Házi Tájékoztató, 1940. július

1940-07-28 [1937]

ZathLá/Dn Sahkr, július 28. JAVI v m> .Wl tájékozott nemet helyről az alábbi nyilatkozatot adtak a Magyar Távirati Iroda munkatársának: e • . t „ Németország mindig azon az állásponton volt, hc^/ Ma­gyarországnak es Bulgáriának a rejizíoval kapcsolatos követelései f«S «?3n& t N ft e f2i r I Zá f ina KÜL 9 n °senr - •• a józan revizionista J kíván­ságoknakés felfogasa szerint Romániának a megértés politikáiét kell folv­taímai hogy azokat a ózan meggondolás nélkül létesített állapotod t 7 amelyeket a nyugati hatalmak l§Í8-ban teremtettek, felszámoliaf Íl£télee megnyugtató módon korrigálja. ' r>-ttóí^Í 8 . , ... Kéme (.Jól értesült- körökh-en hangsúlyozzák 7 , hogy Kénet­orszag baráti Kapcsolatai Magyarországhoz ós Bulgáriához szintén rzt a "Í^\^^^^^™ a Németország kívánságának megfelelő -o- PJ/PJ/Vi Ito s z k v a, július 28./Szovjet Távirati Iroda/ Minthogy a román hatoságok^egyes esetekben aKadalyoKat gördítettek a besszánbiak hazaszállítása élé ős elősegítettek a üeSszárábiaiak.. zaklatását, Szobolev, a külügyi nepfiiztossag vezer­titkára. iulius 13.-án nyilatkozatot adott at Davidescu moszkvai ro­mán követnek, Ebben Szobolev felsorolt egyes Konkrét eseteket, amelyek­ben a román hatóságok akadályozták az átköltözést es zaklattak a bessza­rábiaiakat. Kijelentette, hogy a szovjetkormány ragadzkodik ahhoz, hogy a román kormány tegyen meg minden szükséges intézkedést az említett zak­latások ismétlődésének megakadályozása és egyben biztosítsa a bessza­rábiaiak hazájukba való visszatérésének normális feltételeit. Július 15.-én Lavrentiev bukaresti szovjetorosz követ hasonló nyilatkozatot tett Manoilescu román külügyminiszter előtt, iüanoilescu azt válaszolta, hogy a román kormány megvizs­gálja a felsorolt eseteket, egyben kijelentette, hogy minden intéz­kedést . megteszva besszarábiaiak visszatérése ele gördülő aka­dályok elhárítására. , . r • iulius 21.-én Manoile;cu külügyminiszter Lavrentievnek átadta a román kormány Írásbeli válaszát. A válasz megerősítette a szovjet nyilatkozatban emiitett esetek ngy részét és jelezte, hogy más esetekben még folyik a vizsgálat. Július 26.-án közzétett adatok szerint 149.974 szemelv tőrt vissza no mániából nesszarábiába. Az átköltözés tovább folyik, fml) | D/B/Vi M o s z k v a, iulius 28./Német Távirati Iroda/ \V , ozov jetorosz Távirati Iroda alapításának 15.' évfordu­fSj a alKalmabol a ia^s Iroda 63 munkatársát rendjelekkel tüntették ki. u /\ ioszerxcszto, koztuk ohawmson, a Tas.í-Iroda igazgatóba és Mónin ? külügyi szerkesztőség vezetője, a Vörös Munkazászló 1 "rend"jelét, 13 szer­kesztő díszjelvényt kapott. A szerkesztőség másik 35 munkatársát - ki­váló munkálkodásukért - éremmel tüntették Ri./ffll/ ORSZÁGOS LEVÉLTAR - - - K szekció W D/B/Vi Salzburg, július 28./Német Távirati Iroda/ N Dr. Tiso. Szlovákia államfője, a birodalmi kormány meghívá­sára vasárnap reggel Salzburgba érkezett.. £"A Führer megbízásából fiib bent rop birodalmi külügyminiszter fogadta, AZ állomáson üdvözlésére megjelentekxx az állam, a párt és a haderő képviselői. A szlovák államfő, miután elvo­nult a vederének az állomás előtt felállított díszszázada előtt, a biro­dalmi külügyminiszter kiséretéoen szállodájába hajtatottT) Röviddel az államfő megérkezése előtt dr. Tuka egyetemi tanár, szlvá* miniszterelnök, Mach Sanyp kíséretében rövid,látogatásra Salzburgba érkezett./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom