Hetikiadás, 1941. január-december

1941-01-08 / 1 [1527]

11.000 utast szállitott a magyar légiforgalom. A magyar légiforgalom ielentősége ebben az évben még jobban ne­vekedett az erdélyi részek visszatértével. A belföldi távolságok megnöveked­tek, s mint ismeretes, a budapest-kas^a-ungvári légiforgalmi vonal az 1939 év­ben nyilt meg személyszállításra, 1940-ben pedig uj vonalak nyiltakmeg a yirz szatírt erdélyi részei felé. ^zidőszerint légi járatot tartunk fenn hét külföldi vonalokon Bécset, Münchent. Zürichet. Bresslaut. Berlint, Krakót, Varsót, Aradot. Buka­restet, Belgrádot, Velencét és Milánót érik el repülőgépeink, a belföldi .já­ratokon pedig Kassa, Ungvár % Nagyvárad, Kolozsvár és Marosvásárhely jut lénye­ges közelségbe a magyar fővároshoz, A fent felsorolt vonalokon egy év alatt kc zel tizenegyezer utast szállítottak a repülőgépek, amelyek biztonságát bizonyi ja az, hogy az utasok közül egynek sem történt baja. Nagyszabású közmunkák Fejérmegyében . A rendkívüli fegyvergyakorlatot teljesített fejérmegyei lakósok foglalkoztatására számos közmunka elvégzésére adott engedélyt a kormány, ameJ , biztosítja, a munkák elvégzésére a szükséges költségeket is. Az engedély sze­rint a közmunkák során elvégzik az Erd-Tétény-Ármentesi tő Társulat dunatöl­tésének megerősítését, az ercsi-iváncsai dunatöltés megerősítést, nagyszabású földmunkálatokat hajtanak végre a rácalmási hajóállomás körül, jokarba . hely zik a Gallya medrét és lecsapolják az Alap-környéki belvizeket. Konzervgyár ás közvágóhíd Ungváron. Az iparügyi minisztériumban hosszabb idő óta tárgyaltok folytak egy Ungváron felállítandó konzervgyár érdekében. Miután a minisztérium az la­puló gyár részére biztosította a szokásos állami kedvezményeket, a gyár épí­tésé t rövidesen megkezdik. - Az uj konzervgyári üzemet modern vágóhíd építésé­vel kapcsolja egybe és. az üzem 150 munkás foglalkoztat ás ára rendezkedik be. 200.000 pengős költséggel vágóhíd épül Keszthelyen. A belügyminiszter jóváhagyta Keszthely képviselőtestületének h tározatát, amely szerint 200.000 pengős Költséggel korszerű vágóhidat építe­nek. A költségek fedezésére a községház OTI-tél vesz fel kedvezményes kölcsönt H/KF. h

Next

/
Oldalképek
Tartalom