Házi Tájékoztató, 1928. június-december

1928-06-13 [1904]

/-/ Prága, június 13. /Magyar Távirati Iroda./ So»tus Viatcr ezidőszerint az Erdős-Kárpátokban tartózkodik, ahcl a magyar kisebbség poli­tikai vezetőivel is tárgyal. A legutóbb Korláth Endre képviselő:' éá Ozinke István református püspök ismertették előtte a ruszinszkói magyarság helyzetét és panaszait. Az ellenzéki magyar megnyilatkozások ellensúlyozására a prágai Ma­gyar Hirlap szerint centralista körök ujabb álmagyarokat küldenek Scotus viatorhcz, akik biztosítják az angol publicistát a cseho-szlovákiai magyarság megelégedett voltáról. Legujaboan l/aradi Aladár, a frágába--- megjelenő ^Cse­ho-szlovákiai Népszava" cimü szocialista hetilap szerkesztője es Surányi G-éza emigráns uiságiró, ugyané hetilap munkatársa utaztak Ruszinszkóba Scotus Via­torhcz es "felvilágosítani" igyekeztek őt arról, mennyire alaptalan az ellen­zéki magyarok vádaskodása. , . _ , hl ? r á g a , június 13. /Magyar Távirati Iroda./ A miniszterelnö­ki Venkov vezető helyen ad hir t a finn és eszt vendégek tiszteletére rendezett hortobágyi lovasünnepségről, amelyet a titkos hadsereg külföldiek előtt való bemutatásának minősít. A 15.000 levas a lap szerint úgynevezett fekete huszá­rokbol, bizonyos törvényellenes katonai szervezet tagjaiból állott. Az ünnep­ség katonai jellegét, irja a Venkov, a levente katonai szervezet és Horthy kormányzó jelenléte is hangsúlyozta. :: B e c 1 i n , 13.Juni /. Ung. Tol.-Korr.-Bureau. / Der Genfer Berichterstatter der Vossischen Zeitung schreibt: Entweder trifft die Budapester Regierung keine Schuld, weil das Matériái und alle Umstaende dafür zu sprechen scheinen, dass es sich um eine priváté Waffensendung handolte, oder es lag Wtsaeonlioh einca: italie­nische Waffenlieforung für Ungam vor. In dicsem Eallc hactte das Investiga­ticnsverfahren angewendet werden müssen, lessen Untersuchung auch an der italienischen Grenze nicht Halt maehen dürfte, und im anderen Falle würdo das Investigationsverfahren zur vollkommenen Freispreohung Budapests ge­führt habon. In der Optantenfrage schoinen Budapest und Bukarest gleiohermassen ein Interessé an der Erhaltung die seri Feuerchens zu haben, weil man es Je nach Bodarf so schen anblasen kann. Sonst waere dicse lumpige Geldfrage lacngst aus der Welt gcschafft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom