Harangszó, 1926

1926-08-22 / 33-34. szám

1926. augusztus 15. HARANQSZÓ. 287 Fényképező gépek­és cikkekről ingyen küld árjegyzőket, ha levelezőlapon kéri Hatschek és Farkas g_io Bpest, IV., Károly-körút 26 Piac. Gabonaárak: Búza 375—380. rozs 235— 237, árpa 230, köles —, zab 280, tengeri 257—260, korpa 167 ezer korona méter- mázsánként. Valuták: Dollár 71 150, Schilling 10100, Német márka 17000, Cseh korona 2150, Dinár 1260, Lei 330, Lira Frank 1850, Angol font 348.000. Pályázatok. Kemenesszentmárton evang. kántor- tanítói állásra pályázatot hirdet. Megfelelő lakás melléképületekkel, kerttel és 1500 □ -öl szántóföld használatával; 480 kg. búza, 900 kg. rozs. 310 kg. árpa, 8 köbm. tűzifa, összesen 270 aranykorona készpénz megfelelő államsegéllyel. Kérvények felsze­relve megjelenéstől 10 nap;g Evang Lelké- szi Hivatalhoz Celldömölk küldendők. * Az alsósági evang. III. számú osztály­tanítói állásra, nőtanító részére, beosztás szerint. Kézimunka-tanítás az összes leány­növendékek részére, megszabott díjért, kötelező. Fizetés: lakás és törvényszerű készpénzmennyiség. Kérvények felszerelve megjelenéstől 10 napig Evang. Lelkészi Hivatalhoz Celldömölk intézendők. • A mezőberényi 11. kerületi ág. h. ev. egyház nyugdíjazás folytán megüresedett két kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom az egyház részéről évi 20 mm. búza, szabad lakás, valamint a törvényszerű állami fizetéskiegészités. Pályázhatnak tótul beszélő, ág. h. ev. vallású, képesített kán­tortanítók. Szabályszerűen felszerelt, a há­ború, forradalmak és a kommunizmus alatti magatartást, továbbá az eddigi működést közhatósági bizonyítványokkal is igazoló kérelmek 1926. aug. 19-ig küldendők be az egyház lelkészi hivatalához. Mezőberény, 1926. aug. 5. í—i Elnökség. A meszleni (Vas megye) ág. h. ev. el. népiskola lemondás következtében meg­üresedett kántortanítói állására, amelynek javadalma kétszobás lakásból, a törvényes melléképületekkel, 29 értékegység helyi já­randóságból és államsegélyből áll, pályázat hirdettetik. Pályázhatnak ág. h. ev. vallású kántortanítók. A kommunizmus alatt tanú­sított magatartás szabályszerűen igazolandó. A pályázati kérvények 1926. aug. hó 25-ig a meszleni ág. h. ev. lelkészi hivatalhoz küldendők. 1—1 • Az uraiujfalui evang. II-ik tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 30 száza­lékban megállapított helyi járandóság és államsegély. Két szobás lakás (konyha, kamara) kert, 250 Q-Öl kertaljai telek ter­mészetben. Kötelessége dijlevél szerint. Kántori képesítés kötelező. Kommün alatti magatartás szabályszerűen igazolandó. A kellően felszerelt kérvények augusztus 31-ig az evang. lelkészi hivatal címére: Uraiúj- falú (Vas m.) küldendők. • Az orosházai ág. hitv. ev. egyházköz­ség két, esetleg három kántortanitói állásra pályázatot hirdet. Fizetése: lakás, vagy törvényes lakbér, temetési stóla, 23 q bura, a mindenkori kezdő tanítói fizetés 50°/o-a és a megfelelő államsegély. Kötelessége az egyház által kijelölt osztály vezetése és a soros kántori teendők végzése. A pályázati kérvényhez csatolandók: tanitói és kántori oklevél, keresztlevél, orvosi bizonyítvány, illetőségi és honossági bizonyítvány, a koin- mün és oláh megszállás alatti magatartásról szóló bizonyítvány és működési bizonyít­vány. A jelöltek orgonálásból és éneklésből próbát tenni tartoznak. A megválasztott tanító a helyi szabályrendelet értelmében magasabb javadalmazásra előléphet. Az ál­lás a választás jogerőre emelkedése után azonnal elfoglalandó. A kellően felszerelt kérvények augusztus hó 20-ig Kálmán Re­zső ig. lelkész elmére küldendők. Orosháza, 1926. július hó 30. 2-2 * Felelős szerkesztő és kledó: CZIPOTT GÉZA SzentgotthArd, VasvArmegyo. Szerkesztőtárs -. NÉMETH KÁROLY. Főmunkatársak: NAOY MIKLÓS, 3ZOMBATH ERNÓ, TÚRÓOZY ZOLTÁN. Kéziratokat nem adunk vissza. Reálgimnáziumba járó I. vagy II. osztályos fiúcskát a közeledő tanévre méltányos díj ellenében ellátásra és lakásra felvennék. Kocziha Endre m. kir. postamester 1—2 Szentgotthárd. Evang. család elfogad 2 diákleányt teljes ellátással. Budapest, Veres Pálné ucca 25., földszint 1. t_2 Akar ingyen egy jó tanácsot? Hozasson próbaképen csak egy drb tcv e s a e > kaszát. ^ Ez a legújabb vívmány a kasza- gyártás terén. Minősége oly kiváló, hogy a meg nem felelót három­szori kikalapálás után is készsé­------- gesen kicserélem. :—: K apható kizárólag: SALBER KÁROLY kereskedésében ío —20 SZENTGOTTHÁRDON. Luther köpeny, baretta, öltönyök, kabátok, felöltök a legjobb minőség mellett a legolcsóbban 3 havi részletfizetésre is az Ecclesia R.-T. Budapest, IV. Veres Pálné-uccai szabóságában. Ugyanott siffonok, zefirek, fianellek, szövetek. Ne mulasszon el mintát kérni. Urvacsorai kelyhek, keresztelési edények, kis beteglátogató kelyhek a legegysze­rűbbtől a legdíszesebb kivitelig az Ecclesia R.-T. Budapest, IV., Váczi ucca 59. sz. alatti üzletében. Ugyanott kelyhek, keresztelési edények, gyertyatartók stb. stb. tartós aranyozása, ezüstözése, nikkelezése vagy rezezése. Az Ecclesia R.-T. oltárépitöüzeme Budapest, VI., Csángó ucca 22. épit és restaurál oltárt, szószéket, valamint ke­resztelő kutat. Festett tempiomablakok művészi kivitelben. 12—12 ,12—13 éves lehetőleg prot. vallású leánykát keresek könnyebb házi munkák elvégzésére, aki nálam egyúttal otthonra talál. Cím: Karner János ny. tisztviselő Szombathely, Elektromos Müvek.“ 2—s „Háztartásomban két nőcselédet, lehe­tőleg anyát és leányát, esetleg nővéreket kívánok alkalmazni. — Tisztes ellátás, fize­tés és jó bánásmód biztosítva. — Kiss Ödönné Kőtcse, Somogy megye.“ 2—2 Lószerszámok kaphatók min­den kivitelben, úgyszintén javí­tásokat elfogad HALÁSZ ISTVÁN szíjgyártó mester BELED. Miért rontja el ételeit rossz papriká­val, amikor VAPRTNHR féle valódi a világhírű IV.fiIlDlu.ull szegedi, é- des-nemes paprikakülönlegesség, mely minőségben felülmúlhatatlan, V«, V* és Via kg.-os törvényesen védett dobozok­ban minden jobb üzletben kapható? — Ha egyszer megkísérli, sohasem fog mást használni. 12 Karbiner Péter Szeged. Herczeg Ferenc képes irodalmi heti­lapjának az Uj Időknek 32 száma Rákosi Jenő, Bársony István, Csathó Kálmán, Karinthy Frigyes, Szép Ernő, Szalay Fruzina írásait közli, valamint Rudolph Stratz .Meghalok érted“ című rendkívüli sikerű regénynek folytatását, továbbá a lap rendkívül népszerű rovatai: (A szer­kesztő üzenetei, Kertészet, Gasztronómia, Szépségápolás) teszik teljessé ezt a szá­mot. Az Uj Idők előfizetési ára negyed­évre 80.000 kor. Mutatványszámot bár­kinek szívesen küld díjmentesen a kiadó- hivatal, Budapest, VL, Andrássy ut 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalom