Harangszó, 1932

1932-05-15 / 20. szám

160 HARANGSZÖ 1932 május 15. Odajutottunk tehát ismét, ahonnét el­indultunk. Nincs imaházunk, bútoraink egy kocsiszínben vannak beraktározva. Istentiszteletünket, a község elöljáróság jóvoltából, a községi óvoda nagytermé­ben tartottuk. Azt hiszem, itt ismét megállhatok, mert befejeztük kis egyhá­zunk történetének második szakát. 1929. szeptember 24.-én tartott köz­gyűlésünkön már javaslatot terjesztettem elő, hogy az 1930. évben építsük fel templomunkat. A közgyűlés a javaslatot elfogadta s a templomépítést elhatározta. 1930. február 24. tartott közgyűlésen be­mutattam az építendő templom tervét, amelyet a közgyűlés elfogadott. Trattner János pénztáros, építési vállalkozó a kö­vetkező javaslatot terjeszti a közgyűlés elé: én mint egyháztag, mint pénztáros, ép úgy mint a többi egyháztag azt sze­retném, ha minél kevesebb pénzzel, mi­nél szebb templomot tudnánk építeni, azért azt javasolom, hogy ne adjuk ki az építést vállalkozónak, hanem végezzük azt házilag és pedig úgy, hogy én a bemutatott terv szerint vé­gezem az építkezést a saját munká­saimmal, adok az építkezéshez min­dent, ami szükséges, de sem az épí­tés vezetéséért, sem a tervekért, sem az álványok használatáért díjazást el nem fogadok. Az egyház nem fizet egyebet, mint a munkások órabérét. A közgyűlés örömmel fogadta Trattner János önzetlen ajánlatát s fekérte az építés vezetésére. Sass Ist­ván gondnokot felhatalmazza, hogy az összes pénzkészlet felett rendel­kezhet s bevásárolhat az építéshez szükséges minden dolgot, a legjobb belátása szerint. Ezek után Istenbe vetett hittel s felkészültségünk alapján, teljes bizo- dalommal megkezdettük templomunk építését. 1930. június 23.-án meg­kezdtük az építést, megbízatásom szerint ezen órától kezdve ott voltam egyik napon mint a másikon, reggel­től estig egész szeptember hó 14.-ig, amikor püspök úr Öméltósága meg­áldotta munkánkat. Szeptember 14. örök időkre em­lékezetes szép napja kis egyházunk­nak! A gyönyörű napsütéses őszi reggelen innét is, onnét is gyalogo­san, kocsin, vonaton érkeztek a vi­déki hívek s a templomkörül óráról- órára szaporodott az ünnepelni jövő hivők serege, örömsugárzó arccal nézegették a templomot s beszélgettek a jövendőről. Amidőn püspök úr és kísére­te bevonult a templomba, párperc múlva tömve volt annak minden szeglete úgy- annyira, hogy oda bejutni nem lehetett többé senkinek. Elmúlt a szép, magasztos ünnep. A szemek ragyogása, a boldogságot sugár­zó arcok mind arról tettek tanúságot, hogy az ötvenkét lelket számláló nagy­atádi kis gyülekezet célját elérte, mert nemcsak magának emelt egy szép temp­lomot, de magaköré gyűjtötte egy nagy vidéknek elhagyatott, de ősei hitéhez lelke egész erejével ragaszkodó híveit. Az a beszéd, amelyet püspök úrtól hal­lottak, megerősítette őket a hitben és a szeretetben s felkeltette szíveikben azt a boldogító reménységet, amelyet csak az a megnyugtató tudat adhat, hogy: van már nekünk is templomunk. Ünnepünk elmúltával első dolgunk volt a templomtér parkírozása s ezt vég­re is hajtottuk Sándorházy Lajos Ujzobor pusztai birtokos hathatós segítségével, aki a beültetett lfifi drb fenyő-thuja, dísz­bokrok és díszfák mintegy kétharmadát adományozta és a saját embereivel le is ültette, a másik részt azonban már ma­gunk szereztük be s ültettük el. Nem tehetem, hogy e helyen is hálás köszönetét ne mondjak mindazoknak, akik áldozatkész támogatásukkal lehető­vé tették templomunk felépítését. A legelső helyen áll a kezdeményező: Lelbach Keresztély nagybirtokos, aki 1600 négyszögöl belső telket, 75000 drb. kisméretű faltéglát, ezt be is fuvaroz­tatta, 5000 drb. cserépzsindely helyett, miután templomunk eternit-palával lett fedve, 300 pengőt és annyi homokot, amennyi az építés és feltöltéshez szüksé­ges volt, adományozott. Hohenlohe Ke­A nagyatádi evang. templom. resztély herceg nagybirtokos, aki 30 m3 ácsolt épületfát adományozott a két fiók­egyháznak. Ebből a minket illető 15 m3-.t elhozattam, az adománylevelet pedig át­adtam E. Szetsey István ref. főgondnok­nak. Strém Dénes nagybérlő az összes épületfát hazahozatta a kaszói erdőről és behozatott az építéshez 40 m3 homokot. Kun és Trattner építőcég a templompa­dozat burkolásához szükséges összes ce­mentlapokat adományozta. Trattner Já­nos építési vállalkozó elkészítette a ter­veket, vezette az építkezést minden díja­zás nélkül. Papp Péter kuntelepi földmí­ves 100 szál négy méteres deszkát szállí­tott be és adományozott az építéshez. Nagy hálával kel megemlékeznem a Gusztáv Adolf Egyesületről, aki éveken keresztül segített gyarapítani templom­építési tőkénket. Ezzel kapcsolatban nagy örömmel ragadom meg az alkalmat arra, hogy lerójam hálámat Ziermann Lajos soproni lelkész, gyámintézeti elnök úr iránt, aki nemcsak közbenjárónk vöt Né­metország felé, de még a soproni evang. nőegylettől, a saját gyülekezetétől, de még a báró Solymossy örökösöktől is szerzett nekünk adományt. Istenben bol­dogult Bárány Sándor országgyűlési kép­viselőnk, aki év-év után meghozta a val­lás- és közoktatásügyi minisztérium ado­mányát. Wolf Ottomár gyárigazgató adománya: gyónókehely, ostyatálca, bo­roskanna gyönyörű kivitelben, tömör ezüstből. Ugyancsak az ő közbenjárása; a adományozott a Mez Vatc" selyenrfonó- gyár tulajdonsa 500 pengőt és a Mez Részvénytársaság 750 pengőt a harang­alapra. Brunner József ny. takarékpénz­tári igazgató adománya egy templomi csillár nyolckarú égővel. Özv. Nikolics Denieterné úrnő egy oltárterítö, Brudes Aladárné egy szószékterítőt adományoz­tak. K. Mándy Sámuel nagybirtokos, főrendiházi tag adományozott egy nagy keresztelőtálat s hozzávaló kan­nát, tömör ezüstből. Mindkét darab értékes antik-tárgy. íme ezek voltak a mi jóltevöink. Legyen rajtok a jó Isten áldása. Egy bánatunk van: nincs lelké­szünk, de hiába minden bánat, a dol­got erőltetni nem lehet, főként nem lehet ma, amidőn a már meglevő in­tézményeinket is alig bírjuk fenntar­tani. Mi evangélikusok az egyetemes papság elvét valljuk és hirdetjük, tehát: kövessük is. Mi követjük. Min­den vasár- és ünnepnapon összejö­vünk a mi szép kis templomunkban, ott buzgó ének után, én mint kis gyülekezetünk véne, ájtatos imával fordulok az egek urához s mi keve­sen úgy össze tudunk forrni abban a buzgó imában, hogy szívünkben fel­vidulva, lelkűnkben megnyugodva té­rünk haza a mi csendes hajlékunkba. Ez az idenyomtatott kép, a mi templomunk külső képe. De én nem a külső, hanem a belső képét szeret­ném megmutatni ennek a templom­nak. Szeretném megmutatni azért, hogy lássa mindenki azt a nemes egyszerűséget, azt a szép összhan­got, amely a színek és az építkezés összefolyó kapcsolódásában olyan ked­vesen lepi meg a belépőt nemcsak egyszer, de mindig, ahányszor csak átlépi a szent hajléknak küszöbét. Amidőn eljön a mi szeretett gondozó lelkészünk,20—30meghívóval megmozdítom az egész vidéket s akkor megtelik a mi templomunk hívekkel és buzgósággal, a prédikáció alatt felragyognak a szemek s minden ragyogásuk azt mondja: mi­lyen jó, hogy itt lehetünk, hogy van ne­künk is templomunk. Amikor végül kijövünk a templomból, ott várnak mind s igaz magyar kézszorí­tással búcsúznak s mondanak köszönetét azért, hogy itt lehettek az Isten házában, velünk, közöttünk. Eddig tart a fény! Mert van még ne­künk másunk is. Van 600 pengő tartozá­sunk az építésből. Manapság nagy pénz s épen azért nem tudom, hogy ezt mikor és miből fogjuk kifizetni? De azt tudjuk, mert él lelkűnkben a hit, a bizonyosság, hogy: „Az Úr soha az ő népét még el nem felejtette“. Sass István nyug. tanító, gondnok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom