Harangszó, 1936

1936-11-29 / 49. szám

1936. november 29. HARANG SZÓ 397. ben, versengésben és irigységben“ él, az semmit se tud Krisztus eljöveteléről, hanem a sötétség cselekedeteit cselekszi. Krisztus eljövetele Ítélet és új teremtés. Krisztus eljövetele nem e világ módján történik. E világ hatalmasainak nagy ere­jük és gazdagságuk van a világban. Krisz­tusnak annyira nincs semmije ebből a vi­lágból, hogy még azt a szamarat is, ame­lyen bevonul Jeruzsálembe, úgy kéri kölcsön. Krisztus hadat üzen ennek a világnak és ehez a hadüzenethez minden hadi felszere­lése, fegyverzete a szelídsége. Az Ó ereje fegyvertelenségében van elrejtve. Hatalma nyilvánul meg abban, hogy nem áll ellene a reátörő hatalomnak és ezzel győzi le. Nem lehet ellene védekezni. E világ minden nagyságának és dicső­ségének el kell múlnia. Jézus Krisztuson ne keressünk és ne várjunk semmit, ami e világ szerint nagy és dicsőséges. Jézus ellenére van az, ha az Ö követői a világ számára tetszetősebb színben akarják Öt feltüntetni, mint amilyen Ö a valóságban. Aki követni akarja Öt, az fogadja Öt el úgy, amilyen a valóságban: alázatosságá­ban, szegénységében. Krisztus csak olyan tanítványokat akar, akik Öt semmi másért, mint csupán önmagáért követik. Asm ussen—Molttortsz Tucatfával érkeznek szerkesztősé­günkbe a Sztranyavszky-fele nyilatkozattal kapcsolatos igazoló levelek. A sok levélből — helyszűke miatt, sajnos — csuk a leg­jellemzőbbeket közölhetjük. CKvasóirlk figyelmét felhívjuk arra az új elmélkedés-sorozatra, amelyet hír­rovatunk elején az egyházi esztendő ün­nepeihez igazodó szokásos elmélkedés helyén most ádvent első vasárnapjával megindítunk. Az elmélkedéseket, ame­lyek az egyes vasárnapok evangéliomi és epistolai szentleckéinek üzenetét fog­lalják össze röviden, Asmussen berlini lelkész-tanár írta és Molitorisz János es­peres fordította. Debrecen. Az Országos Luther-szövet- ség itteni ünnepsége során megalakult a helyi Luther-szövetség is, amely D. Ge- duly Henrik, D. Kapi Béla püspököket és Sztranyavszky Sándor kér. felügyelőt díszelnökké választotta. Minden ev. cserkészvezető legyen ott az Országos Ichthys cserkészvezetői konferencián: Budapesten (IX., Kálvin­iéi’ 7.) dec. 6., 7. és 8.-án. A konferen­cia előadásai: „Mit kell jelentenie a cserkészetnek a református és az evan­gélikus keresztyén cserkész számára?“ Mind a három nap d. e. 9-kor és d. u. 3-kor kezdődnek az előadások. Felkért előadók: Batiz Dénes dr., Draskóczy Ist­ván, vitéz Farkas Ferenc, Hilschef Zol­tán dr., Ittzés Mihály, Karácsony Sán­dor dr., Kolozsváry Béla, Kovács Bálint, Ravasz Árpád, Ráczkevy Sándor, Schu- lek Tibor, Sólyom Jenő dr., Szabó Zol­tán dr., Szőke Imre, Teleki László gróf, Tóth Sándor, Ujszászy Kálmán dr., Uzon László, Csathó József cserkész­tisztek, — Jelentkezés nov. 30,-ig Rácz­kevy Sándor Ichthys-titkár, est. címén: Budapest, XIV., Tihamér-u. 9., válasz­bélyeggel. Elszállásolásról, étkezésről, kedvezményes vasúti jegyről gondos­kodnak az igénylőknek. Mezőtúr. A helyi Luther Szövetség nov. 15.-én az Ipartestület színháztermé­ben műsoros délutánt rendezett, ame­lyen dr. Vető Lajos szolnoki lelkész tartott „Lélek, lelki éhség, lélektáplálás“ cimen közfigyelmet keltő előadást. A 12 számból álló kísérő műsorból Szelénéi Kató művészi zongorajátéka, Bartos Pál prológja, Egyed Aladárnak „Legfőbb vigasz“ című s vegyeskar által előadott szerzeménye, Hőgye Sándorné és Tóth István ref. lelkész énekszámai, valamint Bodorik Józsefné költeményei emelhetők ki, de a többi szereplők is tehetségük legjavát nyújtották a hatalmas termet szorongásig megtöltő közönségnek. A műsoros délután fényes erkölcsi és je­lentős anyagi sikerének biztosításában a főérdem Botyánszky Jánosné szövetségi titkáré, aki a rendezés fáradságos mun­káját nagy hozzáértéssel és odaadó buz- gósággal végezte. Bük. (Sopron vm.) A gyülekezet nov. 22.-én vallásos estélyt rendezett. Elő­adást tartott Dr. Farkas Elemér gyüle­kezeti felügyelő „Jézus a világ ország- útján“ címmel. Az előadás keretéül szol­gált két énekkari szám Czuppon Béla karnagy vezényletével és Balogh Fe­renc tanítóképzős növendék szépen si­került szavalata. Másnap a gyülekezet lelkésze, Dr. Farkas Elemér felügyelő és Dr. Szabó Imre h. felügyelő Gór, Alsó- szeleste és Lőcs filiákat látogatták meg. Rozsnyó. Az egyházközség november 29.-én, ádvent első vasárnapján jubi­leumi örömünnepet tart abból az alka­lomból, hogy temploma felszentelésé­nek 150 éves fordulója lesz. Sárvár. A Nő- és Leányegylet a sze­gény gyermekek karácsonyi felsegéiye- zésére Galba V'incéné föszolgabíróné, egyleti elnöknö rendezésében teával egybekötött szeretetvendégséget tartott. Előadást Weiss Vilmos kőszegi lelkész tartott, Banyó Annus és Finta Kálmán pedig szavaltak. Pécel. E pestmegyei község Dr. Raf- fay Sándor püspököt díszpolgárrá vá­lasztotta. Az evangélikus és református lelkészek mellett Mészáros István pléoá- nos is köszöntötte a püspököt. Györujfailu. A hívek minden eszten­dőben gyűjtést rendeznek a győri sze- retetház árvái és öregjei számára. Ez évben is tekintélyes mennyiségű káposz­tát, burgonyát, babot és zöldséget gyűj­töttek össze és küldtek be a szeretet- házba. Erdély. A brassói magyar evangélikus egyházmegye új esperese Sipos András hosszúfalualszegi lelkész lett. Szécsény. örömünnepe volt a szó-* csényi gyülekezetnek november 15,-ike, amikor is a vasárnapi istentisztelet Ke­retében történt a gyülekezet újonnan megválasztott lelkészének. Kovács Gyu­lának beiktatása. A szertartást D. Ko­vács Sándor püspök jelenlétében Kardos Gvula alesperes végezte. Az istentisz­teletet a helyszínen megtartott díszköz­gyűlés követte, melyen az elnöklő Kar­dos Gyula alesperes átadta a fiatal lel­késznek a gyülekezet meghívó * levelét, majd sorrendben Veress Imre egyház­községi felügyelő, D. Kovács Sándor püspök, továbbá a nőegylet és az elemi iskola keresetlen szavú szónokai üdvö­zölték a lelkészt. Gödöllő. Erős Sándor újonnan meg­választott gödöllői lelkész beiktatása november 29.-én lesz. Celldöinölk. Az ifjúsági egyesület ott­honát, amely jelenleg a város legna­gyobb terme, művésziesen kifestették. A teremben november 22.-én magyar né­pies kézimunka-kiállítást rendeznek. Budapest-Zugló. A Templomépítési Egyesület november 22.-én, vasárnap úgy erkölcsileg, mint anyagilag jól si­került szeretetvendégséget rendezett templomalapja javára. Szuchovszky Gyula vallástanár, a gyülekezet szerve­zésével megbízott lelkész megnyitó be­szédében a bibliáról, mint a megpróbál­tatások gyógyító forrásáról beszélt, No- vomeszky Gusztáv tanító-karnagy ve­zetésével az Egylet Énekkara és sza­valókórusa szerepelt. Dr. Szuchovszky Lajos lelkész „Jézus, az emberiség leg­nagyobb áldása“ címen tartott előadást. Dr. Csuka Lajos Lampérth Géza: „A gályarab“ című költeményét adta elő. Szébeni Ödön tanító-cserkésztiszt az Egyesület cserkészeivel különböző ifjú­sági és cserkészi jeleneteket mutattak be. Somogydöröcske. A reformáció em­léknapját Somogydöröcskén október hó 30. -án Somogyszilban • és Godácson 31. -én, Bonnyán november hó 1.-én val­lásos estélyek tartásával ünnepelték meg. A dalárdák éneke és szavalatok egészítették ki a műsort. Az igehirdetést Dr. Wölfel Gyula lelkész végezte. Offer­torium mindenütt a Luther-Szövetség javára történt. Csanád-Csongrádi Egyházmegyei hí­rek: Mezőhegyesen nov. 13.-án vallásos est volt a templomban, amelyen Griecs J. saját szerzésű orgona szá­maink és szavalatokon kívül Szántó. Ró­bert Orsz. Luther Szövetségi igazgató tartott előadást „őszi hangulatok“ cí­mén. — Battonyán nov. 14.-én volt műsoros teaest, amelyen a következő számok voltak: V. Magyar János szege­di kántor-tanító énekszólói, Szokoiay Bálint hegedüszámai, zongorán kísérte Szvoboda Sándor, Czavar Margit költe­ményt adott elő, Palotay Béla ev. kán­tor pedig melodrámát. Szántó Róbert előadást tartott „Szenzáció-éhség“ cí­men, majd költeményeiből olvasott fel néhányat. Szilágyi Margit magyar nó­tákat énekelt. — Nov. 15.-én ugyancsak Battonyán az istentiszteleten az igehir­detést Szántó Róbert végezte. — Szen­tes. Nov. 15.-én este a templomban vallásos est volt, amelyen ének- és ze­neszámokon kívül Szántó Róbert tartott előadást. HATÁROKON TÚL Spanyolország. Angol és finn lapok arról írnak, hogy a spanyol polgárhá­borút nem lehet úgy tekinteni, mintha ott az ördög és a Krisztus kiizdene egy­mással, Névsort közölnek arról, hogy Franco tábornok nemzeti csapatai hány evangélikus templomot romboltak le s hány evangélikus lelkészt és papot öltek meg, — Szomorú,

Next

/
Oldalképek
Tartalom