Harangszó, 1919

1919-01-05 / 01. szám

TARTALOM; f Madár Mátyás: Óóvesti fohász. (Vers.) * Szalay Mihály: Újévi gondolatok — A szociálizálódás elméletben és a gyakorlatban — Tükörképek — Az ország helyzete és egyéb világesemenyek. — Gyermekvilág. Csite Károly: Csöpp kutya és a kis cicák. — Csöndes percek. — Hírek. — A közönség köréből. — Kérdés. — Tárca. Sántha Károly: Fohász. (Vers.) — Czipott Géza: Egy ének története ró év esti fohász. m •ózemerú esztendő határánál állunk, •ozcmerú esztendő, fegadd húcsúzáLunli! teálaimádságunlt égbe szállá hangja •»íré zeít eg ássál repül a magasba, hlöffünk, mögöttünk szemerú emlékéit, Kembadült beldeqság, heroadé reményeit... Szerte szép hazánkban hangzik asicalem: Yan-e elyan bánat, mint az én bán a te nj V! Mindenhaté Isten, jéságes kezeddel Szüntesd a bánatét; reményünk ne redd el! Benned bízna zárjuk letűnő epünket. Xe hagyj el! hallgasd meg buzgé kéré­sünket. f madAr mátyás. Újévi gondolatok. Irta: Szalay Mihály. Bizonytalanul, sötéten áll előttünk a jövő. Nehéz kérdéseket vet elénk Mi lesz hazánkkal? Mi lesz magyar fajunkkal ? Mi lesz egyházunkkal ? Nagy darabot le akarnak hasítani hazánk testéből. Körülbelül öt millió­nyi magyart akarnak más államokhoz csatolni. A megmaradó Magyarország olyan kicsiny és kenyéren kívül más természeti áldásban olyan szegény lenne, hogy fejlődésre nem igen számíthatna. Ezen kívül folyton ott lebegne felette a háború réme. Mert öt millió embernek erőszakos elszakíttatásába s jórészt műveletlenebb és érdemet- lenebb népek alá vettetésébe végleg belenyugodni a magyar soha sem tudna. De ezt a darab Magyarországot is végromlással fenyegeti a sem isteni, sem emberi törvényre nem tekintő féktelenség, amely Oroszor­szágból nihilizmus, leninizmus, boly- sevizmus néven csapott át hozzánk. Célja a teljes felforgatás, a múltnak kíméletlen rombadöntése, akár volt abban jó, akár nem. Az a fő, hogy az új mindenben ellenkezője legyen a réginek. * * * Egyházunkat is nagy veszedelmek fenyegetik Örök kincsei messze nyúl­nak a múltba, egész az örökkévaló­ságba, tehát igazán régiek. Nem csoda, hogy a múltat rombolók ennek is nekivetik durva csákányukat. De ami örökkévalóságból ered, örökkévalóság felé halad és örökké­valóságba szakad. Ezért nem esünk kétségbe. Az örökkévaló keresztül szivárog, ha kell, keresztül gázol az ideiglenes torlaszokon, iszaprétegeken és vakon útjába álló embereken. A keresztyénség elején háromszáz évig torlaszolták törvényekkel, fegyverek­kel, vértanuk hullájával, mégsem bírtak vele. A reformáció előtt úgy látszott, egészen elapasztották s egy- szercsak ellenállhatatlan erővel tört elő és folyt tovább. Mért állna meg épen ma? Hiszen ma is messze van útja végétől: az örökkévalóságtól. Egyik Oroszországból haza térő hadifogoly azt. mondja: Hát Lenin nem kisebb ember Jézusnál. Erre falujának egyik legértelmesebb és legbecsületesebb polgára azt vála­szolja: Jézusnál? De még Kossuthhoz sem lehet hasonlítani. Sok ember véleményét fejezte ki ’ az előbbi; jól eltalálta az igazságot| I, il Előfizetési ára 62 számra közvetlen küldéssel VALLÁSOS NÉPLAP. i., lKAPI BÉLA 1910. Felelős szerkesztő, kiadó: SZALAY MIHÁLY. Társszerkesztő: NÉMETH KÁROLY. I vezetője: CZIPOTT GÉZA szerkesztő, Szentgotthárd (Vasvármegye) korona. Kéziratok Lovászpatonára (Veszpremmegye), előfizetési dijak, reklamációk a HARANQSZÓ kiadóhivatalának Szentgotthárdra (Vasvármegye) küldendők Előfizetést elfogad minden ev. lelkész és tanító. X. évfolyam. 1919. január 5. I I I. szár^ tn\\

Next

/
Oldalképek
Tartalom