Harangszó, 1944

1944-06-25 / 26. szám

m 1944. június 25. ___________________________________HARANG SZÓ 119 íör egú'r“. Nem érte meg, hogy az „élet szeretője“ hogyan lett megint „élet sira- tója“ az emberek rosszasága és 'saját gyöngesége miatt, hitének ingadozása miatt Sopronban két szerkesztői szék között a pad alá esett. Nem tudott az Istentől kapott tálentumokkal sáfárkod- __ ni. Jobban tudott azután már Szabadkán, ' ahol megint igen sok volt a szerkesztő­ségi dolga,- de jó dolga volt Mégis elé­gedetlen a „kőarcú Élettel“ szemben, úgy érzi, hogy az „élettáncból bitang módra kimaradt“. Az élet napos útját szeretné járni. Költői ereje erősen fej­lődik, de szerelmi költeményei két asz- ezonyszerelem hatása alatt — az új iro­dalom példájára — érzékibb, mint ré­gebben. És szerelem dolgában „kétlelkű“ a soproni és szabadkai asszony-múzsa között. Rattay Sándor, Gyóni Géza nagy professzora — mikor 1915 márciusában a budapesti református teológián a hadba készülő teológusokat Isten igéjével és naggyá lett volt tanítványa verseivel búcsúztatta — megállapította, hogy köl­tőnk már az amerikai párbaj óta letért a „keskeny útról“, de’ azután a harctéren „megtért" a magyarság és evangélikus felenyája dicsőségére. Sopron, Szabadka után a régieknél még nagyobb megpróbáltatás követke­zett be költőnkre: az 1914-gyel kezdődő világháború és a hadifogság. Gyóni Géza újra magára talált a pergőtüzes és éhező przemysli pokolban. Újra megkapaszko­dott Istenben, az egyedüli valóságban. Lehámlott róla minden újfajta gyönge- ■ség. „Adjátok rám papi palástom, Amelyet egykor elvetettem!“ S egy olyan éjszaka után, amikor „ke­resztjén sírt a Megfeszített“, döbbenetes erővel kiáltotta el onnan — Magyar- ország kuicsvárából — az itthon bűnö­zőkre: „Csak egy éjszakára küldjétek el -őket!“... S „Lengyel mezőkön“ című kötete útján „papja lett“ nem „az öldök­lésnek“, hanem előbb a przemysli „ma­gyar világ“-nak, aztán gondviselés-okozta csodálatos módon a más arcvonalakon és a belső arcvonalon küzdő magyarságnak is. Hirdette az Istenbe és igazságos ügyünk győzelmébe vetett bizalmat. S gyönyörű versekben áldozott beteg édes­anyjának és halott édesapjának isi „Harcos dicsőség koszorúját Szegény öreg pap sírjára 'teszem.. Nagy próbatétel volt számára Prze­mysl két ádáz ostroma^ meg az éhség, ■de még csak azután következett az igazi megpróbáltatás: a szibériai „kálvária“ < 1915—17). S ő még ott a „rabságban“ is talál bízó nagy szívében vigaszt szen­vedő magának, bajtársainak s az itthoni „magyar Máriáknak“, másutt és itthon küzdő baj társainak. „A márciusi aka­ratiban képzeletében hazájában zsen- dülnek azok a magok, amelyekből ki­sarjad „a szeretet“ egy-tízparancsolatá- ból „mi Eldorádónk, egy akol, egy pász­tor“. „Jézus“-!egendát is kezd írni. Ügy látszik, a vajúdó világ kérdéseit óhajtot­ta benne a szeretet jegyében megoldani. Töiedék maradt'... Elkövetkezett azon­ban a golgotái képlet utolsó állomása, mikor szeretett öccse, Mihály főhadnagy ott kint a fogságban meghalt. Ezt a veszteséget, a hadifogság legsúlyosabb keresztjét Gyóni Gézánk már nem bírta elviselni, leroskadt alatta. Elméje elbo­rult — mint egykor az édesanyjáé; lázas szervezete mesterségesen sem volt táp­lálható. önkívületében beléfogódzik az Ür palástjába: „Tikkadt ajakkal várom irgalmát, Hogy kijelentse az igét: Már minden megbocsáttatott...“ Felírt még cellája falára —próféta mód­jára — néhány* sor „mene-tekel“-t a kaitii embereki okulására: „Térjetek meg És szeressetek. Elnyel mindeneket a hőség, És csak Istené a dicsőség...“ Aztán megbékélt arccal elpihent (1917 június 25-én, születésnapján). Mi hisszük: azért simult ki arca, mert „a harcot megharcolta“, a próbát megállta s neki _,,már minden megbocsáttatott“.' Hisz Jézus mondotta (Jelenések könyve 3, 5): „Aki győz, az fehér ruhába öltözik ...“ Gyóni Géza „Összes versei“ 1 kötet. (Régi 6 kötete együtt) és „Ismeretlen versei“ (mint ,,t)sszes versei“ 2. kötete) MEFHOSz kiadó (Budapest, VIII., Hő­gyes Endre-u. 15. sz.). — „Repülj már levelem ...“ („örangyal“-ához írt szerel­mes levelei). A Vitézi Rend Zrínyi-cso- •portjának kiadása. (Budapest, VIII., Re- viczky-u. 4/b.) — Mind a három könyvet •Gyóni Ferenc dr., a budapesti evang. ■gimnázium tanára rendezte sajtó alá. ______________ É pül haz&nk legkeletibb evangélikus temploma. Templomalapkőletétel Kézdivásárhelyen. A Székelyföldi Evangélikus Missziói Egyházközség kézdivásárhelyi gyüleke­zete Isten iránti mélységes hálával el­telt, igen bensőséges ünnepi istentiszte­let keretében június 11-én tartotta meg épülő templomának alapkőletételi ünne­pét. A templomtelket a város adomá­nyozta, a templom terveit pedig Sándy Gyula műegyetemi tanár készítette. Az istentiszteleti szolgálatot Járosi Andor esperes, teol. m. tanár végezte, Rigó Já­nos székelyzsombori lelkész, Beyer Aurél nagyváradi hitoktató lelkész, vitéz Molnár János egyházmegyei s. lelkész, Kovács László helyi lelkész és Bothár L. Vilmos egyházfelügyelő segédletével. Az ünnepélyt emelkedettebbé tette a vármegye főispánjának, alispánjának, a város polgármesterének és egyéb ható­ságainak, valamint a református testvér, egyház elnökségének és presbitériumá­nak a jelenléte. A 160 lelket számláló kézdivásárhelyi gyülekezet most épülő temploma, hazánk legkeletibb evangéli­kus temploma. Feladata a nagyrészt Délerdélyből átnfénekült csángó és szé­kely evangélikusok összefogása, Felső- háromsaék szórványterületén. Magyar katonák dala. Lángoló vörösben Lengyel hegyek orma. Látlak-e még egyszer Szülőfalum tornya? Kinyilik-e még rám Egy kis ablak szárnya? Meglátom-e magam Egy szelíd szempárba? Vigye a levelem Edgó galamb szárnya, Az én édesemnek Szép Magyarországba. Mondja el fennszóval: Semmi bajom nincsen. Mondja el halkabban: Megszakad a szívem. Mondja el fennszóval: Erdei haraszton Édes-csöndes álmát Fegyverben virrasztóm. Mondja el halkabban: Járok piros vérben; Esti harangszókor Imádkozzon értem. Viszi már levelem Búgó galamb szárnya. Hozza is a választ Kilencednapjára: Esti harangszókor Talpig hófehérben Gyönyörű virágszál Imádkozik értem. Járhatok már, pajtás, Térdig piros vérben: Az én édes párom Imádkozik értem. Vissza is imád koz, Az- ég meghallgatja: Ha nem karácsonyra, V irágvasárnapra. Gyóni Gd z a. Bombakárosultalcnahc a Hjrartgsxó útján érkezeti adományok : Kollár Mária Jobbágyi 10, Tasi Kál­mánná Nagyar 5, M. J. és neje Nagy­szénás házasságuk 25 éves évfordulója alkalmából Isten iránti hálából 50, Ull- ‘ rich Nándorné Szombathely 2, Francsics Sándorné Szombathely 2, Németh Ilonka Szombathely 2, Ev. egyház Szombathely 139, Maderspach Ferencné Rákosliget 15, Pataky Antal Balatonszepezd 15, Fad- gyas Mária Győr 10, N. N. Balatonfüred 5, Maderspach Ferencné Rákosliget 11, Pataky Antal Balatonszepezd 15, N. N. Balatonfüred 5, Keresztes Lajosné Oros­háza 10, Két imaközségi tag koszorú- megváltás címén Orosháza 15, Cseh La-» jós Bábolna 10, Beyer Pál ev. lelkész Sopron 100, Kisfaluéi bibliaóra látogatói 32 P-t. Isten keres. Június 25. — Isten keresi az elve­szetteket. Luk. 15, 1—10. Elveszett és elkárhozott emberek vagyunk. Vájjon mit jelent ez? Ha Krisztus nélkül jár­juk a világot, már pedig nélküle járjuk, — akkor szörnyű veszedelmek fenyeget­nek, mint éjszaka a rengetegben elté­vedt bárányt, vagy pedig értékteTCTiek vagyunk, mint ahogy értéktelen gazdája számára az elveszett pénz. Lehet, hogy sokan ezt nem ismerik el, de Isten tudja ezt és Krisztusban olthatatlan vágyako­zással keresésünkre indul. Mindent meg­tesz, hogy megtaláljon. Keres bennün­ket az Isten. Június 26. — Keresi Isten a bűnösö­ket. ML 9, 9—13. A bűn rabságában ver­gődő elveszett ember hasonló a bomba­támadáskor beomlott óvóhelyek élve el- temetettjeihez. Milyen kibeszélhetetlen érzés lehet az ilyen ember számára, ami­kor hosszú órák, talán napok múlva meghallja az első csákányütést. Jönnek érte, keresik. így jön Krisztus is a bű­nösökért. De jól jegyezzük meg: Krisz­tus a bűnösökért jön. Aki nem érzi, hogy bűnös, azzal Krisztus nem tud mit kezdeni. Tőlünk csak azt kívánja Krisz­tus, hogy érezzük meg elveszett és bű­nös voltunkat. Június 27— Isten keresi az őt üldö­zőket. Ap. Csel. 9, 1—4. Isten azonban nem hagyja a pusztulás útján azokat sem, akik nem érzik bűnös voltukat. Keresi őket. Sőt, keresi azokat is, akik egyenesen ellenségei az ő ügyének. így kereste Isten a Krisztust üldöző Pált is, az engedetlen bárányt, aki irtózott a nyájtól, sőt éppen a nyájat pusztító far­kasok pártjára állt. Tudva, vagy tudat­lanul te is ellensége vagy Isten ügyé­nek. Isten mégis keres téged és meg is talál. Június 28. — Isten keresi az Őt ke­resőket. Ap. Csel. 8, 26—40. Van olyan bárány is, amely keresve keresi a nyá­jat, vágyakozik Isten után. Isten is ke­resi az ilyeneket. Talán sok megpró­báltatáson mennek keresztül, sok ku­darc jön az életükbe, sok hiábavaló próbálkozás — de mindez csak azért van, mert ügyetlenül keresték és mert az ember a saját erejéből soha nem találhatja meg Istent. Az ilyen Istent- ' kereső emberek azonban ne csüggedje­nek el. Isten is keresi őket, csodákat tesz értük, egyszer mégis csak megta­lálják egymást igazán. Június 29. — Keres Isten a megpró­báltatásokkal. Lukács 15, 11—14. Ebből az igéből most azt tanuljuk meg, hogyan keres minket az Isten. A tékozló fiú nem volt igazán szerető gyermeke aty. jának; csak úgy tessék-lássék teljesítette atyja parancsait, el is hagyta az atyai házat. A szerető szívű édesapa pedig engedte, hogy nagy csődbe, nyomorú­ságba, megpróbáltatásokba kerüljön és így a csapások alatt megtérjen, igaz gyermekévé váljon. így keresi meg a közönyös és engedetlenkedő embert is az Isten, csapásokon és megpróbáltatá­sokon keresztül. Mind jó, amit Isten té- szen! Június 30. — Keres Isten a háború­ban. Bírák 10, 6—10. A legrettentőbb az emberiség életében a háború. Szörnyű­ségek történnek benne. Sokszor mond­juk: Miért engedi ezt meg Isten? Azért, mert ő minden áron meg akar találni minket. Ha kell a háború árán is. Ha egyéb semmi nem használt, ha semmi­képen nem kerültünk hozzá vissza, ak­kor véres háborút bocsát ránk: Talán annak borzalma és rettentő súlya alatt mégis megtérünk. így keres az Isten. Július L — Keres Isten csodálatos intézkedésekkel. Ap. Csel. 16, 23—33. Csodálatos módon keres minket az Is­ten. Itt kereste a börtönőrt, azt akarta, hogy ez az ember megtérjen. Pált és Silást Európába küldte, — börtönbe jut­tatta, — nagy földrengést indított meg, cs^k azért, hogy a börtönőr megtérjen és megkeresztelkedjen. Isten csodálatos intézkedéseket tesz a te érdekedben is, mert mindenáron meg akar találni téged. Kovács László. Hadlárváink részére érkezett adományok : Pammer Nővérek Budapest 10, Erdős János Mosonmagyaróvár 20, Szkok Pál- né Bicske 30, Evang. Leányegyesület Szombathely 100, Beyer Pál ev. lelkész Sopron 50 P-t. Honvédőink üzennek. Bakonyi János honvéd a D. 733. tábori .számról üzeni Kötcsére a felesé­gének és szüleinek: jól van és egészsé­ges, több levelet vár, üdvözletét küldi a nőegyletnek és ifjúsági egyesületnek. Horváth Lajos honvéd B. 795. tá­bori számról üzeni Pestre feleségének, apósának: jól van, egészséges, a csoma­got megkapta; Győrbe szüleinek, báty­jának, Kövecseséknek és ismerősöknek üdvözletét küldi. Kiss Jenő honvéd Z. 224. tábori számról Rábaszentandráson lakó szülei­nek és rokonainak üzeni, hogy jól van, sokszor gondol rájuk. Nagyon örül, hogy lapunk messze orosz földön is felkeresi őket. Csőkör Béla tart. szkv. az M. 256 tá­bori postaszámról Kővágóőrs-Révfülöpre üzeni szüleinek, testvéreinek és az összes rokonságának: csókjait küldi, egészsé­ges írjanak. HomvédeinKnelcaHarangsxót elöflxeltélc, vagy Bibliára, imakönyvre adakoztak: Ifjúsági Egyesület Gyoma 27.50, Kra- tochwill Stefi Zalaegerszeg 20, Brenn Zoltán Zalaegerszeg 20, Gyarmathy László Győr 4.80 P-t. Honvédőinknek Haranys,. oi, bibliái és vallásos iratokat küldtek : Dömötöri Lajosné Mihályi, bibliát; Bödey Zsigmondné Kőszeg, Hörömpölyi Ilona Vajka, Jancsovits Teréz Szarvas, Németh Mihály Győr, Asbóth Júlia Sop­ron, Zabczyk Margit Budapest, Adrányi Elza, Ritter Elza Győr, Selmeczi Jolán Csepreg, Asbóth Lidia Sopron, özv. Sza­bó Andrásné Sopronnémeti, Somogyi Irma Sopron, Szabadi F. Gusztáv Rákos­hegy, özv. Fretig Alajosné Szarvas. Gö­rög Tibor Tordas, N. N. Bonyhád, Ul- reich Nándorné Szombathely, Bradák Béláné Tordas, N. N. Győr, Bodnár Pál Kispest, Jánosa Imréné Vönöck, Weyse Keresztélyné Vasasbányatelep. Negyedik eserei küldjük már szét az „Isten a mi oltalmunk!" című, légiveszély ide­jére való imádságos Könyvecské­ből. Ismét ajánljuk híveinknek, mert ebben a riadós világban valameny- nyien rászorulunk Isten igéjének és az imádságnak vigasztalására. Ára 50 fillér és a portó. A Rokonnépek Intézete levelezőlapokat nyomatott a finn ugor, elsősorban a finn-magyar testvéri kap­csolatok minél szélesebb körben való ki­építése céljából. Az egyik színes levelező­lap a finn-ugor népek térképét ábrázol­ja, a másik pedig a finn-ugor népek csa­ládfáját. Mindegyikből készült famentes papírra 30X40 cm. nagyságú falra füg­geszthető színes kép is. A levelezőlapok darabonkénti bolti ára 30 fillér, a nagy­alakú képek darabja pedig 4 P. Kapha­tók a Harangszó könyvkereskedésében, Győr, Petőti-tér I. Ez a j&elyes! Amerikai bombázók hatalmas köteléke dörgött a fejünk felett. Vonultak sűrűn, mint ősszel a var­jak. Motorok százainak ezer-lő­erői rázták még a földet is. Riadtan bújt ember, állat! Egy bibliäß öreg magyar nyu­godtan megszólalt: ,,A mi Istenünk ezeknél is ma­gasabban van és erősebb náluknáH" De jó annak, aki így tud ma beszélni! Szabó József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom