Harangszó, 1933

1933-04-30 / 18. szám

Főtiszt.és uéit.Dr.Antal Géza HArangszó 1933 április 30. ref.püsFÖlc urna* PÁPA MATIS SÁNDOR érc- és fakoporsó raktára BELED, Fő-utca. Állandóan dús választéki érc- és fakoporsókban,1 szemfedökben és sirkoszo-l rúkban, valamint az összes! temetkezési cikkekben.! Épülhet-e evangélikus imaház Lenti­ben? Hálás köszönettel elismerem és nyugtatom a lenti-i evangélikus ima­házra a zalaegerszegi evangélikus lelké­sz! hivatal útján küldött következő ösz- szeget: A pusztaszenlászlói evangélikus gyülekezet adománya 24.50 P. A kegyel­mes Isten áldja meg az adományt és az adományozókat egyaránt. Nagy Miklós ev. lelkész. Konfirmációi ajándékul nagyon alkal­mas a győri evang. egyházmegye Bel- missziói Szövetség által kiadott „Erős vár a mi Istenünk“ című gyermekima- könyv. A teljes vászonkötésü, gazdag aranyozásé imakönyv ára az eddigi 1.50 P helyett 1 pengő. Kapható Kiss Samu nagybarátfalui lelkésznél (Győr vm.) és Kis Tivadar pápai könyvkereskedésében. Uj konfirmációi lapokat ad ki Vértesi Zoltán magyarbólyi lelkész cm. nagyságban, ízléses, csinos kivonatban. Egyes példány ára 50 fillér, 10 példány­tól kezdve darabja 40 fillér. Megrendel­hető: Vértesi Zoltán Magyarbóly, Bara­nya vármegye. A Virágszövetség, mely temetési és egyéb virágajándékok megváltásából lé­tesült, Isten iránti hálával eltelve s az ő megsegítő kegyelmében bízva megkezdi öreg embertársainkat gondozó munkáját. Amint kellő számú jelentkezés történik, megnyitja a Cegléd mellett fekvő Kámán szőlőben az Idős Nők Otthonát. Akik csendes elvonultságban, evangéliumi szellemű családias közösségben óhajtják öreg napjaikat élni, itt elérhetik azt. Havi ellátási díj — különleges ápolás vagy diéta nélkül — 50 pengő. Ebbe lakás, élelmezés, világítás és mosás értendő. Válaszbélyeggel ellátott kérdezösködés- re Mokroy Eszter úrhötgy ad felvilágosí­tást, Budapest, I., Társ-utca 6. sz. Terményárak Budapesten 1933. ápr. 24.-én: búza 13.55—15.15, rozs 6.50— 6.60, takarmányárpa 8.60—8.80, sörárpa 10.75—12.50, egyéb árpa 9.75—11, zab 8.50—8.70, tengeri 6.80—6.90, korpa 5.85—5.95 pengő métermázsánként. HATÁROKON TÚL. Angolország. Az Evangélomi Unió most tartotta 14. egyetemközi konferen­ciáját az angol egyetemek ifjúsága szá­mára. Az ország minden egyeteme elkül- dötte a maga képviselőit. Francia, német, svájci, lettországi, norvégjai és indiai egyetemi hallgatók is voltak jelen a kon­ferencián. — Angliában erőteljesebb mozgalmat akarnak indítani az oroszor­szági vallásüldözések ellen. Kalifornia. A legutóbbi nagy földren­gés az evangélikus egyházaknak is közel 3 millió dollárnyi kárt okozot. A kárval­lottak felsegélyezésére az amerikai evan­gélikus körökben megindult a mozgalom. Kína. Az északnyugati tartományok egyikében, Shansiban nagy éhínség pusz­tít. A keresztyén missziói állomások min­dent elkövetnek a nyomorúság enyhíté­sére. családi értesítő. Halálozás. A szlovenszkói ev. egyház egyetemes püspöke, dr. Fajnor Dusán életének 58-ik, püspökségének ötödik esztendejében váratlanul elhunyt. Ugyan­abban a betegségben halt meg, mint elődje, Zoch püspök: fehérvérűségben. A megboldogult három félévet végzett a budapesti jogi karon, két félévet a böl­csészeti karon, azutáh lépett a theoló- giára. Rostockban egy évet töltött D. Kapi Béla püspökünkkel együtt. Fajnor püspök krisztusi érzülete közismert volt, a magyarhoni evang. egyházzal a baráti viszonyt ápolta. A pozsonyi kórházban halt meg, Modorban temették el nagy részvéttel a nagyhét szerdáján, április 12.-én. Koporsója fölött Csobrda püspök beszélt, németül Scherer János esperes, magyarul Endreffy János búcsúztatta. Béke lengjen porai felett. — Amint érte­sülünk utódjául Jurkovics Vladimir po- zsonymegyei főesperest jelölik, akire a magyar es német evangélikusság is sza­vazni fog. HARANGSZÓ PERSELYE. A „Harangszó“ terjesztésére a kővetkező adományok folytait be: Özv. Pribay Ferencné Dombóvár, Zimmer­mann Hermann Nagykanizsa, Hetyesy Lajos Bük 80—80 fill. — Kovács Lidia Lébény, Ádám Antalné Kecél, Lázár Pál Győr, Honétzy Margit Tokaj, Ev. Le­ányegyház Nagyacsád, Mihályka Lajos- né Nagylózs, Rajman Kálmán Marczali, Mayer Lajos Nagykanizsa, Tytte Béláné Győrszentiván, özvi. Gina Mihályné Györszentiván 1—1 P. — Havay Jenő Balassagyarmat 1.02 P. — Winkler Irma Szombathely, Zakóts István Pápa, Far­kas Sándorné Balatonalmádi, László Ká­roly Jánosháza, özv. Csizmadia Józsefné Rákospalota, Király Erzsébet Sárvár, Czink Mariska Szend 1.20—1.20 P. — Virizlai Józsefné Győrszentiván 1.30 P. — Özv. Ebner Gyuláné Pilis 1.60 P. — Özv. Biró Pálné Szombathely, özv. Me­zőtúr Pálné Szombathely, Stromp Mik­lós Siklós 2—2 P. — Gáspár József Ruszt 3.60 P. — Ev. Missziói Egyházközség Siklós 4 P. Terjesszük a „HARANGSZÓ“-t! Békésmegyei áll. tanítónő a németi nyelv tudásai és zenei képzettséggel, Du­nántúlon, ev. iskolánál állást keres. Cím válaszbélyeg ellenében a kiadóhivatal- Kukmérban. 2—2 VI Szives pártfo­gást kér STIX Deák-ti Telefon A „Harar RAGOT legszebbet, kosarakat, csok­rokat, koszorúkat díszes kivitelbenlegjutányosabban NÉ-nél kaphat, Győr itca 6. Baross-út 34. 9-46. Telefon 9-44. gszé" előlizetfiinek 10 °/o engedmény 1 Egy a háború által minden vagyonátl elvesztett hittestvérünk végső szükség-l bői vevőt, vagy közvetítőt keres értékes! mesterhegedüjére. Érdeklődők írjanak azl Ev. Lelkészi Hivatalnak Szentgotthárdra. 1—3| Evang. fiatal lelkészcsalád Burgen-1 Iandban, elismert egészséges vidéken, I a nyári hónapokban két kosztosgyerme-1 két vállal. (Vagy két fiút, vagy két I leányt. Testvéreknél nemi különbségi nem határoz). A gyermekek jártasságra I tehetnének szert a német nyelvben. Zon-I gprahasználat a parochián. ■' Feltételek | megegyezés szerint. Közvetít a szerkesz­tőség, esetleg Rájter János főesperes I Kukmérban. 1—2 Halássz István sxí/gyártómesíer, BELED. Lószerszámok kaphatók minden ki­vitelben, úgyszintén javítást elfogad. Főszorkosztő: TürtÓOZY ZOLTÁN. Felelős szerkesztő és kiadó: SZABÓ JÓZSEF. Társszerkesztők : NAOY MIKLÓS, NÉMETH KAUOLY Főmunkatársak: PABB LÁSZLÓ, Dr. OOHLITT GYULA, SZENDE ENNÓ. Kéziratokat nem adunk Yissxa. Vitéz Szabó és Uzsaly könyrnyomdavillalata, Győr, Andrássy-út 24. — Telefon 7-6S Új orgonákat a legújabb csőrendszer szerint, vala- [ mint mindennemű orgonajavítást, tisztogatást, han- : golást, új regiszterek behelyezését, harmonium és | zongorajavítást, hangolást mérsékelt árban, kedvező | fizetési feltétellel, jótálással, lelkiismeretesen végez f orgonaépítő ^ Szombathely. Munkamegtekintés díjtalan! Alapútatott 1848-ban. ; jjh

Next

/
Oldalképek
Tartalom