Harangszó, 1926

1926-12-19 / 51. szám

1926. december 19. HARANGSZÖ. 433 íiepére. Első képUnk ezt a templomba vo­nuló menetet örökíti meg. A második ké­pünk pedig az alsósági hősi emlékünnepről való. Mindkét képet Szakály Dezső az alsó- sági gyülekezet buzgó és tevékeny kántor- tanítója küldötte be szerkesztőségünkbe. ÚJDONSÁGOK. Őrizetbe vett grófné. Keglevich Pálné grófnét született Kohner Alisz bárónőt váltóhamisítás miatt őrizetbehelyezték. Pedlow kapitány ismét Budapesten. Pedlow amerikai kapitány, a magyar gyer­mekek jószivü barátja, visszaérkezett Buda­pestre és tízezer amerikai szeretetcsomagot hozott magával. Ezek a csomagok azonban részint határozott elmekre szólnak, részint pedig amerikai jótékony egyesületek küld­ték budapesti hasonló célú egyesületeknek, mint például a Gyermekvédő Ligának és a csecsemövédő otthonoknak. Pacséron Marton Bálint presbiter 30 millió dináros alapítványt tett az egyház­nál ref. szegény gyermekek segélyezésere. Félszázados ügyvédi jubileum. Héring Zsigmond dr. kormanyfőtanácsos, a soproni ügyvédi kamara elnöke, most töltötte be ügyvédi tevékenységének ötvenedik évét. Letartóztatták a mezőcsáti leány­kereskedőket. A mezőcsáti leánykereske­dők elleni bűnügyben a vizsgálat igazolta, hogy Groszmann Kálmán, Eisen Dezső és Weiszberger Menyhért munkanélküli cse­lédlányokat csaltak a mezőcsáti éjjeli mu­latóba. Mindhármukat vizsgálati fogságba helyezték. Konyakos üvegek a bibliás ládában. A newyorki vámhatóságok letartóztattak egy newyorki könyvkereskedőt, aki 24 láda bibliát hozatott Európából. A bibliák bel­seje azonban a szentírás helyett konyakos üvegeket tartalmazott és a vámhatóságok az egész küldeményt 454 bibliát lefoglalták: Erkölcstelen Írók büntetése. A mad­ridi bíróság Juan Caballero és Alfredo Re- bana Írókat börtönre és polgári jogaiknak 11 évi elvesztésére Ítélte erkölcstelen ira­tok kiadása miatt. Zsidó telep lesz a Krim félszigeten* Moszkvában a nemzeti zsidó kongresszuson a Krim félszigeten létesítendő zsidó gyar­mat kérdését tárgyalták. A megnyitó be­szédet Kalimin mondotta, hangsúlyozva, hogy a keleti zsidók tulajdonképpeni ha­zája, nem Palesztina, hanem Oroszország. Öngyilkossági járvány. Ez a szomorú járvány nemcsak hazánkban, hanem kül­földön is dúl, s szedi áldozatát. Lengyel- országnak egy városában 19 diák közül 17 megbukott az érettségi vizsgán. Elke­seredésükben elhatározták, hogy öngyil­kosok lesznek. Mind a tizenheten kimen­tek a közeli hegyre és összefogózva be­ugrottak a hegy alatt levő vízbe. A romániai magyar felekezeti tanítók nyomora. Hiába tettek a szerencséden egyházai hatóságaik utasításai szerint hű­ségesküt, államsegétyt nem kapnak, a köz­ségeket eltiltották a patronusi jobbtól is, Így az iskolák segélyezésétől, tehát ma 2000 lei havi fizetésből kell nyomorogniok. Megélésre és meghalásra egyaránt kevés 1 Meghalt egy százéves pasa. Ozmán Digna pasa, mahdista vezér, állítólag több mint száz éves korában elhunyt. Huszonegyedik gyermek. Hovl de Ben hollandiai kereskedő felesége a közel­múltban huszonegyedik gyermekének adott életet A házaspárnak most kilenc fia és tizenkét leánya van. A gyermekek mind egészségesek. A legidősebb fiú már egye­temi hallgató, a legidősebb leány már férj­hez ment és gyermeke is van. Az északamerikai methodisták hires egyházi lapja, a Christian Advocate, az idén volt százesztendős. Ezt a nevezetes jubileumot azzal ünnepelte, hogy 20.000 új előfizetést szerzett. A mozik látogatottsága. Carl Milikin Newyorkban előadást tartott és ennek során azt állította, hogy a szövetség mozi­jait hetenként 90 millió ember látogatja. Az Egyesült-Államok lakossága pedig 110—120 millióra becsülhető. Evang. ifjúsági, tűzoltó- és levente- egyesületek, ha sikeres színielőadást óhaj­tanak rendezni, válasszanak Csite Károly- nak az alább felsorolt, páratlan hatású, vidám s hazafias népszínműveiből és népies népszínműveiből és népies mesejátékaiből: „A piros jegykendő“, »Királykisasszony éneklő babái“ 4 felvonásos; „Hej, de szép a lakodalom“, „Katica“ „A bíró leányai“, „Leánycsel“, „Legény furfang“, „Piros alma“ 3 felvonásos, továbbá „Isten veled, kedves rózsám 1“ hosszú 1 felvonásos; „A levente rózsája“, „Tóth Lidi“, „Ez a kislány megy a kútra*, „Szent bokréta“ 1 felvonásos népszínművek. A két utóbbi, valamint a „Királykisasszony éneklő babái“ iskolás gyermekek részére is igen alkalmas. Áraik, előadási joggal : 30, 35, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 15. 10, 15 ezer korona. Kaphatók szerzőnél Körmenden. Az Uj Barázda Lapkiadó r.-t. kiadá­sában az 1927. évre ötféle naptár jelent meg. Az ötszinnyomatú borítékba fűzött naptárak gazdag tartalmát színes művészi képek diszitik. A naptárak szövegrészét régény, elbeszélés, tréfák, hasznos tudni­valók, gazdasági cikkek, s sok érdekes apróbb közlemény teszik érdekessé. Min­den naptárban pengő átszámítási táb­lázat van. Az Uj Idők Herceg Ferenc képes szép- irodalmi hetilapjának 50. száma Csathó Kálmán, Krúdy Gyula, Szép Ernő, Perényi Jenő, Erdélyi József, dr. Török Frigyes, Rudolph Stratz írásait közli, továbbá a lap rendkívül népszerű rovatait: a szer­kesztői, kertészeti, gasztronómiai és szép- sépápolási üzeneteket, valamint a művészi és időszerű képek gazdag sorát. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 6. pengő 40. feliér. Kivánatra díjmentesen küld mutat­ványszámot a kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy-út 16. sz. Magyar Lányok fiatal lányok képes irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. Szebbnél-szebb novellák, versek, társadal­mi és ismeretterjeszsö cikkeken kivül, ké­pek és a szerkesztői üzenetek tarkítják a lapot. A Magyar Lányok előfizetői 20.000 korona kedvezményes áron szerezhetik meg a Százszorszép Könyvek című regényso­rozatot. A Magyar Lányok negyedévi elő­fizetési ára 30.000 korona. Mutatványszá­mot kivánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Bpest VI. Andrássy-út 16. A HARANGSZÓ PERSELYE. A Harangszó terjesztésére és fenntar­tására a következő adományok folytak be: — Á számok ezreket értékelnek. — Kasper József Ruszt, Rőder Blanka Csát- alja 30—30 ezer korona, Kocsis Sándorné Veszprém 7, Hlavács Sándor Herend 40, Ádám Antalné Keczel 16, Háry János Kör­mend, Berke Gézáné Sárvár, Menyhárt Sándorné Sopron Dorner Lajos Töltés­tava, Kovács Antalné Budmér, Takács József Hegyfalu, Schwarz Károlyné Mis­kolc, Nagy Jenöné Vác, Huszár Gyula Alszopor, ifj. Markó János Ipolyvecse, Molnár Vilm« Zalaszentgrót, Király Elek Nagyköcsk, Farkas Béla Remetevároskert, özv. Rózsa Lajosné Alsószakony, Baráth Sándor Alsószakony, Gftmöry Árpád Mis­kolc, vitéz Kálmán Béla Rákospalota, Ta­más Károly Sárvár, Remete Ida Sárvár, Horváth Ilo iá Bpest, dr. Wölfel Gyula Somogydöröcske, Szakács József Bpest, Büki Mihály Beled, Bertók Károly Szom­bathely, Mészáros Kálmán Veszprém, Zin­ger Henrik Paks, Mikó János Farád, Mód Lénárd Nagvsimonyi, Szegletes Sándor Kistengelic. Sipiczky Istvánné Fót, Hudy Kálmánná Nemeskolta, vitéz Berkényi Ede Ecsény, Handler Samu Bpest, Hollós Ida Bpest 4—4, Bethlen Gábor Kör Somogy- csurgó, Fülöp Ferenc Izsákfa, Mőd József Gutorfölde, Gáspár Endréné Kiskőrös, Gyurátz István Vízvár 20—20, Schreiner Teréz Körmend, 34, Farkas Józsefné Va- dasd, Balázs Sámuel Rábaszentandrás, Nagy Kálmán Nagyacsád 5—5, dr. Zauner Róbert Veszprém, imbusz Józsefné Len­gyeltóti, Kiss Imre Tiszaföldvár 14—14, Bartesch Jánosna Palóznak, Torda Lajosné Paks, dr Polonyi Káro'v Várpalota, Tóth Kálmán Alsószakony, Weiczl János Egy­házbér 10—10, Finta Ferenc Koppányme- gyer, Kalma Pál Bpest 8—8, Soguly Ká­roly Bpest, Egressy Ferenc Jánosháza, Felczán József Gyömrő 15—15, Gyülekezet Felsőszakony 18, Hollósy József Szombat­hely 9, Kiss István Pápa 40, Petrovits Í ános Gór, Kovács István Hegyhathódász, Lrtmeyer Jenő Szombathely 2—2, Czin- kóczky Ede Mezőtúr 1. Szabó Róza Ráb- czakapi 9, özv. Kiss Sámuelné Nagysitke, Matkovich Nővérek Kispéc, Karáth Lajos Felsőmester, Fraucsek Kálmánná Szötliget 50—50, özv. Dávid Sándorné Nagydém, Csőváry Dezső Gyúró, Szentes Sándor Körmend, Pali Lajos Boba, Brenner Ceci­lia Bpest, Ambrus József Karakószörcsök, Kiss Iván Vaskapu, Kiss Istvánné Magyar­boly Ujvárv Sándorné Tét, Blickle Sándor Körmend, Mátis József Beled, Hankó Má­tyás Békés, Nagy György Nádasd, Kovács Mihály Győr, Korontos Miklós Légrád, Lukács Mátyás Kispest, Geszty Sándor Rábakovácsi, Prachár Vilmos Bácsalmás, Németh István Moha, Rosta Sándor Szom­bathely, Csicsel János Mezőtúr, Borsódy Kálmán Makó, Bozzay Ferenc Bpest, dr. Molnár Gyula Bpest, Lauff Géza Sopron, özv. Z8Ítkovszky Istvánné Sopron, Barcza Zsigmond Zalaegerszeg, Illés Lajos Farád, Dúler Pál Sorkiujfalu, Takács Jánosné Miskolc, dr. Neun János Dombóvár, Kál­mán Lajos Beled 4—4, Takács Kálmán Pusztaszentlászló, Gergál B. Ferenc Puszta- szentlászló, Korcsmáros György Pusztaszt- lászló, Hetyésy Lajos Mesterháza, Móritz Gyula Boba, Busznyák István Sopron, Molnár Istvánné Rákospalota, Sarkady Károly Szombathely, Schuhanszky Pál Csornád, Bélák Lajos Somogyhatvan, Róth János Sárvár 10—10, Szentiványi Géza Győr 30, Staner, Jánosné Kaposvár 18, ifj. Brecska Samu Ózd, Gilincsek Péterné Ta­polca Edvy Jánosné Porládony 5—5, Ko­lossá István Kőszeg, Bagics János Ostfy- asszonyfa 8—8, Huszár János Répcejánosfa, Asbóth János Pestszentlőrincz 20—20, ifj. Györik Sándor 35, Tárnokréti gyülekezet

Next

/
Oldalképek
Tartalom