Harangszó, 1926

1926-08-22 / 33-34. szám

286 HARANGSZÓ. 1925. augusztus 15. széles területeken elviselhetetlen bűz ural­kodik és a környékbeli falvakban fellépett a pestis. Olaszországban nem szabad fehér kenyeret és ka'ácsot sütni. A miniszter- tanács az egységes kenyér mellett foglalt állást. Tilos mindenféle luxuskenyér készí­tése és árusítása, valamint kalácsnak és finom süteménynek gabonalisztböl való elő­állítása. Hány szerencsétlenség történt az utolsó három hónapban Londonban ? A londoni uccai szerencsétlenségek száma ez év második negyedében 30717 volt. Halálos szerencsétlenség 254 történt. Szokatlan hőség Amerikában. Az Egyesült-Államok délnyugati részén rend­kívüli hőség uralkodott. Kansasban 109, Texasban és Oklahamában 100 fok Fahren­heit meleget mértek. A Ball-szlgeti tűzhányó eltemetett egy falut. Ball szigetén a tűzhányó kitört. A lávatömegek a tűzhányó közelében lévő falut elárasztották. A lakosságnak sikerült megmenekülnie. Húsmérgezést kapott egy német hajó száznegyven matróza. A Hamburgban horgonyzó Hannover sorhajón több mint száz matróz gyanús mérgezési tünetek kö­zött megbetegedett. A lefolytatott nyomo­zás megállapította, hogy a mérgezést rom­lott hús idézte elő. Németországban a munkanélküliek száma jún. közepén l3/* milliárdra tehető. A munkanélküliek segélye az államot éven­ként 1*2 millió aranymárkával terheli, melynek Ve-át a munkaadók és munkások viselik, mig V» részét a birodalom, a tar­tományok és a községek fedezik. A kolera és hőség naponta ezer kí­nait pusztít el. Nem hivatalos becslés szerint a kolera és a nagy hőség következ­tében naponta ezer kínai halt meg az el­múlt héten. Erzsébet királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-u. 5. E régi jó hirnevü családi szálló a belváros központjában, 90 szoba, mindegyikben központi fűtés, mosdók víz­vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan létesített Erzsébet pince a főváros legszebb sörözője. Feltűnést keltő látványossága Petőfi ,János vitéz* költeményét illusztráló 12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak. Szabó Imre tulajdonos. Az Én Újságom a legelterjedtebb ma­gyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel ezelőtt Pósa Lajos alapított. Szebbnél szebb regények, elbeszélések, versek, mesék, apró történetek, játékók stb., gondoskodnak a 4—10 éves gyermekek szórakoztatásáról. Könnyű, világos stílusban megirt mesék, versikék, köszöntök, ha felolvassuk a még olvasni nem tudó kis babának, játszva ta­nulja meg azokat. A szerkesztő és kitűnő munkatársai a nagyobb gyermekek számára írják Az Én Újságom többi részét. Gaál Mózes vezeti a szerkesztői üzenetek rovatát és itt nagy segítségére van a szülőknek és az iskolának a gyermek nevelésében. Ä lap negyedévi előfizetési ára 25.000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy út 16. Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című hetilapja a legszebb és legtartalmasabb képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy «•■negyedre 80 ezer korona. Magyar Lányok legkedveltebb magyar leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 30.000 korona. NYILVÁNOS NYUGTÁZÁS. A kelenföldi templom épitéséhez szives adományaikkal eddig a következő egyház- községek járultak hozzá: Balassagyarmaton és Szécsényben Némethi János kelenföldi egyháztanácsos gyűjtése 7,026 500, Ceglé­den átengedett istentiszteleti offert. 471.500, Szombathelyen végzett helyi gyűjtés és átengedett istentiszteleti offert. alakjában 5,871.252, Pozsonyi magyar egyház cs. k. 100, Kőszegről a Kelenföldi ev. Nőegye­sület gyűjtése 150 000, Orosházáról a Ke­lenföldi Ev. Nőegyesület gyűjtése 200000, Soproni Evang. Leányegylettől 700 000, Ózd-i evang. egyházközség adománya 100 ezer, Tárnokréti-i egyház Gyámintézetétől 290.0C0, Kiskőrösön helyi gyűjtések és át­engedett istentiszteleti és vallásos esti offert.-ból 4,697.060 és egy 125.000 K n. é. 5% os államadóssági kötvény, festmény, Levél-i egyházközség adománya 200.00Ö, Tiszaföldvári egyházközség adománya 290 ezer. Pusztavámról kaptunk 20.000, Buda­pest-Fasori egyháztól átengedett istentisz­teleti offert. 2,533.000 és egy 10 K-s arany, Beledi egyházközség adománya 200.000, Vadosfai egyházközség adománya 340.000, E. E Gyámintézet központi segélye 1 millió, Soproni Gyámintézeti Nőegyesülettől 1 mil­lió, Salgótarjáni egyhk. adománya 100.000, Ceglédi Luther-Szövetség hozzájárulása 300 ezer, Zalaegerszeg 200.000, Budai Refor­mátus Nőegylet adománya 100.000, Zala­egerszegi Prot Nőegyletlől 100 000, Buda­pest-Deáktéri egyháztól átengedett isten- tiszteleti offert. 2 313.750, Hántai egyházk. adománya 350.000, Hartai egyházk. ado­mánya 350 000, Gyomai egyházk. adománya 500.000, Csákvári egyházk. adománya 50 ezer, Gecsei Nőegylet adománya 139.000, Bonyhádi Nőegylet adománya 250.000, III. kér. Evang. Nőegyletlől 300.000, Várpalotai egyházközségtől 102.000, Ikladi egyházk. adománya 100000, Budai egyházközségben átengedett istentiszteleti offert. 2,058.350, Diósgyör-vasgyári egyházk. adománya 100 ezer, Ráckozári egyháztól 350.000 korona. — A győri evang egyházközség offertórium és helyi gyűjtés alakjában még 1922-ben adott tetemes támogatást. Fogadják a rólunk megemlékező egy­házközségek, nőegyesületek ezúton is hálás kö8zönetünket. A HARANGSZÓ PERSELYE. A Harangszó terjesztésére és fenntar­tására a következő adományok folytak be: — A számok ezreket értékelnek. — Sárvárról«: Sümegi István 4, Erdélyi Sándor 4, Reichert Ede 5, özv Berke Gézáné 4, Dékán Sándor 4, Asbóth Lajos 5, Zetter Gottlieb 4, Répcelakról: Mészáros József 4, dr. Ajkay István 20, Vasvárról: Döb- röntei Antal 10, Horváth Józsefné 4. Buda­pestről : Handler Samu 4. Wagner Erzsébet 5, dr. Scholtz Oszkár 10. özv. Beniczky Józsefné 10, dr. Molnár Gyula 4, Novák István Herend 10, Horváth Dezső Zalakop- pány 10, Sopronból: Hetvényi Lajos 15, Varjú Sándorné 10, Ágoston József Amerika 27, Jaeger Gyula Vác 5, Gyura Németh István Nagysimonyi 10, Offert. Felsődörgi- cse 50, Kresz Ernő és Vilma tanulók Siklós 4, Körmendről: Szabó Lajos 4, Kluge Pál 10, Rácz Tibor 10, Herceg Ede 40, dr. Krenner György 40, Szombathelyről: Varga Sámuel 4, Winkler Irma 4, Sarkady Károly 4, Nika József 10, özv. Pillér Ferencné 10, Varga Dávid 20, özv. Ulreich Aladárné 4, Kőszegről: Küttel Dezső 10, Faith Pálné 4, Róth Sándor 10, Celldömölkről: Vadócz István 4, Mórotz Károly 4, Ihász Antal 4, Sümeghy Gyula 4, Erdélyi Gyula Jánosháza 20, Pápáról: Mészáros Ferenc 14, Benke Sándor 10, Fuchs János Kistengelic 4, Szegedről: Taraszovits Ödönné 5, Thomay Í ózsef 4, Pusztaföldvárról: vitéz Dénes .ajos 10, Krámer Ernő 10, Szalay Kálmán Németszecsőd 4, Fülöp Lajos Rum 10, Bobáról: Kücsán István 4, Tompa László 20, Kiss Sándor Nagyacsád 4. Bükről: Gaál Gyuláné 4, Balogh Gyuláné 10, Balogh Anna 10, Jamrich Béla Csurgó 4, Győrből: Schneider Nelly 4, Kovács István 4, Gosz- tola József 4, Szabó Sándor 10, özv. Mild- schütz Mátyásné Kiskörös 4, Launer Gusz- távné Rákospalota 15, dr. Csengődy Lajos Salgótarján 50, Orosházáról: Hézer Béla 40, Németh János 4, Varga József Pórlá- dony 5, Ostffyasszonyfáról: Károlyi Endre 20, Mesterházy Elek 4, özv. Mihátsi Pálné 5, Kiss Gyula Kemenesmagasi 10, lványi Ida Kapuvár 10, Zalaegerszegről: Brenn Zoltán 4, Bangó József 4, Németh István Nova 4, Mesterházy Sándorné Sümeg 100, Vratarit8 Lajos Szentanfalfa 10, dr. Zauner Róbert Veszprém 15, Wanderer József La- joskomárom 30, Szekeres Teréz Nagydém 32, Szarvasi Kornélia Űzd 4, dr. Ittzés Zsigmond Kaposvár 20, dr. Farkas Elemér Sárkeresztúr 32, özv. Reider Dezsöné Szé­kesfehérvár 30, Borovszky Pál Pétervására 10, Dobruczky Cyrill Zalalövő 10, Remete Karola Szil 4, özv. Edvy Sándorné Edve 5, Adorján Ferenc Zalaszentgrót 5, Kemenes- pálfáról: Rosta P. Károly 4, ifj. Pethő Fe­renc 4, Mihály Gyula Zalabesenyő 20, Sándor József Zalagalsa 30, Józsa Lajos Mezőlak 4, Horváth Józsefné Veszprém- varsány 10, Németh Béla Zalaszentmihály 4, Gyalog István Kéty 4, vitéz Berkényi Ede Ecsény 4, Gombér István Tab 10, Szepper Katica Mec8ekszaboIcs 40, Győrből: Eger Károly 5, Dóka József 4, Tóth Lajos 4, özv. Darvas Józsefné 4, özv. Orosz Lajosné Tét 4, Varga Mihály Szilsárkány 4, Kótsch Mihály Pusztavám 15, Harangozó János Pusztateclak 4, Balassagyarmatról: Németh Mátyás 6, özv. Takáts Józsefné 4, Pulay Jolán Szirák 4. Kovács Ilona Bánszállás 10, Stark lózsef Ózd 5, Debrecenből: Hajdú Józsefné 4, Nádossy Kálmán 4, Nyíregyhá­záról : özv. Kmotrik Sámuelné 16, Stoll Ernő 4, dr. László Kálmán Balogfa 20, Székesfehérvárról: özv. Esser Alajosné 20, Berger Miksa 10, Varga István 30, Celldö­mölkről : Szabó Ida 5, Pető Imre 4, id. Palkovits Gyuláné Jánosakna 20, Tinschmidt Sándor 10, Körmendről: Langer Böske 4, Belencsák Mihály 4. Lukáts Árpádné 30, Holzhammer János Bösárkány 30, Bernáth István Hegyfalu 4, Hofbauer Pál Balaton­almádi 4, özv Czuppon Sándorné Kővágó­őrs 5, özv. Ódor Józsefné Nagysitke 15, Budapestről: Kalma Pál 10, Kanicsár József 5, Dabrovits Sándor Ujberek 10, Ádám Antalné Keczel 16, Sopronból: Ev. iskola igazgatóság 30, Gosztola Samu 10, Susik Jánosné Erdőváros 4, Kaluzsa Etel Aszód 4, Farkas János Sátoraljaújhely 15, Főgim­názium Szarvas 30, Haramia Erzsébet Börcs 20, Kovács Imre Marcali 4, Nagy Lajos Szentantalfa 4, Takács József Rábabogyoszló 5, dr. Mesterházy Ernő Nagygeresd 100, Szombathelyről: Szanyi István 6, Vitális Károly 50, Frankovics Károly né 4, Kálmán Lajos Beled 4, Tömböly István Ujmalomsok 4, Skriba András Révfülöp 5, Sarkady Gá­bor Nagyalásony 5 ezer koronát

Next

/
Oldalképek
Tartalom