Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-11-01 / 44. szám

6 járásbíróságok hatáskörébe utalt bűnügyek. Ennek következtében minden járásbíróság­nál a vádhatóság részére képviseletet rend­szeresítenek. Ezek az úgynevezett „ügyész­ségi megbízottak“ jogvégzett emberek lesz­nek, nevezetesen ügyvédek, szolgabirák, bí­rósági aljegyzők, nyugalmazott bírák vagy ügyészek stb. kiket az'igazságügyi minisz­térium nevez ki. Évi maximális fizetésük 300 frtban lesz megállapítva. Az erre vonat­kozó, körül belől 46 szakaszból álló rendele­tet legközelebb fogják nyilvánosságra hozni. ____________ „H E V i ti é k. Nagy-Karolu, okt. í). Elnöki beigtatás. A ka'h. legényegyesü­let újonnan kinevezett elnökét, Tietz Sándor segéd lelkészt, tegnap igtatta be hivatalába szép beszéd kíséretében Palczer Ernő ke­gyesrendi házfőnök, a legónyegyesület véd­nöke. Este az egylet helyiségében az elnök tiszteletére társas vacsora volt. Műkedvelői előadás. Nov. 5-éu este a dalegyesület a Polgári olvasókör nagyter­mében jótékonyczélu n*ükedvelői előadást rendez, melyre lázas tevékenységgel foly­nak az előkészületek. Szigligeti Edének gyö­nyörű népszínműve „A szökött katona“ fog szinte kerülni. Az előadás 7 órakor veszi kezdetét. A beregvár megyei irodalmi és műpár­toló egyesület e hó 11-én műkedvelői előadást rendez Beregszászban. Nagy Ilonka kisasz- szony szavalattal, dr. Török István főispáni titkár czimbalomjátékkal, Ékkel Elemérné úrnő és Szabó Irén kisasszony zongorada­rabbal, Gopcsa Endre felolvasással vesz részt a programúiban. Reistnann Henrik ügyvéd- jelölt legközelebb megjelenő költemény kö­tetének pár darabját fogja bemutatni. Kez­dődik este 8 órakor. A podheringi emlékoszlop létesitése czéljából szervezett 60 tagú nagy bizottság november második felében tartja alakuló ülését. A kaszinó választmánya az elnöksé­get Hagara Viktor dr., főispánnak s az egyik alelnökséget Jobszty Gyula, alispánnak ajánlotta fel; a másik alelnök Nuszer Lajos dr., a kaszinó alelnöke. A bizottság tagjai november elején fogják a bizottságba történt beválasztásukról szóló értesítést megkapni. Alsó-Homoródon óvodavizsgálat volt okt. 22 én. Ekkor mutatta be Szűcs Anna kisasszony nagyszámú közönség előtt 6 hó­napi lankadatlan fáradtságának igazán meg­lepő eredményét. Nevezett kisasszonynak nemcsak a kezdet nehézségeit kellett leküz- denie, hanem helyi viszonyaink is gátlólag hatottak működésére, ugyanis csak udvari sátorban gyüjthette össze kisded seregét, melyet nem egyszer a rósz időjárás szótker- getett, de a lelkes vezetőnő ügybuzgalma helyrehozta, a mit az idő mostohasága tőle megvont; erről tanúskodnak a németajkú gyermekek tiszta és magyaros érzéssel elsza­valt versecskéi és énekei, melyekben mind­nyájan gyönyörködtünk. Méltán illeti tehát dicséret, elismerés, valamint a szülők hálája is Szűcs Anna kisasszonyt, ki szelid finom bánásmódjával a gyermekeket magához édes­gette és őket a magyar nyelvre is sikeresen tanitgatta. Színház. Rakodczay „Laer király“-a (okt. 25.) kevésbbé sikerült, mint Shylock. Kitörései­T 1 S Z E M L E“ (44 ik szám.) ben viharos, a szenvedély hangját megta­lálja s olyankor egész lénye szenved, de aztán elmosódik érzelme. A szimbolizmus, melyről Rakodczay oly szellemesen ir Lear királyról kiadott tanulmányában, a téboly fázisai, az elcsöndesedós nem voltak figye­lemmel kísérhetők s nem keltettek mélyebb hatast. Morvái sok realizmussal, Tábori és Kelemen sok igyekezettel játszottak, a töb­biek deklamáltak erősen. Okt. 26-án adatott Sardou: Szerafinája, egy szenteskedő nő, élősdi pap s frivol társaság komédiája tragikus helyzetekkel, hol nevet­A különben szellemes s jól előadott dara­bot kevés közönség nézte meg. Okt. 27-én újra a Vasgyárosv 28-án Boccaccio félhaz előtt. Feledi és' Szegedi ked­vesen dalollak, Rambovszky azonban tönkre tett néhány ensemblet. Novák I. unta ma­gát, Tábori túlzott. Okt. 29-én Apja lánya. E gjuirló nép­színművet ismét közepes számú közönség nézte végig. Feledi, Érczkövi és Tábori kár­pótoltak a darab fogyatékosságáért. 30 án Lili harmadszor, mindig kedvesen. ségessé lesz minden, meg nem javul senki. I ^e» iia»yoS)b nyeremény legszerencsésebb esetben korona Az összes 50,000 nyeremény Jegyzéke. A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben: '1 «000^00 0 korona A nyeremények részletes beosztása a következő: Korona 1 Jülalom €B00000 1 nyer. á 4IMHIOO n 100,060 sorsjegyre újból 00000 mmm* eoooo 40(100 25000 20O00 15000 1000O 5000 3000 2000 10OO 500 300 300 170 130 10O 80 40 50,000 Zäl 13.180,000 Az ötödik nag3r m. kir. osztáiysors- játék nemsokára kezdődik és 50,00® nyeremény jut, vagyis az oldalt levő nyereménvjeffyzék szerint az összes sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog. A nyerési esélyek tehát, mint már ál­talánosan ismeretes, óriásiak­Összesen tizenhárom millió 160,000 ko­ronát sorsolnak ki biztosan. A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben egy millió korona Szives mielőbbi megrendeléseknél ere­deti sorsjegyeket a tervszerű eredeti árban és pedig: egy egész I. o. eredeti sorsjegyet 6.— n fél m ,) w n „ negyed „ * „ „ 1.50 „ nyolezad ., „ „ .. —75 küldünk szét utánvéttel vagy a pénz előleges beküldése ellenében A húzások után megküldjük tisztelt vevő­inknek a hivatalos huzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig díjtalanul állanak rendelke­zésre. A húzások a magy. kir. kormány ellen Őrzése mellett nyilvánosan történnek és azok­nál mindenki megjelenhetik. Kérjük a rendelményeket mielőbb, leg­később azonban f. é. nov. hó 16 és 17-ig, mely napon a húzás van hozzánk beküldeni. Söröü 51 és Ssa er ~~'‘v m r B a m. kir. szab. osztálysorsjáték főelárnsitói Rudapcst, V., Váczi-körut 4/a. Sok és nagy nyereményt fizettünk ki tisz­telt vevőinknek; rövid idő alatt „több mint két millió koronát.“ RendelölevéWsvágancló. TÖKÖM A. US TÁRSA uraknak Rudapcst. Kérek részemre ..... I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. Az összeget frt T’iánvételezni kérem ) 1 Asfautalványnyal küldöm! A nem tetsző törlendő. ^ * © E3 I-* O CA O N j M

Next

/
Oldalképek
Tartalom