Harangszó, 1926

1926-06-06 / 23. szám

1926. Június 6 HARAN05ZÖ. 201 a jó nagyanya, a melegszívű testvér, rokon özv. Böhm Sámuelné szül. Fink Anna éle­tének 88 ik, özvegységének 15-ik évében f. évi május 26-án visszaadta imádkozó, mindvégig Istenben bizó lelkét teremtő Urának. A drága halott földi maradványait f. évi május 27-én helyeztük el a gyász­házból (Petöfi-ucca 13. sz) az evangélikus egyház szertartása szerint a szentgotthárdi sirkertbe örök nyugalomra. Szentgotthárd, 1926. május 26-án. A'dás szép emlékére I Berke Emil, Berke József unokái. Fink Katalin, Fink Rezső, Fink József testvérei. Fink Rezsöné szűk. Csillag Rozália, Fink Józsefné szül. Thirring Lujza sógornői. ÚJDONSÁGOK. A Magyar Tudományos Akadémia kéthéttel ezelőtt tartott nagygyűlésén, a nyelv és népirodalmi osztálya Szabolcska Mihály temesvári lelkészt megtisztelt tagjai közé választotta. A békéscsabai kisgazdák megfeste- tlk Nagyatádi Szabó István arcképét. A békéscsabai kisgazdaegyesület elhatá­rozta, hogy megfesteti nagyatádi Szabó István arcképét, amelyet a szeptemberi békéscsabai ipari és mezőgazdasági kiállítás alkalmával lepleznek le. Huszonöt éves a Magyarországi Oood Templar-rend. Huszonöt éve annak, hogy a Good Templar-rend londoni központja kiküldötte Miss Charlotte Grayt Magyar- országra, hogy a rend eszméit propagálja. 1901-ben meg is alakult az első Good Templar-csoport, a .Hungária*. A rend azóta lankadatlan buzgalommal szolgálja a zászlójára irt népjóléti ügyet és dolgozik a magyar nép szellemi és testi megerősí­tésén. Hatmllliárdot vett be Nagykőrös az idén salátából. A tavalyi 3 milliárdos be­vétel helyett ez évben ugyanannyi salátáért majdnem 6 milliárd koronát kaptak a ter­melők. Testvéri szeretetből agyonlőtte őrült húgát egy lembergi diák. Acht Vince 24 éves műegyetemi hallgató agyonlőtte Vanda nevű 23 éves nővérét, aki gyógyíthatatlan elmebeteg. A gyilkos diák, akit letartóztat­tak, azt mondta kihallgatásakor a rendőr­ségen, hogy testvéri szeretetből cselekedett. Elfogták a házasságszédelgők kirá­lyát. Fiiadelfiában elfogtak egy báró Engel nevű osztrák állampolgárt, aki százszor nősült és még a mézeshetekben megszökött a hozománnyal együtt, de feleségének ék­szereiről sem feledkezett meg. Az állítóla­gos osztrák báró ezenkívül legalább ugyan­annyi sikkasztást és csalást követett el a világ minden országában. Az egyedi gyilkosság ügyében a Kúria dr. Frohreich Ernő büntetését 7 évről 12 évi börtönre emelte fel. Súlyosbító körül­ménynek véve hálátlanságát apósával szem­ben, ki ót pénzzel segitette. Leégett egy egyiptomi falu. Dakahlin tartományban a tűzvész egy falut elpusz­tított. Tizenöt ember meghalt, 30 pedig megsebesült. Sok család fedél nélkül van. Philadelphiában megnyílt a legna­gyobb világkiállítás. Június 1-én nyílt meg a philadelphiai világkiállítás annak emlékére, hogy Amerika 150 év élőit vívta ki függetlenségét és szabadult föl az angol gyámság alól. A kiállítás 15 millió dollárba kerül, 2 millió négyszögölnyi területet foglal el, amelyre 54 hatalmas épületet építettek. Ciklon pusztított el egy várost. Akyab városát a ciklon elpusztította. A legtöbb kormányépület elpusztult. A ciklon nagy kárt okozott Sok ember életét vesztette. Leégett a zágrábi börcserzőgyár. A zágrábi börcserzőgyár, amely egyike Európa legnagyobb cserzőgyárainak, telje­sen elpusztult. A kár több millió dinár. Forgószél és árviz Hátsó-Indiában ezernél több halottal. Rangoon és Birma környékén veszedelmes forgószél dühön­gött, amely a partvidéken nagy károkat okozott. A folyók kiléptek medrükből, az árviz a lakóházak egész sorát elpusztította és — hírek szerint — ezerkétszáz ember pusztult el. Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című hetilapja a legszebb és legtartalmasabb képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy negyedre 80 ezer korona. Tüdőbetegek, súlyos gyomor-, vese­bajosoknak kigyógyulásához megküldi új, sikeres eljárását és receptjét dr. Balog v h. főorvos, gyógyintézete Budapest, gróf Zichy Jenő-ucca 23. (Levélre válaszol.) Erzsébet királyné szálló Budapest, IV., Egyetem-u 5. E régi jó hirnevü családi szálló a belváros központjában, 90 szoba, mindegyikben központi fűtés, mosdók víz­vezetékkel, fürdőszobák, lift, közkedvelt étterem, jó konyha, jó borok. Az újonnan létesített Erzsébet pince a főváros legszebb sörözője. Feltűnést keltő látványossága Petőfi „János vitéz* költeményét illusztráló 12 falfestmény. Mérsékelt polgári árak. Szabó Imre tulajdonos. Magyar Lányok legkedveltebb magyar leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 30.000 korona. Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer­meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési ára negyedévre 25.000 kor. Megrendelhetők VI., Andrássy u. 16. Bpest. A HARANGSZÓ PERSELYE. A Harangszó terjesztésére és fenntar­tására a következő adományok folytak be: — A számok ezreket értékelnek. — Budapestről: Farkas Béla 4, Plevniczky Julia 4, Navratil Erzsébet 4, Brenner Cécilia 4, özv. Ihász Sándorné Sikátor 4, Fuchs György Szabadi 15, Kiskőrösről: Kovács Gyuláné 40, Ádám Manci 4, özv. Revaló t ánosné 4, Köleséről: Reichart Henrikné 5, teichardt János 5, Barabás Ádám 5, Flech Henrik Baltavár 40, Karsay József Farád 20, Kalmár Dániel Gecse 5, A. Balázs Já- nosné Acsád 15, König Henrik Sásd 4, Braun Ádám Kistengelicz 30, dr. Farkas Elemér Sárkeresztur 32, Békéscsabáról: Gyebrovszky Pál 20, Huszár nővérek 4, Németh Ferenc öcs 4, Tan. hiv. Nagygyi- mót 12, Győrből: dr. Dukovits Vilmos 16, Kunos Endre 4, Macher Pál 4, Hujber János 4, Kőszegről: Scheer Terus 10, Flämisch Gusztáv 30, Gede János Győrság 4, Tárnokrétiből: Takács Sándorné 10, Offertórium 11, Szabó József Kósdombipta 20, Bacsics János Dömefölde 10, Cegléd­ről : Zsiba László 4, Serbán Károly 4, Rákospalotáról: Trapp Jánosné 10, özv. ifj. Molnár Istvánná 10, özv. Pivarcsik Jánosné 4 Weitzl István Komló 4, dr. Rásó Béla Vasvár 11, Rosta J. Samu Kemenespálfa 10, Gyurkó Istvánná Kádárkut 15, Ná- dassy Kálmán Debrecen 4, Hanzély Etelka Mezöberény 4, Skutera Ferenc So- roksárpéteri 20, Celldömölkröl: Dezső La­jos 4, Csepregi Sándor 4, özv. Gosztolya Józsefné Felszopor 4, Szarvasi Kornélia Úzd 4, Beledről: Büki Mihály 4, Tóth Mihály 4, Szabó Sándor Zalaszentgrót 4, Marschalkó Béla Budafok 20, Kovács Jenő Ikervár 4, Szombathelyről: Hollósy József 10, Deák Istvánná 30, Borbély József 4, Schleifer Imréné 20, özv. Mióváczy György- né Kaposvár 4, ^Balogh Ernő Nagygeresd 6, Sárbogárdról: özv. LUlik Ferencné 20, Habermayer Mátyás 10, Tamás Károly Sár­vár 4, Dala Béla Sajtoskál 10, Németh Béla Vásárosfalu 5, özv. Varga Jánosné Répce- jánosfa 16, Mórocz Gyula Boba 4, Tétről: Horváth Gergely 20, Szép András 10, Pa- mer Henrik Paks 40, Ifjúság Fehérvár­csurgó 30, Polgár Samu Zalagalsa 7*6, Reiber Dénes Körmend 4, özv. Hudy Kál­mánná Nemeskolta 4, Páli Sándor Kapuvár 4, dr. Kneffel |. és neje Túra 50, Németh Sári Csepreg 30, özv. Vági Istvánná Deve- cser 4, Varga György Pomád 15, Németh Vendel Komló 10, Nemecskó Sándor Duna- földvár 10, Sopronból: Lauff Géza 4, Menyhárt Sándor 4, Klemen! Márton Bony- hád 20 Nitechinger Lajos Pilis 4, lamrich Edéné Kaposvár 18, Varga Sándorné Tarcs- puszta 6, Kéhly Gyuláné Pécel 2, Bartesch János Paloznak 8, Ferenczi János Kispéc 16, Fodor Ferenc Pápa 4, Mórotz Gyula Baltavár 4, Horváth Pál Vép 4 ezer kor.-t. Felelős szerkesztő ős kiadó: czipott QÍZA dzentgotthárd, Vasvirmegye. Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. Főmunkatársak: NAGY MIKLÓS, 8ZOMBATH ERNŐ, TÚRÓOZY ZOLTÁN. Kéziratokat nem adunk vissza. Piac. Gabonaárak: Búza 417—420, rozs 222— 225, árpa 242, köles 190, zab 267, tengeri 210—212, korpa 167 ezer korona méter­mázsánként. Valuták: Dollár 71 475, Schilling 10080, Német márka 16991, Cseh korona 2111, Dinár 1256, Lei 295, Lira 2630, Frank 1312, Angol font 347.200. Luther köpeny, baretta, öltönyök, kabátok, felöltök a legjobb minőség mellett a legolcsóbban 3 havi részletfizetésre is az Ecclesia R.-T. Budapest, IV. Veres Pálné-uccai szabóságában. Ugyanott siffonok, zefirek, fianellek, szövetek. Ne mulasszon el mintát kérni. Urvacsorai kelyhek, keresztelési edények, kis beteglátogató kelyhek a legegysze­rűbbtől a legdíszesebb kivitelig az Ecclesia R.-T. Budapest, IV., Váczi ucca 59. sz. alatti üzletében. Ugyanott kelyhek, keresztelési edények, gyertyatartók stb. stb. tartós aranyozása, ezüstözése, nikkelezése vagy rezezése. Az Ecclesia R.-T. oltárépitöüzeme Budapest, VI., Csángó ucca 22. épft és restaurál oltárt, szószéket, valamint ke­resztelő kutat. Festett templomablakok művészi kivitelben. 12-12

Next

/
Oldalképek
Tartalom