Harangszó, 1936

1936-11-15 / 47. szám

380 HARANGSZÓ 1936 november 15. iskola épül. Megjelenik az új teljes kö­zépiskolai tanterv. Felsőoktatási kon­gresszus tárgyalja meg a felsőoktatás reformját. — Meghalt Kosztolányi Dezső. — Tizenkét évi fegyházra ítél­ték Kis Bélát a novonikolajevszky fo­golytábor magyargyilkos parancsnokát. — A budapesti honvédtörvényszék sú­lyos fegyházbüntetésre ítélt Gyulán két kémet. — A csehek „kémkedésért“ 15 évi börtönre ítélték Látka János buda­pesti kereskedőt. — A bécsi találkozón az európai kérdések egész tömegét megvitatják a külügyminiszterek. Az osztrák külügyi államtitkár november második felében látogatást tesz Berlin­ben. — A csehek háromévi börtönre ítéltek egy tót írót, mert irredenta lapot szerkesztett a vád szerint. — Az olasz sajtó III. Viktor Emánuel olasz király budapesti látogatását jelenti be. — A román kormány betiltotta a Brassói La- pok-at. A betiltó rendelkezés semmiféle magyarázatot nem tartalmaz. — A ro­mán vasgárda nem hajlandó hadba- vonulni a bolsevista hatalmak oldalán. Szerintük nincs balkán-antant, nincs kisantant. — Daladier francia hadügy­miniszter a német hadseregről tartott beszámolót. — A nemzeti csapatok be­nyomultak Madridba. A vörös kormány elmenekült. •— Moszkva bosszankodik, a bukaresti sajtó pedig felzúdult Musso­lini elleti a milánói beszéd miatt. — Roosevelt megsemmisítő fölénnyel győ­zött az elnökválasztáson. HARANG-SZÓ Szentháromság utáni 22. vasárnap. Máté 18, 23-35. Minden bűnünk elsősorban Isten ellen való vétek. Ezért nem lehet soha senkinek annyi megbocsátani valója mint Istennek. Mindnyájan az ő megbocsátó kegyelmére szorulunk percről percre. Aki ezt tudja, az hajlandó megbocsátani felebarátjának. Aki nem hajlandó felebarátjának megbocsátani, hogyan kívánhatja, hogy Isten elengedjen néki sokkal nagyobb tartozást ? Évröl-évre örvendetesen állapítható meg, hogy a reformáció emlékünnepének megszentelése egyre szélesebb körben terjed el. Ma már alig van valamire való gyüle­kezetünk, ahol meg ne ünnepelnék október 31.-ét. Egyre nagyobb jelentőségre emelke­dik a budapesti Vigadóban tartani szokott országos közös protestáns ünnepség is, amelyen ezidén dr. Raffay Sándor püspö­künk tartott hatalmas előadást. Új református püspök. A tiszántúli református egyházkerület Baltazár De­zső örökébe Makláry Károlyt választotta püspökké. Segédlelkész-áthelyezés. D. Geduly Henrik püspök Remete László debreceni és Bőjthös Sándor sátoraljaújhelyi se­gédlelkészeket kölcsönösen felcserélte. Buc’apestAngyaIíö'.d miúpros refor­mációi ünnepélyén Dr. Ihmels Károly lipcsei missziói igazgató mondott ün­nepi beszédet. A november 8.-i szeretet- vendégségen Df. Scholtz Oszkár ,,A legjobb barát“ címen tartott előadást gazdag műsor keretében. Az estély be­vétele 102 P 82 fillér az angyalföldi templomra. Győr. A hősök építendő emlékműve javára orgonahangverseny volt az evan­gélikus templomban. A több mint egy­órás gyönyörű templomi hangversenyt Pachelbel, Buxtehude, Bach, Liszt, Bossi. Reger, Guilmant és Pikéthy mü­veiből Fodor Kálmán karnagy orgona­művész adta. Gádoros. A magyar alföld egyik kis gyülekL'zefében november 8,-án avatta fel Kovács Andor békési főesperes az Isten dicsőségére megújított orgonáját abból az alkalomból, hogy az egyház- község kegyes lelkek adakozásából pó­tolta orgonáján a világháborúba elvitt 26 darab homlokzati sípját. Ez alkalom­ból orgonahangversenyt rendezett az egyházközség, mikor is a templomot zsúfolásig megtöltötte az ének szár­nyain Istenhez vágyódóknak hatalmas tömege. A hangverseny számai a kö­vetkezők voltak: Szavalt Janecska Ica. Riemenschneider Koncert-Postludium. Orgonán előadta Fasang Árpád oros­házi kántortanító, Szólóéneket énekelt Medvegyi Kató. Ünnepi beszédet mon­dott Dr. Torkos Béla orosházi ügyvéd: egyházközségi ügyész, egyházmegyei vi­lági főjegyző. Bach I. S. Fuga. Előadta Gangyi József kiskirálysági községi ta­nító; ugyanő adta még elő orgonán Wagner Lohengrin indulóját és még Fasang Árpád tanító egy Csajkovszky- darabot adott elő. Szavalt Janecska Pál. Veszprém. Az evangélikus és refor­mátus egyházközség ez évben is közö­sen ünnepelte meg a reformáció emlék­napját. Hibaigazítás. Mint utólag értesülünk, a tiszakerületi gyámintézeti gyűjtés eredménye 1263 pengő volt, nem pedig 585.96 pengő, ahogy november l.-i szá­munkban hibánkon kívül írtuk. A német Gusztáv Adolf együeti segélyből nem­csak az egri, hanem a kisváradi misszió is kapott. Öcs (Veszprém vm.). Kis falu, de buzgó ifjúsági és leányegyesülete van. Alig öt éve, hogy működik, de máris megmutatta működésének áldásos gyü­mölcseit. A nöegylettel egyetértve a 150 éves gyülekezetének templomát kő-bás­tyával vétette körül s a templom udva­rán virágos kertet létesített. A temp­lomba vezető régi kőlépcsők helyett beton lépcsőket építtetett. Rendez sze- retetvendégségeket és vallásos ünnepé­lyeket lévita tanítójának közreműködé­sével. Minden évben, az idén is október 31.-én este szépen sikerült estélyt ren­dezett. Németh Ferenc lévita tanító imái és igehirdetése volt az estély közép­pontja. Szavaltak: Gazdag Kálmán ifj. egyl. elnök és Kelemen Dezső ifj. tag teljes sikerrel. Emelte az est fénypont­ját Isó Emma 1. e. tag szép szóló éneke, továbbá Gergály Annus barlahidai 1. e. tag éneke tette felejthetetlenné az es- téiyt. — lsen áldása legyen az egyesü­let további működésén. Abaujszántó. A két protestáns gyüle­kezet közösen ünnepelte meg vallásos estély keretében a reformáció ünnepét, a református templomban. Az ünnepi beszédet Varga László ev. lelkész tar­totta. Szomolnoky Erzsébet szavalatá­val, Szomolnoky Ilona pedig szép éne­kével emelte az ünnepély fényét. A többi számot református testvéreink adták, akik közül Nagymáthé Béla lelkész imádkozott, Molnár István s. lelkész pe­dig bibliamagyarázatot tartott. Beveze­tésül a Tebenned bíztunk ref. zsoltárt, beszéd után közös énekünket, a gálya­rabok énekét, a végén a Luther énekét és a magyar himnuszt énekelték. Kassa. Az itteni magyar-német egy­házközség ez évben adta ki gazdagtar­talmú évkönyvének 50-ik évfolyamát, amely részletes ismertetését adja az egyházi munka minden ágának. Csepel A fiókegyházközség november 8.-án ünnepelte fennállásának negyed- százados évfordulóját. Az ünnepélyen résztvett dr. Raffay Sándor püspök is. Kemény Lajos esperes pedig prédikál* és keresztelő edényt avatott. A zsinat utolsó ülésszaka e héten ült össze. Munkája hamaros befejezésével készen lesz az új magyar evangélikus törvénvkönyv. * BibRahét. November hó 16-tól 21-ig a Bibiiatársulat bibliahétet rendez. E héten lelkészek és lelkészi hivatalok ál­tal közvetlen rendelt bármilyen nyeivíi vászonköjtésü Bibliák, Úftestamentumok és Evangéliumok után (bőr vagy arany­metszésű könyvek kivételével) a Bib­liatársulat portómentes küldés mellett 30% engedményt ad. Feltételek: Lel­kész vagy lelkészi hivatal bruttó 10 P-t meghaladó és legalább három példányt kitevő rendelése. Az összegnek postai befizetési lapon való előzetes bekül­dése. A hátlapon a megrendelés is esz­közölhető. (Üres befizetési lap minden postahivatalban kapható.) A postataka­rékpénztári csekkszámla száma: 36.858. A Brit és Külföldi Bibliatársulat (Buda­pest, IV., Deák-tér 4.) kívánatra szíve­sen küld teljes árjegyzéket. A veszprémi egyházmegye lelkész­egyesülete november 4.-én, Pápán jött össze őszi értekezletére. Az értekezlet az elnöklő esperesnek: Takács Elek kormányfőtanácsosnak megnyitó beszé­déhez kapcsolta tanácskozását és hatá­rozatait. Nevezetesen foglalkozott a bel- missziói munkaprogrammal, az egyház- megyei Beim. Egyesület munkatervében iratmisszió, evangelizáló napok, presbi­terek lelki gondozása, az egyházmegyei KIE-munka ügyével. Az Állandó gyám­intézeti nap idejének kérdését szószék­csere útján, az egyházmegyei gyáminté­zet és belmisszió elnökségének közös terve alapján oldja meg az értekezlet. Gyülekezeti napközi otthonok felállítá­sáról, lehetőleg diakonissza vezetésével, mint legutób Dabronyban, azután a templomi igeszolgálat ügyéről, az egye­temes egyház által kiadott hitvallási ira­tokról, melyeket minden gyülekezet kö­teles megvenni két évre elosztott 30 pengőért, lelkészi-szolgálati napló be­vezetéséről, a helyi Luther-szövetségek kötelező megalakitásáról, az advent első vasárnapján kötelezően bevezetendő új istentiszteleti rendről s ezzel kapcsolat­ban az „Erős vár“ egységes szövegéről, a budapesti Egyet. Luther-szövetség évi 5—20 pengős támogatásáról, a nyug­díjintézeti járulék-hátralékokról, me­lyeknek törlesztését az egyházmegyei számvevőszék ellenőrizni tartozik, most folyó zsinatunk új ülésszakáról. A pénz­táros és könyvtáros jelentése után Ka­kas József lelkész tartott „Krisztus pro- grammja és végrendelete“ címen lelkes előadást, melynek kapcsán gyülekezeti napközi otthonok felállítását, gyüleke­IflllllikHMMIrU. VIKII

Next

/
Oldalképek
Tartalom