Harangszó, 1926

1926-01-10 / 2. szám

14 HARANQSZO 1926. január 10 nagy jelentőségű volt Schöll Lajos föesperes azon megállapítása, hogy a 200 éves adó­rendszer egészségtelen, igazságtalan és alkotmányellenes, melyet a gyülekezetnek saját érdekében feltétlenül gyökeresen meg kell változtatnia. Végül a lelkészi hivatalt vizsgálta meg a főesperes, amelyet rendben talált. Köleseiről másnap utazott el a fő- és alesperes a jól végzett munka kellemes érzetével. Rövid kölesdi működésük áldá­sos, termékeny hatást váltott ki az egész gyülekezetben. A salgótarjáni egyház III. ádventi es­téjén dr. Csengődy Lajos tartott előadást, IV. estén pedig báró Podmaniczky Pál a finn ádventről beszélt a szép számban egybegyült közönség előtt, mély benyomást keltve mindenkiben, arról az országról, mely az evangéliumi ébredésnek köszönheti nagy­ságát. Közreműködtek még a két estén Szlovák Pál hitoktató, Pampurik Gusztáv, Csarba Ilonka, Knapicius Lajos, Tuba Ilonka, Kralovánszky Margit, Röder Alfréd, Deman Gusztáv és Vertich Antal, Karácsonyi vásárt az ev. nő- és leány- egylet dec. 13—15® rendezte a Vadász szálló nagytermébOTamely úgy anyagi mint erkölcsi szempontbői kitünően sikerült. A vásáron eladásra került tárgyak legnagyobb részét a leányok maguk készítették hosszú heteken át tartó nagy munkával, amiből minden el is kelt. Pántyik Árpádné és Zelenka Panny elnöknők vezetésével közre­működtek dr. Förster Kálmánná, Moticska Nándorné, Köntzey Ferencné, Kralovánszky Imréné, dr. Csengődy Lajosné, Gábler Vil- mosné, Csincsik “Andrásné, Holies Jenőné, a leányok közül Pánlyik Babus, Zorkoczy Erzsiké, Kmeth Mancika, Csengődy Etelka, Szaniszló Sárika és Illa, Marko Emma, Tuba Ilonka, Okolicsányi Márta, Schuber Magda, Galbács Ica és mások számosán. A vásár összjövedelme 11,250.000 kor. volt, a tiszta haszon 7 millió körül az özvegyek és árvák karácsonyi megajándékozása szá­mára. Az egyházhoz tartozó minden özvegy és árva részesült karácsonykor adományban az ev. nőegylet és leányegylet részéről a karácsony estéjén megtartott karácsonyfa­ünnepélyen, amelyen beszédet mondott dr. Csengődy L. lelkész, hegedült Talmányi József, orgonán játszott Oszifcsin Kató és Holies Sárika, szavaltak Hrubecz Aranka, Ukrincsko Nándor, Holies Sári és Oszifcsin Kató. A felnőttek nevében pedig Bak János szavalt. Végül a leányegylet tagjai osztották ki az adományokat. Az ajkai gyülekezet ádventi vallásos estélye, a vasárnapi iskolás gyermekek templomi karácsonyfaünnepélye, valamint a karácsony másnapján tartott nagyobb- szabású előadása nagy érdeklődés mellett játszódtak le. Különösen a karácsonyfa- ünnepély volt kedves és boldog emlékű azoknak a kicsinyeknek, akik a sok-sok angyalkának játékában és a csillogó nagy karácsonyfa kedves képében az ő hetekkel ezelőtt szövögetett álmukat látták megvaló­sulni. Több kételkedő kis gyermek ment haza azzal a boldog meggyőződéssel, hogy ime mégis a kis Jézus hozta nekik a temp­lomba a karácsonyfát. Karácsony másnapján a moziban egy négy felvonásos alkalmi színdarabot adtak elő a nagyobb leánykák. Itt is kedves, meg­kapó képek lepték meg a nagy számmal megjelent érdeklődőket. Különösen szép volt a menyország jelenet, amelyben sok­sok angyalka vette körül a 12 éves gyermek Jézus trónusát, aki nagy örömmel vette ki részét a karácsonyfák díszítésében és ké­szített ajándékot az ő kicsinyeinek. Ezen az ünnepélyen egy mesét olvasott föl a Ielkészné, a helyettes tanító: Nagy Sándor pedig üdvözölte a megjelent közönséget. Az ajkai ifjúsági egyesület most készül az Aranyember előadására. A közel jövőben pedig egy nagyszabású mesebált rendez a lelkész és neje, amelyen valláskülönbség nélkül körülbelül 60 kisebb-nagyobb leány és fiú szerepei. Székesfehérvár. Advent utolsó vasár­napján vallásos estélyt rendezett a székes- fehérvári ev. gyülekezet. Az estély Irányi Kamillnak — a gyülekezet buzgó és ékes- szavú lelkipásztorának — lélekemelő imá­jával kezdődött. Az országos hirü Városi Dalkör Kreutzer K.-nak „Vasárnap reggel“ és Mozart Varázsfuvolájából a „Papok kará“-t adta elő a náluk már megszokott precizitással. Zugor Irénke — Bobory Mária zenetanárnő zongorakísérete mellett — Kapi Gyula: „Rachel siralma“ c. melodrámájának végtelen kedves és szivekbe markoló elő­adásával tűnt ki. Jesztrebényi-Maurer Hof- fer-Bobori F. vonósnégyese a kitűnő össz- játék és a gyönyörűen kifejezésre juttatott színezés által magasztos érzést váltott ki a nagyszámú hallgatóság szivéből. Előad­ták : Haydn Op. 32 Adaggióját. A vallásos estély előadója dr. Kirchknopf Gusztáv egyháikerüleii lelkész volt. Érdekes és igen értékes előadásában ostorozta a társadalmi erkölcstelenségeket, majd szenvedelmes han­gon rámutatott arra, hogy a lelkek szanálása csak a krisztusi szeretet által érhető el. E vallásos estély iránt igen meleg érdeklődést tanúsítottak a másfelekezetü testvéreink is, kik az estély befejeztével hálás szívvel megköszönték az értékben ki nem fejezhető erkölcsi ajándékot s azzal a kérelemmel állottak elő, hogy minél gyakrabban tartson az ev. gyülekezet ilyen lelket nemesítő és szivet erősítő vallásos estélyt. Alszopor. December 24-én d u. iskolai karácsonyfa-ünnepély volt, melyen Nagy Lajos tanító az öröm, szeretet és hála ünnepéről beszélt; Tóth Gy. és Hetlinger E. Vi. o. tanulók imát mondtak, Joó B., •Luka B. VI., Büki F. III., Fördős J. VI., Mesterházy S. V. és Trakszler J. IV. oszt. tanulók szavallak, az iskolai énekkar pedig háromszólamú karácsonyi énekeket énekelt. A befejező közének után kiosztásra kerültek a következő ajándékok: 1 drb. fiuing, 13 pár érmelegítő, 10 pár kapca, 6 pár haris­nya, 6 drb. hósapka, 3 pár keztyü, továbbá minden gyermeknek füzet, tollak, palavesz- sző, tollszár, alma, dió, sütemény és cu­korka. A gyülekezet áldozatkész tagjai az ünnepély céljaira karácsonyfát, 1 drb. inget, 1 pár harisnyát, 1 pár érmelegitőt, 551.500 K készpénzt, sok süteményt, almát és diót adtak össze. A készpénzadományokból a ruhaneműk, tanszerek és karácsonyfadíszek lettek beszerezve. Az önzetlen anyagi áldo­zatokat bőven megtérítette az ünnepélyen jelenlevőknek a mérhetetlen öröm s boldog­ság, mely a kedves gyermekszemekből su­gárzott. Az ünneplő közönség azzal az elhatározással oszlott szét, hogy a jövőben hatványozott erővel segítségére lesz a kez­deményező tanítónak a karácsonyfa-ünne­pélyek rendezésében. Az iskolával kapcsolatos, 21h éve mű­ködő Ifj. Egyesület népkönyvtárának gya­rapítására az 1925. évben özv. Zongor J.-né Makkoshetyéről a Prot. Cs. Könyvtár 13 füzetét, Németh Jolán Szombathelyről 2 drb., Gyarmathy Gyula Alszoporról 1 drb. köny­vet ajándékoztak, melyekért ezúton is hálás köszönetét fejezi ki az Egyesület. Az ado­mányokon kívül még 20 drb. új könyvet szerzett be az Egyesület, 28 drb.-ot pedig köttetett. Jelenlegi könyvállomány 158 mű 147 kötetben, amely kötetek felerészben vászon díszkötésben, felerészben pedig fél­vászon kötésben vannak. Dombóvár. Karácsony előestélyén szép karácsonyfaünnepély gyönyörködtette a szü­lőket és gyermekeket egyaránt. Boldog örömmel mondották el az elemi iskolai tanulók karácsonyi verseiket s énekelték a Csendes éjt. Lelkész elmélkedése után min­den gyermek dió-, alma-, édességekkel tért hajlékába. Szülők örömmel jöttek lelkész segítségére, hogy a karácsonyfa felállítható legyen s adakozásukkal lehetővé tették, hogy minden gyermek kapjon is valamit. Mind­azoknak, kik valamiképen hozzájárultak a szent ügyhöz, hálás köszönetét mond a lelkész ezúton is. A kisfalud! leánygyülekezetben vallásos ünnepély volt a karácsony utáni vasárnapon, amelyen a hívek szép számmal vettek részt. Kiss Erzsébet, Emődi Erzsébet, Nagy Gyula és Bognár Gyula szépen előadott szavala­tokkal, Bakody Elemér tanító vezetésével pedig a férfikar szépen sikerült 3 énekével járultak az ünnepély sikeréhez. Böjtös László lelkész Luther családi életéről tartott előadást. Offertórium a harmónium alapra 184.400 kor. Gindlicsalád. Boldog örömtől sugárzott a kistengelici állami elemi iskola 32 evang. vallású tanulójának az arca: karácsonyfa­ünnepélyt tartottak. Előadták dr. Schlitt- Szombath szép karácsonyi színjátékét. Az ünnepély alatt a csillogó díszekkel és min­denféle jóval gazdagon megrakott kará­csonyfa csak úgy ontotta szét a csillagszórók vakító tüzét. Az ünnepély után minden egyes gyermek megkapta a Jézuska ajándékát, egy-egy kis levelezőlapokból összevarrott, cukrokkal, dióval, süteménnyel és almával megrakott kosarat. Az ünnepélyt két nappal később meg kellett ismételni. Mindkét alka­lommal szűknek bizonyult az iskola más- vallásuakkal is megszaporodott tágas tan­terme. A színdarab ügyes betanitása Csizsák János, fáradhatatlan buzgalmú kántor ér­deme, a gazdag ajándékok összeadása a nőegylet áldozatkészségét dicséri. Halálozás. Péter Sándor kismányoki ev. lelkész, kit ádvent II. vasárnapján isten- tisztelet tartása közben agyszélhüdés ért, kínos szenvedés után életének 43. évében elhunyt, gyászba borítva családját és elár­vult gyülekezetét. Temetése a kismányoki ev. templomból történt, hol megjelentek szeretett hivei mellett a szomszédos gyüle­kezetek tagjai is, hogy elbúcsúzzanak tőle. A temetési szertartást és halotti beszédet Schöll Lajos ev. főesperes tartotta Polster Gyula ev. esp. s. lelkész és Lang János s. lelkész segédlete mellett. A koporsójánál megjelent a bonyhádi reálgimn. tanári kara, az olvasókör, Jánossy, a várallyai ref. gyü­lekezet lelkésze. A szertartás után megindult a szomorú menet ki a kocsihoz s harang­zúgás mellett búcsúzott a lelkész, hogy híveitől kisérve induljon haza, szülőfalujába, hogy annak sírboltjában pihenjen. Legyen áldott emléke, édes pihenése az élelharc után. A vigasztalás Istene nyújtson vigasz­talást a kesergőknek. Szentgotthárd. A gyermekek és szegé­nyek karácsonyfa-ünnepélyét dec. 24-én az ünnepi istentisztelet után a gyülekezeti kulturházban tartották meg. Berger Lajos segédlelkész rendezésében az iskolás gyer­mekek szép karácsonyi jeleneteknek elő­

Next

/
Oldalképek
Tartalom