Harangszó, 1945

Új harangszó

nS ' VAr"" |Vaa a. <3J5RC3 Ü J HARANGSZÖ . .urasra i Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk Olvasóinknak! Múltbeli számunk nyomdatechnikai okok miatt nem jelent meg. RÁDIÓS ISTENTISZTELET LESZ advent negyedik vasárnapján, dec. 23-án délelőtt 9 órakor a Deák-téri templomból. Prédikál Ordass Lajos bányakerületi püspök. Finn istentisztelet Budapesten. De­cember 26-án,karácsony másnapján d. u. 3 órakor a Deák-téri templomban a Ma­gyarországon lakó finnek számára finn istentisztelet lesz, melynek szolgálatát Molnár Rudolf lelkész végzi. Lelkészváíasztás. A lemondás folytán megüresedett pécsi lelkészi állásra a gyülekezet közgyűlése egyhangú közfel­kiáltással Káldy Zoltán eddigi h. lelkészt hívta meg. Lelkésziktaíás. A csömöri evangélikus egyházközség december 9-én Iktatta be újonnan megválasztott lelkészét: End- ’-JjíKn'cffy Zoltánt. A beiktatást Zászkaliczky '-_.</’Vál, a pesti felsőegyházmegye esperese .Ssteíezte. Délután a templomban vallásos ' röjjszejövetel volt, melyen .a szomszéd * -:A. gyülekezetek lelkészei hirdették az Igét. ifeen az összejövetelen Ordass Lajos ' ’i-püspök is szolgált. Segédleikészátheiyezés. Kapi Béla j*"'" püspök Szabó Gyula csöglei segédlel- készt a pécsi gyülekezetbe küldötte ki szolgálattételre. Tisztítsd meg szívedet, hogy meg­tartassál! A pest: felső evang. egyház­megye lelkészegyesülete Foton lelkész- evangélizációt rendezett, amelyen Scholz László budapest-zuglói lelkész a fenti cím alatt a megszentelődés lutheri értel­mezését fejtette ki. 22 résztvevő hall­gatta végig az evangélizációt. S akik testvér: közösségben ott lehettek az élő ige személyes hallgatói, gondoltak sok száz testvérükre, akiknek a mostani közlekedési viszonyok mellett nem lehet módjuk ilyen együttlétre elutazni, azért elhatározták az evangélizáló előadások nyomtatásban való megjelentetését. így még tovább terjedhet az áldó' a bib­likus, eleven és a személyes hit ere­jével átitatott előadások olvasásából. Egyes fejezetei: Megtisztított lelki­ismeret, Mocsoktalan név, Feddhetetlen szolgálat, Hibátlan áldozat, Megmosott szív, Tiszta test,' Szent ember. A könyv januárra megjelenik. Előjegyezhető az Evang. Missziói Hivatalban (Budapest, VIII., Eszterházy-u. 12.). Nemcsak lelké­szeknek, hanem minden — a „Szentek legyetek!" parancsot komolyan vevő testvérnek ajánljuk. Négy evangélizáció Budapesten. A fóti lelkészevangélizáció budapesti részt­vevőiben fokozott felelősséget ébresztett Isten a templomtól jobban elidegenedett híveik iránt. December 8—15-ig- terjedő időre, advent II. hetére egy evangélizá­ciót rendeztek, amelynek az előadásait nem a lelkészi körök központjában, ha­nem a külterületen tartották. Az evangé­lizációt széles körű hivogatással, sok lelkipásztori látogatsásal kapcsolták össze.' Az evangélizációt Budán Kemény Lajos, Józsefvárosban Ágoston Sándor, Zúglóban Scholz László és Angyalföldön Csépregi Béla tartották. Hordozzuk imádságunkban ezt az úttörő munkát. Felhívás az egyetemes imahét meg­tartására. Az Evangéliumi Világszövet­ség Magyar Munkaközössége most bo- - csátotta ki felhívását az év első hetében megtartani szokott egyetemes imahét megtartására. Eszerint az imahét de­cember 31—január 6-ig lesz. Az imahét programmját jövő számban ismertetjük. Kívánatos, hogy ennek megtartásába minél több helyen bekapcsolódjanak a hívek. Celldömölki hírek. A leánypolgári­ban járó evang. tanulók részére három­napi elcsendesedés volt úrvacsórai elő­készítőképen, melyen a gyülekezet lel­készei és tanítói tartottak bibliaórákat, előadásokat, illetve tanultak éneket a most megjelent új istenes énekekből. A soproni teológusok részére; liszt- és burgonya-adományokat gyűjtöttek. A győri diakonissza anyaháznak többen adakoztak, amit a lelkészi hivatal egy összegben juttatott el rendeltetési he­lyére. Mint néhány más gyülekezetben, úgy itt is önkéntes megajánlással fize­tik a hívek ebben az esztendőben az adót. Elemiiskolához beosztást nyert Nagyné Bihari Mária és Szendrei Miklós állami tanító. A tanítók ilyen szaporodá­sával könnyen megoldhatóvá vált az új típusu általános iskola osztályának meg­szervezése, amit Galánfi Ede h. tanító vezet. Kemenesaljái hírek. Az egyházme­gyéi pénztárosságot a nagysimonyi lel­kész helyett a celldömölki hitoktató lel­kész vette át ideiglenesen az elmúlt hónapban az egyházmegye esperesének rendelkezése alapján. Az új közoktatás,, ügyi rendelet értelmében több gyülekú- zet megszervezte a második vagy soron következő tanítói állását. így Alsóság negyedik tanítójául helyettesként Bö- röndy Lajcsi, Tokorcs: Kelemen Gyón. gyit, Nagysitke: Bárány Máriát hívta meg. Több helyen most van szervezés alatt az állás. Tanfelügyelői beosztott­ként működnek Bobán . Búzás Margit, Csöngén Kovács Ilonka, Mesteriben Zon- . gór Ferenc, Kemenesszentmártonban Ábrahám Gyula ‘áll. tanítók és Kemenes- hőgyészen Tóth A győri Diakonissza Anyaház helyr - állítására az Üj Harangszó csekklapjain az alábbi adományok érkeztek: Bognár ■ Jenő Farad 600, Kovács Márton Kisfa­lud 1852, Budaker Oszkár Sopron 2814, Sebestyén Samu Sopronbánfalva 358, Móritz Károlyné Celldömölk 500, Balogh István Külsővat 2000, Kovács Károly To- korcs 2000, Jávor Pál Hatvan 10.000, Stix Gyuláné Győr 1000, Szalai Károly Külsővat 2000, id. Hajba Istvánné Külső­vat 200, Nagy Lajos Tét 1000, Hering János Veszprém 10.000, Káldy Dénesné Magyarkeresztur 1000, Csepregi György- né B. csaba 5000, Görög Lenke Aszód 10.000, Sokoray Ilona Aszód 5000, Ke- menesmagasi-i gyülekezet 14610, Szekér Júlia Sopron 300, Siklósy Mihályné Sop­ron 3000, Bakó Béla Felsőrajk 20.000, i Rónai Gyula Uraiújfalu 5000, Brenn Zol­tán Zalaegerszeg 10.000, Puskás csalad Beled 50.000, Rátz Ilona Beled 500, Koritsánszky Ottó Budapest 2000, Huber i Antal Kiskőrös 1000, Schifter Testvérek , Ózd 15.000, Bojtos Sándor Sajókaza 2092, Porkoláb Erzsébet Boba 5000 pengő. — Az Anyaház vezetősége ez­úton mond köszönetét a küldött adomá­nyokért s az adakozókra Isten áldását kéri. Iklad. Sokat szenvedett itteni gyüle­kezetünk főleg Budapest ostroma alatt és után. A szenvedések idején a hívek buzgón felkeresték a templomot. Isten­tiszteletet csupán két vasárnap nem le­hetett tartani. Százezer pengőt küldött táviratig a vásárosfalusi leánykor a vásárosmiskei árvaháznak. A vásárosfalusi leányok ál­dozatkészsége és még rajtuk kívül sok adakozó adománya által Isten kegyelme nemcsak azt adta meg, hogy az állandó drágulás .ellenére sem jutott az árvaház mind ez ideig pénzügyi zavarba, hanem felbátorította az árvaház vezetőségét arra is, hogy tervbe vegye az építke­zéshez szükséges tetőfaanyag beszerzé. sét és megtegye a beszerzéshez szüksé­ges engedély elnyerése iránt a lépéseket. — Az ajkai leányok több alkalommal üvegárút küldtek az árvaháznak, a sandi leányok pedig gyümölcsöt küldtek. A nagykocsid, mesteri, kissomlyói, borgá- ta.i, dukai és bobái gyülekezetek már megtartották a természetbeni gyűjtést (s. — Az árvaház vezetősége ez úton is köszönetét mond mindazoknak, akik imádságukkal és áldozatukkal az árva­ház ügye mellett állanak. Ifjúsági vallásos est Gyónón. A gyóni Konfirmáltak Egyesülete és a vasárnapi iskolások közösen rendezték első vallá­sos estjüket a templomban. Megnyitót a lelkész mondott, utána Medve Erzsé­bet imádkozott. Németh Ilona, Koltai Elvira, Fabók Margit, Ruttkay-Miklian Ágnes és Czeróczki Mária szavaltak, beszámolót tartott Gyömöry Irma. Igét olvasott Rumó Erzsébet. Az ifjúság két- szólamú egyházi éneket és Kánonokat adott elő. Rumó Erzsébet, Kovács Kata­lin, Czeróczki Mária és Fabók Margit pedig a „Vezet.á kereszthez út“ című finn éneket énekelték. — A gyülekezet örömmel hallgatta az ifjúság bátor és lelkes bizonyságtételét. Kemenesmagasi. Advent II. vasárnap­ján vallásosest volt, melyen karénekek és szavalatok keretében a lelkész tar­tott előadást Az országokban való sok romlásoknak okairól. A kart Németh Zoltán h. tanító vezette. A magyarbánhegyesi missziói egyház- községnek az ostromban erősen megron­gálódott oltárát Ágoston Lajos presbi­ter hálából, hogy Isten hazavezérelte fogságából, megjavította. Mezőtúr. A város hat temploma — az evangélikus templom kivételével — a harcok alatt súlyos rongálódásokat szenvedett. Három egymásután követ­kező vasárnapon az evang istentisztele­teken offertóriumokat tartottak a refor­mátus templomok, „valamint a katolikus és izraelia templom javára, amelyeket, mint a testvéri együttérzés kifejezését, hálával vett az egyházak vezetősége. Kis Harangok ■lilllllllllllllilllllllllHill d .......... G rerm&krovat Karácsony Szálljatok, szánjatok Mennybél: angyalok, Az emberszívekbe Örömöt hozzatok! Szálljatok, szálljatok Széles e világon, Hogy mindenütt szívben Legyen ma karácsony! Szeretet forrassza Egybe a szíveket És szívben adjanak Szállást a kisdednek! Szálljatok, szálljatok Ti égi angyalok. Szegény magyar népnek Szent békét hozzatok! Bertalan Sándor. Karácsonyest az erdőn Alkonyodott. Apró cinkék píttyegve mondták esti imájukat a fenyők hónal­jában. A feketerigó fázósan húzódott a bokor tövébe. A varjú álmosan tollász­kodott a vén cserfa tetején. Kalán, a nagyfülü erdei nyúl a tisztás szélére baktatott. Bambi, a kis őzike ágyat ka­part a hóba. Vük, az erdő réme meg­rázta vörös frakkját a. csaiitban. Hu­nyorgó szemében a rontás ördöge Villan­totta gonoszl sárga lámpáját. Basa, a királyi huszas szarvasbika szobormere­November 18-án a református nagy­templomban a kijavítás céljaira gazdag műsorral vallásos délután volt, amelyen Botyánszky János ev. főesperes tartott ünnepi előadást a templomról és buzdí­totta a híveket a fokozott adakozásra. A hatalmas templom egészen megtelt és az ünnepély jelentős anyag: ered­ménnyel zárult. Családi Hirelc Bölcső. Dr. Bányai Béla várpalotai lelkészt és feleségét, Pitroff Vilmát Isten leánygyermekké! 'áldotta meg, ki a keresztségben Irén nevet kapott. Eljegyzés. Kiss Margitot Zalagalsán eljegyezte Kovács Péter r. tisztviselő Budapest, november hó 29-én. Oltár. Ágoston Imre máv. s. tiszt és Nagy Gizella most tartották esküvőjü­ket a celldömölki templomban. Koporsó. Nagy Lajos tüzér hdp. őrm. Erendréden múlt évi október hó 21-én meghalt. Holttestét most hazaszállítva, a Kerepesi temetőben helyezték nyugvó­helyére nagy részvét mellett. Gyászolják szülei, húga és menyasszonya. — özv. szentjánosi Szűcs Istvánné, sz. szentinár- toni Radó Mária november 27-én 'életé-' 'nek 78-ik évében, rövid szenvedés után Magyaygencsen elhunyt. — Bortsch Já­nos ny. intéző, a tordasi gyülekezet volt felügyelője, 83 éves korában meghalt. December 5-én a budai temetőben te­mették el. — Németh Ferenc kemenes- szentmártoni lakos Vidon meghalt 80 éves korában. — Bartos Antalné, sz. ■ Kirbauer Irma meghalt. Temetése a farkasréti temetőben november 30-án volt. Feltámadunk! Karácsonyi és újévi ajándékul ajánljuk legújabb kiadványainkat, a szépkötésii díszes kiállítású Éne­keskönyvet, melynek címe RÉGI MAGYAR ISTENES ÉNEKEK Alapára 10 pengő. Olcsóbb kiadásban megjelent csi­nos kiállítású kiadványunk AZ ÚRISTENT MAGASZTALOM című énekfüzet, mely a karácsonyi könyvpiacon most jelent meg. Alapára I pengő. Mindkettő a Harangszó Vállalat kiadásában jelent meg. Szorzószám jelenleg 2000. Megrendelhető: a Harangszó Könyvkereskedése Győr, Ráth.Má­tyás-tér 2. címen. 1945. december 23. ven nézte a lebukó vörös napgolyót. — Aztán sóhajtott mélyet az erdő s ma­gára húzta tejfehér. köddunyháját. A nappal népe elaludt s az éjszaka minden rémsége megmozdult. Pedig karácsony­este volt. . S akkor csoda történt. Az öreg szálas sudarai közül halovány fény derengett. Halk csilingelés libegett a levegőben. A vágás havas útján szánkó siklott halk crusszan ássál. A szomszédos pagonyerdő legfrsebb őzei futottak előtte. Angyal a bakon hófehér ruhában. Hátul édes aranybclcsö. Benne Kis-Jézus. Fagyöngy a vánkosa, fenyő a párnája. Fölötte fu­tott egy ragyogó csillag. — Hopp! A tisztás szélén megállt a szán. Angyal­kezek emelik a bölcsőt, suttogva helye­zik a tavaly-döntött öreg tölgy teknős­tönkjére. Az éjszaka megragyogott. Angyalok kara halkan hangolt. Ünnepi feszültség­pattogott, viliódzott a levegőben. A nap­pal népe ámulva ébredt, az éjszaka rém­ségei hökkenve megtorpantak. Kicsi Kékcnke egyenesen a bölcső szélére szállt. A feketerigó elővette vadonatúj fuvoláját. A varjú acélkék tollacskát hullatott ajándékba. Kalán felüjt s össze­tetté kezét imádságra. Bamjx lehellve melengette Kis-Jézus kicsi kézét. Vük, az erdő réme, rákvörösre pirulva.Iszánta- bánta minden bűnét. Basa m'egfente agancsát s testőrré merevedett. Jégharangok csilingeltek. A fákról dérezüst szitált. S az erdő minden népe. — madár az ágon, négylábú a földön, katicabogár az avar alatt lejtve-zengve állt össze zenekarrá, énekkarrá. Kis-Jé­zus udvari karnagya dirigált: „Dicsősét a magasságos mennyekben Istennek, és a földön békesség ...“ Isten öléből lágyan hullt a hó. Be­takart hervadást, rókanyomot és minden feketét. Ünnepelt az erdő. Karácsonyeste volt. Erdőfi. Penc (Nógrád vm. Vác mellett) is­kolaszéke pályázatot hirdet az elválasz­tás folytán megüresedett levita kántor­tanítói állásra. — Javadalom az egyház- községtől 10 értékegység, am: 28 mázsa kenyérgabonából, kettő hold haszonélve­zetből, nyolc erdeiméter tűzifából és stólákból áll. Feladata: Az osztatlan iskola vezetése, a kántor: és lévitai teendők, valamint belmissziói munka. A lévita tendők elvégzése miatt a tót nyelv némi tudása szükséges. Pályázatok e lap megjelenésétől számított 21 nap alatt Evang. Lelkészi Hivatal Csővár, u. p. Ácsa Pest vm. címre küldendők. —f—— UJ HARANGSZO I perselye Lapunkra a következők adakoztak: Kósa János Mezőberény 100, Pluhár Ilona Békéscsaba 200, Rozsnyói József Zalaegerszeg 240, if.j. Kunoss Endre Győr 500, özv. Hartl Jánosné Győr 1000, Macher Elek Győr 1000, N. N. Fábián- sebestyén 1000, N. N. Győr 1608 pengő. Az adományokat köszönjük. SZERKESZTŐI ÜZEMET!*’ T. I. „És fújtak a szelek“ c. írása jó igyekezetről tanúskodik, lapunk számára mégis gyenge írás, így nem 'közölhet­jük. Épúgy nem közölhetők a Gondola­tok sem. írja meg legközelebb pontos címét s a küldött 40 P értékű bélyeget javára írjuk. Virágot, koszorút, csokrot csak STIXNÉTŐL vegyünk« j Győr, Deák u, 6. Ideiglenes előfizetési díj havi 1000 pengő. Egyes szám ára: 250 pengő. Főszerkesztő: Szabó József Felelős szerkesztő és kiadó: Lukács István. Főmunkatárs: Veöreös Imre. A szerkesztő-bizottság tagjai: Bácsi Sándor, Csepregi Béla. Erős Sándor, Gyöngyösi Vilmos, Györffy Béla dr., Joób Olivér, Molnár Gyula, . Scholz László, Sólyom Jenő dr. és Vető Lajos dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Győr, II-, Petőfi-tér 1. Postatakarékpénztári csekkszám: 30.526. Kéziratokat nem őrzünk meg és lem __________küldünk vissza.__________ Baro ss-nyomda, Uzsaly és Koncz, Győr (Harangszó nyomdája)-HTREIÍ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom