Harangszó, 1935

1935-07-21 / 30. szám

1935 július 21. HARANGSZÓ 249. KÜLÖNFÉLÉK. Apróságok. Budapestnek 47 közép­iskolája van, amelyeken az elmúlt tanév alatt 25,000 diák tanult. — Amerikában úszó szigeteket' akarnak építeni, hogy azok segítségével megoldható legyen az óceánrepülés. — Párizst és Londont alagúttal akarják összekötni. Minden nap: ünnep. Nincs a hétnek olyan napja, amely valamely nép köré­be ünnep ne volna. Hétfő a görögök ün­nepe, kedd a perzsáké, szerda az asszí­roké, csütörtök az egyiptomiaké, péntek a törököké, szombat a zsidóké, vasárnap a keresztyéneké. Protestáns uralom? Budapest köz- igazgatását 7600 ember látja el. A tiszt­viselői kar 73%-a római katolikus, ami sokkal magasabb az országos arány­számnál. Hányszor halljuk mégis, hogy hazánkban protestáns uralom van! „Az Isten házát nem azért építik, hogy aludni menjünk oda. Vannak, akik az ige hirdetésének hallgatása közben álomba szenderülnek. Nekik egészen kö­zömbös, hogy mi történik körülöttük. Ezért felesleges a templomba járni.. írja egy szepetneki olvasónk. Igaza van! CSALÁDI ÉRTESÍTŐ. Születés. Balczó András kondoros! ev. lelkész és neje Paulinyi Edit házas­ságát a jó Isten leánygyermekkel áldot­ta meg, aki a szentkeresztségben Edit nevet kapta. Eljegyzés. Csutor Ilonát elje­gyezte Kosa Pál rákoskeresztúri ev. lelkész. — P a Fi t z Ilonát eljegyezte Solymár János nyíregyházi se­gédlelkész. (Minden külön értesítés he­lyett.) Esküvő. Mitrovics Ilonka és Szikszay Zoltán miskolci vallás­tanár július hó 9.-én tartották esküvőjü­ket a sátoraljaújhelyi evang. templom­ban. A MAGYAR GAZDA. Vegyes. Tizenkilenc millió a félévi kiilíorgalom kiviteli feleslege. — Őszi vetőmagot kapnak az ínséges kisgazdák. — Csökkentették az állatszállítások kincstári díjait. — Százhetvenezer mun­kást foglalkoztat a magyar kisipar. Terményárak Budapesten. Búza 14.05 —14.95, ‘rozs 10115—10.60, tak. árpa 11.50—12.—, zab 14.20—14.50, tengeri 11.25—11.45, korpa 11.65—11.75 pengő métermázsánkint. Adatárak. Ferencvárosi ser- tiésvásár: Urad. nehéz sertés pá­ronként 340 kg-on felül: 74—75), urad. közép p.-ként 340 kg-on alul: 73—74, szedett közqp p.ként 220—260 kg-ig: 74—76, szedett könnyű p.ként 180—220 kg-ig: 68—70, öreg nehéz p.-ként 300 kg-on felül: 64—66, szedett öreg 56—60, angol sonkasüldö p.-ként 120—150 kg-ig: 78—80, könnyű angol süldő p.­ként 80—100 kg-ig: 68—72 fillér élő­súly kg-ként. — Vágómarhavá­sár: Bika 32—58, ökör 25—63, tehén 25—55, növendék 40—54 fillér élősúly kg-ként. HARANGSZÓ PERSELYE. A Harangszó terjesztésére a következő adományok folytak be: — Szekeres Sámuel Szombathely, Lit- vay Endre Nagykanizsa 70—70 tillér. — Kardos János Pápa, Kiss Imre Nagyhát, Werfl Mártonná Rákoshegy, Pur Ede Zalaegerszeg, Bencsik Lidia Sopron, Mé­száros Sándor Kapolcs, Sztrókay Sándor Győr, özv. Schleifer Imréné Szombat­hely, özv. dr. Nagy Barnáné Edelény, özv. Cziniel Józsefne Gyömrö, Bognár Istvánná Nyergesujfalu 72—72 fillér. — Özv. Keresztes Páiné Barcs 80 fillér. — Móhr Henrik Budapest, Reichert Ede Sárvár, Pethes András Szombathely, Regős István Sopron, itj. Grabner János Székesfehérvár, Horváth Lajos Gyéké­nyes, Horváth nővérek Kőszeg, Barabás Ádám Kölese 1—1 P. — Kiss Gyula Celldömülk 1.40 P. — Ev. egyház Nagy­rév offert. 1.12 P. — özv. Ráth Arnoid- né Budapest, Hemii Zsigmond Zalaist- vánd, Farkas Sándorné Balatonalmádi, Györkös Sándor Celldömölk, Búza János Szentendre, özv. Kiss Sándorné Sopron- németi, Janurek György Nagyberény, Winkler Irma Szombathely 1.20—1.20 P. — Nagy Károlyné Budapest 1.60 P. — Dr. Deák János Sopron 1.80 P. — Ev. gyülekezet Uraiujfalu offert., Csaba An­tal Brezlán 1.50—1.50 P. — Berke Ká­roly Farád, Kurinszky Vilmos Eszter­gom 2—2 P. — Jártás István Győr 2.20 lJ. — Ev. egyházközség Tokaj offert. 3.20 P. — Gede Kálmán Gyomoré 2.40 P. — Sturman Rezső Bátaszék 2.50 P. — Ev. gyülekezet Barcs offert. 2.68 P. — Németh Gizella Mátyásföld, Bertók Károly Szombathely, dr. Placskó Lajos Ózd, özv. Jánossy Pálné Pestsashalom 3—3 P. — Pischl Paula Vác 3.10 P. — Győrság offert. 5.07 P. Pánczél Jánosné 5, Tar Mihályné, Turóczy Jánosné, Gede István 1—1 P. Horváth jánosné, Váczi Istvánné, Bors Jánosné 50—50, Lajos Sándor Győrság 20 fillér, összesen 14.77 P. — Bodrogi Jenő Putnok, Ev. Ifjúsági Egyesület Hánta 4—4 P. —• Csekö Edé- né Lajoskomárom, N. N. Budapest 5.20­5.20 P. — Meszleni konfirmandusok adománya 7.20 P. Bakó József Orosháza, Várhegyi Teofilné Bpest, Huszti Mária Békéscsa­ba, Hettinger László Beled, Héva Géza Cák, Geyer Erzsébet Pécs, Németh Mi­hályné Győr, Molnár Sándor Celldömölk, Boross János Duka, Végh József Csá­szárrét, Molnár József Celldömölk, Ko­vács Károlyné Pápa, Dankó Sámuel Szarvas, Reinhardt Mária Kaposvár, Hor­váth Elek Bpest, dr. Benes Imre Bököd, Éder József Lábod, Nagy Lajos Czakó- háza, Csik Piroska Bük, 10—10 fillér. — Lőce Sándor Alsó-Mórichida 14 fillér. — Bödecs László Bpest 16 fillér. — Szalay Sándor Szombathely, özv. Smideliusz Józsefné Kemenesmagasi, ifj. Pfeiffer Istvánné Békéscsaba, Szalay József Tét, Matejka György ojdiósgyőr, Horváth Sándor Győr, Waltersdorfer Károly Bu­dapest, Krajtsi Pál Balassagyarmat, Né­meth Béla Vásárosfalu, Vörös Sámuel- né Nemeskolta, Szabó Béla Szécsényi, özv. Józsa Lászlóné Kispest, Nagy Lajos Szentantalfa, Németh Károly Tapolca, özv. Nagy Antalné Zalaegerszeg, Varga Elek Sopron, Pethő Gábor Vép, dr. Grünwald Elek Dezső Dunaszentgyörgy, Sass Gábor Debrecen, Achim Lászlóné Békéscsaba, Tamás Károly Répcelak 20—20 fillér. — Linde János Dombóvár, özv. Nagypatkó Andrásné Eger, Kemen- di Sándor Celldömölk, özv. Vadócz Sán­dorné Celldömölk, Fodor Mihály Keme- nessömjén, özv. Illés Jánosné Marcalger- gelyi, Erdélyi Sándor, Martin Antalné Sárvár, ifj. Rósz István Bocsárlapujtő, Kalmár Ilona Orosháza, Loos János Raj­ka, özv. Mészáros Istvánné Pókafa, Czinke András Ostffyasszonyfa, Rozs- nyai János, Sillye Jánosné Pápa, Gulyás Lajos Ujmalomsok, Borsody János Győr, Dóka József Győr, Fehér Istvánné Ost­ffyasszonyfa, Róíh Pál Almásfüzitő, özv. Fejes Bálintné Szombathely, Jamrich Edéné Kaposvár, Horváth Józsefné Ká- mon, özv. Oehl Györgyné Heves, özv. Major Edéné Szigetvár, Finta Sándor Celldömölk, özv. Benes Emilné Sopron, Asbóíth Ferenc Sopron, Pónya Sándor Komárom, Haraszti Jakab Dombóvár, Hankó Mátyás Rákoshegy, Csepcsányi Blanka Bpest, Krman Albert Balassa­gyarmat 22—22 fijlér. — Balassa Rezső Izmény, Ernst Gusztáv Körmend, üaram Zoltán Boba, Mórótz Károly Celldömölk 30—30 fillér. — Tóth Lajos Győr, Ko­vács Mihály Győr, Tijogmayer Károly Győr, Aradi Béla Orosháza, Polgár Jó­zsef Körmend, Kiss Sándor Celldömölk, Gulyás Nándorné Nagykanizsa, Siimegh Gyula Celldömölk, Mesterházy Elek Ostffyasszonyfa, özv. Orosz Lajosné Tét, Fekete Sándor Répcelak 32—32 fil­lér. — Kalma Pál Bpest, özv. Kurz Sán­dorné Kispest, Komjáthy János Szent- gotthárd, Bartesch János Palóznak, Ki- gyósy István Szkfehérvár, Szaldó Jenő Sztgotthárd 40—40 fillér. — Ev. egy­házközség Csépa offert. 46 fill. — No- vák Rezső Ajka, K. Tóth Ilona Fót 50— 50 fillér. — Takács Sándor Kőszeg 51 fill. — Gerencsér Mihály Árpás, Győrffy Károly Zalaegerszeg, özv» Molnár An­talné Lőrintepuszta, Varga József Felső­ság, Bene Károlyné Ajka, Szlávik Emilia Sopron, özv. László Adámné Veszprém- varsány, özv. Magyar Lajosné Zala­egerszeg), Boda János Bpest, Mátyás Dávid, N. N. Győr, Rácz Róza Sárvár, Wallner Jenő Kaposvár, Stromp Miklós Siklós, özv. Rothfuchs Jánosné Tokaj, dr. vitéz Vida Elemérné, R. Nemes Ist­vánné, Csele György Pápa, Tröstner Já­nos, Siimeghy József Sopron, Csutak Elekné Nagykanizsa, Mrva Mihály Szi- rák, Heid Kálmánná Győr, dr. Hőfer Vil­mos Győr, özv. Pribay Ferencné Dombóvár, Marth Józsefné Sárszent- miklós, Iker György Sárszentlörinc, özv. Futácsy Lajosné Zalaszentgrót, Né­meth György Keszthely, özv. Uray Emil­né Szkfhvár, Kücsán István Boba, Hor­váth Erzsébet Kemenesmagasi, Szalay Dénes Jobaháza, Sebestyén Samu Sop- ronbánfalva, Ciekor Lajos, özv. Horváth Sándorné, Meiszner Gyuláné, Mészáros Lajos, özv. Mihátsi Pálné. Celldömölk, Vida Lajos Magyargencs, Mészáros Fe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom