Hetikiadás, 1935. január-december

1935-01-08 / 1 [1521]

A ' eredeti tárcája A muzsika fáradton, vontatottan szólt, a lelkekre mintha ráneheze­dett volna a fojtogató füst, mely ugy ült a kávéház szük helyiségein, mint a londoni köd. Szilveszter utáni nagy csend volt, senki sem érzett magában kedvet a hangoskodásra. Kinek a teste, kinek a lelke, de a^leg­többnek az erszénye volt beteg, az átdorbézolt, dáridós éjszaka^után. Hangulattalan az egész helyiség. Az év utolsó napja elvitte magával a jókedvet, a derűt s hegy ne legyünk olyan árvák, - a szürke, egyhangú unalmat meghagyta kísérőnkül az uj esztendőben... Az üzlet ajtaja rncst lassan, félénken kinyilt. Belibbent rajta vagy ötven táncoló, tarka léggömb, majd nyomában egy sápadtarcu, ^fáradt kis fiúcska. Hagy, karikás szemei hunyorgattak a hirtelen eléjetárul^ nagy fényességben. Fején félrebillentve egy pirinyó^árvalányhajas ka­lap. Az éjszakának egy cseppet sem humortkeltő, inkább siralmasan szá­nandó jelensége. A kis betyárkalap semmiképpen sem illik ehhez a sá­padt, szintelen, fáradt gyermekarchoz. ..Uram Isten! Llikor láttak ezek a meggémberedett, vörös kis kezek keztyüt?... Nem tudtam sokáig nézni megindulás nélkül. El kellett fordulnom, mert valami csúnyán belemarkolt a lelkembe. í-Jegnéztem az órát. Éppen éjfél volt. Éjfél!.. .ásr ez a nyolc éves, arasznyi kölyök egyedül kóbo­rol az utcán...Hát már ennek is éreznie kell, hogy milyen nehéz, mi­lyen keserves az élet?...Mennyire rávall ez a beköszöntött uj évre!... A léggömb-hadsereg a gyerekkel megindul egyik^asztaltól a másik­hoz. Alázatosan, szinte könyörögve kinálja az áruját. - Szép léggömböt tessék!...Olcsó léggömböt!...Filléres léggmb!... Az emberek unottan rázzák a fejüket. - Nem kell!... laábavaló minden igyekezete. A vendégek részvétlenek, nem érdekli őket a játékszer...Asztalról asztalra fogynak a reményei, agadnak csú­nyán, kíméletlenül.Az utolsó asztalnál e^\edvesült a szeme. Talán, ha nem lett vclna olyan í'lr.os és fáradt, sirva fakadt vclna, de mcst csak egy vágya, egy gondolata volt; aludni!... Valaki széket tóit melléje. Ahogy leült, feje^azonnal hátracsuk­lott, szeme lezárult. A félig nyitva maradt száj még ijesztőbbé tette a halvány, szomorú kis arcot. Körülötte elült a zaj, az emberekben meg­mozdult a lélek. Senki sem akarta megzavarni az alvó gyerek álmát... A görcsösen szorongató kezekben most mozdulatlanul elpihentek a léggömbök is. Mintha csak azt mondták volnar - Most jók leszünk! Hadd aludjék egy keveset a kis gazdánk!... Az egyik pincér költögetni kezdte a kicsikét. - Hallod-e, kölyök!...Itt nem lehet ám aludni!... A léggömbök, mintha csak erre a riadóra vártak volna, egyszerre vidám táncba kezdtek. A gyerek kinyitotta szemecskéjét, de csak egy percre, aztán angyali nyugalommal tovább aludt. í.Iost, hogy megmelege­dett, már nyugodtabb az arca. Almában néha még el is mosolyodik... Ki tudja, talán most éppen valahol a szép Tündérországban barangol, és igen jó üzleteket csinál tarka gömbjeivel... Most az egyik vendég köt bele a gyerekbe. - Eriggy már haza!...Ilit keresel itt ilyenkor?...^ A kíméletlen hang egyszerre magához tériti. Meglátszik rajta, hogy mennyire szégjgLli, hogy elaludt. Megsajnáltam, odamentem hozzá és szre­tettel kérleltem: -Menj haza, fiacskám! Neked már régen aludnod kellene! Itt ma ugy sem fogsz boltot csinálni!... - Nem lehet!... - mentegetőzik - Ma még semmit sem adtam el!... Kikapok otthon!... - Ne félj! - biztnttam - Anyukád majd a pártodat fogja!... A gyerek nem szólt, csnk rámnézett olyan különös, sokat mondó tekin­tettel, hogy szinte v szivembe nyilallott- /f ol^'t ,1'öv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom