Harangszó, 1933

1933-01-29 / 5. szám

Főtiszt.és Mélt.Dr.Antal Gáza ref.püsp!}*: urnák PAPA HARÁNGS2Ó 1933 január 29. MATIS SÁNDOR Állandóan dús választék érc- és fakoporsókban, érc- és fakoporsó raktára szemfedőkben és sirkoszo- __ „ rákban, valamint az összes Hí 111m99 fO-UlCa, temetkezési cikkekben. Ruhaadományt a Theológusok Ott­honának a múltban gyakran küldtek theológusaink áldozatkész jóakarói. Leg­utóbb ilyen adományt Újhelyi Kálmán- nétól (Sopron) kaptunk, aki 6 drb. új gallért adományozott; a másodikat pedig Győrből küldte a lelkészi hivatal útján egy névtelennek maradni akaró győrbel- Városi jóltevőnk: egy szép fekete zsaket­tet küldött egy theológusunk részére. Hálás szeretettel köszönjük az adomá­nyokat. Terményárak Budapesten jan. 22.-én: búza 13.1(í—14.90, rozs 6—6.10, takar­mányárpa 8.80—9, sörárpa 9.50—12.50, egyéb árpa 8.60—12.50, zab 8.80—9.25, tengeri 6.65—6.85, korpa 6.10—6.20 pengő métermázsánként. Szerkesztői üzenetek. Cs. L. Ne bántsd a keresztet. Cikkét három okból nem közölhetjük. Először, mert nem irta alá a nevét s névtelen Írá­sokat lapunk nem közölhet. Másodszor, mert tárcarovatunk, ahova írása tárgyá­nál fogva való volna, most egy évig le van foglalva a folyó elbeszélés számára. Harmadszor, mert a hivatkozott karco­latban említett ügyet lezártuk. — Rá­baközi. Versei közül a Hóval fedett há­zak címűt közöljük, ha megírja nevét. De sjessen, míg hóval fedettek a házak. Neve birtokában aztán, ha akarja, meg­tehetjük, hogy csak ,,Rábaközi“-t Írunk a vers alá.—Sz. J.: Győz a szeretet. Mi­vel a most folyó, kb. egy évig tartó el­beszélés után már egy másik, szintén hosszabb tárcát vettünk előjegyzésbe, elbeszélése közlésére belátható időn be­lül nem kerülhetne sor. Verse majd jön­ni fog. — K. Gy.: Naplótöredék. Hálás köszönet. A lap következő számaiban egy másik naplót közlünk. Utána, kb. február végén — erre kerül a sor. — ß. S. Mk. Köszönjük meleg egyházsze­retettől sugárzó levelét. A tényeit hírro­vatunkban közöltük, amennyire terünk engedte. Isten áldását kérjük a buzgó gyülekezet életére. — Dr. W. Gy. Mivel lapunk 4. sz. a Karcolatok r.-ban azonos tárggyal foglalkozott, cikkét ezúttal nem közölhettük.. — Sch. J. Györköny. A cik­ket köszönjük. Mihelyt lehet közöljük. — K. D.-né: Hófúvásban. A költemény jönni fog. — S. E.-né. Ének című versét kö­szönettel közölni fogjuk. A Harangszót a versközlésben elsősorban nem művészi szempontok vezetik, hanem inkább, hogy gyülekezeteink vallásos esti programm- jához szavalásra alkalmas költeményeket adjon. Ezért Üzenet című versét, amely még hozzá egészen egyéni tárgyú is, nem közölhetjük. A HARANGSZÓ PERSELYE. A „Harangszó“ terjesztésére a következő adományok folytait be: Kádár Etelka Pápa, Weiczel Miklós Ujdombovár, Glázer Edit Zalaegerszeg, Bazsó Ferenc Pápa, Kaluzsa Etuska Aszód, Bangó József Zalaegerszeg, Var­ga Sándor Répcelak, Mesterházy Károly Sopronnémeti, Horváth István Pápa, Vi­da Ferenc Balf, Sándor József Kemenes- magasi, Jánossy- József Kemenesmagasi, Bokányi Károly Bőnyrétalap 10—10 fill. Pető Imre Celldömölk, Pónya Sándor Komárom \ß—12 fill. — Puxbaum Jenő Győr, Bellavits Ilonka Devecser, Varga Endre Sárvár, Szabó Károly Csögle, özv. Szeless Jánosné Keszthely, Csány Imre Gyömrő, Szkok Pálné Bicske, Saguly Károly Bpest, Kiss Gyula Bpest, Sala­mon Juliska Győr, Kobialka György Du- napentele, Péter István Bpest, Pellek Mi­hály Győr, Elschléger Elemér Nagykő­rös Horváth János Visztamajor, Guczi Jánosné Szeged, id. Prehauser Mátyás Lébény, Pongrácz Ernő Pápa, Tamás Károly Sárvár, Haffner Györgyné Kölesd, Káply Elemér, Löffler Mátyás, Zrim Ádám Szentgotthárd, Nemes Jenő Szom­bathely, Albert Jánosné Dunaföldvár, dr. Farkas Béláné Győr, Hofbauer Mihály Lajoskomárom, Fleck Károly Kőszeg, Mezei József Újpest, Éder Gézáné Dá- vidháza, Kovács Károlyné Pápa, Hajas Elek Nagysimonyi, Molnár Imre Ukk, Felde Imre Szólád, Nagy Lajos Szentan- talfa, Kuszenda Béláné Balatonkenese, Konczos Gellért Tóváros, özv. Kertész Lajosné Kispest, Heuk Ödön Bpest, Boda János Bpest 20—20 fill. — Erdélyi Sán­dor Sárvár, özv. Török Imréné Sopron- bánfalva, Schrantz Samu Sopronbánfal- va, Mórotz Sándor, Horváth Erzsébet Bpest, Somogyi György Hegyeshalom, Pethő Ferenc Celldömölk, Sillye Jánosné, Somogyi József Pápa, Major Edéné Szi­getvár, Pálfy Józsefné Kisfalud, Borsodi Kálmán Makó, Takács Sándor Kőszeg, Széles Imre Répcelak, Horváth Józsefné Kámon, Remete Kálmán Sárvár, Vadász István Celldömölk, Szigeti Mihály Ötte- vény, Novák István Zánka, Erdős Sán- dorné Győr, ifj. Róth Mihály Bana 22— 22 fill. — König Henrik Ujdombovár 24 fill. — Szabó Jenő Szentgotthárd, Bók­kon Pál Csönge 30—30 fill. — Polgár Jó­zsef Körmend, Mesterházy Elek Ostffy- asszonyfa, Conrád Oszkár Sopron, Ko- czor Ferenc Jobbaháza, Tóth Lajos Győr, Gulyás Nándorné Nagykanizsa, Sümeghy Gyula Celldömölk, özv. Orosz Lajosné Tét, Remete Karolin Szil, Weller Dániel Győr, Hajdú Józsefné Debrecen, Csatári Lajos Pápa, Trogmayer Károly Győr, Zatykó Mária Balassagyarmat 32—32 fill. — Jakab Imréné Bpest 40 fill. — Fe­kete Sándor Répcelak 50 fill. — Horváth Károly Csurgó, Kiss Lajos Szentgotthárd, Györgyi Sándor Meszlen, Kövesy Lajos Lövő, Finger Rudolfné Jászberény, Bene Károlyné Ajka, Palkovics Gyuláné Mát- ranovák, Kúh György Veszprém, Szakáts Pál Sárvár, Dezső Jolán Pápa, Simon Jenő Sopron, Keres László Ujdombovár, dr. vitéz Vida Elemérné Komárom, özv. Magyar Lajosné Zalaegerszeg, Varga György Románd, özv. Gravátsch Ágost- né, özv. Spratek Lipótné, Szente Károly Sopron, Szollár Pál Györszabadhegy, Csikor Lajos Celldömölk, özv. Horváth Sándorné, özv. Mihátsi Pálné, Németh Károly Celldömölk, özv. Kiss Imréné, özv. Hajas Endréné, R. Nemes Istvánná Pápa, Rácz Róza Sárvár, Mészáros Fe­renc Enying, Palkovics Julia Szarvas, 60—60 fillér. Szappan, fésű, kölnivíz, parföm és borotválkozó eszközök nagy válasz­tékban legolcsóbb napi áron kaphatók az „Erzsébet“ drogériában Győr, Erzsébet-tér 13. sz. Aki • hirdetést felmatatja, vásárlásánál 3 ssázaiák engedményben részesüli PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A budapesti evangélikus egyházme­gye alulírott elnöksége pályázatot hirdet a budapesti egyházmegye területéhez tartozó u. n. „északi (Csillaghegy-Szent- endre és környéke) és déli (Dunaharasztii és környéke) missziói kör“ egy-egy ren­des lelkészi állására. A szolgálat nyelve magyar. Az állás jövedelme a választó egyházmegyei közgyűlés által megálla­pítandó, ezidőszerint előreláthatólag egyenként évi három ezer pengő kész­pénz lesz, melyben a lakbér bennfoglal- tatik- A bányai egyházkerület Ielkészvá- lasztási szabályrendeletének megfelelően felszerelt pályázati kérvények a buda­pesti egyházmegye esperesi hivatalánál (VII., Damjanich-u. 28b.) folyó év ja­nuár 31.-ig adandók be. Budapest, 1933. január 16. Dr. Mikler Károly ehm. felügyelő. Kemény Lajos: esperes. 2—2 Melyik postamester volna hajlandó' egy ev. lelkésznek fiát — a soproni pos­taigazgatóság területén — kiadóhivatali segédnek felvenni. Az e szándékát és fel­tételeit szíveskedjék e lap kiadóhivata­lával tudatni. 1—3 A finn nép lelke szólal meg Oravala : „A paraszt tpróféta" c. művében. - Megrendelhető: br. Podmanlcxky Pál, Sopron VIRÁGOT Szives pártfo­gást kér legszebbet, kosarakat, csok­rokat, koszorúkat díszes kivitelbenlegjutányosabban STIXNÉ-nél kaphat, Győr Deák-utca 6. Baross-út 34. Telefon 9-46. Telefon 9-44. A „Harangszó“ előiizetőinek 10°/o engedmény! Főszerkesztő: TÜRÖOZY ZOLTÁN. Felelős szerkesztő és kiadó : SZABÓ JÓZSEF. Társszerkesztők : NAOY MIKLÓS, NÉMETH KÁROLY Főmunkatársak: FASS LÁSZLÓ, Dr. SOHLITT GYULA, SZENDE ERNÓ. Kéziratokat nem adunk vissza. Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata, Győr;. Andiássy-út 24. — Telefon 7-68.

Next

/
Oldalképek
Tartalom