Harangszó, 1937

1937-08-29 / 35. szám

„i/un-ntuii i;rot,Lap» Kiadóhivatala PÍPA HAD AN CSZÓ 1937. äügüsztus 29. „Gyógyíts meg engem, lírám* című imádsdgos könyv darabonként 20 fillérért kapható. Portó 4 f. Diszkötésben 1 P. Az ár beküldhető bélyegben is. Hollandia. Most ünnepelték az anya­nyelvre fordított holland biblia kiadá­sának 300. évfordulóját. Nagybritannia. Edinburgban ez év novemberében nagy kiilmissziói kiállí­tás lesz. Jugoszlávia. Az állam és a pápa kö­zött létrejött szerződés vita-hullámai még egyáltalán nem ültek el. A szerb egyház kiátkozta a kormány tagjait. Megjegyzendő, hogy a szerződés a ju­goszláviai kisebbségekre nézve sérelmes rendelkezéseget is tartalmaz a nyelv használat tekintetében. CSALÁDI ^ÉRTESÍTŐ Esküvő. Kusinszky Paula Klára és Remete László evangélikus lel­kész,. augusztus 28.-án tartják esküvőjü­ket Budapesten a fasori evangélikus templomban. — Németh Béla iharos- herényi kántortanító és Fenyves Edit augusztus 24.-én tartották esküvőjüket a kővágóőrsi evangélikus templomban. (Minden külön értesítés helyett.) Halálozás. — Pékár Gyula volt mi­niszter, telsőházi tag, író, a Luther Tár­saság volt világi elnöke augusztus lil­én 70 éves korában Budapesten elhunyt. — Schrantz József volt_sobori tanító, augusztus 20-án elhunyt. Temetése au­gusztus 22.-én volt Budapesten. Az el­hunytban Schrantz Zoltán pusztaszent- laszlói lelkész édesatyját gyászolja. — Feltámadunk! Szerkesztői üzenetek Dr. K. G.-né Budapest. Lapunk irán­ti bizalomból és szerétéiből fakadt le­velét őszinte hálával köszönjük. Szives tanácsát megfogadjuk. Megjegyezzük, hogy időnként eddig is közöltünk törté­nelmi cikkeket, pl. Karai fáról stb. Még gyakrabban tesszük ezt majd ezután. Na­gyon köszönjük kedves ajánlatát arra nézve, hogy egy szegény evangélikus családnak hajlandó egy évre előfizetni a lapot. Kérjük az összeg szíves bekül­dését — megjegyezvén a csekk hátlap­ján az összeg rendeltetését. A kiadóhiva­tal azután majd megindítja a Harang- szót egy szegény szórvány hívőnek, ki­nek címét nyugtázásul a Szerkesztői üzenetekben közölni fogjuk. — F. Z. A rendkívül jellemző gyűjtési felszólítás megküldését hálásan köszönjük. A MAGYAR GAZDA Háziipari tanfolyamok kérelmezése. A m. kir. iparügyi minisztérium azzal a céllal, hogy a falusi lakosság minél több szükségleti tárgyát saját termelésű anyagából maga tudja előállítani, min­den évben rendeztet háziipari tanfolya­mokat. A tanfolyamok munkaanyaga: kosárfonás, fafaragás, bőrkikészítés, szalmafonás, kukoricacsuhéfonás, vá­szonszövés, szabás-varrás, seprőkötés, csipkeverés. A tanfolyamok ingyenesek, a ren­dező félnek csak a munkahelyiséget, az oktató részére lakást, a fűtést és vilá­gítást, valamint az oktató élelmezését, a tanulóknak pedig a feldolgozandó anyagot kell biztosítani, amivel szem­ben a készített munkák az ő tulajdonuk­ban maradnak. A kérvények beadási ha­tárideje szeptember 30. A kérvények az Iparügyi miniszter Úrhoz címezve, Győr, Moson, Sopron, Komárom, Esz­tergom és Veszprém vármegyék terüle­téről a győri m. kir. háziipari felügyelő­séghez adandók be. A nagy érdeklődés­re és a korlátolt hitelkeretre tekintettel a kérvények mielőbbi beadása ajánlatos. A tanfolyamokra vonatkozó részle­tes tudnivalókat a háziipari felügyelő­ség minden jegyzői hivatalnak megkül dötte, azok ott megtekinthetők. Terményárak. Budapesten augusztus 21.-én: Búza 19.75—20.85, rozs 19.20— 29.50, árpa 15.75—19.50, sörárpa 18.50— 20.—, zab 17—17.30, tengeri 12—12.10, korpa 11.45—11.55 pengő métermázsán­ként. Az eredeti kisméretű Luther-rózsák állandóan kaphatók. Viszonteladóknak darabja 35 fillér. — Cím: Jánosa Lajos vésnöki műintézete. BólyegzÖk, Jelvények éa zászlószegek gyártása. Szombathely, Püspök-bazár Németül tudó óvónőt keresünk. Sürgős választ a kiadóhivatalba kérünk. Gimnázium hét osztályát elvégzett szegénysorsú egyén erdészgyakornoki állást keres. Munkaadójánál esetleg gyermek tanítására is vállalkozik. Ér­deklődők forduljanak e címre: Broschkö Gusztáv Adolf lelkész, Budapest, IV., Deák-tér 4. Taníttató szülők! Havi 45 pengőért teljes ellátást ad — alsóbb osztályosok instruálását végzi — Nagy Ida állásnél­küli ev. tanítónő Pápa, Jókai-u. 74. sz. 1—1 A Dunántúli Evangélikus Egyházaknak évtizedek óta szállítója és jó beszerzési forrása: KISS TIVADAR könyvkereskedés Pápa -r- papír- és írószer- kereskedés, könyvkötészet. „Béthel“ evangélikus diakonisszaott­hon Kőszeg. Panzió. Felvesz télen is üdülést, gyógyulást keresőket. Lábba- dozó betegeket is. Alpesi kiima, ápolás, diéta. — Tájékoztatót küld. Cím: Bét­hel, evang. diakonisszaotthon, Kőszeg. 1-8 Ha az ajándék maradandó érték, tartós az öröm ! 2 Nálunk már kevés pénzért vehet J, arany ékszert, ezüst tárgyakat és pontos ÓT Át. Jöjjön választani 1 SZIGETI NÁNDOR és FIA ékszerész Badapest, IV., Kecskemeti-n. 9. Alapítva 1867. Dr. Luther Márton Kiskátéja jegyze­tekkel című jólbevált tankönyvecske be­vezetését ajánljuk. Ára portóval együtt 64 fillér. Kapható a szerzőnél: Soko- ray Miklós hitoktató-lelkész, Szom­bathely. Mutatványszám kívánatra in­gyen! 1—3. PÁLYÁZAT. Szentantalfa evangélikus egyházköz­sége pályázatot hirdet nyugdíjazás foly­tán megüresedett kántortanítói állásra. Javadalom: helyi 21 egység, többi ál­lamsegély. Határidő: 21 nap. Válaszbé­lyeges kérvények címe: Evangélikus lel - készi Hivatal, Szentantalfa. VIRÁGOT, MOSZORUT legolcsóbban ITIXMÉ-től csak GYŐR, DEÁK-UTCA 6. Telefon 9-46. Aid a , Harangszó’-ra hivatkozik, 10% engedményt kapl Szerkesztő-bizottság: IRÁNYI KAMILL, Or. ITTZES ZSIGMONO, MARCSEK JANOS, NEMETH KAROLY, Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ, SZUCHOVSZKY GY'JLA, TŰRÖCZY ZOLTÁN. Felelős szerkesztő és kiadó: SZABÓ JÓZSEF. Kéziratokat nem adunk vissza. Baross nyomda, Uzsaly és Koncz, T.: 7-63. VA8AVYAGOT, HÁZTARTÁSI és MEZŐGAZDASÁGI FELSZERELÉSEKET, IPARI SZERSZÁMOKAT és KERÉKPÁROKAT 15_52 legjobb minőségben a legolcsóbban vásárolhat POS DEZSŐ vaskereskedéseiben ©yőr, s“«ché'uyi.tér 9. Magyaróvár. Mosod. Anttfsyphon vnárképv litlsl WjAr, Hason éa PoisanjrmsKZs Iránén,

Next

/
Oldalképek
Tartalom