Harangszó, 1911-1912

1912-04-28 / 23. szám

1Ö12. április 28. ton, Kimer Fái, Spitzkopf Jakab, Guhr Mátyás, özv. Záborszky Zsuzs., Pocsu- vey Jak. és Kosempel Jak. 1—1 K); özv. Birnstein Mária Szomolnok 2'—, Brosz M. és Lauft' Zsuzs. Tátraalja 1’—, Klug Lajos családja Igló 4’—, Pröhle K. th. tr. Sopron 1*— ; Nemes- patro húsvéthétfői offertóriuma 6’—, Mesterházy S. leik. gyermekei P80; Schmidt J. Pozsony 4"—, Michaelis Izidor nyug. Ik. Kőszeg 5’—; Beled: ev. nőegylet 5’—, Buthy Jánosné 1 K. Eddigi főösszeg: 87jß kor. 84 fillér. Midőn a nemesszívü adományok ezen újabb szép sorozatáért hálás köszö­netét mondok, újból felkérem a híve­ket és az egyházi egyesületeket to­vábbi adakozásra. A lap más helyén olvasható, hogy mennyibe kerül egy hittérítő kiküldetése s bizony dicső­ségére válnék hazai evang. egyhá­zunknak, ha az első magyar evang. misszionárius kiküldetési költségeit önerőnkből össze tudnék hozni. A mai nap utáni adományokat a követ­kező számban nyugtázom. Ágfalva, 1912. április 16. Seholtz Ödön orsz. missz. egyes. e. elnök. Itthonról. Kilépés a papi rendből. Münch Szi­lárd aidozópap lemondott állásáról és husvétkor Debrecenben áttért a refor­mátus vallásra. Tizenkilenc magyar bányász sorsa. Mintegy három héttel ezelőtt bánya­robbanás történt az amerikai Gary mellett lévő Jed helységben, a Jed Goaland Coke Company szénbányá­jában. A robbanásnak 83 emberélet esett áldozatul. Az áldozatok között 19 magyar bányász is volt. A szeren­csétlenül jártak névsora : Gólya Mik­lós és két felnőtt fia, Mihály és Fe­renc (Szaniszló, Szatmármegye), Szat­mári István (Zemplénmegye Agárd), Pap Kálmán (Vasmegye Csehi), Za- beczki András (Zerhplén megye Felső- regmec), Agócs János (Hajdúböször­ményből), Kiskovics Elek (Veszprém- megye Homokbödöge), Bódis Pál (Veszprémmegye öskü), Horváth Fe­renc (Verőcemegye Graer), Gergely János (Borsodmegye Mucsony), Hor­váth István (Pozsonymegye Gáj), Mol­nár Ferenc (Veszprémmegye Sikátor), Varga András (Hevesmegye), Máthé Pál (Marosvásárhely), Máthé János és István (Borsodmegye Szomolya), Szi­lágyi Bertalan (Beregmegye Nagy- dobrony), Komlósy Sándor (Szabolcs- ntegye Nyírbátorból). HARANGSZÖ. Meggyalazottmagyar zászló. Brassó­ban a román husvét után tartani szo­kott népünnepen meggyalázták a ma­gyar trikolórt. Két oláh suhanc az ünnepségdélelőttjén a Bolgárszeg nevű városrészben letépett és izgató oláh nóták éneklése mellett elégetett egy magyar zászlót. A rendőrség a két legényt letartóztatta. Agyonitatott gyermek. Radojevics Koszta zombori földművesnek Koszta nevű hatéves fiúcskája husvét hétfő­jén átment locsolni a szomszédba, a hol pálinkával annyira leitatták a gyer­meket, hogy néhány óra múlva al­koholmérgezés tünetei között meghalt. A rendőrség szigorú vizsgálatot indí­tott. Eladó Rákóczi birtok. Szomorú hír, mégis mindennap megújul, hogy a régi magyar birtokok kézről-kézre jár­nak. A régi ónodi (Borsod-m.) Rákó­czi birtok, mely 7200 hold földből és erdőből áll, ismét gazdát cserél. Ki tudja hamarosan nem lesz-e pálinka­főző abból a kastélyból, hol a nagy Rákóczy élte napjait ?... Követendő példa. A pápai munkás- otthon, s a pápai kér. munkásbiztósító pénztár ápr. 21-én nagy népgyűlést tartott. A hatalmas embertömeg a korcsmák vasárnapi zárva tartását követelte s azt kívánta, hogy a bére­ket ne szombaton, hanem a hét vala­melyik más napján fizessék ki. Igazán követésre méltó példa! Az állatbiztosítás Magyarországon. A Magyar Kölcsönös Állatbiztosító Tár­saság közgyűlésén elterjesztett jelen­tés szerint, míg az 1910-ik évben 29 megyében 150 szövetkezete volt a társaságnak, addig az 1911 -ik évvé­gén 41 megyében 304 szövetkezet tartozót kötelékébe. Az intézet biztosí­tása lóra s szarvasmarhára terjed ki. Az előbbiből 608, az utóbbiból pedig 29,071 drb. biztosítottak a gazdák 577,510, illetve 14.003,638 korona értékben. Szarvasmarhánál a biztosí­tott állományból a veszteség 2.5 szá­zalék, a lónál pedig 5 százalék volt. A veszteség oka betegség szerint: baleset folytán 14.6, az emésztő szer­vek általános betegsége folytán 11.8, gümőkór folytán 10.4, lépfene folytán 8, ragadós száj- és körömfájás foly­tán 10.3, ivarszervek betegségei foly­tán 8.5, míg másféle betegség folytán 4—5 százalékon alul. Lónál a vesz­teség baleset folytán (29.7 százalék) volt a legnagyobb. Az intézmény múlt évi sikeres munkálkodásának fő té­nyezői voltak a vidéki gazdasági egye­sületek, melyek széles körben keltet­ték föl a kisgazdák érdeklődését az állatbiztosítás hasznos voltára. Triesti általános biztosító társulat (Assicurationi Generali) Budapest, V. kerület Dorottya-utca 10. és 12. A „Magyar Gazda“ rovatában közöljük a Triesti általános bizto­sító társulat (Assicurationi Generali), e legna­gyobb, leggazdagabb es legrégibb biztositó intézetünk mérlegének főbb adatait. Teljes mérleggel a társulat mindenkinek, aki e célból hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szol­gál. Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállít­mány-, üveg- és betörés elleni biztosítá­sokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszontbiztosító r. t., baleset­és szavatossági biztosításokat az Első o. ál­talános baleset ellen biztosító társaság, vala­mint kezességi és óvadékbiztosításokat, eltulaj­donítás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosításokat és versenylovak, telivérek és egyéb értékesebb tenyészállatok biztosítását a „Minerva“ általános biztosító részvénytár­saság számára. A körmendi ügynökség: Grünbaum Béla, Vízi Jenő. Apró hírek. A tavaszi áradás sokfelé nagy károkat okozott Visóról a Szepességbe vezető 200 méter hosszú hidat elvitte. A Maros és Szamos is kiöntött és nagy károkat okozott. A Szinér patak 200 házat elöntött. Az utcá­kon sajkákkal közlekedtek. — Biharmegyében két nap egymásután gyönge földrengés volt. Néhány kémény bedőlt. — Lúgoson meghalt Újhelyi Ábrahám, ki 110 éves volt. — A So- mogymegyei Gazdasági Egyesület a somogyi kisgazdáknak tanulmányi kiránduláson bemu­tatja a mosonmegyei tehenészetet és tejgazda­ságot. — Fiúméban erős földrengés volt, mely azonban kárt nem tett. __________ 191. A z ország dolgáról. Megint kormánybukás. A nagy po­litikai kavarodásban váratlan fordu­lat állt be. Khuen Héderváry minisz­terelnök nem tudott Bécsben a maga meggyőződésének érvényt szerezni, különösen pedig nem tudta Auffen- berg hadügyminisztert megbuktatni. Kudarcainak következését levonta, beadta a kormány lemondását, mit a király elfogadott. Lukács miniszterelnök. Az uj kor­mány megalakításával a király Lu­kacs László volt pénzügyminisztert bízta meg, ki valószínűleg a régi minisztereket íjjból kinevezésre ajánlja a királynak. így tehát marad a régi kormány, csakhogy Lukács áll az élén és pénzügyminiszternek Teleszky János lett kiszemelve. Tárgyalások. Ez idő szerint Lukács László tárgyalásokat folytat a pártok vezéreivel. Tájékoztatta őket terveiről, melyek szerint a kibontakozást a vá­lasztójogi törvény reformálása alapján kísérli meg. Hir szerint a Justh pártot nem elégítette ki Lukács tervezete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom