Harangszó, 1928

1928-04-29 / 18. szám

BARANQSZÖ. 143 újdonságok. 1928. április 29 Samarjay Gyula, a felvidéki magyar- ság egyik vezére meghalt. Samarjay Gyula, a felvidéki magyarság egyik vezére, Samarjay Lajos MÁV elnökigazgató fivére, váratlanul meghalt. A felvidéki magyarság Samarjay Gyula halálával a magyar ügy egyik jelentékeny harcosát vesztette el. A Protestáns Irodalmi Társaság iro­dalmi délutánja Nyíregyházán. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiválóan sikerűit irodalmi délutánt rendezett Nyír­egyházán, az ottani evangélikus templom­ban. Geduly Henrik püspök mondott elnöki beszédet, Révész Imre, a tiszántúli refor­mátus egyházkerület lelkészi főjegyzője volt az irodalmi délután ünnepi szónoka. Salz- mann Olga dalokat énekelt, Szegedy István költeményeiből olvasott fel, dr. Török Pál, az irodalmi társaság főtitkára záróbeszédet tartott. Zsolnay Vilmos centennáriuma Pé­csett Csütörtökön volt száz éve annak, hogy Zsolnay Vilmos, a világhírű magyar keramikus, Pécsett megszületett. Pécs nagy­hírű szülöttének centennáriumára a város társadalma és hatóságai nagy ünnepséget rendeztek. Új gyógyforrás. A baranyamegyei Ma­gyarszék és Mánfa között szénkutatás köz­ben, négyszáz méter mélységben forrásra akadtak, amelyhez bőségben és gyógyha- tásban csak a karlsbadi forrás hasonlít­ható. Német gazdaifjak érkeztek Magyar- országra. A Magyar Gazdaszövetség gazda- ifjúsági csereakciója révén német gazda­ifjak érkeztek Budapestre, akik innen a főváros nevezetességeinek megtekintése után félévi tartózkodásra a magyar gazda­családokhoz tovább utaztak. Egy hős volt magyar katona német kitüntetése. László Antal soproni vasúti tisztviselő, aki a világháborúban tizenkét kitüntetést kapott, és hosszabb időn át német csapatok mellett teljesített szolgá­latot, most a német becsületrend érdem­jelét kapta meg. Halottgyalázás a ki nem fizetett követelés miatt. Biaiistokban meghalt egy Salzer nevű kereskedő. Néhány órával ké­sőbb megjelent lakásán egyik hitelezője, aki kétszáztizenöt zlotyt kitevő követelését akarta behajtani. Amikor megtudta, hogy Salzer meghalt, besietett a halottas szobába és a halottat dühében többször arcul- Utötte. Pokolgépet küldött a tanárának egy bécsi diák. Bécsben a bíróság hathónapi börtönre Ítélte Hubens tizennyolcéves reál­iskolai tanulót, aki a múlt év végén pokol­gépet küldött egyik tanárának, aki rossz előmenetele miatt korholta. Másfélmillió lirát gyűjtöttek a milá­nói áldozatok családjainak. A milánói merényletben elpusztult áldozatok család­jainak felsegélyezésére indított nyilvános gyűjtés eredménye eddig több mint más- félmillió líra. Öt rabló kifosztotta egy express- vonat postakocsiját. Oledoban öt rabló feltartóztatta az express vonatot, amelynek postakocf ijából százezer dollár értékű kül­deményt raboltak el. Pekingi hirek szerint Andrews angol természettudós vezetésével harminctagu kutató társaság indult el a Kalgántól 300 mérföldnyire északnyugatra elterülő siva­tagba. az első ember nyomát kutatni. A kutató csoport 125 tevével indult útjára. Fellázadt fegyencek. Plotekban a fegy- ház lakói lázadást kíséreltek meg és az esti séta után kijelentették, hogy nem tér­nek vissza fogdájukba. A fegyhaz parancs­noksága azonnal segítségül hivta a tűzoltó­kat, akik fecskendővel téritették észre a fegyenceket. Amerikában feltartóztatták a szovjet ötmillió rubel értékű aranyszállitmányát. A szovjet Hamburgban ötmillió rubel ér­tékű aranyat hajózott be egy gőgösbe ame­rikai rendeltetéssel. Az arany oda meg­érkezett és egyelőre az Equitable Trust páncélkamrájában helyezték el. Az arany bizonyos Oroszországnak szállított árúk fedezetére szolgál, törvényes fedezetnek azonban nem tekinthető addig, amig az állami fémjelző hivatal ahhoz az engedélyt meg nem adja. .Erzsébet Királyné'-szálló Budapest, IV.. Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló a Belváros központján. 100 modern, kényel­mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 4 50-től 9-ig, 2 ágyas 5-tól 12.— pengőig. Herczeg Ferenc .Az Uj Idők* című hetilapja a legszebb és legtartalmasabb képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy negyedre 6 pengő 40 fillér. Magyar lányok fiatal lányok legszebb és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 2 pengő 40 fillér. Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer­meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők L, Andrássy u. 16. Budapest. A HARÁNOSZŐ PERSELYE, A Harangszó terjesztésére és fenntar­tására a kővetkező adományok folytak be} Bu'hy Sándor Rátót, Hajdú Józsefné Deb­recen, Zsupányi Gyuláné Porszalók, őzv. Ulreich Aladárné Szombathely, Gulyás Nán- dorné Balatonszentgyörgy, Tóth LajoB Győr, Susik Sándorné Erdőváros, Faith Pálné Kőszeg, Kalbátech István, Kiss Sándor Ceildömölk, Tóth Mihály Beled, Balázs Sámuel Rsztandrás, ifj. Pethó Ferenc Ke- menespilfa, Németh Mátyás, Zatykó Mária Bgyarmat, Puhr Mátyás Csánig, özv. Rosta Mihályné Kpálfa, Gernyi István Somlósző- lős, Felde Imre Kölese, Mórotz Sándorné Jánosháza, Szalay Sándor Beled, Sümegi Gyula Ceildömölk, özv. Mód Györgyné Pápa, Demetrovits Mária Győr, Turcsány Ferenc Rpalota, Nagy Sámuel Nslmonyi, Takács László Meszlen, Vukán István Nka- nlzsa, özv. Csonka Józsefné Pestsztlörinc, Mesterházy Elek Ostffyasszonyfa, Mészáros Í ános Karakószörcsök, Falb Mária Győr 2—32 f, Varga János Ujmalomsok 2 P, Bulhy Jenő Beled 50f, Unger Károly Kőszeg, Pónya Sándor Komárom, Barabás Károly, Pauer Imre Sárvár, Paveszka Mihály Győr, özv. Beniczky Józsefné Bpest, Vacskó Jó­zsef Sopron, Sarkady Károly Szombathely, Francsek Kálmánná Szödliget, Horváth Jó­zsefné Szombathely, Mód Jolán Nagysimo- nyi, Kalmár Sándorné Alsógörzsöny, Emrich Mártonná Mezöberény, Rúzsa Sámuel Ma­gyaróvár, Somogyi Mária Alsóság, Odor Károly N3itke, Szabó János Izmény, vitéz Kovács Istvánná Adony, Farkas Ilona Be­led, Ferenczy Dénes Rigács, Szabó Sándor Felsőszakony, Karáth Lajos Felsőmesteri, Mészáros József Répcelak, Sághy Imre Kiskamond, Mészáros János Veszprém, Szabó Sámuel Bpest, Horváth Gyula Haj- máskér, Csengéi Ilona Moson, Kemendi Sándor Ceildömölk, Kiss Sándor Nagy- acsád, Thomay József Szeged, Farkas An- talné Dombóvár, László János Vönöck, R. Nemes Istvánná Alsógörzsöny, özv. Licsny Dezsöné Győr, Kari Konrád Mosonszent- péter, Kovács Ilona, Kovács Sámuelné Bán­szállás, Varga Sándor Répcelak, Baranyai Lajos Bonyhád, özv. Dudás Jánosné Rákos­palota, Halmos Jánosné Gyula 22—22 f, Hanzsér Pál Alsóság 2 32 P, Póczy Mihály Győr 1.20 P, Rácz János Tényöfalu 1.28 P, özv. Esser Alaiosné Székesfehérvár 3.20 P, Szép Sándor Tét 1.44 P, Kiss István Ra- kamaz 1.20 P, Mórotz Lajo3 Boba 40 f, Ev. gyülekezet Fels5szakony (offert.) 5 P, Hidegh Sándor Alsószakony 40 f. Kovács József Sikátor 40 f, Fiiszár Iván Pécs 20 f, dr. Szent-Ivány Géza Győr 5.20 P, Ádám Antalné Keczcl 1 28 P, dr. Farkas Elemér Sárkeresztur 5 P, Ev. gyülekezet Tárnok­réti (offert.) 1.54 P, özv. Hudy Kálmánná Nemeskolta 52 f, Bruhács János Pécs 1.60 P, Hanzély Eta Mezöberény 12 f, dr. Zim­mermann A. Körmerd 2.60 P, dr. Rásó Béla Vasvár 2 60 P. özv. Tőrök Lajosné Székesfehérvár 1.20 P, Bokor Sándor Rép­celak 50 f. Bors Lajos Györság 2 P, Ev. Nőegylet Hegyfalu 3 P, Fodor Lajos Ceil­dömölk 1.18 P, Ambrus István Ceildömölk 30 f, Balázs Dezsöné Tokaj 12 f, Edvy Sándorné Edve 160 P, Deák Istvánná Szombathely, Póczy Sámuel Győr, Varga Sándor Alsószakony, Feiler Jenöné Györ- köny, Novák János Kispest, Kluge Testvé­rek Bpest, Szamossi Györgyné Jászszent- andrás 20—20 f, Detáry Ferenc Hathatom, Bojsza Ferenc Tárnokréti, Glatz Vilma Sikátor 1—1 P. Nagy Pál Búcsúszentiászló, Babolcsay Kálmánná K.-magasi, Vratarits Lajos Szentantaifa, Cser Györgyné Kisbér, Takács Gáborné Meszlen, Inotai János Győr, Hankó Mátyás Békéscsaba, Köve­cses Jánosné Kaposvár, Kluge Pál Kör­mend, özv. Id. Koritsánszky Dínesné Kö­tesd, özv. Miidschütz Mityásni Kiskörös, Horváth János Iván, Takács Sándor Kőszeg, Moor Sámuel Sárvár, Horváth Lajos Rába- bogyoszló, dr. Kirschner Jánosné Szirák, Kiss Imre Tlszaföldvár, Molnár Mihályné, Tóth Sámuelné, özv. Molnár István Rákos­palota, Németh János Orosháza, Szlany Pál Békéscsaba, özv. Ebner Gyuláné N.- kála, Iliász Sándor Sajókara, Szarvasi Kor­nélia Űzd, Skutera Ferenc Soroksárpéteri, Molnár Erzsébet, özv. Nagy Sámuelné R.- palota, Hlavács G>ula Heréd 72—72 f, Kiss Károly Csönge, Augusztin Gyula Deutsch Jahrndorf, özv. Bándy Miklósné Bonyhád, Borbély József Szombathely, Strém Dénes Nagyatád, Ziborszky Kál­mán Tamási 60—60 f. Hálás köszönet, Purt Károly a kiadóhivatal vezetője. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. Sch. E. Pelány. A Lelkipásztort megindítottuk, Agendával nem szolgálhatunk. — K. Z. Pogánjszent- peter. Fáradozását hálásan köszönjük. — O. M. Eá- koikeresztar. Köszönettől kézhez vettük. Amint sorra kerül, hozzuk. — T. Sz. Körnend. 2.40 P. — K. K. Bűk. Buzgóságtokat hálásan köszönjük. Szír. üdv. — Sz. G. Csnnádalbertl. Méltóztassék kérem a jelzett kérdésekben az Evangélikusok Lapja szerkesztőiénél érdeklődni. Privát értesüléseink szerint nem. Szív. üdv. — 8z. F. llagyarkereiztúr. Jönni fog. — If M. Ceildömölk. Előfizetése április 1-ig rendben. — N. A. Ceildömölk. Erre az évre rendben. A felülfizetést köszönettel nyugtázzuk. — J. I. Sopron. Kérjük sz új előfizetők címeit. A lapot részükre azonnal meg­indítjuk. — H. J. Simaság. Előfizetése október 1-Ig rendben. A cím kijavítva. — Sí. D. Alsóság. A Lel­kipásztor két számáért 4 P beküldését kérjük. — G. 8. Alsómesterl. A felülfizetők névsorát kérjük, hogy az adományokat nyugtázhassuk. A csekk összeszag­gatva érkezett, a nevek olvashatatlanok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom