Hetikiadás, 1936. január-december

1936-08-19 / 33 [1522]

Í5_kell_yonni a tanulságot. . 1936.augusztus 19. Lehat-e ezt a nemzetet ugy kezelni .amint ezt a véle tlenüT felül- " maradottak eddig tették olyan nációm kedvéért, amely eket esek árulás, csak ha­talmas barátainak kegye és a nagy összeomlás utáni zavarosban halászás jut­tatott bocskoros jelentéktelensegükből hatalmi pozicióbe, Ez a gondolat zerte a nagy világban igen sek,koponyában felmerülhetett akkor, amikor az igazságtalanul megeső nkit ott, nyomorúságba döntött magyar haza fiai az olim­piai mérkőzések során nemzetünket a harmadik sorba állították a világ nemzetei között. Milyen nagysarü és felemelő dolog: amikor egyenlő küzdelemben' mórkózhetünk,akkor megelőzünk olyan hatalmas nemzetekéi is ,.mint az angol,fran­cia, olasz és messze magunk mögött hagyjuk a többit, ke milyen elszomorító, hogy amikor egyenlőtlen fegyverekkel harcoltak el lenünk, amikor guzsbakötözöt­ter,fegyvereinktől megfosztottak voltunk és itt benn is egy rothadt felfor­ató,ice 0 en eszméktől megmételyezett társaságtól itt támogatva ránk ronthattak a hullarablók,akkor utolsóbbá tettek bennünket minden valamirevaló népnél:' akkor fölibünídielyeztek oláhot,rácot,csehet. "Hol vannak most ezek a nációk, amelyek nem akartak megelégedni mór azzal se,hogy három és fél millió m gyárt és többmillió,hozzánk hü nemzetiséget uralmuk alá kergettek és az egész ma­yer nemzet eltörléséről és beolvasztásáról ábrándoztok? Hol vannak ezek a "győztesek",ezek a "nagy" nemzetek? Az utolsó sorban kullognak,vagy egyáltalán sehol sincsenek ak~ or. ' amikora nemzetek egyenlő küz delmében kell megmutatni." erőt,ügyesség ex, tehetséget,tudást, Hog; 'nekik mennyire fájnak a világraszóló magyar győzel­mek, azt elárulják azzal,hogy igyekeztek agyonhallgatni azt a világszerte nagy feltűnést keltő hirt,hogy Magyarországa harmadik helyezést nyerte el a világ­ver senyben. A nemzet hálás azoknak a fiainak, akik nagyszerű te Íj esit meny eikkel ez e-ész világ: fieyelmét felhívták a magyarság kiváló trmlajconsáeaira és, ­reméljük - felkeltették a világ szunnyadó lelkiismeretét abban az irányban is, ogy a Magyarországgal történt igazságtalanság nem maradhat jóvátétel nélkül. Egyben a köztünk elő kishitüeket is meggyőztek arról,hogy ez a nép,amely : lesettáógében is ilyenre képes,nem pusztulhat el és nem tűnhet le a történe­lem lapjairól soha. Amennyire a világ közvéleményének és hatalmasainak le kell vonni az olimpiai mayar'győzelmek tanulságait,u yanan yira neküri: sem szabad elmenni •••ellettük anélkül,hogy bizonyos konzekvenciákat levonjunk. Őszintén szólva, ' bennünket is eglepett ez a rendkívüli teljesítmény,bár ismerjük és értékel­jük saját fajtánk ősi erejét. Mindez azt bizonyítja,hogy súlyos helyzetben, JtiS lehetőségek és szegényes ezközök mellett is nagyszerű eredményeket tud el­emi a magyar akarat, ismerjük azokat a szomorú adatokat^amelyek a háború :' utáni nyomor következményekepen a ma yarság fizikai erejének gyengülésére mu­tatnak, Es ilyen körülmények között értük el mégis ezt a világsikert,amely arra is fi gyeiméztet bennünket.hogy mindet előkeli követnünk ennék az alap­jában véve "pompás emberanyagnak a megerősítésére az egészségügyi.,szociális, keresti viszonyok javításával is, ' Isten és ember előtt világosan áll,hogy ez a nemzet negérdemli,hogy a sorvasztó nyomorúságból kiemelt essék, ifjúsága le tehesse végre a vállán ci­pelt súlyos keresztet és a sok nélkülözés után jobb táplálkozáshoz .egészsége* s ebb életkörüLiényekhez,megfelelő álláshoz és családalapitási lehetőséghez jusson. Ezt nemcsak'a győztes olimpikonokra értjük,akik közt,sajnos,szintén vannak állástalanok,vagy silány kis állásban lévők,hanem az egész nemzedékre, amelyből ők kiemelkedtek, A magyar fajta erejének és kultúrájának fokozása e-yuttal biztositéka nemzeti életünk fejlődésének és i azságkorcső harcunk si­kérénéc. Or ü lünk ? hogy e kérdés fontos.. ág ának fel is; ieru révei "kozma Miklós' belügyminiszter tárcája keretében az egészségügyi viszonyok megjavítását, a magyarság éle tkör ülnény e inek javítását tart ja ^legfontosabb f eiacat áhak és eb^ ben "az irányban már edeig is jelentós intézkedéseket tett és még többet Mészit elő. Mivel a nemzet alapja a család,elsősorban a családot kell védeni,ha a nemzetet védeni akarjuk, iliámnak és társadalomnak o yütíes erővel mindent el kell követnie,hogy a nemzet ereje mindenféle vonatkozásean fokozódjék es lebe-' tővé tegye, hogy éppen ugy elkövetkezhessek a magyarság iga 2S ágkor cső nagy, har­cának diadala ; mint ahogyan elkövetkeztek világraszóló győzelmeink a nemzetek olimpiai mérkőzésén. Sí. TT " ^_

Next

/
Oldalképek
Tartalom