Hetikiadás, 1937. január-december

\ telepítési törviíy végrehajtási, utasítása még nem jelent meg,de azért i földmivelésügyi minisiterium isy is gondoskodót'- róla,hogy T telepi+ési prog­ram gyakorlati végrehajtás' 3 , késedelmet ne szenved jen. Az idei költségvetési év Iftő o hom.pjff.h-m .nover.her vécéig,több,mint 300 esetben gyakorolt 0 az állam az íov'sárlási jogot árverésre került.vagy általában eladásra kinált ingatlanok­ál.Az államkincstár több,mint 100.000 hold földet szerzett meg és annak j ere­zet ki is osztotta..\ kiosztott földeken részint uj kisbirtokok létesültek,ré­zint meglevő törpebirtokokat alakitottak át felhasználásukkal kisbirtokokká.Bár í törvénybe foglalt felhatalmazás alapján bizonyos esetekben kötelezni lehet a jirtokost,hogy földjét a telepítési célokra engedje át,egyelőre nincs szükség íeftciiféle kényszerítő intézkedésre,mert főleg eladósodott nagybirtokosok kész­séggel ajánlanak fel a kincstárnak telepítésre kiválóan alkalmas földterületeket. Ang lia és Hollandia magyar lisztet vásárol. A lisztforgalom 3-4 nap óta rendkívül megélénkült .Az elhelyezési le­b tőségek lényegesen javultak és ezért szakkörökben a liszt további drágulásá­tól tartanak.A belső fogyasztás élénk kereslete mellett a kivitel is fellendült, mgliába és Holandiába is szállítunk most lisztet. Fel emelt'k a parika termelői árát. A f öldttivelésügyi miniszter 1937. január 1-i hatállyal felemelte a fü­­r-' jrpaprika bevált~'si ár nb. Az uj árak a következők:Csemegepaprika 1.75,éd-33ne­mes 1.50,félnemes 1.20,rózsapaprika 0.90 ? m^sod-és harmadrendű erőspaprika 0.45, pengő.Ezek a beváltási árak' február 1-étól kezdve további 5 fillérrel emelked­jek. Csökken a rét. \ Statisztikai Hivatal most megjelent évkönyve szerint 1935-ben Ma­gyarország mezőgazdas-gi kihasználás alatt álló területe 9.3 millió hektár volt, iminek 60.2 százaléka szántófölt,11.8 százal'ka erdő,10.6 százaléka legelő,7.1 zúzaléka rét,2,2 százaléka szőlő. 1.2 százaléka pödig kert volt. \i előző 5 évi datokkal való összehasonlítás azt mutat ja,hogy a szántóterület a Dun-'ntul '.C.600,az északi vidéken pedig 2.000 hektárral növekedett,az Uföldön ellenben v-ltozatlan maradt. \ rét,a szőlő és a legelőterület közel 30.000 hektárral fo­gyott, ellenben a kertterület 6.000 hektárral nőtt.^zek a nagy v'ltózások azt bizonyítják,hogy a mezőgazdasági v.ál.ság sokhelyütt a művelési mód megváltozta­tására kényszerít ette a gazdákat .A kertek aránylag kis hányaáa pedig azt mutat­ja, hogy ezen a téren Magyarországon meg nagyon sok a tennivaló a gyümölcs-és zöldségtermesztés fejlesztése terén. Nemzet közi fcgikongresszust rendeznek Berlinben. A XI.nemzetközi tejgazdasági kongresszust a jövő évi május 21.-i kezdettel Berlinben fogják megrendezni .A kongresszussal egy időben tejgazdasági kiállítást is rendeznek. HÁ/TT,.

Next

/
Oldalképek
Tartalom