Harangszó, 1927

1927-01-16 / 3. szám

1927. január 16. Lajos V. évf. tan. növ. Kéri. Lützeni csata­téren. Szavalta Balázs Jenő. Kapi Gyula : Tehozzád óh Uram ... Énekelte Glatz ló­ién, Glatz L. orgonakíoéretével. Nagy V.: Harangszó. Szavalta Győrig Vilma. A sze­retet útja cimen beszédet mondott Berta Lajos segédlelkész. Csengey G.: Nehéz időkben. Szavalta Balog Pál gimn. tanuló. Bach: Fuga. Orgonán játszotta Glatz Lajos. Ima. Közének. Az ünnepély jvégén offer- tórium tartatott a soproni tanítóképző inté­zet javára. Nagyatádon az alig 40 lélekből álló kis evang. gyülekezet íb megünnepelte szent karácsony estjét kedves, meleghangú össze­jövetellel. A kis imateremben, hol most tartatott először karácsonyesti áhitat, egy kis karácsonyfa emlékeztette az összese- reglett kicsinyeket és nagyok a szeretet nagy ünnepének beköszöntésére. Kedves és megható volt Németh Márta és Zsiga, Wolf Lucie és Egmond karácsonyi verse. Barcs. A gyülekezet karácsonyfa ünne­pélyét a szent este 6 órakor tartotta gaz­dag műsor keretében, melyet a gyermekek szavalatai, karácsonyi jelenetek és énekek, nemkülönben Fuchs Pál levitatanftó imája és irásmagyarázata szolgáltatta. Ez alkalom­mal is sok szegénysorsú gyermek és család részesült anyagi támogatásban, s vehetett részt a karácsonyi örömben. KÜLFÖLDI HÍREK. ■ Magyar tárgyú vallásos színdarab 9 Németországban. Egy plakátdarab került 3 a kezünkbe. Reformációi ünnepi színdara- jj bot hirdet: „Hitkép a magyar szórványból*. 9 A Lichtenstein-caltnbergi keresztyén szülök Í “' egyesülete adta elő Hohndorfban nov. 14-én. A szerzője nincs megjelölve, a szereplők 8 nevei se magyarok, hanem ilyenek: Mari- owna, Rodaljo, Pctrovics, Szelina. Egyedül ez a név utal a magyar eredetre: Annuska. Az előadást rendező Hebart lelkész szigorú S lutheri álláspontú s igen szép gyülekezeti munkát végez. Ügyesen szerkesztett lapja g is van. Az ó személye kezesség arra, hogy j a darab hitébresztö s egyházhű. A plakát már a második előadásról szól, tehát sike­res a darab. Érdekes, hogy a nagynémetek hozzánk fordulnak lelkesítő, hiterösitő pél­dákért. De még érdekesebb az, hogy nem a múltúnkhoz... A plakát Így szól: „idő: jelenkor*. A legérdekesebb azonban az lenne, ha mindez nemcsak a színfalak fes­tett világában lenne így, hanem a valóság­ban is. Uj evang. templom Bécsben. Egyházi és világi hatóságok részvétele mellett avat­ták fel Bécs uj templomát. Jelenleg 6 evan­gélikus temploma van Bécs városának. Kölnben behozták a vasárnapi teljes munkaszünetet a teherárú forgalomban is. Bremenben egy új diakonissza egye­sület alakkul, melynek munkaköre nagyobb­részt a betegek ápolására szorítkozik. Két püspököt megöltek Mexikóban. A Vatikán hivatalos lapja pontos statiszti­kát közöl a mexikói püspökök helyzetéről. Mexikó városában hat katholikus püspököt internáltak, s három püspököt a főváros határain kivül tartanak őrizetben. Két püs­pök tartózkodási helye ismeretlen, s felté­telezhető, hogy a mexikói kormány mind­kettőt megölette. Öt püspök már elhagyta Mexikó területét. Magyar püspököt választanak a bán­sági és erdélyi luteránus egyházköz­ségek. A temesvári, aradi, nagyváradi és HARANQSZÓ. brassói magyar lutheránus esperesség hosszabb idő óta mindent elkövetnek, hogy az ezen kerületekhez tartozó egyházköz­ségek püspökséget alkothassanak és élükre magyar püspök ke:ü'jön. A régóta vajúdó kérdés most elintézést nyert, amennyiben a kultuszminiszter rendeletet adott ki, amely szerint az esperességek autonómiát kapnak, püspökséget alkothatnak, amelynek élére valószínűleg Firint Lajos aradi főesperes kerül. CSALÁDI ÉRTESÍTŐ. Házassági évforduló. Braun Károly és felesége január 7-én ünnepelték meg boldog házas életüknek 25 éves évfordu­lóját imádatos lélekkel Szentgolthárdon. A jó Isten megáldó kegyelmét kérjük további életükre. Halálozás. Halbáth Jánosné sz Melczer Sarolta 1926. december hó 15-én a gömör- megyei Ratkán 38 éve3 korában hosszas súlyos szenvedés után az Úrban csendesen elhúnyt. Lelkész férje és kis leányán kivül testvérei Melczer Gyula főszolgabíró és Igó Elekné, valamint Halbáth család tagjai és kiterjedt rokonság gyászolja. Igen ne­meslelkű teremtés volt. akinek emlékét so­kan áldják. ÚJDONSÁGOK. Spanyoljárvány indúlt el Spanyol- országból. Kihatásaiban még egyelőre be­láthatatlan spanyolnáthaláz járvány indúlt el Spanyolországból. Madridi jelentések szerint a betegség elterjedéséről szóló hí­rek rendkívül nyugtalanítóak. Magában Barcelonában mintegy százezerre becsülik a megbetegedések számát. A halálesetek száma napról-napra növekedik. A járvány már átterjed Svájcra, Németországra, Fran­ciaországra is. Jóllehet a járvány aránylag enyhe jellegű, mégis számos haláleset for- dúlt elő Montpellier-ben magában 103 emberélet esett a járványnak áidozatúl. Megveszett farkaskutya. Vőnőck köz­ség kornyékén hatalmas veszett farkas­kutya garázdálkodott. Miután három em­bert veresre harapott, megtámadta Ricinger József vönöcki közbirtokossági elnököt és belemart a comjába. R cinger nem vesz­tette el lélekjelenlétét, a megveszett állatot torkonragadta és púszta készei megfojtotta. A megmart embereket Budapestre vitték a Pasteur-intézetbe. 1926-ban ezerötszáz ember életét ra­bolta el a hamisított szesz. Az 1926. évi kimutatások szerint az Egyesült Államokban az 1926. év folyamán hamisított alkohol élvezete folytán összesen 1500-an haltak meg. Newyorkban magában 745 emberélet esett a hamisított alkohol áldozatáúl. Olaszországban bezárták az összes éjszakai mulatóhelyeket. A római lapok jelentése szerint a belügyminisztérium kör­levelet intézett valamennyi tartomány kor­mányzójához, amelyben elrendeli az összes éjszakai mulatóhelyek haladéktalan be- zárását A 2000-ik évben három milliárd em­ber lesz a földön. Egy tudós kiszámította, hogy az emberiség mai szaporodását véve alapul, 73 év múlva, vagyis a 2000 ik év­ben a mai 1700 millió ember helyett kö­rülbelül 3000 millió ember fog élni a földön. A kínai nőknek tilos a rövid haj­viselet. Peking város kormányzója szigorú 23 rendeletet adott ki, amelyben megtiltja a nőknek, hogy kávéházakba és egyéb nyil­vános helyekre egyedül járjanak. Á pekingi rendőrfőnök ugyanakkor még szigorúbb rendeletet adott ki a rövid haj viselete ellen. A proklamáció többek között azt mondja, hogy a férfiak és nók között a természet különbségeket teremtett s ezek­nek a különbségeknek a viseletben is meg kell nyilvánulniok. Csökkentették az Egyesült-Államok bevándorlóinak számát. Coolidge elnök jelentést kü'dött a szenátusnak, amelynek értelmében az ez év július 1-től kezdődően évente 11.126-tal csökkentik az Egyesült- Államokba bebocsátható bevándorlók számit. Kétszázkilenczvenkilenc emberélet megmentőjének halála. Skagenben het­vennégy éves korában meghalt Jensen Matróz, aki negyven esztendeig állott az ottani mentömozgalom szolgálatában és ez idő alatt 299 emberéletet mentett meg. Veszedelmes mozitfiz Palermóban. A város egyik mozijában tűz támadt. A közönség menekülése közben tizennégyen súlyosan megsebesültek. Magyar Lányok fiatal lányok képes irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. Szebbnél-szebb novellák, versek, társadal­mi és i8meretterjeszső cikkeken kívül, ké­pek és a szerkesztői üzenetek tarkítják a lapot. A Magyar Lányok előfizetői 20.000 korona kedvezményes áron szerezhetik meg a Százszorszép Könyvek cimü regényso­rozatot. A Magyar Lányok negyedévi elő­fizetési ára 30.000 korona. Mutatványszá­mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Bpest VI. Andrássy-út 16. Az „Én Újságom* a lege'terjedtebb magyar képes gyermeklap, amelyet 37. esztendővel ezelőtt Pósa Lajos alapított. Most Gaál Mózes szerkeszti ezt a kitűnő gyermeklapot és segítőtársa a szerkesztés­ben Gyöiiössy Endre. Szebbnél-szebb re­gények, elbeszélések, versek, mesék, apró történetek játékok stb., gondoskodnak az apró 4—10 éves gyermekek szórakoztatá­sáról. Gegus Ida ad útbaigazítást az apró gyermekek tanitgatásához. Könnyű, világos stílusban megirt kis mesék, versikék kö­szöntök ha felolvassuk a még olvasni nem­tudó babának, játszva tanúba meg azokat. A lap negyedévi előfizetési ára: 25,000 K. A díszes karácsonyi számot dijtalanúl küld­jük meg az új előfizetőknek. Mutatvány- számot kívánatra ingyen küld a kiadóhi­vatal: Budapest, VI., Andrássy-út 16. sz. A HARANGSZÓ PERSELYE. A Harangszó terjesztésére és fenntar­tásába a következő adománvok folytak be: Özv. Kovács Jánosné, Buga József, ifj. Németh Lajos, Stimer István, özv. Németh Mihályné Lébényröl, Kovács György Mező­túr, Szakács Károly, Farkas Antalné Dom­bóvárról, Kuh György Veszprém, Szabó István Újmalomsok 40—40 fill., Nagy Jó­zsef Lébény, Varga Ferenc Szák, Hammer Í ózsefné Bonyhád, Reizineer Keresztély .ajo8komárom, özv. Kovács Ferencné Rába- püspök, dr. Lauringer Jánosné, Rózner P. Kőszeg, özv. Király Ferencné Berek, Ta­kács József Hegyfalu, Sztrokay Juliska, Sztrokay Lajos Nemescsó, Tinschmidt S. Majos, Miszlay Sándor Magyarszombathely, Borbély József, Kovács István Szombathely 80—80 fill., Bucsky Sándor, Lukács József. f

Next

/
Oldalképek
Tartalom