Hetikiadás, 1926. január-június

1926-01-05 / 1 [1508]

T* t«Járt, e*-«A,SKV«,aSOJD, 3*** ÍUW». 0 3udoi<e/t, EL V4«A4I-B­1. S3Í.a-rl9 26 , január 5. / oldal. OSSZ ,{;OS LEVÉLTÁR Belföld . Kszekció AZ ország különbőz]? részein veszedelmes méretű árviz­• vo-szédelem keletkezett a karácsonyi ünnep-k alatt. B.«JCé& váraegye jelentékeny részét kouoly veszedeleabe döntötte az í.rviz , aclynek következtében több, aint százé zer hold föld viz alá került, A medré­ből kilopott háraas Kuröc olöntötte a tékésaegyei tanyákat és le gin­Icát b Vésztő községet döntötte pusztulásba. A mentési-és biztosítási munkálatok elvégzésire katonaságot rendeltek ki és a lakosságot köz­munkára rendelték. A iOU.'Í: hatóságok aulasztásai folytán az árvizve­szedelea eleai erővel szakadt rá a aagyar területek gyanútlan lakos­ságára és töfcb, aint négyszáz tanyát árasztott el a viz, „.elyeknok ópü^letei csekély kivétellel egytől-cgyig elpusztultak. A veszedelem hírére Maye-r János f öldmüvelé sügyi ainiszter ózonnal Békéscsabára utazott és a helyszínen megtekintette az óvintézkedéseket és az ár­vizvoszocielem elhárítására szolgáló ^unkálato$at. A .ániszter száz­millió koronát juttatott a károsultak segélyezésire, akiket a szomszé­dos községek és városok lakossága fogadott aagához. Horthy Miklós koraányzó feleségével szoabaten hajnalban szintén az érvi z színhelyé­re utazott, ahol ae§ te kintett e az árvíz elárasztotta terület ; k; t.,. valaaint az ott folyó mentési munkálatokat . A kormányzó -agánpuhztá­r'boit a helyszínen 25 aillió korcnát adományozott Véoi.tő község árvizkéro"isult jainak , majd Békéscsabán az egyik iskolában elhelyezett aen^külteknek szintén husz aillió kotonát adott át és végül sz*z aillió korinát adott az árvízsüjtotta területek kirendelt kormánybiz­tosának ^ kezéhez a lakos"ság pillanatnyi szükségeinek enyhítésére. Mi­átán időközben az árvízkatasztrófa színhelyén több helyen átvágták a gátakat, lehetővé tették a viz lefolyását. A legújabb intézkedések^ eredaényeképen az árvizveszedelem csökkent és előreláthatóan egy hó­napon belül visszatér aedrébe^a Kóros patak vize. Ugy-x.cs.k árvizve­szcuolea hire érkezik Borsodból,, valamint Vas megyéből is, ezeknek aérotci azonban nea közelitik meg a békésaegyei áradás ve szedelae it-r Hollandiában még karácsony előtt három, előkelő magyar uri körökhöz tartozó vgyént tartoztattak le hamis ezerfrankoeok forgalom­bahozatala aiatt. Rendőri nyomozás indult meg Buújpesten is nnak megállapítására, hogy a Holi.midiába vitt haais ezerirankosokat hol állították elő. A nyomozás során kiderült, hogy Buu^pesten hóux?pókkal ezelőtt egy Király-utcai kereskedésben aár fizettek ha_:is ezerfran­kossal, valaaint a Parisból Budapestre érkezett rendőrtisztviselők ogy hollandi bankárhoz küldött levelet autaterk fel, aelyben egy asz.­szony Magyarországból 'több haais czerfrankost küldött be vált ős cél­jából, A Hollandiába küldött l -«v-«let- Kovaoa' Q ? fep^rnő, WiL^.ischgr át z Lajos herceg koaor ny ikj ának a felesége irta, a Imré.ly utc i üzletben pedig a haais e zc rf rankossal a koaornyik fizetett és a v^sírolt ^rut házkutatás alkalaával a komornyik lakásfn aeg is t-lálták'. AZ v.sszony azt állítja, hogy sejtelme sem volt arról, hegy a Hollandiéba küldött bankjegyek haaisitottak voltak. A ko_ornyik azonban kihallgatása soa? rán végül is beisaerte, hogy tudott a bankjegyek haais valtáról.A ko.:ornyik valloaása alapján előzetes letartóztatásba helyezték Hába De ~cőt,^ a herceg titkárit is, aki szintén tudott a hamisított hank­j gyekről, de nea akarja elárulni a bankjegyek előállítási helvét. A rómdőrség erélyesen folytatja a nyoaozést ebben ^ •* ^^eh • *.ett . mlgyo-xort- még nea lehet tiszten x':cni. n Hol • c-.nai í ban le tar vo ztuÍ« O tt J^nkovics Arisztid vezérkari ezredes és iűar sovszky György, dr. kihallgatásuk során azt hangoztatták, hogy tettüknek hazafias indítóokai vannak. Bonyolulttá teszi az ügyet .•ég az is, hogy J nkovios ezredes a külügyminiszteriua alkalmi futár­igazolványával utazott külföldre és igy sikerült ne ki-észrevétlenül Hollandiába cscapészni a nála talált 10 iilió értékű f asa.noia frankot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom