Harangszó, 1926

1926-02-21 / 8. szám

1926. február 21. HARANŰSZO 63 esti istentiszteletek után megtartatott dec. 23-án a templomban a karácsonyfaünnep, amikor minden gyermek adományban ré­szesült. A szegény gyermekek felruházta- tása és 31 családnak 2 hétre élelemmel és fával való ellátása már előbb történt meg. A két év óta bevezetett szentesti istentisz­telet kezd szintén látogatott lenni. A de­cemberi közgyűlés a költségvetést 234 millió szükséglettel és ugyanannyi fede­zettel jóváhagyta. Február 6-án a női Fillér- Egyesület rendezett jótékonycélú teaestélyt, mely 30 millió tiszta jövedelmet eredmé­nyezett. Az esztmissió 125 darab Luther Naptárt árusított. Vályi Nagy Oéza az Országos Gár­donyi Géza Társaság tagja. Az „Orszá­gos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság“ legutóbb tartott teljes ülésén Vályi Nagy Gézát, az országosan ismert költött tagjává választotta. A pestújhelyi Teleky Róth Johanna ev. nőegylet február 6 án műsoros össze­jövetelt rendezett, mely alkalommal Gre- gersen Lujza a prof. nőszövetség főtitkára a Prolog-ot mondotta, Csajbók Lidiké Vá- sárosmiskéról pedig néhány versét s egy "novelláját olvasta fel. A bakonytamási-i ev. ifjúsági egyesület január hó 30-án és 31-én könyvtára javára Tatay Etelka és Szabó Elek evang. tanitó rendezésével Gárdonyi Gézának a „Bor“ című háromfelvonásos színmüvét adta elő. Az egyesület műkedvelő gárdája feladatá­nak magaslatán állva, oly helyes alakítással és rátermettséggel adta elő a darabot, hogy a néző közönséget várakozáson felül sike­rült magával ragadni. A szereplők általában mindnyájan elismerésre méltóan játszottak, de külön ki kell emelni átérzett játékáért Finta Józsefet és Bors Mariskát, hasonló­képen igen helyesen oldotta meg feladatát ifj. Nyári József; szépen játszottak még Deli Irén, Fodor Bözsike, Bors Géza, Né­meth fda, Major Jolán és ifj. Tatay Lajos. De nemcsak a szereplők érdemlik meg a dicséretet, hanem és főként a rendezők, kik fáradhatatlanul munkálkodtak a betaní­tásban. Az előadás az egyesület könyvtárára félmillió koronán felüli bevételt eredmé­nyezett. C'8. Gyóni Géza szülőházának egy részé vasárnapra a pusztulás szomorú jeleivel fogadta a templomba siető híveket. Az ősi épület több mint egy századon keresztül dacolt az elemekkel, az idei súlyos tél, esőzés és talajvíz nem kegyelmezett már tovább. A nagy teher alatt görnyedő egyház 1922-ben templomot renovált és hosszab­bított, most a lakás nélkül álló lelkésszel újabb megpróbáltatás előtt áll. Nőegyletek a Harangszóért. Az evan­gélikus sajtó fontosságát és szükségét meg­értve az alsósági nőegylet 100.000 koronát, a nagyalásonyi és a pórládony—berek- tompaházi nöegylet 50—50 ezer koronát adományozott a Harangszó fenntartására. Battyánd. Az 1925-ik év folyamán a gyülekezetben kereszteltetett 87 gyermek, eltemettetett 72 egyháztag. Esküdött 37 pár, konfirmáltatott 57 gyermek. A vakok bibliájára dr. Losonczy Ist­ván hadbíró-százados Miskolc, Czipott Gézáné Szentgotthárd 25—25 ezer koronát adományoztak. Az összeget rendeltetési helyére juttattuk. Alapítvány. Dr. Sömen Lajosné a mura- szombati nőegylet elnöknője a nőegylet 25 éves jubileuma alkalmából az egyesület céljaira 1000 dináros alapítványt tett. Magyarbóly. Pénztári forgalma a gyü­lekezetnek az 1925. év folyamán 45,932.285 korona volt. Egyházi sajtót 23-an járatnak. Az úr asztalához 206-an járultak. A salgótarjáni evangélium leányainak egyesülete január 31-én szépen sikerült teaestélyt rendezett a városi kaszinó nagy­termében. A megnyitó beszédet Zelenka Panny elnöknő mondotta, közreműködött: Gabler Edith zongoraszólóval, Zatroh Nelly és Temányi Kató Schubert Magdus kfsérete mellett énekszólóval, Tuba Ilonka szavalat­tal, Dianiska Mariska melodrámával, Csarba Ilonka és Turek Berta táncduette, Ebert Bertalan betanításával, és végül Szaniszló Sári, Pántyik Babus, Urban Kálmán és Levius László egy egyfelvonásos előadásá­val. A válogatott közönség melegen ünne­pelte az egyes számokat és a késő esti órákig maradt a tea mellett együtt. A Protestáns Szemle februári számá­ban Szelényi Ödön a modern okkultísta törekvésekről ír, Rácz Lajos a kálvinizmust mint a modern szabadságok forrását mu­tatja be. A szépirodalmi részben Komáromi János és Lampért Géza írnak. Ravasz László Gyulai Pálról, Lampért Géza A. S. C. Wallis-ról, dr. Antal Géza püspök most elhunyt feleségéről ir meleghangú emléke­zést. A Kritikai Szemle ezúttal is eleven és változatos. A tartalmas, rendkívüli ügyesen szerkesztett folyóiratot a Magyar Prot. Irodalmi Társaság tagjai 170.CKX) K évi tagdíj fejében kapták. Tagsági és elő­fizetési dijak a küldemény pontos meg­jelölésével Bendi Henrich, a M. P. I. T. pénztárosa, Budapest, IV., Deák-tér 4. címre küldendők. Kéty. Január 24-én sikerült vallásos estélyt tartott, mely alkalommal Gyalog István lelkész „A biblia jelentőségéről az egyházban, az iskolában, a családban“ beszélt. A pusztaszent'ászlói gyülekezet a Ko­vács Mihály lelkész Nagymórichidára távoz- tával megüresedett lelkészi állását február hó 8-án töltötte be. Az állásra egyhangú bizalomnyilvánítással Schrantz Zoltán győri önálló hitoktatót választotta meg, akit febr. 28-án iktatnak be uj állásába. Tekes Január 30-án Schöll Lajos főes­peres, Stráner Vilmos és Frank Károly lelkészek vallásos estélyt tartottak. Schöll főesperes: „Mit nyújt nekünk evangélikus egyházunk s mivel tartozunk egyházunknak“ címmel tartott előadást. Január 3I-ér. pedig ünnepélyes isten- tisztelet keretében beiktatták az új presbi­tériumot. Lelkészválasztás. A felsőcsalogányi ev. gyülekezet január 17-én lelkészévé Kováts Károly hitoktató segédlelkészt választotta meg. — E missziói egyházban az 1925-ik év folyamán született 52 gyermek, meghal­tak 31-en, házasságot kötött 11 pár. Udvari. Mühl Sándor gyönki lelkész január 24-én avatta fel a gyülekezet új harangjait, melyek közül az egyik 311 klg., a másik 81 klg. súlyú. Ivándárda. 1925-ben összbevétele a gyülekezetnek 25,897.800 korona, kiadása 24,887.780 korona volt. Egyházi lapot 24-en járatnak. Szeretetház-sorsjegy. A budai Mária Dorottya jótékony nóegyesület a pénzügy- miniszter engedelmével egy létesítendő Szeretetház javára tárgysorsjátékot rendez. Kibocsájtatott összesen 58 ezer drb sors­jegy. Az sorsjegy ára 10.000 kor. Nyere­mények : Förster-féle 2 szobás ház, értéke 44 millió, autó 30 millió, motorbicikli 10 millió, hálószoba 3 millió, 2 hízott sertés 4 millió, fejős tehén 7 millió, kiházasitási női kelengye 5 millió, hatszemélyes ezüst evőkészlet 3 millió, női bunda 2 millió, 33 drb kép á 1 millió K =*= 33 millió, 1 drb kép 500 ezer, 480 drb. háztartási cikk á 40 ezer kor. értékben Húzás 1926. május 1-én. Sorsjegy iroda: I. Verbőczy u. 28. Miskolc. A miskolci Férfi Filléregylet rendezésében legutóbb előadásokat tar­tottak : Duszik Lajos lelkész külföldi útjá­ról, Lehoczky Egyed tanítóképző intézeti tanár: A lelkiismeretről, Budacker Károly leánygimnáziumi tanár: Giordieno Brunno- ról, a máglyahalált halt filozófusról. Felsőnána. Vallásos összejövetel kere­tében kulturestélyt rendezett, melynek köz­pontjában Müller Róbert alesperes mélyen szántó előadása állott: A szülők kötelessége a gyermeknevelés terén címen. Ráckozár Koroäsy Lajost egyhangúlag kántortanítójává választotta. Ecsény. Szép vallásos est és gazdag műsor keretében áldozott Luther házas­ságának 400 éves évfordulója alkalmából. A felolvasást Klenner Adolf tanító tartotta. Polány. Schrauf Ernő tanítót meleg ünnepség keretében iktatták be hivatalába január 10-én. KÜLFÖLDI HÍREK. Lutheránus világkongresszus. Az első lutheránus világkongresszus 1923-ban Ei- senachban gyűlt össze, a másodikat 1929- re, a Luther Káté jubileumi évére tervezik. Németországban a lakáshiány miatt, a nyugalmazott lelkészeket egy otthonba gon­dolják elhelyezni. Szászországban már is felállítottak egy ilyen otthont. Törökországban a polgári házasságot készülnek bevezetni. Jugoszlávia. Benkő Viktor Jugoszlávia missiós lelkésze a vendségben missiós elő­adásokat tartott. Rabbi, aki hisz Jézusban. A newyorki zsidó hitközség egyik cionista rabbija, Stephen Wiess röviddel ezelőtt egy tem­plomi szónoklatában kijelentette, hogy ö hisz Jézus létezésében és szükségesnek tartja, hogy a zsidóság ismerkedjék meg Jézusnak, mint egyik legnagyobb bölcsnek és tanítónak tanításával. Az Egyesült-Álla­mok ortodox rabbinusainak uniója erre nyilatkozatot bocsátott ki, amelyben Wiess rabbit tévelygőnek bélyegzi és kiközösíti a zsidó egyházból. A tübingeni egyetemen a misszionári­usok részére rendezett orvosi kurzusokat, melyek a háború alatt megszűntek, újból felvették. Németországban erélyes munka folyik, hogy a nehéz gazdasági viszonyok ellenére is, a német misszió új feladatainak szolgá­latába új erőket állítsanak. így a rajna-vidéki missziói konferencia a bonni egyetem the- ologiai fakultásával együtt jan. 11—13-án rendezett missziói tanfolyamot; a szász missziói konferencia Halléban febr. 7— 10-ig tartott tanfolyamot, melyen az egyetemi hallgatók is résztvehettek; a brandenburgi missziói konferencia pedig ápr. 18—á) között gyűlik össze, melyhez a szokott lelkészi tanfolyam csatlakozik. A német szakszervezeti központ könyv­kiadóhivatala nemrég kiadásában megjelen­tette az Újtestamentomot. Emiatt a szabad­gondolkozók részéről több oldalról erős támadás érte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom