Hetikiadás, 1940. január-december

1940-01-03 / 1 [1526]

Készülődés a mezőgazdasági kiállításra. Az Országos Magyar Mezőgazdasági Egyesülőt kiállítást ren-/ dezí bizottsága elhatározta { hegy az 194ű«évi v sorrenaben negyvenkilencedik kiálli­ását az igen Korai húsvéti ünnepek miatt 3 szokásos időpontnál né hány" nappal ké­sőbben .március 30.-~ától április 7.-éig rendezi jneg. Az előkészületek ennek figye­lembevételével folynak, a kiállítási iroda az ősz kezdete óta Jiel jes*'felkészült­séggel dolgozik.szétlriildték már a jelentkezési felhívásokat,sot a tenyészállatok csoportjában a bejelntések határideje január 6.-an már le is jár,ttig a többi cso­portokban a bejelentés határideje február 15-e.A kiállitá'áon a t eny eszállat ért é­Éasitést és beszerzést jelentós száll tóási,hitel- és különféle kedvezmények fogjác előmozdítani.Belföldi ötvenszázalékos ? a szomszédos államokban ugyancsak jelentós utazási kedvezmények lesznek a kiállítás alkalmával .amely a magyar gazdasági éldt egyik legjelentősebb eseményének ígérkezik ebben az évben is.A kiállítási, iroda készséggel ad felvilágosítást bármilyon irányú érdeklődésre/Budapest, IX.Köztelek vitai 8.sz*/telefon: 187-954/. Telefont kapnak a tanyaközpontok. A Duna-Tiszaközi Rozogazda s-jg i Kamara a tanyaközpontok távbe­szélővel való ellátása ügyében beadvánnyal fordult dr.Varga József kereskedelem­ís közlekedésügyi miniszterhez. A miniszter most értesítette a kamarát,hogy a tanyaközpontok­nak távbeszélővel való ellátását az érdekeltségek kisebb megterhelésévöl engedélye­zi«Azokon a helyeken,ahol a berendezés összköltsége "a kétezer pengőt nem haladja neg,az"állomásokat a posta a saját költségére nyilvános állomásként szereli fel. ' Azokon a holyeken.ahol az állomások berendezési költsége "a kétezer pengőt megha­lad ja , a posta az állomás felállítását csak abban az esetben vállal ja ? ha az érdekei­tek a költségekhez a kétezer pengőn felüli összeget megtérítik.A miniszter rendel­kezésének megfelelően a szükséges tárgyalásokat*'a postavezériga zgatóság az érde­keltekkel a telefonállomások felszerelese ügyében mar meg is kezdte. Uj kertészeti és méhészeti felügyelőségek Kárpátalján. A földmive lésügyi miniszter Szabolcs vármegye terülotére"ki­terjedő hatáskörrel kertészeti felügyelőséget ; a Mármarosi Közigazgatási Kirendelt­sqsr terület ere' kit erjedő hatáskörrel pedig Maramarosi Kertészeti Felügyelőséget állított fel .Kárpátalja méhészetének íejleeztése és szakszerű irányítása céljából Kárpátalja területére kiterjedő hatáskörrel méhészeti felügvelőseget állított fel a mm szíer. H;/ML.

Next

/
Oldalképek
Tartalom