hizelegni —- köszönettel kell adóznunk czikkiró tanár urnák, hogy oly világosan, nagyon könnyen megérthető módon hozá tudomásul midenkinek, akiket érdekel, hogy miképen lehet olcsón, mérsékelt árban vagy j épen ingyen a tavaszszal faiskoláikat bérén dezni oltásra alkalmas magcsemetékkel, olt­ványokkal stb. Czikkiró tanár ur útbaiga­zítása oly világos, keresztülvitele pedig oly egyszerű, hogy egy gazdasági ismétlő isko­lát vagy faiskolát vezető tanító sem mulaszt hatja el az előnyös, kedvező feltételű alkal­mat kezelése alatt álló faiskolájának kellő berendezésére. Meg vagyok győződve, hogy minden tanitó e tekintetben tudja a köte­lességét és kész megragadni az alkalmat, tehát rajta nem múlik az, hogy a faisko­lája ne legyen úgy berendezve, mint azt tőle a felsőbb hatóság megkívánja, vagy mint azt ő maga is óhajtaná, mert nem tudok el­képzelni oly egyént, ki fáradalmas munkája eredményén nem tudna örülni, látva, hogy munkája, fáradsága nem hiába való, ha­szontalan igyekezet. De van azonban itt egy hiba, egy aka­dály, mely egy szorgalmas tanitó munka- utjába meglehetős akadályokat gördít s igy a tanitó munkája meglehetős akadályokba ütközik. Igaz, hogy a mezőgazdaságról szóló 1894. évi XII. törvény szerint a községek tartoznak faiskolát felállítani, s azt a szük­séges, hiányzó kellékekkel felszerelni, de ; nagyon könnyen meg lehet számlálni azon községek számát, melyek a fenti törvény intencziójának, illetőleg rendelkezésének kel lőeu eleget tegyenek. Nem tudom magam­nak megmagyarázni, hogy a köznép miért idegenkedik mindentől, ami kulturális czélu intézmény, mely semmi körülmények között sem lehet kárára, hanem — azt hiszem hasz i:ára. Ami a faiskoláinkat illeti, igaz hogy a ; község ad területet, de ha a község — tisztelet a kivételeknek — úgy lelkesülne az in­tézmény iránt mint amilyen idegenkedés­sel és nem esekéJymérvü antipatiával vi­seltetik iránta, az esetben nem csonkítaná meg a törvényszabta területet és nem vá­lasztaná a faiskola vagy gazdasági ismétlő iskola számára a község legrosszabb talaját. Tény az, hogy a gazdaságtan- tanítónak meg kell mutatnia, hogy a rossz talajból, hogyan lehet jó talajt csinálni, de arra már nem vállalkozható, hogy a semmiből csináljon művelhető talajt, különösen akkor, mikor a község nem bocsát a tanitó rendel­kezésére semmi néven nevezendő oly kellé­ket, melylyel, ha nem is első osztályú ta­lajjá, de legalább müvelhetővé tenné a gaz­dálkodásra szánt területet. Van oly gazdasági ismétlő iskolai terület, hol hajdanta a bókák kuruttyoltak és állan­dóan viz boritotta a területet; itt már valóban nehézségekkel kell küzdenie az embernek, hogy ha ily talajból jó talajt akar létrehozni. Ily helyeken, a hol a gazdasági tanitó ren­delkezik két ásóval, két lapáttal és egy kapá­val, melyeket a község gazdasági ismétlő- és „H E T I 8 Z E M L E“ (50 ikszám.) faiskola felszerelésnek minősit, se fa- se gazdasági ismétlő iskola létre nem hozható. , A mi pedig a pénzbeli hozzájáiulást illeti, | ments Isten, amennyi küzdelemmel áll az 1 ember szemben. — Előfordul sok helyen az | az eset, hogy a község vagy semmi vagy nagyon is kevés pénzösszeggel járul a dologi kiadásokhoz, a mi a személyi kiadásokat, illetve tiszteletdijakat illeti, szó sem lehet róla. Van egy-egy község, hol sok unszolás után nagy nehezen megadja a tanítónak a tiszteletdijat, Mindezekből világosan észrevehetjük, hogy semmi lelkesedés s nagyon csekély jó- j indulat fűzi a községet ezen kulturális in­tézményhez, pedig annak üdvös és hasznos voltáról meggyőződést szerezhetett volna, vagy szerezhet. Különösen a gyümölc-fa- tenyésztés hoz hasznot a tenyésztőnek. Is­merek oly vidékeket, hol őszszel a jó, egész séges szilvának nagy keletje van. G-alicóiból; Lengyelországból jönnek el e vidékre s jó pénzen megveszik és a szilvát fenyöfd-lmr dókba rakják s igy szállítják ki hazánkból külföldre, mi bizonyítéka annak, hogy gyü- mőlcstermolésünk iránt a külföld is érdekkel viseltetik és gyümülcskivitelünk lendületet vett, ila már a gazda kevésbbó gondozott, és művelt gyümölcsfát után ily hasznot élvez, annál inkább re> 'élheti, hogy kellően gon­dozott és annak idején miveit gyümölcsfáinak termése jóval értékesebben adható el, mint ellenkezőleg. Tehát semmi kétség, hogy gyű mölcstermelésünknek nelegyen anyagi haszna, csak akarat kell és kitartás ahhoz, hogy az ember először is jó és nemes fajhoz jusson és azt kellően s minél nagyobb mértékben tenyószsze. Ott, hol a gyümölcsfa nem igen te­nyészthető, ott sem haszontalan a munkánk, mert ha rendelkezünk kellő mennyiségű gyü­mölcsfajokkal az apró csemetéket jó áron eladhatjuk azon vidékre, a hol megterem a gyümölcs. Sok költséggel és fáradsággal azonban le lehet küzdeni az akadályokat és , lehetővé teszszük a gyümölcstermelést. Példa Kecskemét az Alföldön, hol óriási összeggel és fáradsággal ugyan, de mindazonáltal létre- j jött. a gyümölcstermelés s ma már szép gyümölcsösökkel rendelkezik. Tény azonban az i-’, hogy szegényebb község nem ver­senyezhet Kecskeméttel, hanem kisebb mér­tékben igenis tenyészthet gyümölcsöt, mi már sok embernek jókora összeget csúszta­tott a zsebébe. Ma. osáii János. Hire k. Boldogasszony fogantatásának ünnepét ülte a mull pénteken a kath. egyház. Magasz­tos ünnep ez, annak emlékéül, hogy Is- j ten megóvta az eredeti bűntől a hold. szü- ■ zet, kitol az Isten fia emberi testet vett ma­gára. E napon múlt 45 éve, hogy IX. Ptus pápa kihirdette a szeplőtelen fogantatás hit- ágazatát, mely hitét képezte a keresztény­ségnek az első századok óta. A székesegy- , házban ünnepélyes nagy mise volt, melyet dr. Keszler Ferencz praelatus kanonok mon­dott, míg szent beszédet O méltósága a püspök ur intézett a közönséghez a bold, szűz szeplőtelen fogantatásáról, ugyanez al­kalommal oktatta ki a híveket a másnap kezdődő missióról is. Éjféli mise Szilveszterkor. Ö szentsége XIII. Leo pápa november 13-ról keletkezett decretummal elrendelte, hogy az összes plé­bánia templomokban 1899. év és 1900-ik év Szilveszter napján éjféli 12 órakor ünnepélyes szt. misét tartsanak. Ezen éjjeli misék a szá­zadforduló alkalmából elrendelt szent óv meg­ünneplésének a határjelzői. E miso alatt a hivelc is áldozhatnak. MiSSio. A kegyelem ideje, a lelki sz. gyakorlat napjai f. hó 9 én megkezdődtek. Az esti csöndben megkondultak a székes­egyház harangjai s templomba hívták a közönséget. A székesegyház 6 órára meg telt ájtatos néppel, kikhez bevezetésül maga főpásztor intézett, szívből eredő, lelkes buz­dítást ; bemutatta a missio szónokait, kiknek a juri-dic’io jelvényéül maga adta át a sto­lat. Vem Sanc:e után páter Riesz lépett a szószékre s a nagy templomot teljesen be­töltő kedves hangján a népszónok ellenáll­hatatlan közvetlenségével tartá meg gyö- györü bevezető beszédét. Azt, fejtegette: kik­nek van szűkségök a missiora s bizony kive­het te a részét mindenki. Vasárnap reggel a 7 órai sz. mise után páter Tamás beszólt az ember rendeltetéséről, 9 órakor ugyan é tárgyról p. Mladoniczky; este 6 órakor pe­dig a székesegyház minden zugát betöltő néptömegnek ismét p. Riesz szólt a lélek hal­hatatlanságáról. A prograrnm szerint e hót minden napján reggel a rorate intse után s este ü órakor vannak sz. beszédek; hétfőn és kedden d. e. V2II órakor p. Riesz az is­kolás gyermekekhez intézett kedves exhor- tatiót; kedden reggel megkezdődött a gyón­tatás is. Egyik legmeghatóbb mozzanata a mtssióuak az esti sz. beszédek után az a pár percznyt csönd a kitelt Oltáriszentség előtt, mialatt a nagy harang íájóan sir a magasban s a térdre borult kér. nép könyes szemmel imádkozik a büuösök megtéréséért, Meglepően örvendetes a közönség kitartó buzgalma, melylyel lelkűk üdvére szolgáló perczeket sie nek felhasználni. A templom szent beszédek alatt rendszerint meg van elve ájiaios bivekkel. Százezer korona alapítvány. A kalocsai székes főkáptalan e hó 9 én tartott ülésé­ben százezer korona alapítványt szavazott meg a létesítendő magyar kaih. egyetem czóljaira. Nagybeteg polgármester. Hérmán Mihály polgármester pár hót óta súlyos betegen fekszik. Hiilés folytán influenzát kapott, mely tüdőgyuladássá fajult. Családja és az orvo­sok gondos ápolásban részesítik, így temóny van hozzá, hogy nem sokára ismét jó egész­ségben látjuk. A mult vasárnap — mint ér­tesülünk — Budapestről táviratilag hívtak orvost a beteg ágy. hoz. Az egész város kö­zönsége őszinte részvéttel kiséri szeretett po 1 gát ntesierének súlyos betegségét és minél előbbi felgyógyulását a leghőbben óhajtja. Érdemrend átadása. Kofranek Vendel nyug. katasztert felmérési felügyelőt őfelsége 40 éves hü szolgálatainak elismerése fejében a Ferencz József rend lovagksresztjével tün­tette ki. Az érdemes férfiúnak tegnapelőtt déli 12 órakor tűzte mellére a főispán szép beszéd kiséretébíii az érdem keresztel a vá­rosház tanácstermében. Az ünnepelt meg hatottan mondott köszönetét úgy ő felségé­nek mint a főispánnak, ki a kitüntetést közvetítette. Az ünnepélyes aktusnál pálya­társai és családjának tagjai voltak jelen. Dj hivatali Önök- A földmivelósi miniszter Nyárády László folyammérnököt a helybeli folyammérnöki hivatal állandó vezetésével megbízta. Az érdem jutalmazása. A mai panamas világban ritkaságszámba megy az olyan szép elismerés, mint a milyenben városunk köztörvényhatósága tegnapelőtt tartott köz­gyűlésében Kertészffy Gábor pénztárost ró-

Next

/
Oldalképek
Tartalom