Hetikiadás, 1930. január-december

1930-01-07 / 1 [1516]

jk közigazgatás uj rendje és az iparosság,folyt./ Kszckaó Sajnos,figyelmeztetésünknek nem volt foganat ja, mert az 1929.évi XXX. t.c. 57. §*a közigazgatási ügyekben /s igy mindenféle ipari ügyek­ben is/ csak két hatóságot ismer: az elsőfokút és a második fokút s ennek a törvénynek ugy 4o -ik,valamint 49, §*a általában csak az elsőfokú véghaí á,roza~ tok ellen engedi meg a felébb vitelt, a felebbezést. Ízt mondja az 1929. évi XXX.t.c. 46. §-a,hogy jogorvos­latnak minden közigazgatási határozat /intézkedés/ allén helye van; azt mondja a 47. §.,hogy jogorvosi*ttr 1 mindenki élhet,akinek jogát,vagy érdekét a közigaz­gatási határozat /intézkedés/ érinti /tehát érdekelt/ s közérdekű ügyben érde­kelt a közületnek minden tagja; azt mondja a 48. §.,hogy felebbezés terjeszthe­tő elő bármely elsőfokú közigazgatási véghatározat ellen,ki véve,ha az a legel­sőbbfoka hatóságtól ered, továbbá,ha valamely jogszabály a felebbezést kizárja, vagy az elsőfokú határozat ellen közigazgatási birósági panasztenged: a 49. §. azonban ezt az általános felebbviteli lehetőség et nemcsak korlátozza, de szinte ki zárj a, amennyiben e szakasz szerint "^másodfo kú""" közigazgatás i véghátározaT ellen Telebbezésnek csak akkor van helye,ha azt~ez, vagy valamely későbbi törvény kifejezetten megengedi." Vigyis a másodfokú határozat ellen csak akkor lehet fe­lebbezni.ha azt maga az 1929, évi XXX,. t.c. /"ez .... - törvény"/, vagy valamely későbbi törvény engedi mog; miután peaig az 1929.évi XXX. t.c.-be foglalt "ez" a törvény sehol r.em mond ja, hogy iparagyekben a másodfokú véghatározat ellen továbbj f elebbvitelnek van helye, egy ezt megengedő későbbi törvényre hivatkozás pedig rajtunk egyelőre nem segit, g tén y az,hogy attól az időponttól kezdve, amikor \z 1929. évi XXX. t.o ?-nek más odik része is életbelép ,/a törvény 99§v& Szerint a II.részben foglalt rendelkezéseket a belügyminiszter rendelettel rkkox lépteti életbe,ha a törvény * lapján létesítendő uj szervezetek megalakultak s ebbdiaz esetben az uj rendelkezéseket az akkor folyamatban lévő közigazgatási ügyekben is alkalmazni kell/ ipar ügyekben csak kétfoku_hatósági eÍjárás les z és pedig a törvény 57. §-a értelmében elsofokon az a közigazgatási hatóság Jár el ,amelyet a hatályban álló jogszabályok elsőfokú hatóságként kijelelnek /tehát járásokban a főszolgabíró,megyei városokban a városi tanács,törvényhatő sági jogú városokban az elsőfokú közigazgatási hatóság, a székesfővárosban a kerületi elől járó ság/ , másodfokban pedig,ha elsőfokú hatóságként a törvényhatóság első tisztviselőjénél alsóbb önkormányzati hatóság járt el,közérdekű ügyekben a kisgyűlés,egyesek magánügyeiben a törvényhatóság első tisztviselője,ha első­fokú hatóságként a törvényhatóság első tisztviselője, vagy vele egyenrangú, vagy magasabb hatóság járt el, a miniszter jogosult intézkedni. A mezőgazdasági kama rák a méhészetért. A meglehetősen elhanyagolt magyar méhészet ügyét a mező gazdasági kamarák ujabb időben erősen felkarolták. A felsődunántuli kamara fais­koláiban mézelőfákat is • oo-rit,a tiszajobbparti mezőgazdasági kamara a tél fo­lyamán méhészeti szakelőadásokat rendez, a tiszántúli mezőgazdasági kamara pedig külön méhészeti szakosztályt .a-lapitott „ Ez a kamara Kisújszálláson mintaméhest rendezett be a méhészeti tudományos és gyakorlati kísérletezés számára. Itt állapítják meg a mi viszonyainknak leginkább megfelelő mézelővirágokat és kike­resik azokat a növényeket,amelyek virágzás! idejükkel legalkalmasabbak arra, hogy a főmézelési időszakok között lévő mézinséges időszakot áthidalják. A kama­ra méhészeti szakosztálya kívánatosnak mondotta ki,hogy a méhbetegsegeket kül­földi mintár erősebben ellenőrizzék és lehetővé tegyék a lépek fertőtlenítését a betegségben elpusztult méhcsaládok értékes lépépitményeinek megmentésére. Uj útépítési pályáz atot irtak ki. A kereskedelemügyi miniszter,mint ismeretes,a háromé a­r utépitési programm keretében a kiirt pályázatok jórészét nem fogadta el. mert azt kedvezőtlen feltételeket tartalmaztaW- Az átkelési útszakaszokat a kormány meg­építteti,azonban 660 km, útra "ujabb pályázatot irt ki. Ebből 500 km.-t felült.'':', kezeléssel fognak megépíteni,a többi pedig nemesebb burkolattal készül,betonnái, keramittal, kő vei és aszfalttal*

Next

/
Oldalképek
Tartalom