Harangszó, 1923

1923-09-23 / 38-39. szám

HARANQSZO. 287 1923. szeptember 23. Hősök emlékmüleleplezése Ivándár- dán. Délbaranya határszélén Ivándárda község megható és örökemlékti hazafias ünnepély keretében leplezte le 23 elesett hősének emlékoszlopát. Az ünnepély evang. tábori istentisztelettel kezdődött, melyet Zeman Zoltán ev. tábori lelkész végzett, majd Schrödl Lajos s. lelkész, Wölfel ta­nító, Mándy képviselő tartottak beszédeket, a díszes emlékműről Vértesi Zoltán ev. lelkész áldása után lehullott a lepel, hir­detve örökké a hősök és a község önfel­áldozását és hazaszeretetét. Anyagtorlódás miatt „Jézuska szál­lást csinál magának“ című tárcánkat lapunk legközelebbi számában folytat­juk. KÜLFÖLDI HÍREK. Zsidó kongresszus Bécsben. Az Aguda Jisroel kongresszusát Bécsben tartották az idén a szövetségi kormány képviselőinek, a német főkonzulnak, a cseh követségi titkárnak, a lengyel követség ügyvivőjének, továbbá az angol, francia és svájci követ­ség képviselőinek, valamint a világ minden részéből érkezett számos kiküldöttnek jelen­létében. Táviratban vagy levélben üdvözölte a kongresszust többek között dr. Hainisch szövetségi kancellár, dr. Seipel szövetségi kancellár és a magyar követség. A szövet­ségi kancellár üdvözlőiratában többek közt hangsúlyozza, hogy mint katholikus pap őszintén üdvözli azt, hogy az Aguda Jisroel a zsidóság tisztán vallásilag orientált ré­szének ez a szervezete a maga részéről meggyőződéssel és hűséggel száll síkra az Istenben való hit örök eszméiért és az öseredeti valláshoz való hűség gondolatá­ért. Az Aguda Jisroel egyik küldöttsége előtt az apostoli nuncius sajnálatát fejezte ki azon, hogy a katholikus ünnepnapok miatt a megjelenésben akadályozva van. CSALÁDI ÉRTESÍTŐ. Esküvő. Pável József és Dulavecz Ilona szeptember 16-án tartották esküvőjüket Szentgotthárdon. Eljegyzés. Róth Kálmán uraiujfalui ta­nító leányát eljegyezte Rózsa János ostffy- asszonyfai tanító. A három Rózsa-testvér így mindegyik egy-egy Róih-ieányt vett feleségül. Halálozás. Bakody Imréné tanító öz­vegye 56 éves korában Kissitkén elhalt. Áldás emlékére 1 Rónai Frigyes kőszegi nyomdatulajdo­nos, a kőszegi gyülekezet tanácstagja szept. 9-én meghalt. Béke hamvaira! Gyújtsunk előfizetőket és adakoz­zunk a „Harangszó“ fentartására. ÚJDONSÁGOK. Emlékünnepély a Petőfi-család sír­jánál. A Petöfi-Társaság kegyeletes ünnep­ségre jelent meg a Kerepesi-uti temetőben levő Petőfi-család sírjánál, hogy megkoszo­rúzza a sirt és ezzel lezárja a Petőfi-cen- tennárium ünnepi évét. Az ünnepi beszédet Ferenczy Zoltán mondotta. Székács Béla temetése. Budapesten óriási részvéttel helyezték örök nyugalomra dr. Székács Bélát, a magyar tudományos orvosvilág nagy halottját a kerepesiuti te­metőben. A gyászszertartást Raffay Sándor ev. püspök végezte. Székács Bélában a magyarság egyik büszke oszlopát, az orvosi világ pedig nagytudásu, kimagasló tagját vesztette el. Ötmillió koronát adott Rada István dr. veszprémi kanonok a pápai bencés főgim­názium diákasztala javára. A románok elkobozzák Bethlen bir­tokait. Bethlen István gróf magyar minisz­terelnök nagykiterjedésü erdélyi birtokaira már rátette kezét a román kormány, csu­pán a vajdakeremesi határban levő 2000 holdas birtoka nem került még eddig ki­sajátítás alá. Százharmincezer hold a víz alatt. Csongrád megyében az idei nagy száraz­ság ellenére százharmincezer holdon fek­szik a vadvíz. Hozzávetőleges számítás szerint a vadvizek miatt évenként hetven- milliárd korona a kár. Debrecen törvényhatósága átírt a tör­vényhatóságokhoz, hogy az 1000 holdon felüli hitbizományi és kötött birtokoknak a földbirtokreform céljaira való igénybe­vételére indítsanak mozgalmat. Learatták a négyezeréves búzát. A világhírűvé vált thébai ásatások alkalmával búzára akadtak, melyet megvizsgálva a bio­lógusok, csiraképesnek találtak. A búzából az Angol Régészeti Társaság minden búza­termő államnak küldött egy keveset s így jutott el hozzánk is. A búzát Barcson ve­tették el, gyönyörűen ki is kelt, le is arat­ták és a napokban sütötték az első kenye­ret a fáraók búzájából. Hock János és Lovászy Márton bűn- pörét tárgyalta a budapesti törvényszék Hock plébános és Lovászy Magyarországot gyalázó cikkeket írtak amerikai lapokba. Bilincsbe verte a lányát. Bony köz­ségben Csóka Boris 25 éves leány az utcán bilincsekben járt. A csendőrök kihallgatták a leányt, aki elmondotta, hogy apja verte a lábára a bilincseket. Kései szerelem. A pozsonyi evangéli­kus templomban érdekes esküvő zajlott le a minap. Aclis Gottlieb nyolcvanéves cipész- mester vezette oltár elé a hetvenkilencéves Král Josefin Máriát, aki özvegyasszony. A vőlegény ezúttal először volt férj. Agyonverte a testvérét, összeszur­kálta az apját ifj. Szolák Mihály galam­boki földműves. A szörnyű gyilkosság oka családi viszálykodás. A gyilkos testvért le­tartóztatták, — apja haldoklik. A cigányok is kapnak iskolát Erdély­ben. Temesvárott a kereskedelmi iskola magyar tagozata a legújabb miniszteri ren­delet alapján megszűnt, de a közoktatás- ügyi miniszter elrendelte, hogy Nagyvára­don cigányiskola létesüljön. Félmillió egy kutyáért. A magyar eb­tenyésztőknek Budapesten rendezett kutya- kiállftásán egy fajkutya félmillió koronáért cserélt gazdát. Uj idők a legjobb magyar szépirodalmi lap. Szerkeszti Herczeg Ferenc. Előfizetési ára egy negyedévre 4000 korona. Magyar Lányok legkedveltebb magyar leányujság. Előfizetési ára egy negyedévre 1600 korona. Az Én Újságom legkedveltebb gyer- mekujság Előfizetési ára negyedévre 1200 korona. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy ut 16. Nyilvános nyugtázás. Tényőfalun a templom előtti kőfal be- tisztitásúra adakoztak: Illés Gyula csanaki malomtulajdonos 10.000, Varga Nándor 2000, özv. Varga Andrásné, Rácz Sándor theol. 1000—1000, id. Rácz János, ifj. Rácz Já­nos, Tarr Mihály, Molnár György, Varga Kálmán 500—50Ő, Hevesi István 400, Mó­zes Sándor, ifj. Bálint Ferenc, Horváth Jó­zsef, Bóka Sándor, Nyíri István, Tóth An­drás, özv. Győrig Jánosné 300—3000, Né­meth Pál 260, Tóth Péter, özv. Tóth Jó- zsefné, Limpár András, özv. Hevesi Istvánná, id. Bálint Ferenc 200—200, Németh József 150 K-át tényőfalui lakosok; ifj. Győrffy Lajos, Fazék Miklós, Pölöskey Miklós 1000 —1000, Győrffy Béla, Bozzay Imre 500— 500, Bozzay Kálmán, özv. Tóth Lajosné 300—300, Péczv Lajos, Fazék Lajos, Hor­váth Kálmán. Péczi Sándor 200—200, Ma­gyar István, Eckstein Mihály, Fekete József, Kollár Mihály, Hamvay István, özv. Bozzay Sándorné, Csete István, Varga Mihály, Mol­nár Miklós, Horváth Dezső, Fazék Kálmán, Zsolnay Károly, Bóka József, Varjú Gyula, özv. Tóth Miklósné, Fazék György, Péntek Sándorné, Salamon Antal, Szalay Gábor, Horváth János, Péntek Lina, Bödő Bálint, Varjú Lajos, Falaky József, Pátka Sándor, Delg József 100—100, Falaky Sándor, Hor­váth Miklós, özv. Fazék Jánosné, Bozzay Miklós, Pécsi József, Pécsy Ferenc, Ham­vay Miklós, Csete Sándor, Bozzay Mihály, Horváth Mihály 50—50, Rácz Sándorné 70, Bácsi Jánosné 60, Pápay Miklós, id. Győrffy Lajos, N N. 30-30, Pápay Mihály 20 K felpéczi lakosok; Ravák és Kohn győri la­kosok 200 K-t, Németh József és neje ha­rangalapra 1 dollárt, Tóth Péter harang­alapra 2000 K-t, Tóth Péter és neje szül. Bóka Erzsébet padlásfeljáró javítására 1000 koronát Tényőfalu. — Az adományozóknak VITÁLIS KÁROLY kelmemüfestö és vegytisztító vállalata SZOMBATHELY, Kőszegi utca 15—17.,sz. Elvállal: úri és női öltönyök, díszítő bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, csipke- és szőrmeáruk festését és tisztítását, minta után festést bármely divatszinben. Qyászesetben a ruhák soronkívül, 36 órán belül elkészít­tetnek. Postai szétküldés naponta. — Több évi jótállás mellett szőnyegeket, szöveteket és kész öltönyöket tisztítás- vagy festéssel kapcsolatban moly ellen is preparál. 25—52

Next

/
Oldalképek
Tartalom