Harangszó, 1941

1941-09-28 / 39. szám

1941. szeptember 28 HARANGSZÓ 323 Az agglegényadót hivatalosan még nem vezették be, de kormányrendelet alapján az adóhivataloknak jogukban áll a jövedelmi adó után 25 százalékos pót­díjat szedni a 30 éven felüli agglegény adózótól. A világ legbővizübb folyója az Ama­zon. Forrásvidékétől a tengerig 6000 kilométer hosszú és útján nem keve­sebb, mint kétszáz folyó vizét veszi fel, amelyek közül tizennyolc nagyobb a Rajnánál. Új postabélyegek. A postavezérigaz­gatóság szeptember 15.-én 2, 8, 12, 24, és 80 filléres címletű általános forgalmi bélyeget hozott forgalomba. A bélye­gek szeptember 15.-től bárhová szóló postai küldemények bérmentesítésére használhatók. MAGYAR GAZDA Szőlészeti és borászati ösztöndíjak. A földmívelésügyi minisztérium a buda­pesti m. kir. felsőbb szőlő és borászati tanfolyam hallgatói részére állami szőlé­szeti és borászati szakszolgálati kötele­zettséggel járó több 1000 és 500 pengős ösztöndíjat létesített. Az ösztöndíj el­nyerésének részletes feltételeit tártál; mazó szabályzat a földmívelésügyi mi­nisztérium szőlészeti és borászati ügy­osztályától szerezhető be. A pályázat határideje 1941 szeptember 30. Terményárak. Búza 78 kg 30 P, rozs 71 kg 28 P, takarmányárpa 65 kg 24.50 P, sörárpa 30 P, kopaszárpa 32 pengő. ÚJ KÖNYVEK Dr. Kiss Jenő egyetemi tanár Galá- ciai levél magyarázata című munkája legközelebb megjelenik a Harangszó nyomdájában. Előfizetési ára 1.50 P. Bolti ára magasabb lesz. Jelentkezések a Hittudományi Karra Sopron, vagy a szerző címére (Sopron, Gebhardt-u. 1.) küldendők. Kicsinyek Bibliája címen megjelent a gyermekeink részére összeállított is­kolai naptár Veöreös Imre egyházker. missziói m. lelkész szerkesztésében. Naptári beosztástól függetlenül 220 ta­nítási napra szóló iskolai áhítatgyüjte- ményt tartalmaz az egyházi év beosz­tása szerint, 27 lelkész és tanító tollá­ból. Lelkiépülésre mindenkinek ajánljuk. Ára példányonként 2.20 P postaköltség­gel együtt. Megrendelhető: Evangélikus Püspöki Hivatal Győr, II., Ráth Mátyás tér 1. címen. Szántó Róbert utolsó útja címen dr. Träger Ernő szerkesztésében 30 oldalas füzet jelent meg, melyet a tragikus kö­rülmények között elhunyt kelenföldi lel­kész emlékének szentelt az egyházköz­ség. A füzet Szántó Róbertról szóló megemlékezést, utolsó beszédeit, teme­tését s ravatala felett elmondott beszé­deket tartalmazza. Q Jtarangsz-i evangélikus né* pünk lapja. — 3Kit teszel azért, kofTP tényleg az legy.en és az egész országban mindenütt elterjedjen 7 7 CSALÁDI ÉRTESÍTŐ Ezüstlakodalom. Szalontay Oszkár al­sószeli lelkész szeptember 10-én érte meg lelkészkedésének 25. éves évfordu­lóját és 14-én ülte meg Freuszmuth Mar­gittal meghitt családi körben ezüst­lakodalmát. Halálozás, özv. Kovácsics Sándorné szül. felsőeőri Farkas Lidia, a Harang­szó hűséges olvasója, szeptember 2-án 89 éves korában Celldömölkön meg­halt. Gyermekei és nagy rokonság gyá­szolja. — Feltámadunk! A bűnös. „Hisz' bűnös ő“, — mily gyakran mondod ezt; A Krisztusért ezt az „öt“ is szeresd. Ha vallód, hogy nagyfönségű szavak: „A bűnöst hívom s nem az igazat“. Te is úgy tégy, mert hogyha nem teszed: 1 Nem az, hanem te vagy a bűnösebb. Kutas Kálmán. Hasznos tudnivalók. Milyen az egészséges hal? Egy né­met halbiológiai szaklap, a németektől megszokott alapossággal ad ismertetést a nem élő hal frissességéről és élvezhe- tőségéről a háziasszonyoknak. Szerinte a friss, egészséges hal: 1. bőre fényes, rajta nagyon kevés, vagy semmi nyálka nincs; 2. A pikkely (halpénz) erősen áll a bőrben; 3. a szemek tiszták és kiállók, nem beesettek; 4. a kopoltyúk pirosak és csukottak; 5. húsuk rugalmas, ujjunk­kal benyomva nem marad benne mélye­dés és végül 6. vízbe téve fenékre süly- lyednek. A hal megromlása, főleg nyá­ron, órák alatt is bekövetkezhet, amire otthon is, gondolnunk kell. Ezért elké­szítéséig tartsuk hideg helyen, lehetőleg jégszekrényben. A feketereteknek a hindúk, egyipto­miak, görögök már az ókorban gyógy- erőt tulajdonítottak. Sok helyen még ma is házigyógyszerszámba megy. Leg­újabban a hagyma, fokhagyma és zeller mellett a feketeretek gyógyító hatását újra felfedezte az orvostudomány. A vegyvizsgálatok szerint a feketeretekben olyan étertartalmu olajok vannak, ame­lyek különösen a májsejtek működését fokozzák, tehát a máj- és epevezeték bajainak gyógyítására a feketeretekből készült kivonat kiválóan alkalmas. OLVAS D TERJESZD TÁMOGASD KIADÚHIVATALI ÜZENETEK H. K. Verseg. Előfizetését 1942 május 1-ig rendezte. — N. J.-né Benkepatony. Előfizetése ez év dec. 31-én lejár. — M. M. Békéscsaba. Előfizetését folyó év­re rendezte. „Szoros kapu“ című ima­könyv nálunk nem kapható, — B. Z. Zalaegerszeg. Folyó évre 4.80 P esedé­kes. — K. M. Pásztó. Előfizetése ez év december 1-ig rendezve van. — E. P. Dömötör!. Október 1-ig rendezte. — N. M. Balassagyarmat. Saját előfizetését folyó év végéig rendezte. — T. F. Elő­fizetése dec. 1-ig rendezve. — Özv. M. Gy.-né Kiskunhalas. Előfizetése szept. 1-én lejárt. Beküldött összeggel 1942 dec. 31-ig rendezte előfizetését. 60 fillért perselyre könyveltünk. A kért folyóirat nálunk nem rendelhető meg. Kiadóhiva­tala: Kecskemét. — H. L. Békés. Elő­fizetését 1942 júl. 1-ig rendezte. — B. D. Csönge. A beküldött összeggel múlt évi hátrálékát rendezte. Folyó évre 4.80 P esedékes. — M. Anna Batiza. A cí­met helyesbítettük. Előfizetését 1942 ápr. 1-ig rendezte. — B. T. Dencsháza. Előfizetését 1942 ápr. 1-ig rendezte. — N. Gy. Dunavecse. Előfizetése okt. 1-én esedékes. — E. E. Révfülöp. Hátráléka még 3.84 P. — Lelkészi Hivatal Gádoros. Folyó év dec. 31-ig rendezve. HARANGSZÓ PERSELYE. A követkézé adományok folytak be: Borsody Lajos Győrszabadhegy, Krecs- marik Sámuel Mezőberény, Hoffmann Samu Kaposszekcső, özv. Tóth Zsig- mondné Pápa, Nagy Mihály Beled, Dan- kó Sámuel Szarvas, Gilincsek Péterué Révfülöp, Nagy Karola Celldömölk, Né­meth László Taliándörögd, Szlobodnyik Sári Kútasó, Júnacsek János Lajosko- rnárom, Mátyás Károly Sorkikisfalud, 10-10 fillér. — Nagy Sándor Celldömölk 14 fillér. — Herostein Gyula Rákosszent­mihály 16 fillér. — Imre István Bárso­nyos, Novák Elek Kővágóőrs, vitéz Sza­bó Zoltánná Nemeskosút, Alexa Mária Pécel, Bállá Gyula Tabajd, Svendor Jó- szef Marcalgergelyi, Kecskés Béláné Bu­dapest, özv. Farkas Antalné Körmend, Janurek György Nagyberény, Csitkey József Székesfehérvár, Haász Anna Ba- latonujhely, Hermann László Várpalota, Papp Lajos Vönöck, Kiss István Bethlen- puszta, özv. Benkovits Sándorné Fót, Gyurátz Sándor Gyömrő, Szilvás József Zalaistvánd, Gsicsel János Mezőtúr, özv. Farkas Jánosné Győr, özv. Kuszy Dá- nielné Rákoskeresztúr, Anders Hugó Kötcse, özv. Revaló Jánosné Kiskőrös, dr. Nagy Gyuláné Győr, Uhrsprung Pál Lajoskomárom, 20-20 fillér. — Ágoston János Szombathely, Sztrókay László Edve, özv. Mészáros Istvánná Pókafa, Lajzs János Balatonalmádi, Horváth Er­zsébet Budapest, Illés Pál Marcalgerge­lyi, Ágoston Teri Kőszeg, Dömötör Lászlóné Szeretnie, 22-22 fillér. — Bán­falvi Ignác, Dévai Antal Nagykanizsa, Bálint Istvánné Győr, Prack István Szé­kesfehérvár, id. Melkovics Sándorné Tényő, 30-30 fillér. — Pauer Imre Sár­vár, Remete Ida Sárvár, 32-32 fillér. — Illés Dániel Marcalgergelyi, 34 fillér. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom