Hetikiadás, 1927. január-június

1927-01-04 / 1 [1511]

gölfoldj •i budapesti diplomáciai k- r teljes számban jelent meg szomb ton dóiban a kormányzó előtt,szeroncsokivánatait tolmácsolni iiuki újév alkalmából.a testület nevében annak doyenje^Cesaro Orsenigo pá­pai núncius üdvözölte i- kor-mányzót, beszédébon rámutatva ,-rr; a jelentős előre h. ladásra ' ,melyet az ország c. belső konszolidáció ^terén elért és reményét kifejezte afeLott,hogy a n«mzut legszélesebb rétegei részéről megnyilvánult- bizalom a kormány munkáján k uj erőt fog ...dni.n kormányzó . válaszában megköszönve az üdvözlést,a többek között a következőket mondot­ta;«Az utóbbi idők súlyos áldozatai árán elért biztató eredményekben a n-uizet örömmel véli fölismerni egy jóbt kör előjelét, aminek reménye asg' Bfc^érositi azon eln? tarozásában,hogy minden erejét a jövőben is a kon­*• szolidáciő 'müvének aZemteljo, amitől ./békés és munkás élőt áldásait vaiji * Jól o-sik remélnem, • hogy a riernes cél megvalólitásában Magyarország tc­vábbr;. is támog/ tásr. fog találni mindazok_ részéről, akik a béke és az em­beri összetíatas ügyének szolgálatába szegődtek. » Ugyanez alkalomból tisztelgett a kormányzó előtt a kormány valamennyi Budapesten időző tagje*, a honvédség, a főváios, .'a nemzetgyűlés, val. mint ..számos más egyesülés képviselete és a _táarsndalom -sok kitűnősége. • A koimáayz'ó üdvözlő távir tot váltott a norvég király­lyal,Hindenburggal, a nJmet birodalom elnökével, és fkiinis^osztrák övete sági elnökkel." > ' " "Y Miután a pengoórték bevezetésével kapcsolatban számos feljelentés érkezett a budapesti rendőrfőkapitányságra . törvéDytel*;, áre­melés ügyében,--a" főkapitányság újra felállította az egy idő óta feloszlat? tott árfelhajtási ellenőrző osztályt. A kötelező peugőszámitás életbeléptetése következt.ben 1927 j,.nuár elsejétől kezdve a postán is minden be és kifizetés, utalás, í értékoljsn stb* pe-gő értékbe.: töitériietik. Ugyanezen időponttól . ­kezdve? ; « bélyegeket a lOC-tól 800 koronás eimxetUekig, míg a magasabb értékű bélyegek február 28-ig mar a cin k m_'g a. forgalomban. • ff kivonják a .forgalomból a korongért ék <jolzésü I. F'a.í^A egyiptomi király a.magyar nemzet iránt érzett szimpátiája jeléül rendkivül értékes arab könyvgyűjteménnyel ajándékozta meg a nemzetet. A gyűjtemény az egyiptomi régi irodalmat, bölcsészetet és történőimet ismerteti és benne foglaltatik a Koránnak 188 művészi fényképfelvételekből álló kiadása. Most tették közzé az 1920 évi népszámlálás adatait Ma­gyarország jelenlegi területén. -Eszerint az ország összlakossága X 7,980.143 lélek. Ezek közül 240.180 háztulgdonos t 665.42$ földbirtokos, 4,500.000 őstermeléssel, 668.000 önálló iparűzéssel, 800.000 kereskedelmi és hitelüzletekkel foglalkozik. Az állami tisztviselők száma 13.328, a nyugdijas állami tisztviselőké 11.876, a kesesó férfiak száma 2,625.000, a kereső nőké 1,128*000, Az eltartott férfiak száma 1,246.000," az eltar­tott nőké 2,-981,624^ f Nádosy Imrét, aki tudvalévőleg bélbántalmakban szenved, fogságában felkereste Winternitz arnold orvosprofesszor és megvizsgálta. Hirlik, hogy egészségi állapotának helyreállítása végett hasonlóan, mint­windischgratz et, szanatóriumba fogják szállitgEni, A budapesti rendőrség elfogta a kelebiai vonatrablás tetteseit, még pedig ll ora Józsefet, Szeredia Istvánt; Stenke Józsefet, valamint Román Annát is, aki a rablott holmikat értékesítette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom