Harangszó, 1934

1934-04-22 / 17. szám

HARANGSZÓ Főtisztié3 Kéit.Dr«Antal »njarSlt urnáit TSi • puJjtrvÄ “*** Lelkész, Gyón. Cikk az ajánlott idő­ben jön. Eddig az anyagtorlódás tette lehetetlenné a közlését. — M. D. Cell- dömölk. Köszönjük a beküldött költemé­nyeket. Sorkerültével jönnek. HARANGSZÓ PERSELYE. A „Harangszó“ terjesztésére a következő adományok folytak be: Reidinger Konrád Dombóvár, Ambrus József Celldömölk, özv. Varga Istvánná Répcejánosfa 10—10 fill. — Smidt György Győrujfalu, Rosta Bognár János Kemenespálfa, Szűcs Gábor Ősi 12—12 fill. —: Szelenits Lajos Nemeskér 14 fill. — Kozma Jolán Győr, Klenjanszky Já­nos Jászberény, Jakab József Beled, Lang Lajos Budapest, Bállá Gyula Ta- bajd, özv. Búza Józsefné Szombathely, Coriáry István Debrecen, Molnár Imre Pankasz, Pósch Zsigmond Keszthely, Benkő Béla Keszthely, Berta János Ti­hany, Gyurátz Lászlóné Komárom, Var­ga Lajos Beled, özv;. Berke Józsefné Szentgotthárd, ifj. Győrffy József Boba, Oravecz Margit Bicske, Braun Károlyné Szentgotthárd, Benkóczr Dániel Batto- nya, Prehauser Mátyás Lébény, Béres Í ános Répceszentgyörgy, dr. Wiczián )ezső Sopron, Kun Dénes Kemenessöm- jén. Kellner Béla Ormospuszta, Peiler Jenőné üyörköny, dr. Malasits Gyula Pécs, Kemény János Nemeskér, Joó Gyu­la Nemeskér, Bakk Lászlóné Nemeskér, Schmickl Terézia Lajoskomárom, Ajkay Jenöné Szentgotthárd, Weiczel Miklós Ujdombóvár, Zenovicz Karolin Budapest, Holzhammer István Győr-Révfalu, Vö­rös István Répcelak, Bejek János Székes- fehérvár, Nagy Endre Pápa, Jakus János Győr, Éger Károly Győr, Macher Sándor Győr, Boros János Csönge, Mizerák Ist­ván Tab, Szemerei György Lajoskomá­rom, Póczy János Győr, Farkas Sándor- né Balatonalmádi 20—20 fül. — Özv. Mészáros Istvánná Pókafa, Dömötör Lászlóné Szeremle, özv. Lázár Jánosné Sárkeresztur, Ágoston János Veszprém, Jurtsó Gyuláné Tét, özv. Horváth Dé- nesné Pápa, Mayer Károly Sopron, Einbeck Imre Komárom, özv. Németh Istvánná Győrujfalu, Dóka József Győr, Pánton Józsefné Moson, Hajós Gézáné Keszthely, László János Vönöck, Ments Lajos Mesterháza, Kovács Sándorné Külsővat, Szabados György Tapolca, özv. Borsody Istvánné Levél 22—22 fill. — Dobronics Lajos Dömötör 24 fill. — Szabó Antal Győr, özv. Gulyás Lajos- né Ujmalomsok, dr. Schäfer Henrikné Kölésd 30—30 fill. — Kiss Sándor Cell­dömölk, Kalbács István Celldömölk 32—• 32 fill. — Kecskeméti Ilona Pesterzsébet, Molnár Ernőné Salamonfa, Toman Mi­hály Tordas, Wallner Jenő Kaposvár 40—40 fill. — Id. Schnitz György Lajos­komárom 50 fill. — Kovács Dénes Győr, Holéczy Jánosné Balatonarács, Nagy Sándor Celldömölk, Takács János Sár­vár, Tóth Kálmán Szentgotthárd, Freisz- lingér Irma Győr, Edelényi Béla Ágfalva, László Lajos Cdtdömölk, Berkes János Kadarkút, Gölöncsér István Füzesgyar­Géza i'Ar 1934 április 22. MÁTIS SÁNDOR érc- és fakoporsó raktára BELED, Fő-utca. Állandóan dús választék érc-és fakoporsókban, szemfedókben és sírkoszo­rúkban, valamint az összes temetkezési cikkekben. mat, Ravasz Ferencné Orosháza, özv. Futácsy Lajosné Zalaszentgrót, özv. Weisz Kornélné Győr, özv. Laucsek Já­nosné Pécel, Kovács József Gyomoré, Kocsis Sándorné Kopácsi-major, Csapó István Ujmalomsok, özv. Sülé Péterné Magyargencs, Csepregi Sándor Celldö­mölk, Okályi Alolfné Bratislava, Brunner József Nagyatád, ifj. Gyurátz Jánosné Gór, Bernáth fstván Hegyfalu, Vörös Im­re Győr, Gyarmathy László Győr, Albrecht Rezső Bucsatelep 60—60 fillér. — Özv. Szép Imréné Tét 70 fill. — Özv. Schleifer Imréné Szombathely, özv. Ke- nessey Jenőné Bonyhád 72—72 fill. — Mockó Julianna Tordas 80 fill. — Alsó­borsodi , Csorba Györgyné Halimba 88 fill. — Özv. Gáspár Imréné Bük, Totth Ilonka Budapest, Brózsa János Putnok, özv. Madár Jánosné Kisbaráthegy, Biró Guláné Zalaszentgrót 1-—1 P. —• László Károly Jánosháza, Kiss István Pápa, vi­téz Szijj Gyula Bakonyszentlászló, Sár­kány Tibor Kecskemét, Fiedlfer Erzsébet Kőszeg, Györkös Sándor Celldömölk, Zakóts István Pápa 1.20—1.20 P. — Ev. Gyülekezet Tárnokréti offertórium 1.29 Kiss Imre Kisújszállás, id. Mózes Gyula Kisbaráthegy 2—2 P. — Király Erzsébet Sárvár, özv. Nénberger Ernőné Sopron 2.20—2.20 P. — Klein Miksa Rigyác 3 P. — Akóts Jánosn Székesfehérvár, Dubroviczky Erzsébet Pásztó 3.20—3.20 P. — Kasper József Ruszt 3.60 P. —- Gede Kálmán Gyomoré 2.40 P. — Ko- ritsanszky Ottó Budapest 5 P. — Dr. Matolcsy Sándorné Kaposvár, Zimmer­mann Péter Sárvár 5.20—5.20 P. — Tim József Szeghalom 6. P. VIRÁGOT Szives pártfo­gást kér STIX Deák-ti Telefon A „Haraa legszebbet, kosarakat, csok­rokat, koszorúkat díszes kivitelben legjutányosabban NÉ-nél kaphat, Győr tea 6. Baross-út 34. 9-46. Telefon 9-44. igszó“ előfizetőinek 10 % engedmény 1 Sylvester-féle bibliai lexikon teljesen hibátlan kötött példánya nagyon olcsón eladó. Rettmann Farkas lelkész, Hidas, Baranya megye. Főzésben és háztartásban jártas, kö­zépiskolát végzett, intelligens árva leány ajánlkozik gyermekek mellé vagy magá­nos urinőhöz. Cim válaszbélyeg ellené­ben a kiadóhivatalban. 1—1. HARMADIK KIADAS! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1 B KAPI BÉLA EKESSEG A magyar evangélikusok imakönyve -- 510 oldal. Új olcsó ára művészi kötésben 5 P. LUTHER MÁRTÓ N születésének 450-ik évfor­dulójára a magyar evangé­likusok nagy püspökének imakönyve jubiláris olcsó kiadásban jelent meg. — Kapható minden könyvkereskedésben! Méhner-léle imakönyvvállalat kiadása, BUDAPEST. Az eredeti kisméretű Luther-rózsák állandóan kaphatók. Viszonteladóknak darabja 35 fillér. — Cím: Jánosa Lajos vésnöki müintézete. Bélyegzők, jelvények és zászlószegek gyártása. Szombathely, Nagy kar-utca 6. sz. Főszerkesztő : TÚRÓCZY ZOLTÁN. Felelős szerkesztő és kiadó : SZABÓ JÓZSEF. Főmunkatársak : NÉMETH KÁROLY, PASS LÁSZLÓ, Dr. SCHLITT GYULA, SZENDE ERNŐ. Kéziratokat nem adunk vissza. Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata, Győr. Evangélikus konflrm. emléklap Í4X26 16 fill., 29X36 20 fill., 32X42 szines 80 fill, tflestamenlom 70 fillér. Teljes Biblia 1.80 P, díszes vá­szon 5 P, bőr 10 P. Evang. énekeskönyv 3.80, 4.80, 10 és 14 P. Gyurátz Lelkivezér 2.90.6.80, bőr 12 P. Sántha Imakönyv 2 és 4 P. Raffay Imakönyv 4.50, 5, 10 és 14 P. Kapl: Békesség. Uj kiadás. Bibliai könyvjelzők, levelezőlapok 10 fill. Falimondások KIS TIVADAR KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN PÁPÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom