Harangszó, 1932

1932-01-17 / 3. szám

HARANGSZÓ Föti3Zt.ú3 Méli.Dr.Antal Géza ref.püspök urnáit pA?a Í932 január 17. MÁTI8 SÁNDOR érc- és fakoporsó raktára BELED, Fő-utca. Állandóan dús választék érc- és fakoporsókban, szenvedőkben és sirkoszo- rúkban, valamint az összes temetkezési cikkekben. családi értesítő. Halálozás. — Veres Ádám iloki lel­kész a jugoszláviai tót egyház megvá­lasztott püspöke nov. 3.-an meghalt. — Lustyik János ev. kántor és ny. tanító életének 61 évében dec. 23.-án Pilisen meghalt. — Smikli János ny. ev. tanító dec. 5.-én 88 éves korában Győrött el­hunyt. — Hrabovai Hrabovszuy István, volt kir. közjegyző a felsővasi egyház­megye volt telügyelője Felsőőrön 80 éves korában hirtelen elhunyt, Szerkesztői üzenetek. özv. M. S.-né Székesfehérvár. A be-. küldött összeggel 1932. jún. 30.-ig lett rendezve előfizetése. — Sz. L. Kemenes- magasi. A beküldött összeggel folyó év végéig rendezve van. Az 50 fillért ter­jesztésre könyveltük. — „W“ Lelkipász­tor hátráléka az 1930. és 31-i évekre 26 P. 'Erre jóváírva a jan. 7.-én beküldött 5 P. Esedékes 1932-i első negyed, tehát összesen 26 P. A Harangszóra beküldött 5 P összeggel 1931. dec. 31.-ig rendezve. Esedékes 1932. jan. 1.-től. — ivi. L. Zala- szentgrót. A beküldött összeged f- év jun. 30.-ig van rendezve az előfizetés. — ü. A. D. A beküldött összeggel 1931. dec. 31.-ig lett rendezve. Esedekes 1932. január 1.-től. A HARANGSZÓ PERSELYE. A „Harangszó*' terjesztésére a következő adományok folytait be: Simon Józsefné Székesfehérvár, Ban­gó József Zalaegerszeg, Gyenge Károly- né Eger, Horváth Elek Kispest, Sándor József Kemenesmagasi, Hlinák Jánosné Aszód, Bokányi Károly Bönyrétalap, Schnitz András Lajoskomárom 10—10 fill. — Karáth Lajos Felsömesteri, Kalu- zsa Etelka Aszód 12—12 fill. — Mód János Beled, Mihalovits Jenőné Debre­cen, Varságh JáHos Budapest, özv. Pfeif­fer Ferencné Szepetnek, Seregély István Szepetnek, Kovács Károlyné Pápa, Var­ga Endre Sárvár, Scháberl János Szent- gotthárd, Salamon Juliska Győr, Haaz Ádámné Paks, Torda Mihály Aszód, Csány Imre Gyömrö, Bulla Dániel Pápa, Nagy Kálmán Nagyacsád, Nemes István Sopronbánfalva, Varga Elek Sopron, Gál Lajos Királd, Hofbauer Mihály Lajosko­márom, v. Répcevölgyi Dénes Kaposvár, Nagy Izabella Kőszeg, Hammer Gyula Kőszeg, Varga Sándor Répcelak, Mórotz Gyula Torony, Löffler Mátyás Szent- gotthárd, Nagy Lajos Alszopor, Németh Béla Vásárosfalu, dr. Tóth Lajosné Urai- ujfalu, özv. Farkas Györgyné Sopronné- meti 20—20 fill. — Macher Kálmán Győr, Dönsz Adél Miskolc, Galló István Szombathely, Mórotz Sándorné Buda­pest, Gologi Istvánné Kiskőrös, özv. Revaló Jánosné Kiskörös, özv. Gaál Lászlóné Csánig, Novák István Zánka, özv. Moór Pálné Répcecsáford, Korok- nyai József Zalabér, Karkus Jánosné Tótkomlós, Major Edéné Szigetvár, Nagy István Alsóság, Fanton Józsefne Moson, borsody István Levet, Fuhr József Saj­toskai, Palatínus Rezső Pécs, dr. Kraj- csovicn Józsefné Szombathely 22—22 ml. — Kunoss Endre Győr, Weller Dá­niel Győr, Moritz Gyula Boba, Siimeghy Gyula Gelldömölk, Polgár József Kör­mend, Hajdú Józsefné Debrecen 32—32 fül. — Korontos Miklós Fonyód-Belate- lep 40 filler. — Koroknyai Annus Zala- ber, Szakái László Kemenesmagasi, Mel- kovits Sándor Tényöfalu 50—öO till. — Fekete Ilona Győr, Haiden Józsefné Bu­dapest, Nadassy Kálmán Budapest, Kü- csan István Booa, Varga László Abauj- szantó, Kiss Lajos Szentgotthárd, Mé­száros Ferenc Kápa, Dezső Jolán Pápa, Kácz Róza Sárvár, Szabó Sámuel Buda­pest, dr. Scholtz Oszkár Budapest, Ka- nicsar József Budapest, Dobránszky Jó- zsetne Győr, özv. Schöpf Gusztávné Győr, Einzig Miklós Szolnok, Iker György Sarszentlörinc, Garamvölgyi Fe­renc aünteg, Németh György Keszthely, Kiss Lajos Kemenesmagasi, Ambrus Ist­ván 1 üskeszentpéter, Páli Sándor Ka­posvár, Tamás Károly Sárvár, Nagy Pálné Pápa, Kiss Imréné Pápa, özv. Ha­jas Endrene Pápa, Körös László Györ- szabadhegy, Talabér Lajos, Szarka Im­re, Mészáros Lajos, özv. Mihátsi Pálné, özv. Horváth Sándorné, Csikor Lajos Celldömök, Szilvásy Dénesné Farád, No­vák István Zalatárnok, Luttenberger Já­nos Csikóstöttös, v. Polgár Józsefné Kőszeg, özv. Pillér Ferencné Szombat­hely, Holzhammer János Bösárkány, Finger Rudolfné Jászberény, Ernst Alfred Pusztavám, Bene Károlyné Ajka 60—60 fill. — Horváth János Pápa 70 fill. — Németh János Orosháza, Babolcsay Kálmánné Kemenesmagasi, Kalmár Lajos Győr, özv. Kovács Antalné Bodmér, Linde János Dombóvár, Tompa Elek Kemenes­magasi, Macsotay István Celldömölk, Odor István Brennberg bánya, Fáik Hen- rikné Bonyhád, Pálya Ilona Medina 72—72 fill. — ld. Varga Józsefné Bábol­na, ifj. Futó Sándorné Veszprém 1—1 P. Ambrus József kalauz Celldömölk 1.10 P. — Donner Samu Győr, Nemes Samu Gönyii, Illés Sándorné Mihályi, Müll- mann Margit Diósgyör-Vasgyár, Szórády Kálmánné Mosonszentjános, Károlyi Endre Ostffyasszonyfa, Bauer János Tolnanémedi, Tóth András Kiskörös, Dákai József Budapest, dr. Petőcz Ká­roly Győr, Czink Mariska Szend, Sze- less Jánosné Keszthely, EIschléger Ele­mér Nagykőrös, Primon Györgyné Szi­getvár, Payr Gusztáv Csorna, Sümeghy József Tokod, Fim József Szeghalom, Stauffer Ernő Répcelak 1.20—1.20 P. — Özv. Ulreich Aladárné Szombathely 1.60 P. — Kerecsényi György Körmend, Dobruczky Cyrill Zalalövö 2—2 P. — Özv. Torda Lajosné Paks, Szkok Pálné Bicske 2.20—2.20 P. — Özv. Molnár Jó­zsefné Győr 2.60 P. — Oppel Ernőné Sopron, Brunner Emilia Pécs, Dubro- viczky Erzsébet Pásztó 3.20—3.20 P. — Thold Dezső Győr 3.90 P. — Dr. Tompa Sándor Celldömölk, Borcsiczky Béla Szeged, Hollósy Kálmán Vép, Coriáry István Ráró' 5.20—5.20 P. Koritsanszky Ottó Budapest 10 P. A nemeshanyi ev. leánygyülekezet a jelen iskolaév tartamára kisegítő kántor­tanítót keres. Díjazás megegyezés sze­rint. Érdeklődök forduljanak a zalagal- sai ev. lelkészi hivatalhoz. 1—1 Komoly, középkorú, intelligens meg­bízható, magyarul és németül beszélő ta­nító árvája alkalkalmazást keres mint házvezetőnő. Kitünően főz és varr. Cím a kiadóhivatalban. 1—1 29 éves leány elmenne gyermekek, vagy öreg nő mellé. Ajánlatokat a győri ev. lelkészi hivatal továbbit. 1—1 Vendéglős özvegye, aki a háztartás minden ágában járatos, elmenpe városra, falura vagy pusztára, magános uriasz- szony, idősebb úriember, korosabb há­zaspár vagy bármilyen evang. úri csa­ládhoz házvezetőnőnek vagy szakácsnő­nek. Fizetés megegyezés szerint. Érdek­lődök válaszbélyeget mellékelve a böny- retalapi evang. lelkészi hivatahoz fordul­janak. . 1—1 Szegény, középkorú úrinő elmenne magányos idősebb úrhoz házvezetőnő­nek, kizárólag evangélikushoz. Cím meg­tudható a kiadóhivatalban „Árva“ jeli­gére. 2—2 4 polgárit végzett intelligens nő elhe­lyezkedne magányos nő, vagy kisebb úri családnál mint házvezetőnő, ahol ott­hont találna, vagy gyermekek mellé. Cím válaszbélyeg elleneben a kiadóhiva­talban. * 2—4 Ha házat, telket óhajt venni, keresse fel bizalommal irodámat. Jelenleg sok aómentes, kettes kisebb, nagyobb csa­ládiház van eladásra előjegyezve — 5000 P-töl 20.000 P-ig — nagy jövedelmet hozó adómentes bérházak 30.000 P-töl 300.000 P-ig. Azonkívül helyben és vidé­ken jóforgalmu nagy vendéglők, trafikok és füszerüzletek eladók. Bővebb felvilá­gosítást ad: Nagy iroda, Győr, Baross­át 20. sz. Halássz István szífgyúrtómesíer, BF/.E D. Lószerszámok kaphatók minden ki­vitelben, úgyszintén javítást elfogad. Főszerkesztő: TÚRÖOZY ZOLTÁN. Felelős szerkesztő és kiadó : SZABÓ JÓZ8EF. Társszerkesztök : NAGY MIKLÓS, NÉMETH KÁROLY. Főműnk atársak: PA88 LÁSZLÓ, Or. 80HLITT GYULA, SZENDE ERNÓ. Kéziratokat nem adunk vissza. Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr, Andrássy-út 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom