Harangszó, 1935

1935-05-12 / 20. szám

162. HARANGSZÓ 1935 május 12. koszorút: fiatal orcájának korán elheroadt, de önként letépett rózsáit. * Pesonen Mátyás finn tanügyi tanácsos, mikor nálunk járt, sok oirágot kapott. Hazájába a sok vi­rágból csak egy rózsacsokrot vihe­tett: azt, amelyet utoljára kapott egy magyar édesanyától. Mikor hazaért, haldoklóit az édesanyja. Jlznap meg is halt. Mintha csak a fiát várta volna. S Pesonen Mátyás, a magyar föld nagy sze­relmese, odatette a magyar rózsá­kat édesanyja halálos ágyára s később beletette a koporsójába. Most ott porladnak a finn földben egy porladó édesanyai szív mellett. * Pózsák és édesanyák! De hány édesanya van, akinek a rózsából csak a — tövis jut?! HETI KRÓNIKA. Az egyik nagy angol lap részletesen ismertette Horthy Miklós kormányzó be­szédét, amellyel az új magyar parlamen­tet megnyitotta. — A budapesti Nem­zetközi Vásárt Horthy Miklós kormányzó úr őfőméltósága nyitotta meg. — Ma­gyarország kívánsága a velencei értekez­leten, hogy tartsák nyitva a kapukat a békemódosítás előtt és adják meg a ma­gyar kisebbség jogait. Az értekezleten Magyarország célzott arra, hogy nem támogathat német, vagy lengyelellenes oolitikát. —• Most már biztosítottnak lát­szik Magyarország részvétele a római értekezleten. —• Magyarország nem haj­landó hozzájárulni a békemódosítás és a katonai egyenjogúság félretolásához. — Egerben trianoni keresztet állítanak fel az egri vár fokára. — Budapes­ten üléseznek a világ kenyérgyáro­sai. — Párisban aláírták a fran­cia-orosz segélynyújtási egyezményt. — Lengyelország nem fél a francia-szovjet szövetségtől. — Titulescu és Benes Moszkvába utazik május 20.-án. Titu­lescu nem mint a román kormány kép­viselőié, hanem mint a kisantant meg­bízottja fog tárgyalni. — Az osztrák kormány a gyfiiléstilalmat bizonytalan időre meghosszabbította. — A szovjet légihaderő parancsnokának vezetése alatt egv orosz repülőrai a közeli na- ookban látogatást tesz Romániában. — Belgrádban május elsejével cigányujság indult meg. —- Százötven ellenzéki jelöl­tet tartóztattak le lugoszláviában és ugyanakkor nagy választási győzelem­ről számol be a jugoszláv kormány. Anglia ötszáz félelmetes erejű hadirepü­lőgépet építtet, hogy egyenrangú ellen­fél lehessen a levegőben is mindenkivel szemben. — A francia miniszterelnök autóbalesetnél karját törte három he­lyen. — Venizelosz, volt görög minisz­terelnököt halálra ítélték. Terjesszük a „HARANGSZÓ“-t! HARANGSZŐ.. Husvét után 3. vasárnap. János 16, 16—23. Ezen evangéliom ama vigasztaló be­szédnek részletét képezi, melyet az Ur ta­nítványainak utolsó estéjén asztal felett mondott, midőn nemsokára ezután a Gecse- máne kertjében Judás által elárultatván, a zsidók által elfogatott. Ez a vigasztalás arra irányul, hogy ámbár a tanítványok az Urnák gyalázatteljes halála felett megbot- ránkoznak és nagy szomorúságba esnek, e szomorúság és bánkódás mégsem fog soká tartani, amennyiben az Ur csupán rövid ideig fog tőlük távol maradni, nemsokára viszontlátják öt, midőn halottaiból fel fog támadni, akkor örvendezni fognak ő benne s ezen örömöt mindörökké élvezhetik. A ta­nítványok e beszédet nem értették, mert szivüket inkább csak az a gondolat foglalta el, hogy szeretett Uruknak minden időre vége van. Úgy vagyunk mi is, ha Isten valamely szerencsétlenséget bocsát ránk, azonnal erőt vesz rajtunk az a gon­dolat, hogy menekülésre nem számíthatunk. Nem tudjuk megérteni, hogy csupán kevés időről van szó s Isten kegyelmét fogja nyújtani. A kevés idő a gyors változásra vonatkozik, mely előbb beáll, mintsem hin­nénk. Aki hiszi s meg van győződve, hogy csupán kevés idő forog szóban, annak van biztos vigasztalása, melyre támaszkodhaiik. Minden attól függ, hogy a mi drága Krisz­tus Urunkban bizzunk. mert ő feltámadott s az Atya jobbján ül. hogv minket örökké üdvözítsen. Erre segélien bennnünket a mi kegyelmes Istenünk s Atyánk a Jézus Krisz­tus által. Dr. Luther Márton egyházi beszédeiből. Protestáns napi sajtót című múlt heti cikkünket a Református Élet és az Evan- gélius Élet is közölte. Reméljük, hogy a felette fontos ügv nem fog elaludni, ha­nem belátható időn be'ül valósággá érik! Az országgyűlés felsőházának alel- nöke D. báró Radvánszky Albert egye­temes felügyelőnk, a képviselőház elnö­ke pedig Sztranyavszky Sándor dunánin- neni egyházkerületi felügyelő lett. Lelkészavatás. D. Kapi Béla püspök május 3.-án Győrött avatta, lelkésszé Remete László végzett teológust, kit a fancsali gyülekezet hívott meg segédlel­késznek. Tanítói kitüntetések. A kormányzó Horváth Sándor győri tanítót és vitéz Szalay Jenő ambrózfalvi kántort tartalé­kos viszonyban századossá léptette elő. — Molnár Jánost, a békéscsabai egyház igazgató-tanítóját pedig a Magyar Tu­dományos Akadémia a Wodiáner-díjjal s a közokt. miniszter elismeréssel tün­tette ki. Terjesztőink eddig Budapesten 127 előfizetőt gyűjtöttek. Ebből az óbudai gyülekezetre eddig is 65 esik. Győr. Május 5.-én, sajtóvasárnapon a délelőtti istentiszteleten Kemény Lajos budapesti esperes, az Evangélikus Élet szerkesztője prédikált. Ugyancsak ő tar­tott sajtóelőadást a délutáni vallásos estélyen is, amelyen Fodor Kálmán kar­nagy Bach-darabot orgonáit, H. Kiss Margit pedig szólót énekelt. Celldömölk. A szombathelyi ev. ifjú­sági egylet május 5.-én adta vissza a celldömölká ev. ifj. egylet baráti látoga­tását, mely alkalommal a d. e. tartott istentiszteleten Kutas Kálmán szombat- helyi lelkész hirdette Isten igéjét, este ugyancsak ő tartott előadást az iskola kettős termében. Szavaltak s egyfelvo- násos színdarabot mutattak be a szom­bathelyi ifj. egylet tagjai, kik a délutáni kirándulás alkalmával is együtt voltak a vendéglátó ifj. egyesület tagjaival s a hittestvéri barátság meleg érzéseinek ál­dását éreztették. Budapest-Zugló. A T emplomépitö Egyesület májusi szeretetvendégségéri Szuchovszky Gyula egyesületi igazgató megnyitó szavai után dr. Szuchovszky Lajos lelkész „Rodostói emlékeim“ cí­men tartott személyes tapasztalatai alap­ján szerzett előadást. Schwack Nándor rendezésében nagyon jól sikerült gyer­mekjelenetek szórakoztatták a megje­lenteket. Pálmay Kálmán polg. iskolai igazgató, előadóművész szereplése után Polster Márta művészjelölt énekelt Se­rényi Emma zongoratanárnő kíséretével, majd Forray István zeneakadémiai hall­gató tárogatózott. A templomalap 150 P-vel gyarapodott. A háziasszonyok bő­séges lakomában részesítették a mintegy 300 megjelent vendéget. Budapest-Angyalföld. Az ifjúsági kör április 28.-án szépen sikerült hazafias ünnepélyt rendezett gazdag műsorral. Székesfehérvár. A böjti időszakban a helybeli ev.. gyülekezet 7 vallásos estét tartott a templomban. Az estélyeken szerepelt az alkalmi énekkar v. Muray Endre vezetésével; szavaltak: Akóts Nelly, Balatinácz Klári, Csitkey Kató, Javornitzky Ircsi, Zugor Klári, Zugor Magda, Elst András, Endrődy Kálmán, jurenák Imre, Somfai Aladár, Taag Ede középiskolai tanulók és saját költemé­nyét szavalta: Teke Sándor tanár, ifj. egy!, ügyv. elnöke. Előadásokat tartot­tak: böjt 1 vasárnapján „Akik virágokat szórtak eléje“ címen v. Muray Endre presbiter, reálisk. tanár. Böjt 2. vasár­napján „Akik ruhájukat terítették le előtte“ címen Kardos Gyula balassa­gyarmati evang. alesperes-lelkész. Böjt 3. vasárnapján „Aki kincsét adta néki“ címen Szabó Dezső helybeli ref. hitok­tató-lelkész. Böjt 4. vasárnapján „Aki hajlékát nyitotta meg előtte“ címen Irá­nyi Kamill helybeli ev. lelkész. Böjt 5. vasárnapján „Aki a csókját adta néki“ címen Tóth Kálmán sárkeresztesi ref. lelkész. Virágvasárnap „Aki ecetet nyúj­tott néki“ címen Borbás Antal m. kir. földkész és nagypénteken este „Aki sírját adta néki“ címen Kovács Gyula helybeli ev. s.-lelkész. A vallásos esték mindegyikén nagyszámú közönség vett részt felekezeti különbség nélkül. Enying. A missziói gyülekezet köz­ponti imaházára legutóbb Pápáról, Győr­ből, Lébényből, Lepsényről és Budapest­ről 114.50 P adomány érkezett. Komárom. Bensőséges ünnepe volt az elmúlt vasárnap a komáromi egyház­nak. Díszközgyűlésén ünnepelte felügye-’ lőjét, Vétsey Ede ny. altábornagyot, ki tíz éve viseli e tisztséget s ki ez évfor­duló alkalmából közel 3000 P (három­ezer) értéket képviselő nagy adományá­val örökítette meg nevét az egyházukat szerető áldozatos jóltevők sorában. A szeretett felügyelőt váratlanul érő meleg

Next

/
Oldalképek
Tartalom