Harangszó, 1928

1928-09-09 / 37. szám

1928. szeptember 9. HARANOSZÖ 287 4. Hogyan szeret tégedet ő ? 5. Mire indít téged Jézus szeretete ? 6. Mit nyersz, ha néki engedsz. — Az előadások párosával délelőttönként voltak s előadókként: Pauer Irma főnöknő, Trauschenfels Elza diako­nissza főtestvér, Dr. Farkas Mária orvos, diakonissza vezető-testvér. Kozma Gabri­ella tanárnő, Szilvay Margit tanítónő. Gáncs Aladár lelkész szerepeltek. Délutánonként a közeli erdőben játék, majd hat csoport­ban bibliai megbeszélések voltak diako­nissza ^testvérek vezetésével. Ezek az órák a délelőtti előadásokhoz fűződtek s a Biblia egyes nőalakjainak tanulmányozásával egészültek ki. így sorra került: Eva, Ruth, a bethániai Mária, Tabitha és Szidia alakja. Itt nyílt alkalmuk a leányoknak őszintén előhozni lelki kérdéseiket és harcaikat, úgy hogy már itten dőlt el többek szívé­ben a kérdések kérdése : Jézus követése. Ez tűnt ki különösen a konferencia végén tartott beszámoló összejövetel alkalmával, mikor többen tettek bizonyságot az Úr Jé­zus nagy szeretetének felismeréséről s an­nak elfogadásáról. Búcsúszó gyanánt még Pauer Irma diakonissza főnöknő szólt a konferencia résztvevőihez János 10.1—11. alapján bátorítást adva, hogy aki az Úr Jézust akarja követni, az mindenütt meg­hallhatja tisztén és világosan szavát és követheti, mint bárány jó Pásztorát CSALÁDI ÉRTESÍTŐ. Esküvő. Csőváry Géza kétbodonyi ev. lelkész leányát, Katinkát augusztus 14-én vezette oltárhoz a kétbodonyi ev. templom­ban Safáry Gyula pilisvörösvári gyógy­szerész. Az esketési szertartást Csőváry Dezső csákvári ev. lelkész végezte. Kovács István borgátai evang. tanító folyó évi augusztus hó 18-án tartotta eskü­vőjét Kiss Eta urleánnyal a zalagalsai ev. templomban. Fuchs Anna és Kocsis Károly aug. 21-én házasságot kötöttek a barcsi evang. templomban. Az esketési szertartást Hor­váth Lajos gyékényesi lelkész végezte. Ezüstlakodalom. Ritka szép és meg­ható ünnepség folyt le augusztus 26-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a debreceni ev. templomban, ahol ekkor áldották meg dr. Galánffy János kormányfőtanácsos, kir. közjegyző, egyházmegyei gyémintézeti vi­lági elnök és neje Kölcsey Anna 25 éves házasságét. A Galánffy pár ezüslakodal- mának ünnepi aktusához szívből és érde­melten csatlakoznak az egész keresztyén magyar társadalom őszinte szerencsekivá- natai, melyek egy zavartalan boldogság­ban eltöltött példaadó családi élet negyed- százados stációját koronázzák meg. Ga­lánffy János hűséges hitvesével az áldott lelkű Nagyasszonnyal öt viruló, szép gyer­meket nevelt fel keresztyéni hitben, tör­hetetlen magyar érzésben az árva hazának. A magyarság és az egyház iránti hűség­ben, a közélet terén való buzgó tevékeny­ségben, áldozatkészségben mindenkor leg­elői jártak, de a legszebb példát mégis csak meghitt, békés és boldog családi életükkel állították mindenki elé példa­képül. Ezüst lakodalmuk alkalmával az ev. templomban az Úr szent vacsorájával éltek, majd mélyen megindító keretek között Lábossá Lajos h. lelkész adta rójuk Isten áldását; mely életükből eddig sem maradt el s ezután is bizonnyal növe­kedni fog családjuk és az általuk híven szolgált magyarság javára. Az ünnepi al­kalomból barátai, tisztelői nagyszámban keresték fel jókívánságaikkal a jubiláló házaspárt. Halálozás. A sopronbónfalvai hősi temetőben a mély részvét impozáns meg­nyilvánulása közben temették el vitéz báró Willerding Rezső tábornokot. A kormány­zót Janky Kocsárd lovassági tábornok, a minisztert Kovács Aladár altábornagy, vegyesdandórparancsnok képviselte. A tel­jes katonai pompával végbement temetésen Ziermann Lajos kormónyfőtanácsos, ev. lelkész végezte az egyházi szertartást, utána pedig a vitézek nevében vitéz Szepessy Aladár tábornok mondott bú­csúztatót. Alsókóldi Káldi Ottilia, a Dunántúl egyik régi nemesi családjának utolsó sarja, 95 éves korában Berektompahózón elhunyt. Halálát Simon Elemér főispán, továbbá a Rupprecht, Fejérvóry, Maróthy, Radó, Cher­nek Losonczy, Guary, Mesterhózy és Patthy csalódok gyászolják. Az elhunytat hétfőn temették. Mély fájdalommal lelkűnkben, de a Mindenható Isten meg nem változtatható akaratában való megnyugvással tudatjuk, hogy édes jó anyánk, nagyanyánk özv. Laucsek Jónásné szül. Rajcsényi Ida éle­tének 68-ik évében. 1928. évi augusztus hó 25-én, este 10 órakor, hosszú beteges­kedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. A megboldogult földi maradványait folyó hó 27-én, d. u. 5 órakor helyeztük az ev. egyház szertartása szerint a helybeli ref. temetőben, az előtte 22 évvel pihenni tért jó édesatyónk mellé nyugalomra. Nekünk 0 Isten gazdag ajándéka volt, koporsójá­nál is áldjuk a Mindenhatót, ki öt nekünk adta és mindvégig megtartotta. ..És mi mindig szeretjük öt. mert ö előbb szere­tett minket." Pécel, 1928. augusztus hó 25-én. — János 1. 4. 10. — László Miklós és felesége Kirchner Vilma, özv. Révész Sándorné szül. Laucsek Margit, Laucsek Zsuzsa, Laucsek Irén, Laucsek Béla és felesége Gábris Margit, gyermekei. László Béla, László Erzsiké, Révész László, Ré­vész István, Laucsek Margit. Laucsek Márta, Laucsek Katóka unokái. Alulírottak úgy a magunk, valamint a nagyszámú rokonság nevében is fájdalom­tól megtört szívvel jelentjük, hogy a felejt­hetetlen, drága feleség, édes anya, testvér, anyós, nagyanya és jó rokon kistatai Ta- tay Lajosné szül. Varga Terézia folyó évi szeptember hó 2-ón este 9 órakor, életé­nek 56-ik, boldog házasságának 35-ik évé­ben az úrban csendesen elhunyt. Drága halottunk hült tetemét folyó évi szeptem­ber hó 4-én d. u. i/s5 órakor helyeztük az ág. hitv. ev. egyház szertartása szerint a bakonytamási temetőben örök nyuga­lomra. Bakonytamási, 1929 szeptember 3- án. „Amelyeket most szenvedünk, nem hasonlíthatók a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetett." (Róm : VIII. 18.) kistatai Tatay Lajos férje, özv. - Balogh Gézáné, Bejei Etelka testvére. Tatay Sándor sógora. Tatay Róza, Tatay Vilma, Tatay Gizella férj. Benkő Béláné, Tatay Etelka, Tatay Lajos, Tatay Sándor, Tatay Tibor gyerme­kei. Balogh Matild unokahuga. Benkő Béla vője. Benkő Klárika, Benkő Béla, unokái. Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi szá­méban a Családi értesítő c. rovatban Kocsis Pál urnák nevét hibásan szedtük ki, amiért szíves elnézését kérjük. Adtait a Harapó Mására! ÚJDONSÁGOK. Bem apó hamvainak hazaszállítása. A magyar szabadságharc kimagasló alak­ja, Bem József honvédaltébornagy messze keleten porladó földi maradványait hazája nagy pompával szülővárosába viteti. Bem József emlékét a magyar nemzet a leg­őszintébb hálával és kegyelettel őrzi. A kultuszminiszter elrendelte a tüdő­vészes tanulók összeírását. A kultuszmi­niszter az iskolai szanatórium-mozgalom megindítása érdekében elrendelte, hogy a tuberkulózisban szenvedő vagy erre hajla­mos tanulóifjúság számbavétessék. Tiltakozó gyűlés Szombathelyen a trianoni szerződés ellen. A Magyar Nem­zeti Szövetség Vasmegyei Köre szept. 9-én nagyarányú tiltakozógyülést rendez Szombathelyen a trianoni szorződés ellen. A tiltakozó gyűlésen a Dunántúl összes társadalmi szervezetei képviseltetik magu­kat. A vagyon váltság-buza ára. A pénz­ügyminiszter a mezőgazdasági ingatlanok vagyonvéltsága fejében fizetendő búza árát a földmivelésügyi miniszterrel egyetértőén szeptemberre métermázsánként 26 pengő­ben állapította meg. Fegyházra Ítélt gyújtogatok. Oláh Fe­renc szomaházi cipész annakidején Kis- Benedek Ignác háztulajdonos felbujtésára felgyújtott egy házal, amelyben többen aludtak s ezek közül Kovács Ignác benn is égett. A miskolci törvényszék Oláh Fe­rencet négy évi, Kis-Benedek Ignácot pe­dig háromévi fegyházra Ítélte el. Hóvihar Trapezunt környékén. Tra- pezuntból jelentik, hogy az egész környé­ken napok óta heves hóvihar pusziit. Tiz ember megfagyott és a legelőkön sok há­ziállat hullott el. A váratlan tél a lakos­ság körében nagy pánikot idézett elő. Ahol nagyon leapadt a koldusok száma. Heves vármegye alispánja nagyon megszorította a könyöradomány-gyüjtési engedélyek kiadását és most a vármegye területén csak az koldulhat, aki hitelt ér­demlő módon igazolja vagyontalanságát, munkaképtelenségét és azt, hogy a község sem tudja őt eltartani. Heves vármegye területén mindössze 33 koldus van, Eger­ben pedig egy sem, mert a Szegénygon- dozó-bizottság működésére való tekintettel a városban nem engedélyezik a koldulást. A német orvosok vándorgyűlése Hamburgban. A német orvosok és termé­szetvizsgálók szeptember 15—22-e között tartják meg kilencvenedik vándorgyűlésü­ket Hamburgban. Négy testvér egy időben kötött házas­ságot. Genovában, Orto di Chiavari temp­lomában egyszerre kötött házasságot négy testvér, két férfi és két leány, akiknek édesanyja is jelen volt a szertartáson. Százhuszmillió üveg pezsgő. A pezs­gőbor fogyasztása évről-évre emelkedik. A múlt évi pezsgőfogyasztás a legújabb statisztika szerint 120 millió üveg. Bubifrizura állami rendeletre. Kíná­ban rendeletet adtak ki, hogy tartozik min­den nő három hét alatt bubira vágatni a haját. Sikeres szívműtét. Madridi jelentés szerint egy sebésznek sikerült egy kislány szívéből egy nagy tüdarabot kivenni, amely a jobboldali szívkamrában három centi­méter mélyre hatolt be. A kisleány elesett és a tü, amely vállfüzőjében volt, esés közben fúródott a szívébe. Az operáció

Next

/
Oldalképek
Tartalom