Harangszó, 1936

1936-07-19 / 30. szám

■242 HARANGSZÓ 1936 július 19. ságának nevében, üdvözlő szavakat mondott még br. Podmaniczky Pál a theol. fakultás nevében. Isten megáldotta az emberi szeretet munkáját s Kapernaumban már 2 három­ágyas, 8 kétágyas és 5 egyágyas szoba várja azokat az evangélikus lelkészeket és nem lelkészjellegü. de lelki élet után vágyó embereket, akik úgy akarják el­tölteni pihenő idejüket, hogy azután meglássák rajtuk „hogy a jézussal vol­tak vala.“ Kapernaumban úgy a déli, mint az esti étkezés után közös áhítat van. minden vasárnap este hat órakor pedig istentisztelet. Ezekről elmaradni csak a lelki-vezető engedélyével lehet. Felvételt elsősorban csak lelkészek nyerhetnek; azután feleségeik, családtag­jaik, mások csak üres hely esetén. Az Is­ten előtt való elcsendesedés külső felté­teleinek biztosítása végett gyermekek 16 éven alul és egyedül álló nők csak kivé­teles esetben vehetők fel. Fizetendő min­den napra 3 P 50 f; gyermekekért 10. évéig napi 2 P; 10 éven felül teljes díj. Ebben az összegben mindennemű díj benne van, lakás, étkezés, napi egyszeri fürdési díj, a fürdőkabin díja és a kiszol­gáló személyzet ajándéka is. Ez összeg­ből a jelentkezés alkalmával személyen­ként 10 P előlegül beküldendő, mely ősz- szeg beszámíttatik abban az esetben, ha a jelentkező a jelzett időt teljesen ki­tölti. Ágyneműt (párna, lepedő, takaró), törülközőt és asztalkendőt mindenki ma­ga hoz magának. Kapernaumi őslakó. OLVASSUK A BIBLIÁT Csodálatos vezetés. (Filemonhoz irt levél.) Július 20. Az apostol üdvözlése. 1—3. v. Római fogságából ír Pál Filemonnak Ko- losséba. A szeretet hangján szól minden sorában. Talán sohasem látta Filemont, mégis úgy ír, mintha édestestvére lenne, hisz lelki testvérévé és munkatársává vált azóta, hogy hívővé lett. Üdvözlő szavaiba a többi munkatársakat is bele­foglalja. Mindnyájuknak kegyelmet és békességet kíván. A testvériség szálaival, hogy összeköti és kegyelmével hogy át­fogja Krisztus az idegen lelkeket, ha egyszer meghódoltak Neki! Ismertd-e te ezt a lelki testvériséget, melyben Krisztus olyanokkal köt össze, akiket sohse láttál? Gondolsz-e rájuk? Imád­kozol-e értük? Van-e a te házadnál olyan gyülekezet, ha mások nem, csalá­dod tagjai, akiket az apostol munkatár­sainak tarthat? Do'lgozol-e Krisztusért? Július 21. Hálája és elismerése. 4—7. v. Üdvözlés után első szava Pálnak az Is­ten iránti hála azért, hogy Filemon hité­ről és szeretetéről hallhat. Sok örömöt jelent Pálnak a fogságban, hogy File­mon az Úr eszközévé tudott válni, hogy házában istentisztelet van, hogy a hite fénylik. Hálás vagy-e te, hogy hivő em­berekről hallasz? Rájuk terelődik-e a figyelmed? Látják-e a te hitedet gyüle­kezeted tagjai és hallanak-e róla távol­levő testvéreid? Fel tud-e használni té­ged az Úr mások örömére és vigaszta­lására? Július 22, Kérése. 8—12. v. Mert File­mon hitéről hallott Pál, azért fordul hozzá egy kéréssel. Az a kérése, hogy Onesimust,a Filemontól megszökött rab­szolgát fogadja vissza. Onesimus nem a régi már. Mikor szökése után Rómába vetődött, Pál igehirdetésére megtért s lelki testvérévé lett. Úgy ajánlja az apos­tol Filemont figyelmébe, mint a saját szívét. Onesimus megtérése után jóvá akarja tenni Filemonnal szemben elköve­tett bűnét. Pál ajánló levéllel küldi visz- sza hozzá, de nem mint rabszolgát a gazdájához, hanem mint testvért a test­vérhez. Csodálatos az Isten vezetése! Július 23.Figyelme. 13—14 v Figyeljük meg, milyen figyelmes Pál. Biztos, nogy Onesimus őszintén bánva bűneit, komoly keresztyénné lett Pál mellett. Jelenléte az apostolnak nemcsak örömöt, hanem szolgálatot is jelentett. Szívesen magá­nál tartotta volna ezért, hogy vele szol­gálja ott Krisztus ügyét. Filemon meg­kérdezése nélkül ezt mégsem tette. One- simusnak Filemon volt a gazdája. Ö rendelkezett veíe. Ezért közli Onesimus megtérését és ezért küldi vissza, hogy Filemon szíve indítására dönthessen Onesimus sorsa felett. Le tudsz-e te mondani valamiről mások iránti figye­lemből? Súlyt helyezel-e arra, hogy ma­gad s mások jótette önkéntes 'legyen? Bizony, jó lenne sokszor köztünk is na­gyobb figyelem egymás iránt! Július 24. Ajándéka. 15—17. v. Nem tudjuk, milyen volt Onesimus távozása előtt közte és ura közti viszony. Lehet, hogy Filemon szerette szolgáját s távo­zása szomorúságot szerzett neki. Azóta is örült volna, ha visszatér! Pál úgy kül­di most vissza, mint akit Filemon örökre testvérként kap vissza. Nem lesz többé lelki szakadék köztük, ö is, szolgája is keresztyén. Ha tudjuk, mennyire más volt a viszony az úr és szolga között a keresztyénségben, mint a pogányságban, akkor megértjük, milyen ajándék lett a hívő Filemonnak a hívő szolga megtéré­se. Ahol Krisztus megérinti a lelkeket, új helyzeteket teremt munkaadó és mun­kás, úr és szolga, vagyon és nincstelen- ség között. Hogy ma ez nem látható, annak oka, hogy Krisztus nem érintette meg még a lelkeket. Július 25. Felelőssége. 18—19 v. Pál nem hallgatja el Filemon előtt Onesimus hi­báit, amiket a múltban esetleg elköve­tett. De nem azt mondja, hogy ezekért büntesd meg, hanem, hogy ezeket ne­kem róvd fel. Magára vállalja Onesimus hibáit és tartozását. Felelősséget vállal lelki testvére múltjáért. Keresztyén élet­szabály: Mi egymásért felelősek va­gyunk. Nehezen értjük ezt meg. Mene­külünk előle. Nem merjük vállalni egy­más hibáit, vagy mert magunk nem va­gyunk keresztyének, vagy mert akikről szó van, nem eléggé keresztyének. Mer­nél-e felelősséget vállalni valakiért? Merhetne-e vállalni valaki érted? Július 26. Öröme és reménysége. 20-25. v. Pálnak örömöt jelentett Onesimus visz- szafogadása azért, mert benne Krisz­tus minden ellentétet megszüntető, sza­kadékot áthidaló erejének diadalát látta. Milyen boldog lenne, ha Kisázsiát, Kó- lossét felkeresve személyesen láthatná ezt Filemon és Onesimus életviszonyá­ban. Van-e örömöd neked Krisztus ere­jének ellentéteket megszüntető diadala felett? Krisztus éppen téged felhasznál- hat-e eszközül az Ö erejének diadalravi- vésében? Bízd rá magad csodálatos ve- Z6téséf6 ^ Lukács István.• HETI KRÓNIKA. Gömbös miniszterelnök meggyógyult és elutazott Királyszállásra. — Kozma belügyminiszter fontos intézkedéseket jelentett be a Balaton fejlesztéséről, a légvédelemről, a jégsújtott vidékek megsegítéséről, a kolduskérdés rendezé­séről. —- Az osztrák alkancellár Buda­pesten volt, tisztelgő látogatást tett Gömbös miniszterelnöknél Nagytétény­ben és érintkezésbe lépett a magyar közélet vezető tényezőivel. — Csongrád határában learatott, leszüretelt a jég. — Létrejött a német-osztrák béke. Három­pontos megállapodásban minden kérdést tisztázott Berlin és Bécs. A német kor­mány elismerte Ausztria teljes önálló­ságát. — Berlin egész Európával a bé­két keresi, kivétel csupán Prága és Moszkva. — A románok elpusztították a régi magyar székelyhídi temetőt. — A cseh ipari és közlekedési vállalatokat katonai ellenőrzés alá helyezik. -— Prá­gába repül az orosz légihaderő vezérka­ra. — Vili. Edward személyesen ellen­őrzi az angol repülőgépipart. — Az an­gol kormány haladéktalanul megkezdi hajóhadának csökkentését a Földközi tengeren. — Egy francia lap szerint a Blum-kormány csak ugródeszka a fran­cia kommunistáknak a fegyveres felke­lésre. — A Blum-kormány nem tagadja, hogy katonai titkokat közölt a szovjet­tel. — Franciaország idegenforgalma csaknem teljesen megbénult. — A négus amerikai elöadókörútra indul. — Rabló abesszín csapat lemészárolta egy olasz katonai misszió tagjait. — Kaliforniában bemutatják a világ legelső halálsugár- ágyúját. — Négyszáz embert ölt meg a hőség Amerikában. HARANGSZ ö. Szentháromság utáni 6 vasárnap. Máté ev. 5. 20-26. Milyen nehéz Jézus tanítványának lenni? Aki haragszik az ö atyjafiára nem lehet a szén tét tanítványa, aki rágalmazza és gtt- nyolja felebarátját, nem járhat a mindenki­nek megbocsátó es mindenkit szerető Mester nyomában, akt nem jóakarója még az el­lenségének is, hiaba sorozza magát az Ö tanítványai közé, Jézus sohasem tekinti an­nak. Azért békélj meg a te atyádfiával! Teljesítsd Jézus parancsát I Milyen nehéz Jé­zus tanítványának lenni! Milyen boldogság az Ö tanitvanyanak lenni!! A „Harattgssó“ kiadóhivatala könyvrendeléseket csak a péns előzetes beküldése elleuében vagy utánvéttel intés el. As utánvétes küldés azonban nagyon megdrá­gítja a küldeményt. Küldjük te­hát be előzetesen a rendelés ér­tékét! Nyugalombavonulás. Hamar Gyula, tanügyi főtanácsos, a soproni evangéli­kus tanítóképzöintézet igazgatója, Su- hajda Lajos, a kőszegi evangélikus le­ánylíceum h. igazgatója, Schäffer Mi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom