Harangszó, 1936

1936-11-01 / 45. szám

ÍÖ3é. november !. Harangozó szedett, közép p-ként 220—260 kg-ig 98—102, 180—220 lkg-ig 94—97, 100— 180 kg-ig 88—92, öreg, nehéz p-ként 300 kg-on felül 96—100, szedett, öreg 90— 94, angol hússertés p-ként 180—220 kg-ig 96—100, angol sonkasüldö p-ként, 120—150 lkg-ig 96—98 fillér élősúlykg- ként. — Vágómarhavásár: magyar bi.ra 45, tarka 56—75, magyar ököl* 45—67, tarka 46—80, magyar tehén 45—67, tarka 40—82, magyar bivaly 32—44, növendékmarha 51—74, csontoznivaló 30—38 fillér élösúlyikg-ként. CSALÁDI ÉRTESÍTŐ Halálozás. Zongor Lajos élétének 63., házasságának 31. évében hosszas szen­vedés után október 27,.-én, Nagysimo- nyiban elhunyt. Zongor Endre szentan- talfai segédleíkész az édesatyját gyá­szolja benne. — Feltámadunk! Eljegyzés. Vince Lajos szer- gényi tanító eljegyezte Németh Irént. — Sömjéni Németh Gyula kunhe- gyesi egyházi gondnok eljegyezte Varga Máriát. Szerkesztői üzenetek. B. J. Reformáció című írásának né­hány elfogadható sorát itt közöljük: Akit az Isten szent keze vezet, Diadalt azon halál sem vehet. Állsz mint kőszál a tenger közepén Mit ostromol a keringő örvény Hullámlegyek a testedet marják Ellenségid a végedet várják. De néked nem árt az élet vihara Sem a sátán vészes hatalma. Barlahida. Egy hónapi késéssel érke­zett hír nem iközöíhetiink. Legfeljebb úgy, ahogyan jelen számunkban tör­tént. — O. K. A szép költemény ma már sajnos idejét múlta. De gyönyörűséggel olvastuk. Uj előfizetők a Harangszóra cktób'zr hónapban. Petter Klára Újpest, Kiss László Tar­tós, Szkalos Kornél Újpest, özv. Nagy Sándorné Farád, Dr. Nagy Benő Buda-' pest, özv. Czéh Györgyné Lajoskomá- rom, Palcsó Gyuláné Bánfalva, Kercs- már Gergely Olaszka, Vida Géza Nagy- cenik, Kapornai Benő Dömös, özv. Bal- dauf Gusztávné Pécs, Buga József Levél, Záborszky Zoltán Imola, Coriári István Debrecen, Farkas Zsófia Csepel, Csűri József Sikátor, Lünk Menyhért Sikátor, Kőrös László Veszprémvarsány, Sebes­tyén János Hatvan, özv. Oravecz Já- nosné Kispest, Sandy Mihály Csorna, Finta Ferencné Bábonymegyer, Hajas Dénes Celldömölk, Lérán'th Ilona Buda­pest, Dedinszky Ilona Alsógöd, Morva Ilona Dunakeszi, özv. Vidor Jenöné Nagykáta, Bognár Sándor Tét, Gerzselyi György Visegrád, Evang. Elemi Iskola Veszprém, Ulreich Nándor Alag, Mada­rász Miklós Alag, Kemény Gyula Duna­keszi, Márkus Elek Alag, Kónya Ferenc Alag, Fejes Teréz Somlóvásárhely, Pol­gár Dénesné PorVa, Szabó József Mis­kolc, Schaub Henriik Ata, Prunner Má- tyásné Pestszentimre, Evang. Népiskola Kőszeg, Szili Antal Nagytilaj, özv. Gál Lajosné Királd, M. Tóth Sándor Fót, He- gyesi Gyuláné Salgótarján, László Sán­dor Nagyveleg, — A nagy család szere­tettel köszönti az újonnan érkezőket. HARANGSZÓ PERSELYE. K Harangszó terjesztésére a kővetkező adományok folytak be: Rosta Antal Kemenespálfa, özv. Tala- bér Jánosné Mersevát, özv. Petricz Mi- hályné Tótkomlós, özv. Kovács Sanuiné Beled, Farádi Mihály Bököd, Simon Já­nos Szakony, Makker István Ujmalom- sok, Pszota Mihály Bocsa, Bárány La­jos Bácsa 10—10 fillér. Vida Gyula Ka- polcs, Káldos Sándor Martonfa, Mos- berger Mihály Lajoskomátóm, Banvó Anna Sárvár, Illés Pál Marcalgergeiyi 12-—12 fillér. ■—- Stix Gyuláné Győr, Szalay Ferenc Bük, Páli Sándor Iván 14—14 füléi1. — Palatínus Rezső Pécs Í6 fillér. — Wanderer Márton Lajos- komárom 18 fillér. — Dr. Mázor Elemér Békéscsaba, Rosta Julia Feketepuszta, Karner Frigyes Kőszeg, Németh Béla Vásárosfalu, Tóth Lajos Borgáta, Ro- hany Pál Battonya, özv. Sass Istvánná Nagyatád, Vörös Sámuel Nemeskolta, Barna Julia Perkáta, Morotz Lajos Boba, özv. Somogyi Istvánná Sárvár, Czinke András Ostffyaszonyfa, Eikhamp Béla Zalaegerszeg, Kölcsey Márton Mezö- berény, Horváth Sándor Győr, Czéh Pál Sándor Budapest, ifj. Schnitz György Lajoskomárom, Thomazy Antal Pét- fürdö, id. Vanderer József Lajoskomá­rom, Werdonitsch Pál Ajkacsingervölgy, Gaál András Baktalórándháza, Vajda János Győr, özv. Tölgyszéki P. Jánosné Kiskörös, Lengyel József Pórládony, özv. Dóczy Lajosné Mezöberény, Zsirai István Ujmalomsok, Bagyinka Ist­ván Kétbodony, N. N. Hécs 20—20 fül. • — özv. Haán Sándorné Bgyarmat, Pie- ler Kornélia Sopron, Pálfy Józsefné Kis­falud, Endrédi Imre Komárom, Nádor István Zánka, Mórotz Sándorné Bpest, Róth Pál Almásfüzitő, Kozma Kálmán Győr, Székely Kálmán Miskolc, Nagy József Pusztaföldvár, özv. Buthy Ká- rolyné Dencsháza, Jurtsó Gyuláné Tét, Vadócz István Celldömölk, Szabó Sándor Celldömölk, özv. Aminger Károlyné Balf, Körös László Veszprém, Vajda Sándor Celldömölk, Moritz Zsigmond Boba, Kalmár Ilona Orosháza, özv. Fejes Bá- lintné Szombathely, Krmann Albert Ba­lassagyarmat, Holzhammer Anna Bösá'-- kány, Pónya Sándor Tóváros, Linde Já­nos Dombóvár, Tóth Sándor Székes- fehérvár, Sass László Sopron, Kústyán Ferencné Celldömölk, Erdélyi Sándor Sárvár, özv. Molnár Istvánná Rákos­palota, özv. Molnár Mihályné Rákos­palota, Hankó Mátyás Békéscsaba, Hor­váth Józsefné Kámon, Szalkay I. Károly Szentgotthárd, jamrich Edéné Kaposvár, Sümegi István Sopron, Serényi Árpád Pécs, Széles Imre Répcelak, Fekete Sán­dor Répcelak, Jakisa Lajosné Kámon, özv. Major Edéné Szigetvár, özv. Illés Jánosné Marcalgergeiyi, Fodor Mihály Kemenessömjén, Stöger Nándorné Sop- ronbánfalva, özv. Benes Emilné Sopron, Reisinger Márton Lajoskomárom, id. Bogdán Gyula Somlószöllős, Gere Lidia Farád, Szalai Ferenc Martonfa, Asbóth Lászjló Pestszentlörjnc, Púr Ede Zala­egerszeg, Tóth Mihály Beled 22—22 f. — Bozzay Lajos Dömötöri ,özv. Nemes Jánosné Baja 30—30 fillér. — Sümeghy Gyula CeHdömölk, Takács Mihály Ta­polca, özv. Orosz Lajosné Tét, Gulyás Nándorné Nagykanizsa, Mesterházy Elex Ostffyasszonyfa, Remete Karolin Szil, Tóth Lajos Győr, özv. Csöngei Károlyné Ajika, Hajdú Józsefné Debrecen 32—32 fillér. — Nagy Lajos Csánig, Eőry Imre Farád, Bartesch János Palóznak, Mes­terházy Jenő Szöcsénypuszta, Horváth János Rátót, Kovács Ilona Bánszállás, Rück Erzsébet Angyaldomb, Sághy lnne Kiskamond, Lukács István Kemenes- hőgyész, Ferenczy Zoltán Rigács, Hajas Dénes Celldömölk, Kalma Pál Sopron 40—40 fillér. — Szántó Ilona Dömötör! 44 fillér. — Bokor Sándor Répcelak "50 fillér. — Szarvasi Kornélia Űzd 52 fill. -t- Lukovszky Anna Balassagyarmat 54 f. —- Mód József Zegerszeghegy, Dániel M. Sándor Debrecen, Kárpáti Paula Baja, Dáka Péter Perkáta, Jantsovits Nelli Kondoros, Simon Bálint, Zalaháshágy, Simon Gyula Zalaháshágy, Simon Irma Zalaháshágy, Valahovics Pál Berzencze, özv. Pribay Ferencné Dombóvár, Dr. Kneffel József Sopron, Nagy Sándor Celldömölk, Gyurátz István Rábamolnári, Lőczy Ferencné Magyatbóly, Tóth Imre Szápár, Mesterházy Sándor Mesterháza, Lendvai Györgyné Celldömölk, vitéz Né­meth Sándorné Sopron, Púrt Gyula Szombathely, Mesterházy Margit Be­lezna, Gelencsér Györgyné Kispest, Ho- léczy János Balatonarács, Németh Sá­muel Hegyfalu, Finta Sándor Cel'ldö- mölk, vitéz Ballá István Győrszabad- hegy, Kerényi Géza Tokaj, Ebenspanger Béla Szentgotthárd, Font Ádám Solt- vadkert, Heleszta Sándor Bpest, Sebes­tyén Sándor Külsővat, Lemle Béla Bony- hád, Maikai György Pécs, Kocsis László- né Gyula, özv. Németi Mihályné Győr 60—60 fillér. — Németh János Orosháza, Hollósy József Szombathely, özv. Ebner Gyuláné Pilis, ...Babolcsay Kálmánná Kemenesmagasi, Macsotai István Cell­dömölk, Kardos János Pápa, Udvardy Aranka Bakonycsernye, Dr. Vidonyi Sándor Győr, Dr. Horváth István Győr, Kalmár Lajos Győr, Lukáts Árpádné Körmend, Klúge Pál Körmend, Langer Erzsi Balatonlelle 72—72 fillér. — 'Sza­lay Sándor Szombathely 80 fillér. —- özv- Tompos Gáborné Jobaháza, Tóth Antal Tapolcza, Péter Jenő Zsilickisfalúd, Bor- dács András Bpest, Czéh Pál Lajos­komárom, Régi előfizető Várpalota 1—1 pengő. — özv. Harslinszky Gyuláné Pesterzsébet, özv. Zúgor Józsefné Szé­kesfehérvár, Bors Viktor Hajmáskér, Wehofer Ferenc Sopron 1.20—1.20 P. — Nagyszebeny Rudolfné Budapest 1.72 P. — Blaskovics Árpád Budapest 2 P. — Mattem György Kisláng 2.40 P. Krafft János Pécs, Johnson Gisle Buda­pest, Dr. Kiszling Ernő Balatonszent- györgy, Lamann János Somogydöröcske 5—5 P. — Evang. gyülekezet Barlahida offert. 8.62 pengő. Magányos lelkész 40 éven felüli, ko­moly, megbízható házvezetőnőit keres, aki szerény díjazás mellett minden mun­kát elvégezne. Cím: Evang. lelkészi hi­vatal Galgagyörk,

Next

/
Oldalképek
Tartalom