Harangszó, 1942

1942-05-10 / 19. szám

HARANGSZÓ T942. m'ájűs 1Ő. •í i KlflDÓHIVBTflLI ÜZEMETEK Sz. S. Komárom. Július 1-ig.— Sch. T. Kassa. 1943. július 1-ig. — Cz. S.-né Kassa. Folyó év végéig rendezve. A 40 fillér többletet sorkerültével perselyro­vatunkban nyugtázzuk. — N. D. Kisber­zseny. Október 1-ig. — E. Sz. Z.-né. A beküldött összeggel november 30-ig ren­dezve. —- W. L. Sopron. Október 1-ig. — H. E.-né Budapest. Folyó év végéig. — K. M. Pápa. Július 1-ig. — T. 1. Pécs. 1940-re is fél évvel hátralékban volt. A beküldött összeggel 1941. december vé­géig rendezte hátralékát. Esedékes fo­lyó évre 4.80 P. — Sz. J.-né Polgárdi. Előfizetését folyó év október 1-ig ren­dezte. — D. J. Gödöllő. Folyó év végéig rendezve. — D. V. A. Kőszeg. 1943 jú­lius 1-ig. — N. B. Kemenessztmárton. Előfizetését ez év november 1-ig ren­dezte. — ifj. Sz. 1. Tét. 1941-re nem fi­zetett elő, tehát folyó évre esedékes 4.80 P. A beküldött összeget múlt évi hátralékára könyveltük el. — özv. B. S.-né Beled. Folyó év végéig rendezve. — B. F. Lócs. A beküldött összeg 1941- re szól. Folyó évre 4.80 P esedékes. — M. D. Zilah. Előfizetését folyó év végéig rendezte. — Ó. K. Nagysitke. Folyó év végéig rendezve. — Sz. S. Répcelak. Folyó év végéig még 10.16 P hátraléka van. I. P. Hatvan. Köszönöm a leveleket. Mindkettő jön. Elgondolásodnak örülök. Szükséges, hogy erre is rámutassunk. A régi konfirmandushoz írt levelet is kérem. Udv. — Sz. Gy. Budapest. A naptárba és lapba küldött cikkeket kö­szönjük. Hozni fogjuk őket. Mi is saj­náljuk, hogy nem lehettél közöttünk. Üdv. —- Többeknek. Kagawa c. könyv Hajnal kiadóhivatalnál Budapest, IX., Kálvin-tér 8. II. alatt kapható. HARANGSZÓ PERSELYE. Stőger Vilmosné Győr, dr.- Zoltay Róbert Érsekújvár, özv. Schleifer Imréné Szombathely, özv. Lukáts Árpádné Kör­mend, Kluge Pál Körmend 72—72 fillér. — Gyarmathy Kálmán Győr 80 fillér. — özv. Erdélyi Istvánné Rábcakapi 84 fil­lér. — dr. Vidonyi Sándor Győr, Németh Gyula Szekszárd, Kovács László Győr, Vigh Gyula Guta, Molnár József Sajtos- kál 1—1 P. — Horváth Károly Budapest, Németh Gizella Alszopor, Bertalanits János Szombathely, Hemri Gyula Zala- istvánd, Klimaj Etelka Gyulavári, Né­meth Sándor Sopronbánfalva, Pauksch Pál Kassa, Járfás Zsuzsanna Győr, Rit­ter Sándor Győr, Ozsgyány Zsuzsanna Budapest, Fövény! Károlyné Zalaszent- grót, dr. Kiss Ferenc Szeged, Rajtok János Lázi-puszta, özv. Kiss Sándorné Sopronnémeti, Béres József Szombat­hely, Wölfel József Ivándárda, özv. Ba­rabás Ádámné Kötcse, Kremier Gyula Csempesz-kopács, Szórády Dénes Cell- dömölk, Mód Lajos Beled, Glösz Barná- né Jolsva, Dadó Erzsébet Pécs, vitéz Baráth Károly Rimaszombat, dr. Farkas Elemér Sárkeresztúr, Nika Józjefné Szombathely, özv. Ritter Frigy esné M imlaUävmat toépmaM C/5*’ 5® «kSmtgn felssarelfité­0 ué! Jogva eutym, gyártás it olcsón készít újságai, kSoyvsí, vagy társit v nyomtatványt. Győr, Obendorf Henrik Váralja, özv. Böröczky Sándorné Adásztevel 1.20— 1.20 P. — Gáspár Gyuláné Kaposvár, Gy. Fekete Sándorné Fót 1.40—1.40 P. — Pethő János Csendlak, Grabner János Péterhegy 1.60—1.60 P. — Kovács Ist­vánné Győr, Oláh Márton Békéscsaba, Horváth Ferenc Nagyacsád 2—2 P. —• Schubert Pálné Léva, vitéz Várhelyi Jánosné Miskolc 2.20 P. — Baán Dénes ölbő 2.80 P. — özv. Pázmány Gyuláné Budapest 3.20 P. — Pécsek József Bago- lasánc 4P. —- dr. Matoltsy Sándorné Kaposvár 5 P. ■— dr. Murányi Károly Kalocsa, Búzás Emilia Pécs, Szanitter Tivadar Szabadka, ifj. Misurák József Rád 5.20—5.20 P. — „Kis Harangszó1' adomány Kis gyülekezet Alszopor 20 fillér. — Agner Pál Szécsény, Adorján Vilmos Szombathely, Balassa György Dombóvár, Kiss Imre Nagyhát,. Wallers- dorfer Karolin Visegrád, Pályi István Szergény, Fodor Miklós Felszopor, Egyed Mór Szolnok, Nagy Mihály Be­led, Komjáti János Győr, Kriska Mihály Budapest, Vértes Margit Nagyrév, özv. Lipták Lajosné Békéscsaba, Brátecz Re- zsőné Nagykanizsa, Horváth István Nagykanizsa 10—10 fillér. Ha BUDAPESTRE jön, nézze meg szebb­nél szebb valódi EZÜST evőkész- leteínket. 3-7 SZIGETI NÁNDOR és FIA II. OLASZ FASOR 35. Tel.: 153-271. Gyermekekkel foglalkozni tudó, jobb érzésű német gyermeklányt keresek, 2, 6 éves kisfiáimhoz. Bölcsházy, Budapest, Sasadi-út 178. 1—1 Dunántúli szakácskönyvet 2 pengő 20 fillér ellenében szállítom, özv. Nagy Fe- ! rencné, Sopron, Felkelő-út 22. sz. 2—2 j A rozsnyói evangélikus kereskedelmi középiskola leány- és fiútagozata a jövő tanévben már teljes négyosztályos lesz érettségivel. Hazánk egyetlen evangéli­kus kereskedelmije mellett külön leány- és fiúinternátus működik. Tájékoztatót az igazgató szívesen küld. 2—2 KONFIhMÁCIÓRA, VIZSGÁRA fiúknak, lányoknak egyaránt alkalmas ajándék FARKAS Z.: FOGLYOK ANGYALA. A mentő szeretet hőse, a finn Wrede Matild izgalmasan szép életrajza. Ára szép vászonkötésben: 4 P. FARKAS Z.: VARGABÖTÜ. Iskolapadból az élet mélységébe hullott diák regénye. Ára fűzve: 2 P, kötve 3 P. „Bizalom“ könyvecskére csak £§>rJv!. virágüzletben vásárolhat K0SZ0RUTp CSOKROT. Harangszóra hivatkozva 1U0/« kedvezmény, GYŐR, DEÁK-U. 6. 13-13 TELEFONSZ : 946 HA ZONGORÁT, HARMÓNIUMOT vesz vagy elad, forduljon bizalommal Mendöl Ernőné hittestvérünk zongora- termébe: Budapest, VIII., Bezerédi-u. 10. Telefon: 14-64-11. 12—16 ELKÖLTÖZÖTT rr BÁSTYA CIPÓ ÜZLET Dunakapuhoz Győr, Jedlik Anyos-u. 9. nagy választékban. Férfi egészcipők jegyre. JEGYNÉLKÜL KONFIRMÁCIÓRA CIPŐK! Cégt.: IMRE FERENC és RÁCZ ÁRPÁD 3 13 Miért támogassuk az Evangélikus Egyházkerületek Jóléti Egyesületét? Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely halálesetkor temetkezési segély folyósí­tásával a család segítségére siet. Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési se­gélye révén gondoskodhatunk gyermekeinkről. Az egyesület útján létrejött élet-, nyug­díj-, tűz-, betörés-, baleset- és szavatossági biztosításainkat előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az Egyházkerületeknek ezért visszatérí­tett jelentős összegekkel a szórványokban vég­zett mentő munkát segítjük elő. Az egyesület taglétszáma: 24.500. Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P temetkezési segélyt fizetett ki. Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egyesület központja, Budapest, IV., Fehér- hajó-u. 8/10. (Evangélikus bérház), telefon: 3-863-32, valamint a kerületi fiókok: Debre­cen, Győr, Kolozsvár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombathely, Újvidék, Ungvár. Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket. Szerkesztő-bizottság: Lie. Fizély Ödön, Irányi Kamill, dr. Ittzés Zsigmond, Marcsek Jánoi Németh Károly, dr. Schlitt Gyula, Szende Ernő, Szuchovszky Gyula, Vargha Sándor. Főszerkesztő: Szabó József. Felelős szerkesztő és kiadó: Lukács István. A lap elfogadása előfizetési kötelezett­séggel jár. — Kéziratokat nem őrzünk meg és aem küldünk vissza. Kaphatók egyházi sekben. könyvkereskedé­2—3 Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz. Győr, ) ItVMfM# ftgqaifUkm

Next

/
Oldalképek
Tartalom